Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra Glåmdal sekretariat IKS Dialogmøte 15.2.13 Sekretariatsleder Torgun M. Bakken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra Glåmdal sekretariat IKS Dialogmøte 15.2.13 Sekretariatsleder Torgun M. Bakken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra Glåmdal sekretariat IKS Dialogmøte 15.2.13 Sekretariatsleder Torgun M. Bakken

2 Kontrollutvalget og kontrollorganenes plass i systemet Sekretariatet Revisjonen Bestiller fra. Tilsyn med.

3 AktørOppgave Kommunestyret Koml § 76 Det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen Rådmannen Koml § 23 Saker forsvarlig utredet Vedtak blir iverksatt Adm. i samsvar med lov, forskrift, instruks Adm. gjenstand for betryggende kontroll Kontrollutvalget Koml § 77 Det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Bl.a. påse at det utføres:  regnskapsrevisjon  forvaltningsrevisjon  selskapskontroll Sekretariatet KU F § 20 Saker til KU forsvarlig utredet Vedtak fattet av KU blir iverksatt Revisjonen Koml § 78 Utføre og rapportere RR og FR iht god kommunal revisjonsskikk 3

4 Kommunal egenkontroll Korrupsjon i kommunene? Nytt fokus. Egenkontroll? KSKS Styrking av egenkontroll 85 anbefalinger85 anbefalinger TILRÅDING 73: KOMMUNESTYRA MÅ SETJE AV TILSTREKKELEGE RESSURSAR TIL KONTROLLUTVALET SITT ARBEID, MELLOM ANNA TIL REKNESKAPSREVISJON, FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL. TILRÅDING 76: KOMMUNESTYRA MÅ FORSTÅ OG TA ANSVARET FOR Å LEGGJE TIL RETTE FOR EIN VELFUNGERANDE EIGENKONTROLL. DETTE HANDLAR ÒG OM TILSTREKKELEGE LØYVINGAR.

5 Glåmdal sekretariat IKS Et lovpålagt organ – dvs. kontrollutvalget skal ha et eget sekretariat (koml. § 77 nr. 10). Forskrift om kontrollutvalg § 20: Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet er kontrollutvalgets utøvende organ. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og kan heller ikke utføre revisjon.

6 Organisering Styret: Styreleder: Ivar Arnesen. Nestleder: Per O. Stenslet. Styremedlem: Berit Lund. Representantskapet: KU-lederne er medlemmer. Nestlederne i KU er varamedlemmer.

7 Representantskapet RolleNavnEierkommune LederElida AspEidskog kommune VaramedlemKjell Ivar Pettesson NestlederRichard AdamsNord-Odal kommune VaramedlemMarius Skogstad MedlemOdd HolenGrue kommune VaramedlemPer Arne Dahl MedlemPer Johnny VoldsethKongsvinger kommune VaramedlemRolf Krok MedlemGeir SpigsethSør-Odal kommune VaramedlemHans Otto Glomsås MedlemAnn Kristin S. MyrerNord-Odal kommune VaramedlemÅse Svendsen MedlemMargareta F. VenbergetÅsnes kommune VaramedlemLars Petter Heggelund

8 Sekretariatet er medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) – Etiske retningslinjer for medlemmene Det er grunnleggende for NKRFs medlemmer å forstå og respektere de demokratiske prosessene og særegenheten ved den kommunale forvaltningen.

9 Sammenligninger Spørreundersøkelse blant sekretariater i landet her. Sendte ut 36 skjemaer (inkludert oss selv ) og har fått svar fra 30 (inkludert oss selv). Svarprosent 83,3 %. Svarene dekker 280 av landets kommuner/fylkeskommuner.

10 Organisering Interkommunalt selskap. Hvordan er ”resten av landet” organisert (private ikke inkludert)? Verdi Interkommunalt selskap43,3 % Interkomm. samarb. (koml.§27) (eget rettssubjekt) 20,0 % Interkomm. samarb. (koml.§27) (ikke eget rettssubjekt) 16,7 % Vertskommunesamarbeid (koml. §28c) 0,0 % Ansatt under kontrollutvalget 16,7 % Annet3,3 % Vet ikke0,0 %

11 Kompetanse Merknader til forskrift om kontrollutvalg § 20: Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet for kommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt kompetanse. Kontrollutvalgets fagkompetanse er i sekretariatet. Sekretariatet er ”byråkraten” – akkurat som rådmannen - i forhold til kommunestyret.

12 Kompetanse i Glåmdal sekretariat IKS Daglig leder: Diplomert internrevisor (Dipl. IR) (fra BI) Jobbet i kommunal revisjon fra1979-2005 (inkludert revisjonssjef i 3 ½ år) (jobbet i Glåmdal revisjon IKS i 23 år) Snart MPA (Master Public Administration) Leder av NKRFs selskapskontroll- og kontrollutvalgskomité i 7 år, dvs. vært med på å etablere/utvikle selve faget. Konsulent i 80 % stilling. Førskolelærer Jobbet i Glåmdal sekretariat IKS siden høsten 2011. Deltatt på mange kurs og konferanser – viktig opplæring.

13 Utvikling Saken om etablering av eget sekretariatet for kontrollutvalget i 2004/2005 – utarbeidet av bl.a. Svein Hanssen. ”Sekretariatet må bestå av minst 2 personer”. Etter 7 ½ år har vi fortsatt ikke nådd dette. Hvor mye ressurser skal sekretariatet ha? 1 stilling, 1,5 stillinger, 1,7 stillinger, 1,8 stillinger, 2 stillinger? Sårbarhet/beholde kompetent medarbeider Oppgaver

14 Hva gjør sekretariatene? Alt dette er lovpålagte oppgaver: 1Saksbehandling/saksutredning 100,0 % 2Overordnet analyse, forvaltningsrevisjon36,7 % 3Plan for forvaltningsrevisjon63,3 % 4Overordnet analyse, selskapskontroll43,3 % 5Plan for selskapskontroll70,0 % 6Eierskapskontroller33,3 % 7Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet96,7 % 8Diverse undersøkelser for kontrollutvalget96,7 % Glåmdal sekretariat IKS gjør alle de oppgavene. Sekretariatet har arkivplikten for alle 7 kontrollutvalgene. Vi har også eget fysisk arkiv for alle kontrollutvalgene

15 Saksbehandling Glåmdal sekretariat IKS har forberedt/utredet/saksbehandlet 330 saker i de 7 kontrollutvalgene i 2012 (totalt 374 saker, men vi holder ”Eventueltsakene” utenfor). Hvert enkelt kontrollutvalg er viktig. Kontrollutvalgene synlige på kommunenes hjemmesider. Har sekretariatet egen hjemmeside? 1Ja46,7 % 2Nei23,3 % 3Ligger under kommunens hjemmeside13,3 % 4Under etablering16,7 %

16 Økonomi Blir noen av sekretariatets utgifter dekket av vertskommunen? Ja26,7 % Nei46,7 % Ikke aktuelt26,7 % Vet ikke0,0 %

17 Noen konkrete sammenligninger EnhetAntall K/FK Antall årsverk Budsjett 2012 Budsjett pr. K/FK OA 133 2 600 000 200 000oa 154 4 220 000 281 333oa 11 1 334 000 oa 11 800 000 52 1 800 000 360 000oa 61 898 571 149 762Oa – (obs dekking) 245,5 4 700 000 195 833oa Glåmdal sekretariat IKS71,7 1 530 000 218 571oa

18 Kan man stole på KOSTRA? ”Blir alle utgifter til kontroll og tilsyn ført på funksjon 110 i din kommune?” Ja36,7 % Nei6,7 % Vet ikke56,7 % Hvorfor er det så mange som ikke vet? Hva er funksjon 110?Budsjett 2013.docxBudsjett 2013.docx

19 Konkurranseutsetting? Kan ikke legge inn anbud. Følger for selskapsavtalen. Følger for kontrollutvalget. Er det noe å tjene på det? OBS transaksjonskostnader. Kompetanse i regionen.

20 Framover…. Dialog med eierne. Dialog mellom eierne og eiernes representanter i representantskapet. Forutsigbarhet

21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Informasjon fra Glåmdal sekretariat IKS Dialogmøte 15.2.13 Sekretariatsleder Torgun M. Bakken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google