Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektskisse Status så langt…. November 2011 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen. Temanettverk for brukerkunnskap – Sv 911 Leif Roar Kalleberg Sverre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektskisse Status så langt…. November 2011 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen. Temanettverk for brukerkunnskap – Sv 911 Leif Roar Kalleberg Sverre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektskisse Status så langt…. November 2011 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen. Temanettverk for brukerkunnskap – Sv 911 Leif Roar Kalleberg Sverre J Aune Ole Vidal

2 Tema: Brukermedvirkning.  Bakgrunn  Problemstilling: Hvordan definerer brukere og ansatte brukermedvirkning? Hvordan kan man få til brukermedvirkning dersom brukere og ansatte oppfatter dette ulikt? Mål: Kvalitetssikre og videreutvikle brukermedvirkning i Energiverket -Et kjedelig prosjekt frem til valg av metode! -Min forforståelse og egne erfaringer

3 Hva er brukermedvirkning?  Vår egen definisjon: Brukermedvirkning er å ha innflytelse på situasjonen man er i og de tilbud man deltar i.  I ordet medvirke ligger det en føring på at brukeren sammen med fagutøver skal medvirke til avtalt mål.  Skille mellom brukermedvirkning og brukerstyring.  En bruker er en kunde som har krav på noe. Derfor må folk tas på alvor….Det blir litt som tilbud og etterspørsel.  Helsedirektoratet: ”No decision about me without me”  Energiverket: Husmøtet er et viktig organ for brukermedvirkning hvor alle skal være likeverdige og alle har krav på å bli hørt og sett. Utgangspunktet for husmøtet er god dialog og demokratiske beslutninger.

4 Valg av teori  Masteroppgave i velferdspolitikk. Fokus på at brukerne har viktig erfaringskunnskap og likeverdige relasjoner.  Recovery eller bedringsprosesser. Når trivsel og mening øker vil symptomer og lidelsesutrykk minske.  Marit Borgen og Alain Topor. Virksomme relasjoner. Brukere må bli sett som personer i en sosial sammenheng. Den sosiale dimensjonen og hverdagslivet kan være viktigere en behandling.  Kritisk teori. Livsverden og systemverden. Hverdagsforståelse og systemforståelse. Fri diskurs. Symbolsk brukermedvirkning.  Statlige og kommunale føringer på brukermedvirkning i tjenesten. Hva sier de?

5 Valg av metode.  Kvalitativ metode: Kvalitativt intervju. Er kjennetegnet ved at det er en samtale med struktur og et formål. Få frem en beskrivelse av informantens hverdagsverden. Få frem menneskers oppfatninger og erfaringer.  Kunnskapen om den verdenen mennesker lever i kommer frem gjennom dialogen mellom informantene og forskerne. En fenomenologisk tilnærming til problemstillingen.  Bruker spør bruker. Kurs i samarbeide med ROM.  Kvalitativ metode med bruk av fokusgrupper. Får frem egenerfaring og sitater til å svare på problemstillingen.  Hvorfor er dette en god metode?  Ligner aksjonsforskning.  Likemenn, egenerfaring. Ikke hobbypsykologer.  Livsverden versus systemverden.

6 Metode – Bruker spør bruker  Utvikle intervjuguide. Åpne spørsmål – nøkkelspørsmål.  Intervjueren må være trygg i rollen. Trene gjennom rollespill og test intervjuer.  Et overordnet mål er å få til en god dialog. Få frem folks opplevelser.  Motivere aktuelle informanter ved å påpeke på at målet er å endre / bedre tilbudene.  Fokusgruppeintervju med brukere og ansatte.  Rekruttering – Strategisk utvelgelse. Ikke representativt, men hensiktsmessig. Bruk av snøballmetoden og personlig rekruttering.  Medforskerne skal gjennomføre intervjuene. Hva blir da min rolle?

7 Tema guide Inngangsspm: Har du hørt om brukermedvikning?  Er det i noen situasjoner du har savnet brukermedvirkning?  Hvordan oppfatter du begrepet brukermedvirkning?  Hva er din erfaring med brukermedvirkning.  Hva er dine positive opplevelser?  Hva er dine negative opplevelser.  Hvordan vil definisjonen av brukermedvirkning få betydning på aktivitetshuset?  I forhold til medvirkning ved aktiviteter?  Hvordan vil dette gi seg utslag i forhold til praktiske oppgaver/aktiviteter.  Hvordan vil dette gi seg utslag i forhold til planlegging av aktiviteter?  Hvorfor er brukermedvirkning viktig?  Hvorfor er det evt. Ikke viktig?  Hvordan kan brukermedvirkning styrkes?  Hvordan kan brukermedvirkning svekkes?  Hva er svakheten med brukermedvirkning? Hvorfor?  Hvordan hadde det vært uten brukermedvirkning.  Hva gjør brukermedvirkning vanskelig?  Konsekvenser av brukermedvirkning?  Hvilke positive konsekvenser har brukermedvirkning for ansatte?  Hvilke negative konsekvenser har brukermedvirkning for ansatte?  Hvilke positive konsekvenser har brukermedvirkning for brukere?  Hvilke negative konsekvenser har brukermedvirkning for brukere?  Hvorfor kan brukermedvirkning føles truende?  For ansatte?  For brukere?

8 Fremdriftsplan  November 2011. Opplæring, utvikle teamfølelse, sette seg inn i problemstilling og metode valg. Utvikle ferdigheter gjennom rollespill og prøveintervjuer. Rekrutteringsarbeid.  Desember 2011. Fokusgruppe intervju med ansatte. Transkribering.  Januar 2012. Fokusgruppe intervju med brukere. Transkribering  Februar 2012. Bearbeiding analyse.


Laste ned ppt "Prosjektskisse Status så langt…. November 2011 Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen. Temanettverk for brukerkunnskap – Sv 911 Leif Roar Kalleberg Sverre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google