Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlingsplan for et positivt læringsmiljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlingsplan for et positivt læringsmiljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Handlingsplan for et positivt læringsmiljø” ved Mandal videregående skole

2 Handlingsplan for et positivt læringsmiljø
Opplæringslovens § 9.1-a gir alle elever i videregående skole rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette innebærer at den enkelte elev skal kunne oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Dette underbygges i det nye Læreplanverket for Kunnskapsløftet der det understrekes at skolen skal være en inkluderende skole med rom for alle og blikk på den enkelte. Utover sentrale styringsdokumenter er Mandal videregående skoles pedagogisk plattform, virksomhetsplan og skolereglementet rammeverk som skal påvirke skolen i en slik retning. Forebyggende arbeid i forhold til elevenes sosiale og personlige utvikling er ikke bare et mål i seg selv, det er også svært viktig for at elevene skal få best mulig faglig læringsutbytte. Mandal videregående skole - vi bryr oss

3 Bakgrunn: Gjennom Læringslabens undersøkelse og trivselsundersøkelsen som ble gjennomført ved skolen 2006, rapporterte et stort flertall av elevene at de trivdes godt og opplevde læringsmiljøet på skolen som bra. De fleste rapporterte om at de hadde mange venner og aldri hadde opplevd å bli utsatt for mobbing. De fleste opplevde at rus ikke var noe problem på skolen. Flertallet av elevene meldte også om at skolens visjon ”- vi bryr oss” er noe de forsøkte å leve opp til i hverdagen. Imidlertid var det noen elever som rapporterte om at de opplevde å ikke trives på skolen, Noen oppgav å ha ha få eller ingen venner og noen elever meldte om at de ble utsatt for mobbing. Noen rapporterte også at rus i noen grad kunne være et problem ved skolen. Høsten 2006 opplevde skolen økende grad av problematferd. Det var flere anmeldelser til politiet enn vanlig, bla. for tyveri av bærbare PCèr samt flere episoder der det ble utøvd vold Mandal videregående skole - vi bryr oss

4 Bakgrunn forts. På denne bakgrunn ble det vurdert behov for å opprette et prosjekt for utvikling av et positivt læringsmiljø ved Mandal videregående skole. Målet er å utarbeide en handlingsplan for forebygging og mestring av atferdsproblemer, bla. tydeliggjøring av prinsipper for / håndhevelse av regler i skolen. Det forelå allerede mye planarbeid og sosialpedagogiske rammesystemer ved skolen som en hadde gode erfaringer med, og som en ønsket å systematisere og ta inn i planen. Arbeidet med planen ble utviklet ved at elever og ansatte var representert i arbeidsgruppa. Eksterne med spesiell kompetanse ble invitert inn på møter ved behov. I referansegruppa for prosjektet satt representanter for elevrådet, politi, Agder atferdssenter, Mandal kommune v/ helse / sosial og oppvekst, rektor og avd.leder for rådgivningstjenester . Mandal videregående skole - vi bryr oss

5 STRATEGI - teorigrunnlag
Med bakgrunn i forskning har planens teoretigrunnlag utgangspunkt i tre sentrale “byggesteiner” i skolens forebyggende arbeid (Bremberg 2002, Nordahl m.fl. 2005, Schancke 2005). Skjematisk fremstilles dette slik: Mandal videregående skole - vi bryr oss

6 Strategi forts. Ut fra en slik tenkning, vil det være et ideal at skoler har en strategi i forhold til : hva et godt læringsmiljø innebærer en plan for hvilke forebyggingstiltak som er ment å nå ulike elevgrupper hvordan samarbeidet mellom skole, foreldre/foresatte og nærmiljø skal fungere. Mandal videregående skole - vi bryr oss

7 En helhetlig plan for skolens forebyggende tiltak
Dette innebærer at det forebyggende arbeidet ved skolen skal ha utgangspunkt i utfordringer slik de kommer frem gjennom bla. undersøkelser og kartlegging, og at tiltak har utgangspunkt i strategier som er faglig forankret og begrunnet. Det bla. for å sikre seg mot at man plutselig må forholde seg til utfordringer eller tilby tiltak som ikke er gjennomtenkt. Planen involverer forebyggingstiltak som retter seg mot følgende målgrupper: • Alle elevene på skolen • Elever med moderat risiko for utvikling av atferdsproblemer • Elever med høy risiko for atferdsproblemer Et avgrenset skoleomfattende tiltak i planen har vært å ha et positivt utgangspunkt for å skape et positivt læringsmiljø og at skolens regler er godt kjent blant elevene. Ved avvik skal eleven kjenne til hvilke konsekvenser dette kan få og hvordan dette blir håndhevet av skolen. De fleste tiltakene har både et siktemål der det først og fremst er skolen som sosial organisasjon og klassen som sosial samhandlingsarena som det fokuseres på ( Nordahl m.fl. 2005). Mandal videregående skole - vi bryr oss

8 Et godt læringsmiljø Forskning viser at å utvikle og opprettholde gode læringsmiljøer beskytter effektivt mot problemutvikling hos barn og unge (Bremberg 2002, Nordahl m.fl. 2005). Gode læringsmiljø kjennetegnes av: • trygge og positive klassemiljøer, med god klasseledelse, • gode relasjoner og positiv samhandling mellom elever og lærere • prinsipper for struktur, innhold og arbeidsmåter i undervisningen • grensesetting og atferdskorrigering Mandal videregående skole - vi bryr oss

9 Skolens samarbeid med foreldre/foresatte og lokalmiljøet
Det skal være naturlig å samarbeide med foreldrene i situasjoner rundt enkeltelever i risiko. Hensikten med foresattes deltakelse er å sørge for at foreldre kan bli gode bidragsytere ettersom de generelt er opptatt av egne barns utvikling og valg. En helhetlig innsats i forhold til atferdsproblemer i skolen eller tidlig intervenering mot utvikling antisosial atferd, skal integreres i et tverrfaglig samarbeid der for eksempel PPT, barnevern, rusenhet, helsestasjon og/eller politi er med i et samarbeid om effektiv forebygging / oppfølging. Mandal videregående skole - vi bryr oss

10 Mål Elevene ved Mandal videregående skole opplever et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette innebærer at den enkelte elev skal kunne oppleve trygghet og sosial tilhørighet der faglig og sosial mestring skjer gjennom tilpasset og differensiert opplæring ut fra elevens forutsetninger og behov. ( Jfr. den generelle del av læreplanverket ) Alle ansatte har kompetanse på faktorer som bidrar til utvikling av et godt læringsmiljø i skolen, Mandal videregående skole har godt samarbeid med foreldre og aktuelle samarbeidsinstanser i det lokale hjelpeapparatet, både generelt og i oppfølgingen av elever med særskilt behov. Mandal videregående skole har gode systemer og avklarte roller og oppgaver for ansatte i skolen i oppfølging av saker gjelder vold, mobbing, rus og annen uønsket atferd. Mandal videregående skole - vi bryr oss

11 Tiltak - mål 1 Informasjonsmøte med hvert klasselærerråd vedr. elever med behov for spesialundervisning / spesielle behov for tilrettelegging ved skolestart. Nye-/endrede behov: Spes.ped./ sos.ped.forum. Grilling i skolegården ; skolestart Grøtfest ; desember STEP ” ungdom hjelper ungdom”. Besøk av Politiet i vrimleareal /kantine i midttimen inntil 2-4 ganger mnd. Trivselsundersøkelse- oktober, Trippelsamtaler - oppfølging av elevsamtaler /trivselsundersøkelsen Forebyggende rustiltak Russetid: Informasjon til alle elever / lærere, Møte med russestyret/ elevråd Gjennomgang av rutiner i forbindelse med avvik/regelbrudd Mandal videregående skole - vi bryr oss

12 Tiltak - Mål 2 Kompetanseutvikling for alle ansatte kompetanse på faktorer som bidrar til utvikling av et godt læringsmiljø i skolen, samt faktorer som reduserer problematferd i skolen. Kurs - Alle ansatte i m/ Terje Overland Skolestartprogram Informasjon om elever med spesielle tilretteleggingsbehov/ tiltak Elevsamtaler - oppstartsamtale Skolens reglement § 4 og § 5, og konsekvenser ved brudd rutiner ved avvik gjøres godt kjent for alle ( lærere og elever) Med utgangspunkt i skolens visjon og verdier skal hver klasse samtale / drøfte: Hva dette konkret betyr for oss i klassen/ i skolehverdagen ? Hvordan kan den enkelte bidra i arbeidet med skape et godt læringsmiljø ? Hver klasse formulerer noen få positivt formulerte regler for læringsmiljøet i klassen bl.a i forhold til:- arbeidsro- tilstedeværelse- samarbeid- samhandling. Mandal videregående skole - vi bryr oss

13 Tiltak – mål 3 Utarbeide rutinebeskrivelse for foreldresamarbeid ved skolen bla. : For alle elever med særskilt behov for oppfølging i opplæringen For elever med høyt fravær/ manglende Utarbeide rutinebeskrivelse for en helhetlig og koordinert innsats fra ulike deler av hjelpeapparatet (PPT, barnevern, rusenhet, helsestasjon og/eller politi ) for å oppnå effektiv forebygging/ oppfølging. Om en elever, foresatt eller ansatte melder om mobbing eller annen krenkende atferd skal skolen snarest behandle saken som et enkeltvedtak. Elev/foresatte har rett til å klage hvis skolen ikke har tatt stilling til saken etter rimelig tid. ( Jfr. Opplæringslovens § 9a-3 Mandal videregående skole - vi bryr oss

14 Tiltak – Mål 4 Følge opp rutinebeskrivelser ved: Voldshendelser
Mobbing/trakassering Rus Hærverk/tyveri Bruk av muntlig - / skriftlig påtale – erklæring ved regelbrudd Bortvisningsvedtak Rapporteringskjema ved bruk etter hendelser . Mandal videregående skole - vi bryr oss

15 Rutinebeskrivelser – hovedmoment;
HENDELSE / AKTIVITET – Stoppes MELDE TIL AVD.LEDER Oversikt over hendelsen – vurdere alvorlighetsgrad Drøfte med rektor/ avd.leder rådgivningstjenester Samtale med involverte hver for seg , sammen med kontaktlærer Sammen med foresatte for elever under 18 år ved mer alvorlige hendelser. ( sammen med kontaktlærer/avd. for rådgivningstjenester) REAKSJON / TILTAK: Muntlig/ skriftlige påtale ( erklæring) Bortvisning 1-5 dgr. evt. Annet. Oppfølging elever / klasser RAPPORTERINGSSKJEMA Kopi sendes rektor Det skal gå melding til politiet i voldsaker/omsetning rusmidler Tyveri anmeldes politiet – vurderes ved hærverk Behov for oppfølgingstiltak vurderes og iverksettes. Mandal videregående skole - vi bryr oss

16 Implementering Ting tar tid Ikke alt på en gang Enkle systemer
Godt kjent av alle Følges opp / repeteres Underveis Erfaringer må registreres Evalueres Plan revideres/ rulleres Mandal videregående skole - vi bryr oss

17 Takk for oppmerksomheten .


Laste ned ppt "Handlingsplan for et positivt læringsmiljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google