Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.rogaland-revisjon.no Pris og kvalitet på revisjonen - Erfaringer fra regnskapsrevisjon 19.8.2012 Nordisk chefsrevisorkonferanse Cicel T. Aarrestad,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.rogaland-revisjon.no Pris og kvalitet på revisjonen - Erfaringer fra regnskapsrevisjon 19.8.2012 Nordisk chefsrevisorkonferanse Cicel T. Aarrestad,"— Utskrift av presentasjonen:

1 www.rogaland-revisjon.no Pris og kvalitet på revisjonen - Erfaringer fra regnskapsrevisjon 19.8.2012 Nordisk chefsrevisorkonferanse Cicel T. Aarrestad, Revisjonsdirektør/statsaut.revisor, Rogaland Revisjon IKS

2 Litt om status i Norge  Åpnet for konkurranse i kommune markedet i 2005  Styrket politisk kontroll, svekket faglig kontroll ? -Kontrollutvalgene fikk styrket ansvar herunder bestiller ansvar av forvaltningsrevisjon – svekket fagmiljø-styrket politisk nivå -Kommunestyrene ansvarlig for «forsvarlig egenkontroll» -Staten understreker og peker på kommunens ansvar -Rådmannen er ansvar for «tilfredsstillende intern kontroll»  Økt konkurranse i markedet pga. bortfall av revisjonsplikt for AS < 5 mill. - skjerpet konkurranse 2011-2012  Lenge vært hard konkurranse om de store – nå også i SMB markedet jf. DnR  Kollegaer underbyr revisjonshonorar med 20-30% – usett  Mange store saker i rettssystem og media om sviktende revisjon for alle de 4-5 store i mange år 2 Skandalene rammer hele bransjen !

3 Ansvar for forsvarlig egenkontroll – ca. 6500 lover og forskrifter å forvalte 02.07.2014 3 80-90 % utskifting ved hvert valg – er kommunestyret sitt ansvar bevisst?

4 ISQC 1 – Kvalitetskontroll for revisjonsselskap som utfører revisjon og begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester Rammeverk for attestasjonsoppdrag Revisjon og begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon av historisk finansiell informasjon ISAE 3000 – 3699 Standarder for attestasjonsoppdrag ISA 100 – 999 Revisjonsstandarder IAPS 1000 – 1999 Revisjonsuttalelser ISRE 2000 – 2699 Standarder for begrenset revisjon ISRS 4000 – 4699 Standarder for beslektede tjenester Beslektede tjenester SA 3801 og SA 3802 Detaljerte dokumentasjonskrav Forvaltningsrevisjon Selskapskontroller RSK 001 Utfordres i rettsvesenet !

5 Riktig revisjonsberetning avgitt ?  Finanstilsynet overvåker privat sektor og de 4-5 store -Dokument basert tilsyn Tematilsyn på revisorskifter http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2012/1_kvartal/Rapport- etter-tematilsyn---Revisors-radgivning-til-revisjonsklienter/ http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Aktuelt/2012/1_kvartal/Rapport- etter-tematilsyn---Revisors-radgivning-til-revisjonsklienter/  Basis fra bokettersyn, varsling etc for eksempel  Den norske revisorforening, DnR, gjennomfører kvalitetskontroll for sine medlemmer  NKRF – gjennomfører kvalitetskontroll for sine medlemmer  Åpenhetsrapport 5 Samtlige bekymret for renommé og rekruttering ?

6 Sterk konkurranse kommunal sektor 6 Bergen kommune

7 Erfaring i Rogaland Revisjon de siste år  Driver fortsatt i «egenregi» og er eiermessig strategisk forankret i en forretningsmessig modell  Vunnet noen anbud, også i 2012 – kommuner og enkeltoppdrag  Kjøper noe tjenester fra private, Danmark og andre kommunale enheter  Konkurrerer innenfor 10 % av omsetningsgrense med private -Vilkår: registrert i revisorregisteret og statsaut. revisor, følger etterutdanningskrav, underlegges kontroll av finanstilsynet, forsikringsdekning, referanser for å sikre gjennomføringsevne mm  Normale anbudskriterier -Pris – fast pris for alle juridiske enheter med regnskapsrevisjon, xx timer til forvaltningsrevisjon -Forståelse av oppdraget/løsning -referanser 7

8 Refleksjoner etter evaluering av konkurranser  Revisjon kjøpes som «melk og brød»  Prosess i regi av kontrollutvalg – men hva med bestiller kompetanse ?  Vurderingene settes ikke inn i en ramme med tilfredsstillende egenkontroll selv om alle anbydere har tatt forbehold om en tilfredsstillende intern kontroll  Gjøremål som kontrollutvalgssekretariatet kan utføre, kan falle utenfor anbudene for eksempel overordnet analyse som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon  Småbeløp i revisjonshonorar er blitt en stor sak  Utsagn som «revisor ikke finner noe» får råde istedenfor normalen hvor revisor har gjort jobben sin og det faktisk ikke finnes store avvik å melde ! 8 Dialogen er avgjørende !

9 Tiltak iverksatt internt  Ny strategi 2012-2015 – eierforankret -Offensiv til vekst – tilpasset rammebetingelser -Sikre fellesskapets verdier – kompetanse og kapasitet -Klare mål for virksomheten hvor det leveres tjenester som eierne har nytte av -Klar og tydelig dialog med omverdenen ! -Synlig aktør for å sikre rekruttering -Bidrar i bransjeutvikling som ledd i kompetanseutvikling -Kundeundersøkelse og medarbeiderundersøkelser -Benchmarking som alternativ til anbud -Integritet og taushetsplikt  Heldigvis «utsatt for» selskapskontroll 2011 – eierforankring 9 Økte krav til synlige og nyttige tjenester !

10 Eierstrategi/-styring i Rogaland Revisjon IKS  Valgt og etablert for å sikre høy kvalitet og lave kostnader  Styres gjennom avtaler, eierorgan, eiermøter, dialogmøter  Rådmannen: sette RR IKS på politisk dagsorden årlig, periodevis ajourhold av eierstrategi  Anvende RR iks som samarbeidspartner  Krav til kompetanse i styret og repr.skap, klare roller - langsiktighet og forutsigbarhet for selskap  Kjøper samtlige lovpålagte oppgaver fra RR IKS (RR,FR,SK,andre selskap og rådgivning)  Vekst innenfor egenregi og nye eiere  Avkastning/utbytte – rimelige priser  Forsiktig risikoeksponering – forsikringsdekning  Omdømme  Åpenhet (innenfor rammen av taushetsplikt)  Kunde- og medarbeiderundersøkelser 10

11 Tiltak iverksatt i bransjen  Tilsyn og kvalitetskontroll inkl. avgrensning mot statlig kontroll  Publikasjoner og veiledere – se www.nkrf.nowww.nkrf.no  KRD - sterk og effektiv kommunesektor, som kan være en sentral aktør i samfunnsutviklingen lokalt og regionalt, og som kan gi innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse samtidig som den enkeltes rettssikkerhet ivaretas. - herunder en forsvarlig egenkontroll 11

12 Konsekvens av priskrig  For kommunene - svekket egenkontroll og renomme  For bransjen – kompetanse på billigsalg ? 12

13 Hva er tilstrekkelig regnskapsrevisjon?  Som i fjor ? Gjør vi for mye ?  Tas ny teknologi i bruk ?  Hvordan er kvalitet på den interne kontroll i den aktuelle kommune?  Er det kommunale mandat tilstrekkelig grad definert ?  Hvem bestemmer hva som er tilstrekkelig ?  Hvilken dialog er det med kunden – hvem er kunden ?  Avklares innholdet i leveransen administrativt og/eller politisk og avklares ansvarsdeling i engasjementsbrev i tilstrekkelig grad?  Byttes revisor hvis en blir for kritisk ?  Revisors faglige ansvar 13 Regulerer markedet riktig tjeneste til rett pris?

14 Konklusjon  Betydningen av en tilfredsstillende egenkontroll er fortsatt lite kjent av kommunestyret  Synes å være et kolossalt informasjonsbehov som krever innsats fra -Rådmann -Kontrollutvalg og sekretariat -Revisor -På en enkel og informativ måte  På tide å forlate tanken om at markedet kan regulere det hele – og legge til grunn profesjonstanken igjen for å sikre en troverdig forvaltning? 14


Laste ned ppt "Www.rogaland-revisjon.no Pris og kvalitet på revisjonen - Erfaringer fra regnskapsrevisjon 19.8.2012 Nordisk chefsrevisorkonferanse Cicel T. Aarrestad,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google