Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for infeksjonsovervåking

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for infeksjonsovervåking"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for infeksjonsovervåking
Norsk Overvåking av Infeksjoner i Helsetjenesten med fokus på intensivavdelinger (NOIS-Intensiv) Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen,

2 Infeksjonsovervåking i intensivavdelinger – en utfordring

3 Infeksjoner i intensivavdelinger (1)
Intensivpasienter har en betydelig høyere risiko for å få en sykehusinfeksjon som følge av alvorlig grunnsykdom, immunkompromitterende behandling med bredspektret antibiotika utstrakt bruk av invasivt utstyr som intravaskulære katetre, sonder m.m.

4 Infeksjoner i intensivavdelinger (2)
De vanligste sykehusinfeksjonene hos intensivpasienter er Pneumoni i forbindelse med respiratorbehandling (VAP; ventilator assosiert pneumoni), Infeksjoner i blodbanen (BBI) spesielt i forbindelse med bruk av intravaskulære katetre (SVK-BBI).

5 Blodbaneinfeksjoner (1)
Foreligger når pasienten har vært innlagt i intensivavdelingen > 48 timer og det påvises oppvekst av mikroorganismer fra blodkultur.

6 Omfang I USA forekommer det 15 mill SVK døgn i intensiv avdelinger hvert år (totalt antall dager med SVK eksponering av alle pasienter i en utvalgt populasjon). Gjennomsnitts rate av SVK relaterte blodbaneinfeksjoner er 5.3/1000 kateterdøgn i intensivavdelinger.

7 Mortalitet Den direkte mortalitet for blodbaneinfeksjoner har variert mellom ingen økning i mortalitet i studier som har kontrollerte for alvorlighetsgrad av underliggende sykdom til en 35 % økning i mortalitet i prospektive studier som ikke kontrollerte for disse forholdene. Spørsmålet om direkte mortalitet forblir ubesvart.

8

9 Tid til BBI infeksjon debuterer

10 Insidens andel av BBI per 1000 pasient døgn

11 39. 5% av BBI var kateter relatert (primær BBI) 29
39.5% av BBI var kateter relatert (primær BBI) 29.4% var sekundære BBI 82.7 av alle BBI hadde hatt et SVK 48 forut for infeksjons-debut

12 Blodbaneinfeksjoner (2)
Man skiller mellom primære og sekundære blodbaneinfeksjoner. Primær blodbaneinfeksjon foreligger når andre infeksjonsfoci enn blodbanen er utelukket. Kateterassosiert BSI regnes som en primær BBI. Ved sekundære BBI er infeksjonsfoci et annet, for eksempel urinveier eller sår.

13

14

15 Hva har vi gjort: Uformell arbeidsgruppe nedsatt - første møte mai 2007
Deltakere: Hans Flaatten, Per Espen Akselsen, Haukeland Universitetssykehus Christine Tvedt, Nils Smith-Eriksen, AHUS Per Erik Ernø, SABHF Geir Bukholm, Kunnskapssenteret Egil Lingaas, Rikshospitalet HF (fravær) Bjørn Iversen, Hege Line Løwer, FHI

16 Sentrale spørsmål å avklare:
Hvorfor overvåke og hvor viktig er det? Hvilke muligheter har vi til å kunne gjennomføre det? Hvilke infeksjoner skal overvåkes? Hvordan skal det praktisk gjennomføres? Hvilke tidsperioder? Hvilket dataverktøy?

17 Blodbaneinfeksjoner/septikemier
Ulike utvalgsmuligheter: Alle BBI i sykehuset, eller bare de i intensivavdeling? Alle BBI eller bare der det er satt inn sentralvenøse katetre(SVK)? Konklusjon: Viktig å begynne smått og kontrollert med SVK-relaterte BBI i intensivavdelinger.

18 VAP - Ventilator Assosierte Pneumonier
VAP er en vanskelig tilstand å overvåke. VAP er en klinisk diagnose som ikke direkte er relatert til kliniske funn. IPSE/Helics har fem nivåer for definisjon av VAP. Konklusjon: Det er riktig å starte å overvåke andre diagnoser enn VAP, men kan være aktuelt i et forskningsprosjekt.

19 Deltaking Alle sykehus som har intensivavdelinger i henhold til European Society of Intensive Care Medicine En intensivavdeling er et geografisk definert område i sykehuset som tilbyr behandling og pleie til kritisk syke pasienter med spesialtrenet personell og komplekst medisinsk utstyr. Intensivavdelingen fungerer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken Det må være spesialist tilgjengelig til enhver tid på døgnet til å ivareta øyeblikkelig hjelp.

20 Definisjoner En infeksjon antas å være intensiververvet dersom den er oppstått senere enn 48 timer etter innleggelse i intensivseksjonen. Merk at definisjonene primært er tenkt anvendt på voksne pasienter og barn eldre enn >1 år. Definisjon av blodbaneinfeksjon Helics/IPSE

21 Veien videre Formalisere arbeidsgruppe – høst 2008
Ferdigstille protokoll i samarbeid med arbeidsgruppe – høst 2008 Protokoll til høring – 1. kvartal 2009 Pilot ved utvalgte sykehus- høst 2009 Evaluering av pilot - vår 2010 Oppstart av overvåking – frivillig høst 2010

22 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Avdeling for infeksjonsovervåking"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google