Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordic presence (~200 empl.)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordic presence (~200 empl.)"— Utskrift av presentasjonen:

0 Innskudd-/ytelsespensjon sett fra den ansattes/bedriftens ståsted
Innskudd-/ytelsespensjon sett fra den ansattes/bedriftens ståsted Kristin Tosseviken Peer Review: Jon Egil Strand

1 Nordic presence (~200 empl.)
Mercer in the Nordics Nordic presence (~200 empl.) Denmark (~50) Finland (~20) Norway (~50) Sweden (~80) Business areas Employee Benefits Consulting Retirement Health & Benefits HR Services (outsourcing) Human Capital Consulting Information Product Solutions Investment Consulting

2 Bare noen spørsmål? - Generelt
Bedriften Hva slags type pensjon? Ytelsesordning Innskuddsordning Pensjonsalder – ny folketrygd – AFP Hva forventer den ansatte? God pensjon ved nådd alder Pensjonsalder? – tidlig pensjonering Arbeidsgiver som tilrettelegger for en god pensjon Både bedriften og den ansatte Høy avkastning – sammenlignet med andre tilbydere Kunnskap og forståelse

3 Svaret for mange bedrifter har vært innskuddspensjon
Bedrifter tror at ved å velge innskuddspensjon er all risiko fjernet Avkastningsrisiko Forsikringsrisiko Inflasjonsrisiko Men innskuddspensjon kan være en farlig bommerang!

4 Bedriftens ståsted

5 Hvorfor har man valgt den pensjonsordningen man har? Ytelsesordning
KOM HIT og BLI HER så får du 66% av lønnen i pensjon! God og trygg pensjonsordning hos en generøs arbeidsgiver Oppbygging av premiereservene før 2001 var også av en slik natur at det svært ugunstig å slutte – mest opptjening de siste årene Lineær opptjening etter 2001 God avkastning betalte deler av premien Langt horisont stor risikotoleranse - fellesskap

6 Hva driver endringene? Ytelsesordningen medfører at man må vise forpliktelsen i balansen og man får uforutsigbare pensjonskostnader Nye regnskapsregler Endrede regler fra myndighetene Grunnlagsrenten Prising av rentegaranti Økt premie på risiko (død – uførhet) Endret ansettelsesmønster Større turnover – både arbeidsgiver og ansatte er pådrivere Synliggjøre pensjonen Sammenlignbart – både for arbeidsgiver og ansatte

7 Hva var begrunnelsen for å endre pensjonsordning?
Typisk fordeler svarene seg slik:

8 Bedriftenes valg Resultat fra UK
60 Source: ACA Pension Trends Survey 2005 50 40 30 Andel foretak som har gjort endringer 20 10 Lukker ytelsesord. for nye medlemmer Terminerer ytelses- ordningen Flytter ansatte over i innskudds- ordning Blandet ytelses- og innskudds-ordning Set up Career Average Scheme Reduced percentage of employees covered by Scheme Wound-up Scheme Valgte ordninger

9 Ny situasjon: Må administrere to pensjonsordninger
Lukker dagens ytelsesordning Må ajourføres mht lønnsendringer Må regnskapsføre pensjonsforpliktelsen og kostnadene Mer homogen gruppe, mindre risikoutjevning Konsekvensene av lengre levealder blir ikke utjevnet med de unge som kommer inn i ordningen Kortere tid å fordele avvik på Innfører ny innskuddsordning Viktig med korrekte og ajourførte opplysninger Velge rett leverandør Kostbart å administrere to ordninger

10 Er innskuddsmarkedet transparent
Er innskuddsmarkedet transparent ? Utvalg porteføljer med ”balansert” eller ”middels” risiko

11 Avkastning og risiko Vi har sett på avkastningen for såkalt like produkter. For den ansatte fremstår disse tilbyderne som like Men forskjellene internt i produktene er store geografisk spredning aktiv vs indeksnær forvaltning valg av aktivaklasser ulik aksjeandel ulik nedtrappingsprofil valutasikring rebalansering Som medfører at produktene har ulik risiko selv om de fremstår som like

12 Risikojustert avkastning

13 Mercers svar: Alle bedrifter trenger styring av sine pensjonsordninger
Hva skjer med ytelsesordningen (lukket/åpen) i fremtiden? Hva hvis bedriften har valgt en leverandør som gir lav avkastning sammenlignet med andre? Eller har lavere avkastning enn lønnsøkningen? Benchmark Buy-in Periodical monitoring (Governance) Analysis Finalize Communicate

14 Den ansattes ståsted

15 Den ansattes holdning til risiko
Anta at vi tilbyr deg følgende 2 scenarioer Hvilken vil du velge? A eller B Risiko for å vinne A. 75% sannsynlighet for å vinne og 25% for å vinne 0 B. 100% sannsynlighet for å vinne Risiko for å tape A. 60% sannsynlighet for å tape og 40% for å tape 0 B. 100% sannsynlighet for å tape

16 Den ansattes holdning til risiko
Risiko for å vinne Risiko for å tape Konsekvens – Alt annet likt velger en ansatt en dårligere ytelsesordning enn innskuddsordning 60% av = Source: Prospect Theory, Kahneman

17 Fins det noen likheter mellom en pub, global oppvarming og pensjon ?
Den ansattes ståsted Risiko i et annet perspektiv Fins det noen likheter mellom en pub, global oppvarming og pensjon ?

18 Den ansattes ståsted Risiko i et annet perspektiv
Hva er felles for en norsk pub, global oppvarming og pensjon ? Risikoen inntreffer ikke umiddelbart Utfallet er usikkert Kunnskap påvirker adferden

19 Den ansattes ståsted Få valg – mange valg
Blir vi tilbudt noen få valgmuligheter - vi velger Blir vi tilbudt mange valgmuligheter - vi velger ikke Source : Sethi-Iyengar and Lepper (2000)

20 Ansattes ståsted Hvordan kan bedriften redusere ’risikoen’ for den ansatte?
Reduserer risiko ved Ha få valg eller segmenterte valg for investering Finansiell kunnskap - opplæring Bedriften tar styringen over pensjonsordningen Beskrive hvordan ordningen administreres Beskrive hvordan innskuddene fastsettes Hvordan beste leverandør mht avkastning velges Hvor ofte kontrolleres leverandørene – overvåke markedet Kommunikasjon

21 Periodical monitoring
Konklusjon Både fra bedriften og fra den ansatte er det risiko som er tema når man velger og tenker pensjon Alle ønsker å ’fjerne’ risiko fra seg selv Risiko kan bare håndteres ved å ha gode styringsverktøy Benchmark Buy-in Periodical monitoring (Governance) Analysis Finalize Communicate

22


Laste ned ppt "Nordic presence (~200 empl.)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google