Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aksjonsforskning som arbeidsmåte i samarbeidet mellom praktikere og akademikere Førsteamanuensis Solveig Sagatun Institutt for sosiologi, sosial arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aksjonsforskning som arbeidsmåte i samarbeidet mellom praktikere og akademikere Førsteamanuensis Solveig Sagatun Institutt for sosiologi, sosial arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aksjonsforskning som arbeidsmåte i samarbeidet mellom praktikere og akademikere Førsteamanuensis Solveig Sagatun Institutt for sosiologi, sosial arbeid og velferdsfag

2 Hensikten med paperet reflektere over hva aksjonsforskningsperspektiver kan bidra med til å forstå og utforske samarbeidet mellom praktikere og forskere i HUSK – Agder (Høgskole- og universitetssosialkontor), delprosjekt 2; samarbeid sosialtjenesten/ NAV- trygd og arbeid.

3 Presentasjon av HUSK- Agder (Høgskole- og Universitetssosialkontor) 2008-2010 Et nasjonalt samarbeidsprosjekt initiert av Sosial- og helsedirektoratet, nå overført til Arbeids- og velferdsdirektoratet Et av fire samarbeidsprosjekter på landsbasis Samarbeidet omfatter: - Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag, fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA - Kommunale sosialtjenester i 5 kommuner i Vest- Agder - Brukerorganisasjonen ROM (råd og muligheter). - Organisatorisk forankret i PRAXIS- sør

4 P R A X I S - helse- og omsorg Utviklings- prosjekter P R A X I S - barnevern Utviklings- prosjekter P R A X I S - sosial/HUSK Utviklings- prosjekter Praksisutvikling i sosialt arbeid og velferd Forum for prof.forsk og for prof.etikk Knutepunkt Sørlandet Intsoceval Andre avd. på HiA Utdanning Forskning Nordiske og engelske samarbeids- partnere P R A X I S - familievern Utviklings- prosjekter

5 Overordnede mål i HUSK- Agder og i delprosjekt 2: Samarbeid sosialtjenesten/ NAV HUSK: - styrke kunnskapen og kvaliteten i sosiale tjenester. Delprosjekt 2, (NAV- prosjektet): - studere hvordan den sosialfaglige kompetansen blir benyttet og videreutviklet innenfor den nye NAV- konteksten

6 Aksjonsforskningsperspektiv som teoretisk rammeverk forskning som støtter utvikling og ledelse av sosiale prosesser veksling mellom planlegging, handling/effektuering og evaluering kan aksjonsforskningsprosessen (illustreres som en spiral) samarbeid mellom forskere og ansatte i feltet det aksjoneres og forskes i (Lewin 1948 i Kildedal 2005)

7 Forskning og handling hånd i hånd NAV- prosjektet vektlegger både forskning og handling, det handler om en utforskning som er deltakende, erfaringsbasert og handlingsorientert (Reason og Bradbury 2001) Aksjonen/handlingen i NAV- prosjektet: å fremme og videreutvikle den sosialfaglige kompetansen når sosialtjenesten samordnes med NAV- arbeid og NAV- trygd Aksjonsforskning tilfredsstiller strenge vitenskapelige krav og fremmer demokratiske samfunnsendringer (Grennwood & Levin 2007)

8 Hvordan forstå målsettingen i NAV- prosjektet ? Skal prosjektet Samarbeid sosialtjenesten/NAV fungere som legitimering av det statlige vedtaket om samordning? Skal prosjektet bidra til en ukritisk støtte av prosessen mot å integrere det sosialfaglige arbeidet for de ”svakeste” gruppene i samfunnet i en institusjon hvor de to statlige tjenestene trygd og arbeid til sammen blir dominante?

9 Fra ukritisk støtte- til kritisk/analytisk perspektiv Aksjonsforskningsperspektiv åpner for en bredere forståelse av forsknings- og utviklingsprosjekter enn at de skal bidra til å støtte utvikling og ledelse av sosiale prosesser Aksjonsperspektiv åpner for å ha et reflekterende/kritisk/analytisk perspektiv på sosialt arbeids praksis i sosialtjenesten og på dette arbeidets plass ved en samordning med NAV- arbeid og trygd Operasjonalisering av problemstillingen i delprosjekt 2: - Hvilke kjennertegn har ”godt” sosialt arbeid i sosialtjenesten og hva er viktig å synliggjøre og styrke når sosialt arbeid skal utøves i en ny kontekst?

10 Forskningsmetoden i prosjektet Fokusgrupper: - fokusert intervju med personer i en gruppe som rekrutteres for et spesifikt formål og som gjennomføres i en klart definert form - Gruppeprosessen bidrar til at praktikerne får mulighet til å utforske og klargjøre hensikten med sine handlinger i forhold til klientene - Fokusgruppeintervju bidrar til å få fram variasjoner av oppfatninger relatert til temaet for samtalene i fokusgruppen.

11 Innhold i samarbeidet praktikere - forskere i fokusgrupper Praktikerne presenterer konkrete case- fortellinger Som i andre kvalitative metoder er fokusgruppedeltakerne aktivt med i utforming av problemstillinger til drøfting og refleksjon forskerne bidrar til å utvide rommet for meningsutveksling med oppfølgingsspørsmål og ved å vise til sosialfaglige perspektiver som relateres til fortellingene forskerne skriver referater som sendes tilbake til praktikerne for kommentarer

12 Samarbeidet praktikere –forskere forts. Meningsutvekslingene kan påvirke handling Kunnskap skapes i samhandlingen mellom praktikere og forskere (medrefleksjon) (Mishler 1986) I tråd med aksjonsforskningstenkningen: - Forskeren blir så aktiv at hun indirekte kan påvirke praktikernes handlinger i forhold til klienter/brukere, samtidig som hun blir en medskaper av datamaterialet i form av referater fra fokusgruppene

13 Samarbeidet praktikere –forskere forts. Tolkningsarbeidet: - tolkningen av et datamateriale må skje i samarbeid med de ansatte på arbeidsplassen hvor forskningen finner sted, hvis forskningen skal kunne kalles aksjonsforskning (Gustavsen og Sørensen 1982). - Ved aksjonsforskning diskuteres både tolkning og nye handlingsmål med aktørene.

14 Forskning på eget felt Nærhet: Forskerne har likhet i grunnutdanning og arbeidserfaring med praksisutøverne. Dette skaper vi- følelse. - Kjennskap til feltet, motivasjon, engasjement, utholdenhet, solidaritet, lojalitet og sympati, fordeler ved å forske på eget felt (Repstad 2004) Distanse: Forskerkompetanse (dr.polit) og plassering i akademia. - en som gjør feltarbeid i et annet samfunn, må streve med å komme inn i den fremmede kulturen, mens en som gjør feltarbeid i eget samfunn, må streve med å komme ut av sin egen hjemmeblindhet (Gullestad 1991).

15 Strategier for det videre arbeidet i prosjektet; Begrepsprosjektet: - åpne for en fri refleksjon om innhold i fagbegreper blant praktikere i sosialtjenesten og NAV- arbeid og trygd - få fram variasjoner i forståelsesmåter som kan peke i retning av forskjeller/mangfold i kunnskapsgrunnlag - åpne opp for samtaler/refleksjon om hvilken innvirkning begrepsforståelser og kunnskapsgrunnlag har for oppgaver/handlinger i relasjon til brukere

16 Målsettingen med ”begrepsprosjektet” identifisere og skape større trygghet for faglig identitet identifisere og gi aksept for ulikhet i begrepsforståelser og kunnskapsgrunnlag identifisere, skape større bevissthet om mulig felles forståelser og kunnskapsgrunnlag for å styrke ”vi”- følelse og identifisering med hverandre om fellesoppgaver

17 Referanser Grennwood, D.J., Levin, M. (2007): Introduction to action research: social research for social change (2nd ed.). Tousand Oaks, Calf.: Sage Publications. Gullestad, M. (1991). Studiet av egen samfunnskultur som utfordring. Norsk antropologisk tidsskrift, 1. Gustavsen, B. og B.A. Sørensen (1982): Aksjonsforskning i Holter, H. og R. Kalleberg (red.): Kvalitative metoder i samfunnsforskning, Universitetsforlaget, Oslo. Kildedal, K og D. Kildedal Nielsen (2005): Praksisforskning en metode til faglig utvikling. Aalborg Universitet

18 Referanser forts. Mishler, E.G. (1986): Research Interviewing, Context and Narrative, Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Nilsen, S. Sagatun (1992): Tverretatlig samarbeid i barnevern. Hovedfagsoppgave NTNU Reason, P., & Bradbury, H. (2001). In P. Reason & H. Bradbury (Eds.), Handbook of action research: participative inquiry and practice (pp. 1-14). London: Sage. Repstad, P. (2004). Dugnadsånd og forsvarsverker : tverretatlig samarbeid i teori og praksis (2. utg. ed.). Oslo: Universitetsforl.


Laste ned ppt "Aksjonsforskning som arbeidsmåte i samarbeidet mellom praktikere og akademikere Førsteamanuensis Solveig Sagatun Institutt for sosiologi, sosial arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google