Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2012 Finn din vei Finn din vei 2012 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2012 Finn din vei Finn din vei 2012 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 2012 Finn din vei Finn din vei 2012 2013

2 Tilbudet gis til: Hovedsakelig - Elever mellom 16 og 19 år.
Som ikke har søkt skoleplass eller er i arbeid. Elever som har muligheter til å ta en utdanning på ordinær måte og komme seg i ordinært arbeid.

3 Eleven i sentrum – Gjennomgående mål
Bygge opp eleven fysisk, psykisk og sosialt: Øke elevens tro på seg selv Øke sosial kompetanse Gjennom anerkjennelse – ved å bygge følelse av kjærlighet, selvverdi og selvrespekt

4 Hovedmål for eleven Finne veien tilbake til seg selv og sine egne ønsker Utvikle gode strategier for å kunne mestre både eget liv og skolehverdag Få bedre vaner i forhold til kosthold, fysisk form og helse Fullføre alle modulene

5 Delmål for eleven Bli kjent med seg selv og hva han/hun faktisk kan få til Få lagt et grunnlag for videre skolegang Erfare det å være en ordinær elev Utvikle grunn-leggende ferdigheter Ha lite fravær

6 Modul 1 – ”Hvem er jeg og hvem vil jeg være?”
Modul 2: Kommunika-sjon og sosial- kompetanse Modul 3 – Oversikt over yrkes- og utdannings-muligheter Modul 4 - Planlegge en ungdoms-bedrift Modul 5 – Utprøving av yrkesvalg – praktisk utøvelse Modul 6 – Veien videre – utdanning eller jobb

7 Finn din vei

8 Bygger på blant annet følgende teorier:
Veiledning Anerkjennelsesteori Gruppeteori Relasjonsteori

9 Evaluering og utvikling av tilbudet
Starter med oppstart samtale med hver enkelt for å fange ståsted og videre fokus ved oppstart Egen evaluering fra, og sammen med, hver enkelt elev Evaluerer både moduler og tema sammen med gruppa Slutt evaluering av tilbudet

10 FINN DIN VEI Finne dine egne veivalg og målsettinger!
Finn din vei FINN DIN VEI Moduler: Modul 1 – ”Hvem er jeg og hvem vil jeg være?” Modul 2– Kommunikasjon og sosialkompetanse Modul 3 – Oversikt over yrkes- og utdanningsmuligheter Modul 4 –Planlegge en ungdomsbedrift Modul 5 – Utprøving av yrkesvalg – praktisk utøvelse Modul 6 – Veien videre – utdanning eller jobb Målsetning for tilbudet er å hjelpe deg med å: Få lyst til å gå på skolen igjen eller begynne å jobbe Få tilbake troen på deg selv Finne ut hva du skal bli Finne dine egne veivalg og målsettinger!

11 Grunnleggende ferdigheter
Finn din vei Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i modulene der de medvirker til å utvikle kompetanse og egen utvikling. Grunnleggende ferdigheter forstås slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig. Å kunne lese og regne. Å kunne bruke digitale verktøy. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal både muntlig og ved hjelp av IKT hjelpemidler: Kunne rapportere og informere andre på korrekt og hensiktsmessig måte. Kunne fylle ut skjemaer og utarbeide budsjett. Kunne kommunisere og legge til rette for dialog i møte med andre. Forstå innholdet i ulike tekster. Kunne beregne og vurdere kostnader. Ha tallforståelse. Utføre kontortekniske rutiner.

12 Modul 1 – ”Hvem er jeg og hvem vil jeg være?” 8 uker
Finn din vei Modul 1 – ”Hvem er jeg og hvem vil jeg være?” uker Tema i modul 1: Egen forståelse av meg selv som person: Sosial kompetanse – Hvordan vil ”jeg” ha det sammen med andre? Helse – Hvordan ta vare på meg selv? Kosthold Fritid – Hvordan bygge nettverk Privat økonomi Hovedmål: Bygge opp eleven fysisk, psykisk og sosialt. Øke elevens tro på seg selv Øke sosialkompetanse Kunne omgås andre på en god måte Følge regler og avtaler Gi forståelse av kroppens behov for riktig kosthold og aktivitet Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Ha tro på seg selv Klare å etablere et godt nettverk Klare å ta selvstendige valg Vite at andre verdsetter han/hun ut i fra egne prestasjoner, handlinger etc. Forstå og ta hensyn til kroppens behov for riktig kosthold og aktivitet

13 Modul 2: Kommunikasjon og sosialkompetanse 4 uker
Finn din vei Modul 2: Kommunikasjon og sosialkompetanse uker Tema i modul 2: Sosialkompetanse – Hvordan vil ”jeg” ha det sammen med andre Kommunikasjon HMS (helse, miljø og sikkerhet) Hovedmål: Øke forståelsen for hvordan kommunikasjon påvirker oss. I møte med andre er det viktig å være oppmerksom på hva en trenger å lære for å vokse og utvikle seg i forhold til ¨være sammen og forstå hverandre” . Å få kunnskap om hvordan vi selv virker inn på samhandlingssituasjonen vil kunne hjelpe oss til å skape et bedre møte med andre. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Kunne omgås andre på en god måte. Respektere og overholde andres grenser. Sette grenser for seg selv og stå for dem. Vite hvem som har ansvar for hva i sitt eget liv, og ta ansvar for seg selv. Ha kunnskap om og ta hensyn til hvordan han/hun påvirkes og påvirker andre ved kommunikasjon? Ha kunnskap om og ta vare på egen og andres helse, miljø og sikkerhet.

14 Modul 3 – Oversikt over yrkes- og utdanningsmuligheter 5 uker
Finn din vei Modul 3 – Oversikt over yrkes- og utdanningsmuligheter uker Tema i modul 3: Yrkeskunnskap Utdanningsmuligheter Finne ut hvilke yrker som virker interessante for meg Hvordan finne ledige jobber, skrive en søknad og gjennomføre et intervju Hovedmål: Utvidet kunnskap om yrkes - og utdanningsmuligheter Klare å ta valg (tre alternative yrker) for videre fordypning Få kunnskaper om hvordan finne ledige stillinger og skrive søknad Føle seg fortrolig med å intervjues til en stilling. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Ha kartlagt egne interesser Ha oversikt over noen interessante yrker. Ha oversikt over mulige utdanningslinjer. Ha fått informasjon om tilretteleggingsmuligheter. Ha praktisk kunnskap om å finne jobb, skrive søknad og gjennomføre et intervju

15 Modul 4 - Planlegge en ungdomsbedrift 5 uker
Finn din vei Modul 4 - Planlegge en ungdomsbedrift uker Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Ta i bruk kreative prosesser Bruke samarbeid og gruppedynamikk Få trening i organisering og arbeidsfordeling Vise god evne til å kommunisere Få trening i problemløsing Ha mot og vilje til å lære gjennom å prøve og feile Hovedmål: Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Bruke det de har lært i de andre modulene for å planlegge og realisere en ungdomsbedrift. Ha utbytte av veiledning Få bevissthet om informasjonsinnhenting og hente noe informasjon Få bevisstgjøring om, og bruke ulike presentasjonsteknikker Ta ansvar Få økt selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser

16 Modul 5 – Utprøving av yrkesvalg – praktisk utøvelse 11 uker
Finn din vei Modul 5 – Utprøving av yrkesvalg – praktisk utøvelse uker Mulige løsninger for utprøving av yrkeslivet: Via Ungdomsbedrift Via linjer på skolen Avtale med aktuell bedrift Hovedmål: Muligheter for å få prøve seg i aktuelt yrke for å se om valgt yrke passer. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Kunne argumentere for og i mot valget Ha tatt valg i forhold til utdanning og/eller yrke. Ha lagd seg mål og fremdriftsplan for modul

17 Modul 6 – Veien videre – utdanning eller jobb 8 uker
Finn din vei Modul 6 – Veien videre – utdanning eller jobb uker Tema i modul 6: Evaluering av egen målsetning Verktøy til egen motivasjon og mestring Ny fremdriftsplan og målsetning Evaluering av ”Finn din vei” Hovedmål: Kartlegge om målsetningen er oppfylt – er veien videre klar? Gi verktøy til egen motivasjon og mestring. Lage egen fremdriftsplan og målsetting. Kjennetegn for måloppnåelse. Eleven skal: Evaluere egen målsetting med ”Finn din vei”. Ha laget en fremdriftsplan og målsetting. Ha oversikt over verktøy og støttepersoner for videre målsettingsarbeid. Gi en evaluering av tilbudet ”Finn din vei”.

18

19 Samling/info Oppdrag Livet 08:50-09:00 Pause 09:00 - 10:00
FDV april Opplegg Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke 16 Ansatte: NN Klokkeslett Utplassering A/D C M/D A D/A 07: :50 Samling/ innledning Samling/info Oppdrag Livet 08:50-09:00 Pause 09: :00 Oppgaver Oppdrag livet Oppgaver Oppdrag Livet Mat Frøydis/ Oppgaver Oppdrag Livet 10: :10 Mat NN 10: :55 Lunsj/ oppgaver Lunsj forberedelser/ Oppgaver 10: :25 Mat pause 11: :25 Aktivitet/gym/tur Aktivitet 12: :30 12: :30 Oppgaver eget studievalg Eget studievalg oppgaver/ Styrkerom 13: :40 13: :40 Avslutting dagen Praktiske oppgaver/ Loggføring/beskjeder

20 Erfaringer fra skoleåret 2012/-13

21 Ansatte: Ved oppstart: Fra 18. april 2013:
Leder i 100% - Veileder, sosionom 3 ansatte veiledere med varierende bakgrunn i ca 60% - Lærer, sykepleier, med tilleggsutdanning innen psykososialt arbeid barn og unge, coaching etc Fra 18. april 2013: 260 % - Nyansatt i 100% med militær-bakgrunn.

22 Antall elever: Startet med ca. 5 elever 27. august, og ble i løpet av september/oktober 18 elever. I dag 16 elever Inntak fortløpende gjennom året

23 Utfordringer: Sammensetning av gruppa Sosial angst ADHD/ADD
«Deprimert» Utagering Adferd Meget lav tro på egenverdi Meget lav egen motivasjon Få eller ingen ønsker/drømmer/tanker/lyst til aktivitet

24 Utplassering: 10 elever har forsøkt utplassering i bedrift
Fungerer bra for 4 elever: Ei jente – 3 dager i barnehage kl 8 – 14 En gutt – 3 dager i butikk kl 8 – 12 Ei jente – 1 dag i hudpleie (tidligere butikk) kl 9 – 14 Ei jente – 4 dager i uken ettermiddager i SFO For de andre har utplassering ikke fungert pga sosial angst, dårlig selvtillit, skulk Trenger tettere oppfølgning for å stå i utplasseringen

25 Hva har fungert og hvorfor?
Flertallet av elevene møtt til avtalte tider Økt fysisk aktivitet – med utfordringer om å prøve nye aktiviteter 4 elever fungerer på utplasseringsplassen Kartlagt kompetanse i fagene norsk, matematikk og engelsk Gjennomført samtaler med ungdommene Gitt struktur Voksne som er «der» for dem Individuelt tilpasset Matlagningstimer med veileder og elevers lunsj forberedelser – gir elevene mestring

26 Finn din vei

27 Hvordan stabilisere og forbedre tilbudet?
Bemanning for å ivareta målsetning (260% - ca 18 elever) Gjennomføre veiledningssamtaler med elevene en gang pr uke Kompetanseutvikling via veiledning, kurs etc. Mer tid til samarbeid og samordning innad i ansatt gruppa Utvikle bedre rutiner og samarbeid både internt på skolen og ekstern (NAV, BUP, DPS, barnevern) Bedre muligheter for utnytting av lokaler, uteareal, eksterne muligheter for å øke variasjon og læringsmuligheter

28 Hvordan stabilisere og forbedre tilbudet?
Fokus på gruppesammensetning Unngå for stor aldersspredning – skape mer samhold Ta hensyn til diagnoser ved sammensetning Skaffe til veie utredninger fra BUP/PPT eller be om dette før oppstart – gir oss bedre forhåndskunnskaper om enkelt individer Få jenter gjør at de føler seg «alene», styrke jentegruppa Psykososialt miljø for elever og ansatte – vært mye konflikter og angst Mye utagering og ødeleggelser – viser liten respekt for andre og andres eiendeler

29 Hvordan stabilisere og forbedre tilbudet?
Sammen med Oppfølgningstjenesten: Vurdere søkere før opptak - gruppesammensetning Klarere informasjon ved før inntak Elevens mål ved å starte opp Gruppesammensetning Prøvetid – 14 dager Klare mål som må innfris – eks oppmøte, deltagelse Konsekvenser når eleven ikke følger opplegg eller for uønskede handlinger Utestengelse Opphør av tilbud

30 Hvordan stabilisere og forbedre tilbudet?
Øke forutsigbarheten for elever og ansatte: Stram struktur – økt forutsigbarhet Holdninger overfor andre, respekt for hverandre og ansvar for egne handlinger Leseferdigheter – nødvendig for å tilegne seg kunnskap Fysisk aktivitet og kosthold – bra for psykisk og fysisk helse


Laste ned ppt "2012 Finn din vei Finn din vei 2012 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google