Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tromsø, 11.10.2007KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tromsø, 11.10.2007KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tromsø, KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller for å yte slik bistand Februar – september 2007 Prosjektleder Jorun Støvne Pettersen, KORSN

2 Tromsø, KORSN Bakgrunn for og resultater fra kartlegging våren 2007 Smittevernkontakter på sykehjem Ressurser til hygienesykepleiere i kommune- helsetjenesten Pilotprosjekt på sykehjem – hjelp til etablering av IKP

3 Tromsø, KORSN Bakgrunn for prosjektet Etter opprettelsen av det regionale kompetansesenteret i smittevern i 2005 har det vært et større fokus på at man må være forberedt på å yte strukturert bistand til primærhelsetjenesten. I den regionale smittevernplanen for Helse Nord er ett av tiltakene å ”etablere modeller for strukturert sykehushygienisk bistand til kommunale helseinstitusjoner og finne akseptable finansieringsordninger for foretakene og kommunene”.

4 Tromsø, KORSN Hvorfor utvikle slike modeller ? Spesialisthelsetjenesten har jo veiledningsplikt…. Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3: ” gi kommunehelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevd for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgave etter lov og forskrift”. Denne type veiledning knytter seg først og fremst til konkrete forhold rundt enkeltpasienters utredning og behandling av sykdom/skade.

5 Tromsø, KORSN Smittevernforskriftens § 2-3 sier at helsepersonell med spesialkunnskaper innen smittevern og sykehushygiene (hygienesykepleiere og smittevernleger) skal være ansatt i tilstrekkelig omfang i helseforetakene. Dette er en forutsetning for å etablere og vedlikeholde forsvarlige rutiner innen sykehushygiene og smittevern. Forskriften pålegger ikke kommunehelsetjenesten dette, men sier at kommunen eventuelt må ”inngå avtale om nødvendig sykehushygienisk bistand”. Smittevernforskriftens § 2-3 begrenser den bistanden som smittevernpersonell i sykehus skal gi utenfor egen institusjon med å fastslå at dette ikke må gå utover smittevernarbeidet i den institusjonen de er ansatt. I samme paragraf pålegges derfor det regionale helseforetaket å sørge for at det utarbeides tilbud om smittevernbistand til kommunale institusjoner innen regionen. I merknadene til Smittevernforskriftens § 3- 6 slåes det fast at ” kommunale og private institusjoner som har behov for mer omfattende sykehushygienisk bistand forutsettes å betale for denne”. Hva gjelder av lov og forskrifts- bestemmelser ?

6 Tromsø, KORSN Fakta om bostedsområdene i foretakene Kilde: Kommunenes nettsider, E-post og telefon til enkelte kommuner Foretak Antall kommuner i bosteds- områdene Innbyggere i bosteds- områdene (2006) Antall sykehjem Antall sykehjems- plasser (inkl korttidspl.) Helgelandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF UNN HF Helse Finnmark HF Totalt

7 Tromsø, KORSN Status : Smittevernpersonell i sykehus opplever et stadig økende antall henvendelser om sykehushygieniske forhold fra kommunehelsetjenesten. Fastleger / tilsynsleger etterlyser faglige råd og oppdatering Kommunale smittevernleger har fokus mot miljørettet helsevern (lovpålagte oppgaver, planarbeid) Henvendelsene fra ulike sykehjem tyder på at det fremdeles er mange uløste oppgaver når det gjelder å ha det grunnleggende smittevernet på plass

8 Tromsø, KORSN Kartleggingen våren 2007 Smittevern- legerPleie- og omsorgEtatsledereTotalt Sendt til (i 88 kommuner) Inn (fra 77 kommuner) Svarprosent

9 Tromsø, KORSN Hovedinntrykk etter kartleggingen: Det er lite planlagt kontakt mellom helsepersonell i kommunene og hygienesykepleiere / smittevernleger i helseforetakene. Telefonhenvendelser om hjelp i akutte situasjoner preger samhandlingen i dag. Det er ingen faglige nettverk innen smittevern i kommunehelsetjenesten.

10 Tromsø, KORSN Behov for faglig bistand rangert av de ulike yrkesgruppene

11 Tromsø, KORSN Ulikt behov i små og store kommuner? (smittevernleger)

12 Tromsø, KORSN Ulikt behov i små og store kommuner? (pleie- og omsorgstjenester)

13 Tromsø, KORSN

14 Yrkesgruppens angivelse av hvor de søker faglig bistand

15 Tromsø, KORSN Hvis kommunen skal betale for bistand, hva ønsker de da?

16 Tromsø, KORSN Yrkesgruppenes vurdering av mulige former for finansiering av faglig bistand

17 Tromsø, KORSN Smittevernkontakter

18 Tromsø, KORSN Hvem har smittevernkontakt på sykehjem i Nord-Norge ? (resultat fra kartleggingen våren 2007) 77 kommuner Ja 26 Nei 51 (66%)

19 Tromsø, KORSN Hva er ”smittevernkontakt”? Funksjon som delegeres til en bestemt person på avdelings- eller enhetsnivå Ledelsens måte å sikre at smittevern står på dagsorden Kontaktpunkt både for interne og eksterne instanser

20 Tromsø, KORSN Hva gjør en smittevernkontakt ? Holder seg faglig oppdatert innenfor smittevern og hygiene ved å delta på aktuelle kurs og møter Deltar i undervisning og opplæring av ansatte i egen avdeling Bistår ledelsen når nye metoder, utstyr og produkter som kan ha betydning for smittevern skal introduseres i avdelingen. (nybygg, ombygging) Deltar i arbeidet med revidering og oppdatering av eksisterende prosedyrer/retningslinjer/informasjon innen smittevern i egen avdeling.

21 Tromsø, KORSN Ressurser til hygienesykepleiere i kommunehelsetjenesten

22 Tromsø, KORSN Oppgaver for ”Hygienesykepleier KHT” Gi støtte til å etablere og vedlikeholde et infeksjonskontrollprogram Gjennomføre kurs/undervisning Besøke sykehjem for å vurdere lokale forhold som utfordrer smittevernet Gi bistand i forbindelse med utbrudd av smittsom sykdom.

23 Tromsø, KORSN Hvilke ordninger for finansiering av hygienesykepleiere til KHT finnes i andre regioner? Fast årlig beløp for kommunene basert på; antall innbyggere (Østfold, Vestfold, Rogaland, Oppland, Akershus, Sogn og Fjordane……) antall sykehjem / sykehjemsplasser Timepris ved avtalt bistand (kurs, veiledning, besøk, utarbeidelse av IKP, revisjon av IKP (Helse Vest, Oppland…)

24 Tromsø, KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på innbyggertall Foretak Antall i bosteds- område Kr 5 pr innb Kr 4 pr innb Kr 3 pr innb Still. finansiert ved kr 3 Helgelandssykehuset HF ,6 still Nordlandssykehuset HF still UNN HF ,2 still Helse Finnmark HF ,6 still Totalt ,3 still

25 Tromsø, KORSN Stor forskjell i belastning for kommunene Eks. Tromsø kommune ( innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr Årlig beløp ved kr 5 = kr Eks Båtsfjord kommune (2111 innb) Årlig beløp ved kr 3 = kr Årlig beløp ved kr 5 = kr

26 Tromsø, KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på sykehjemsplasser Foretak Antall sykehjem Antall sykehjems- plasser Kr 300 pr sykehjems- plass Still. finansiert ved kr 300 Helgelandssykehuset HF26817Kr ,6 still Nordlandssykehuset HF351312Kr still UNN HF501731Kr ,3 still Helse Finnmark HF24709Kr ,5 still Totalt Kr ,4 still

27 Tromsø, KORSN Eksempel på finansiering av faglig bistand til KHT Basert på fast beløp ift innbyggertall Kommuner med innbyggertall > (4) Kr pr årKr Kommuner med innbyggertall fra 10 – (5) Kr pr årKr Kommuner med innbyggertall fra 5 – (13) Kr pr årKr Kommuner med innbyggertall < 5000 (66) Kr pr årKr Totalt pr årKr

28 Tromsø, KORSN Anbefalinger til Helse Nord RHF: Det må investeres ressurser for å heve basiskunnskap innen smittevern i kommunehelsetjenesten –dedikerte hygienesykepleiestillinger i foretakene : –”Hygienesykepleier KHT” Det må rekrutteres lokalt helsepersonell som skal jobbe mot kommunehelsetjenesten innen smittevern og HN må ta ansvar for grunnopplæring til disse Det må inngås avtaler med de kommunene som ønsker det om finansieringsmodell slik at det kan tilbys strukturerte opplegg


Laste ned ppt "Tromsø, 11.10.2007KORSN Prosjekt : Kartlegge behov for faglig bistand innen smittevern og hygiene i kommunehelsetjenesten i landsdelen Utvikle modeller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google