Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Konkrete innspill til prioriteringer / strategi Norges Bilbransjeforbund 14.april 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Konkrete innspill til prioriteringer / strategi Norges Bilbransjeforbund 14.april 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Konkrete innspill til prioriteringer / strategi Norges Bilbransjeforbund 14.april 2010 Oslo og Omegn Bilbransjeforening

2 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 NBFs grunntanke var selvfølgelig - og er fortsatt - at man gjennom fellesskap og samhandling er sterkere enn summen av de enkelte medlemmer. Med bakgrunn i en stadig raskere og mer utforutsigbar endring av konkurranse- og markedssituasjonen er det tilsvarende viktig at NBF er ”limet” i norsk bilbransje som jobber med de ”fanesakene” som forener oss (strategisk) og parallelt jobber målrettet for å fremme dem (operasjonelt). NBF bør derved - slik vi ser det - være langt mer ”fyrtårn” og brobygger enn brannslukker og renovasjonsbyrå - hvilket i klartekst betyr at man i størst mulig grad bør være i forkant og legge til rette for medlemmene på overordnet nivå – ikke løpe etter og ”rydde opp” når noe har gått galt. NBF bør dessuten ha mye klarere krav til - og formeninger om - hva de ønsker og forventer fra lokalforeningene, samtidig som man må kanalisere informasjon og kommunikasjon ut til medlemmene via lokalforeningene - utnytte potensialet i lokal- foreningene i mye større grad enn hva situasjonen er i dag. Sørge for at lokal- foreningene fremstår som NBFs forlengende arm til medlemmene (gjøre de gode!) Siden vi erkjenner at NBF pr. idag ikke er det ”fyrtårnet” vi optimalt sett skulle ønsket, er selvfølgelig spørsmålet hvordan vi skal oppnå dette? Fremdrift og prosess må ta utgangspunkt i en dønn ærlig SWOT, etablere en prioritert tiltaks-og handlingsplan, gjennomføre nødvendige omstrukturering, sette seg tilstrekkelig ambisiøse mål, involvere ”alle” medlemmer og lokalforeninger, delegere ansvar og oppgaver samt kommunisere tydelig hele veien med relevante deltagere og ”tilskuere” i prosessen. Og ikke minst må man sørge for at alle involverte forstår at forbedring nødvendigvis også innbefatter endring (både av organisering, kultur og holdninger) ! Bakgrunn og utvikling – overordnet

3 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Bakgrunn og utvikling – overordnet NBF's hovedoppgave i fremtiden må altså - slik Oslo og Omegn Bilbransjeforening vurderer det - være å jobbe på et mer overordnet og strategisk nivå, og ikke bruke alt for mye tid eller ressurser på enkeltmedlemmer. Flytte mer av ansvaret (og ressursene) nærmere medlemmene (= lokalforeningene) Etter at ansvars- og rollefordeling mellom NBF/NHO (og BIL med ny ledelse) er gått opp på ny - og alle potensielle synergier er tatt ut - bør det opprettes ulike ekspertgrupper bestående av kompetente og engasjerte medlemmer, ref. Skade/Lakk, Rekrutteringsprosjektet, Nyttekjøretøy eller Bransjegruppe Internett (som riktignok er et misvisende navn ettersom de arbeider med hele bruktbilområdet for merkeforhandlere). Med dette menes eksempelvis at det bør være en ekspertgruppe ”Verksted”, ekspertgruppe "Forsikring", ekspertgruppe "Finansiering", ekspertgruppe ”HMS”, ekspertgruppe ”Miljø”, ekspertgruppe ”PR”, osv.osv. i forhold til hva markedet og medlemmene faktisk har behov for. NBFs oppgave vil være å fasilitere gruppene og drive de fremover. Det må bli status å komme med i en slik gruppe slik at NBF tiltrekker seg de riktige (beste og mest kompetente) ressursene blant medlemmene. Medlemmene vil derved bli mer engasjert og direkte involvert samt få innblikk i hva NBF faktisk jobber med og satser på, de vil få være med å påvirke og de vil se at det nytter (selvfølgelig viktig at det ikke kun blir "Tordenskjolds soldater" - at ikke de samme medlemmene "går igjen" i alle ekspertgruppene, da dette vil slite ut "ekspertene" som også har en jobb å ivareta hos sin arbeidsgiver). I denne sammenheng bør sekretariatene hos lokalforeningene også sterkt involveres (og motiveres) – og tilføres nødvendige ressurser...

4 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Tettere samarbeid / samhandling med NHO Følgende områder/forhold bør etter vår mening prioriteres: Idéen om å arbeide for et tettere samarbeide med NHO og evt. BIL er både god og "riktig", og bør følges opp med praktisk og proaktiv handling (initiativ). Her er det potensiale for synergier både driftsmessig (økonomisk/kostnadsmessig) og bransjepolitisk. Rollefordeling (og struktur) mellom NBF, NHO, lokalforeningene samt BIL avklares, og det utarbeides klare mandater med ansvar og roller. Optimalt sett burde også BIL samlokaliseres med NBF/NHO for å oppnå større grad av samhandling og samordning (men dette er jo ikke vår sak...?). Generelt løfte blikket og prioritere overordnede og strukturelle bransjesaker som kan bearbeides proaktivt - og parallelt nedprioritere enkeltsaker for medlemmene (av mer individuell karakter). Salg av Drammensveien og lokalisere seg mer strategisk - gjerne sammen med NHO dersom rammevilkårene er ”riktige”, alternativt samlokalisering med BIL (et ”ekte” Bilbransjens Hus) er ikke bare en fornuftig endring og disponering av midler, men det er også et klart signal til medlemmene og vil være både en symbolsk og reell overgang til ”nye tider”. I tillegg til å bidra til ønsket og nødvendig fornyelse oppnår NBF større grad av samhandling og utnyttelse av ressursene i NHO (hvor det nødvendigvis må være store potensielle synergier). Det er dessuten svært gunstig å samordne en organisasjonsutviklingsprosess (kultur og holdninger) med en evt. flytteprosess. Gevinsten fra salget bør investeres i et "kraftfond" og overskuddet benyttes til overordnede prosjekter / kampanjer - eksempelvis til Rekrutterings og Renommé-prosjektet (ref. kampanjene til Statkraft, Mesta o.a. når det gjelder "Employer branding").

5 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Operasjonalisere / ta ut synergier Juridisk avdeling i NBF bør utelukkende bestå av jurister som er målbart nyttige for medlemmene (i tillegg til det formelt nødvendige som part i arbeidslivet; Biloverenskomsten o.l.). Alt som NHO kan bidra med / hjelpe oss med (også når det gjelder generell jus), bør NHO benyttes til - og NBF bør overhode ikke være bekymret for å henvise medlemmer videre (til juridisk spisskompetanse i enkeltsaker uten prinsipiell betydning). Juristene bør kunne ha kompetanse på spesifikke og relevante bransjetekniske spørsmål der det juridiske spiller en rolle, men minst like viktig er politisk teft og legning (ikke alt dreier seg om jus). Det bør allikevel være uproblematisk å kunne gi råd til enkeltmedlemmer i enkelttilfeller på en generell måte og henvise til eksterne advokater som kan bistå i større grad når situasjonen krever det (basert på sentralt inngåtte avtaler). All direkte rådgivning må baseres på kost/nytte, eller hvis saken har stor prinsipiell betydning (presedens). Videre bør PR-siden i NBF kraftig styrkes og proaktivt operasjonaliseres. Dette dreier seg både om å være mer synlige i ”det offentlige rom”, bygge bransjens renommé samt å håndtere relasjoner og medier på et høyt nivå. Det er mye viktigere at samfunn, offentlige myndigheter og relevante målgrupper påvirkes – enn nødvendigvis at medlemmene informeres om ”gårsdagens nyheter” gjennom bladet ”Bilbransjen” i sin nåværende form (for å rettferdiggjøre hva man holder på med..?).

6 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Informasjon og kommunikasjon Mye av dagens innhold kan leses i en rekke andre bransjemedier, og vi ønsker at Bilbransjen/NBF skal arbeide mer proaktivt med påvirkning, pressemeldinger og kampanjer (for eksempel ”kamp mot svart arbeid” / "Økt etterlevelse"), sørge for at aktuelle saker er kommentert på vegne av bransjen i pressen til enhver tid, delta i debatter, være "politisk" orientert i sitt arbeid utad, evt. i nødvendig samarbeid/avstemming med BIL og/eller bileierorganisasjoner – sørge for at vi kan snakke både på vegne av en samlet bransje og gjerne innbefatte bileierne når det er mulig: "Angripe når vi kan - forsvare oss når vi må” (lær av forsikring). Ansvarsområder bør selvfølgelig også være informasjon til og kommunikasjon med medlemmer (via lokalforeninger !?); men i denne sammenheng er det kanskje enda viktigere å hente informasjon fra medlemmene enn ensidig å informere de! I denne forbindelse bør NBFs hjemmeside kraftig revitaliseres (man bør seriøst vurdere å kutte ut print = bladet Bilbransjen) – og samle all kommunikasjon på et helt "nytt" nettsted basert på ny kunnskap etablert gjennom håndtering av sosiale medier / blogger / nettbyer og lignende (~beholde annonseinntekter). Uansett bør vurderes å tilrettelegge for kanalisering av henvendelser og forespørsler til ”riktig” person på en helt ny måte (tilgjengelighet), samt parallelt justere medlemmenes forventninger til et nivå som er gjensidig akseptabelt tilfredsstillende. Effektiv og enkel kontakt med riktig person / kompetanse. I tillegg bør vurderes etablert en ”Tips”- løsning (kan være både web og telefon) både for bileiere og medlemmer for å lytte til – og kommunisere med - både markedet (ref. Svart arbeid) og medlemmene.

7 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Prosjektorganisering / raskere fremdrift Det bør i denne forbindelse vurderes å organisere NBF i enda større grad på en måte slik at man besitter relevant kompetanse og kapasitet for de forskjellige typer medlemmer fra nyttekjøretøy via berging til frittstående verksteder. Som påpekt i innledningen tror vi det er svært viktig at NBF i sterkt økende grad må søke å arbeide mer prosjektorganisert gjennom at NBF fasiliterer (som eksempelvis lakkstudiet osv.) og gjennom etablering av ekspert/arbeidsgrupper bestående av kompetente medlemmer som aktive deltakere. Dette vil være både lærerikt og meningsfylt både for NBF og for deltagerne / medlemmene, og man oppnår raskere forståelse og implementering – i tillegg til at man blir svært mye mer treffsikre; En raskere og mer effektiv vei til målet. Dette krever at NBF i større grad har kompetanse og kapasitet og kompetanse på prosjektarbeid og styring av prosesser. Denne arbeidsformen gir som regel raskere progresjon/fremdrift, mer målrettet arbeid og større engasjement / involvering fra medlemmene. I tillegg er det avgjørende at fremdrift og gjennomføringskraft forbedres. Igangsatte prosjekter (så snart de er besluttet prioritert) må sikres fremdrift og engasjement. To kritiske forhold i denne sammenheng; "Hvordan kvalitetssikres fortløpende prioritering av saker?" og "Hvordan sikre at lokalforeninger og medlemmer føler ”ekte” eierskap til de prioriteringer som gjøres sentralt?"

8 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Prioritering av oppgaver / konkrete innspill (eks.) Kursvirksomhet Her bør det brukes tid på å utvikle kurs og evt.trene trenerne (teach the teacher- prinsipp) i større grad enn å gjennomføre alle kurs i egen regi. Selve gjennomføringen kan med fordel utføres av andre. F.eks BKK, opplæringskontorer, lokalforeninger osv.? Skade/Lakk, Rekrutterings/renommé-prosjektet og Nyttekjøretøy Ingen endring. Det jobbes bra med disse prosjektene gjennom de resp. gruppene (info til / kommunikasjon med medlemmene - primært gjennom lokalforeninger - kan bli enda bedre; skape forståelse for viktighet av pågående prosesser og innsyn i hva som er oppnådd – samt hva man ønsker å oppnå i videre prosess). Samme også for Skatt Øst / ”Økt etterlevelse”…. Verkstedkonferansen og Årskonferansen Her kan man med fordel engasjere et eventbyrå til å ta seg av alt det praktiske og heller konsentrere seg om det faglige innholdet. Når man får ekspertgruppene opp og stå kan de få ansvar for å utforme programmet. I større grad proaktivt involvere lokalforeninger og medlemmer i utforming av programmet (begge bena godt plantet på bakken). Klagenemd for bilsaker Naturlig at NBF engasjerer seg sterkt i dette. Må sees i større grad i sammenheng med implementering av ny Tilstandsrapport og kan involvere Bransjegruppe Internett på en helt annen måte.

9 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Prioritering av oppgaver / konkrete innspill (eks.) Gruppeunntaket Her må det også opprettes en ekspertgruppe. Naturlig og viktig sak for NBF. Media og PR Må omstruktureres og endres (ref. tidligere innspill). Kutt ut print - bli ”konger” på web / interaktiv informasjons-og erfaringsutveksling/diskusjonsfora osv. (…de saker og forhold som er viktigst for medlemmene!) Kursadministrasjon Dette behovet forsvinner samtidig med at man outsourcer kursvirksomheten Medlemspleie og verving Ansvar og gjennomføring: Syver (+ vesentlig bedre tilrettelegging for lokalforeningene / synliggjøre fordelene – ”verktøy”) Rammevilkår Denne bolken er veldig omfattende og spenner over mange ulike fagområder. Blir mye enklere både å prioritere og håndtere gjennom ekspertgrupper. Meget viktig ! Forholdet til merkeforeninger / forhandlerforeninger Ett møte pr år. Saker som kommer opp kan behandles videre i de ulike ekspertgruppene. Utnytte potensiale i merkeforeningene gjennom løpende dialog, informasjon og innspill (gjøre de mer avhengig av oss/NBF - enn vi/NBF avhengig av de) Medlemsservice/salgskontor Tjenesten bør outsources/kjøpes av leverandører som er profesjonelle på området.

10 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Oslo og Omegn Bilbransjeforening takker for muligheten til konstruktive diskusjoner og innspill – og understreker at vår presentasjon verken er komplett eller fyllestgjørende, men deltar gjerne i den videre prosess med utdyping eller avklaring av våre synspunkter – og ønsker NBF lykke til med en avgjørende viktig prosess !


Laste ned ppt "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Årsmøte/Generalforsamling 14.04.10 Konkrete innspill til prioriteringer / strategi Norges Bilbransjeforbund 14.april 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google