Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Begrensninger og muligheter Tom Egerhei miljøverndirektør Fylkesmannen i Vest-Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Begrensninger og muligheter Tom Egerhei miljøverndirektør Fylkesmannen i Vest-Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Begrensninger og muligheter Tom Egerhei miljøverndirektør Fylkesmannen i Vest-Agder

2 Miljøvernavdelingen Mine forventninger Vi har fått nye nasjonale mål for arealpolitikken som må legges til grunn. Fylkesmannen skal formidle disse. Alt kan ikke være med – prioritering blir nødvendig Dette skal være farlig – kommunene må forplikte seg til oppfølging gjennom egne kommuneplaner Fylkesmannen vil også legge tilrådingene til grunn, men…….

3 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Byer og tettsteder By og tettsteder må utvikles med vekt på: –Attraktive sentrumsområder –Effektiv arealbruk –Klare avgrensinger mot LNF-områdene

4 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Prinsipper for utvikling av by/tettsteder Kollektivtransporten utgjør ryggraden Et sterkt sentrum Konsentrert utbygging i knutepunktene for kollektivtransporten Lokalsamfunn med tett og variert bebyggelse, grønne lunger, handel m.m. Sammenhengende grønnstruktur Hovedvegnett for sykkeltrafikk Hovedvegsystemet som går utenom, men betjener sentraene

5 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Hvor miljøvennlig er Kristiansand?

6 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fortetting – her må det være muligheter

7 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Tilgang til nærturterreng - her er Kristiansand god!

8 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen LNF-områdene Miljøkvaliteter i landskapet skal sikres og utvikles –Ta større hensyn til biologisk mangfold, større sammenhengende naturområder og friluftsliv. Det er her de store grønnstrukturene finnes Årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres –Jordvern, men også samordnet ATP

9 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Strandsonen – en del av grønnstrukturen Strandsonen skal bevares som verdifullt natur- og friluftsområde, og sikres god tilgjenglighet for allmennheten –Her bør det etableres felles retningslinjer og evt. utfyllende bestemmelser (I dag er det de mest liberale kommunene som brukes som modell)

10 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Vassdragene – en del av grønnstrukturen Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som ivaretar vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser –Her bør det etableres felles kriterier for å velge ut viktige innsjøer og vassdrag og felles utfyllende bestemmelser. Lær av strandsoneforvaltningen!

11 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Begrensninger og muligheter Begrensninger –Mot og vilje –Raushet – er den stor nok? –Eierskapet hos deltakerne –Det som er miljøvennlig i en kommune er miljøfiendtlig i en annen – hvordan løses dette? Muligheter –Dette er utrolig bra, og kan bli lagt merke til langt ut over Knutepunktet –Dere kan påvirke nasjonal politikkutforming –Dere kan få økt myndighet


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Begrensninger og muligheter Tom Egerhei miljøverndirektør Fylkesmannen i Vest-Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google