Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SKOLEGRUPPE C OPPSUMMERING 2007 - 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SKOLEGRUPPE C OPPSUMMERING 2007 - 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 SKOLEGRUPPE C OPPSUMMERING

2 Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell
Oslo Kommunale Foreldre Utvalg er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Oslo kommune. Oslo KFU skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng, og sørge for et godt og smidig samarbeid til elevenes beste. Oppstart 2007. Fra årsskiftet 2011 – 2012 Arbeider for tiden med : Holdningsskapende arbeide Skolebehovsplan Global Dignity SAMFOR Seminarer: Grunnkurs i FAU arbeid – årlig. Nettvett og digital mobbing. Oppsummering Skolegruppe C : Kerstin Torell

3 Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell
Hva er en skolegruppe? Det er en inndeling av skolene i Oslo som ledes av en områdedirektør. Skolegruppene benevnes fra A til H der A-F er grunnskolene, gruppe G = Videregående skoler og gruppe H = voksenopplæringen. Skolegruppemøtet er en arena der man som FAU leder/representanter får anledning til å møte ”likesinnede” og utveksle informasjon. Områdedirektøren er rektors overordnede i Utdanningsetaten og vil være en pådriver for at skolene til enhver tid jobber for å oppfylle målsettinger/planer og iverksetter tiltak som er nødvendige for å nå disse målene. I tillegg til å følge opp skolenes faglige/sosiale resultater, er skole – hjem samarbeid et av fokusområder til område- direktørene. Oppsummering Skolegruppe C : Kerstin Torell

4 Positiv – Trygt - Inkluderende Læringsmiljø
Opplæringsloven paragraf 9a – elevenes arbeidsmiljølov: Psykisk helse i Oslo skolene (2007). Manifest mot mobbing. Skolens ansvar – stimulere og engasjere elev-, foresatt –og ansatt massen i temaet. Ha fokus på temaet daglig. Skoleledelsen går foran i trivsel og antimobbe arbeidet i egen skole. Elevråd. FAU. Driftsstyret. Å få innsikt og kunnskap om hverandre. Åpenhet om elev – og foresatt undersøkelsen i FAU. Åpenhet rundt temaet på egen skole, på foreldremøtene og i Elevråd. Viktig å engasjere foresatte fra alle grupper. Skolemiljøutvalg (SMU). Etablering av nettverk – å bryte barrierer. Medvirkningsprosess. Sosialisering – skolen er et sosialt samlingspunkt. Høsten 2012 – Utdanningsetaten (UDE) kurset skolens ledelse i paragr 9a. Oppsummering Skolegruppe C : Kerstin Torell

5 Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell
Forslag til tiltak: Å ha en plan for hjem- og skole samarbeid i forhold til trivsel og antimobbe arbeide – evalueres– revideres – publiseres ut på skolens hjemmeside årlig. Interne trivselsundersøkelser (trinn) – elev og foresatt – psykososialmiljø. Skolemekling: S – sosial, K – konfliktløser, M – modig. Voksne for Barn (VfB): Jobber for å fremme barn/ unges psykiske helse i Norge - Zippys venner. Trivselsleder: elevdrevet program - skape trygghet i friminuttene – inkluderingstiltak. Fadderordning. Synliggjøre sosialkompetanse på Ukeplan/lekseplan. Sosiale aktiviteter utenfor skoletid. Internasjonaldag/kveld : FN dagen 24.oktober. Dignity Day. Temauke/ -er hentet fra UDE. Forebygge mobbing: Hvilke rutiner har skolen? Er disse tydelig kommunisert og gjort kjent for ALLE? Rutiner for å avdekke mobbing: Vet elever, lærere og foresatte hvordan de kan melde fra om mistanke om mobbing? (Anonymt, uten å bli oppfattet som sladring) Rutiner for å håndtere mobbing når det er avdekket (Dette skal være dekket av skolens prosedyrer. Er de kjent?) Idebank Følg med på / facebook. Oppsummering Skolegruppe C : Kerstin Torell

6 Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell
Om læring - presentasjoner: Få alle elever å fullføre (gjennomføre) 13-årig skoleløp Teach First (TF) – å styrke ledelsen. Grunnleggende ferdigheter. Kunnskapssenter - Groruddalen satsning: Stovner, Gran, Rommen Realfagsenter. Oppsummering Skolegruppe C : Kerstin Torell

7 Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell
Om læringsutbytte: 4 satsningsområder : Få alle elever å fullføre videregående skole. Grunnleggende ferdigheter. Bedre eksamens resultater . Ro og orden. Læreren (kvalitet/kompetanseheving/vikarer). Vurdering av lærere. Ro og trygghet i arbeidssituasjonen. Tankens mål. Strukturere timene – oppstart til oppsummering av timen. Inspirerende lærere som leder læring. Kreative tilnærminger i realfag . Nye valgfag. Strukturere samarbeidet mellom hjem- og skole om elevenes læringsutbytte og utvikling. Læringssløyfen. Tilpasset opplæring. Vurdering for læring (skriftlig tilbakemelding) Lekser (Individuell tilpasset trening –repeterende oppgaver – mål/trening) Faglige forbedringer (pedagogikk, studieteknikk) Leksehjelp: Stor variasjon, stort frafall fra 5. trinn – innhold, assistenter, prioritering. Pedagogisk – psykisk tjeneste (PPT): Ressursteam, kartlegger enkelt elevs utvikling/ læring. Oppsummering Skolegruppe C : Kerstin Torell

8 Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell
Foreldrerollen – å styrke : Foreldre engasjement. Hver 3. elev har minoritets bakgrunn. Å motivere og delta i sentrale psykososiale undersøkelser for foresatte. Foreldreskole – foreldre veiledning. Mobilskole – tilgjengelighet / tilgjengelig informasjon. ABC – sammen: Minoritetsspråklige mødrer – tilføre kunnskap om barnas skolehverdag – økt innflytelse og handlingskraft. Oppsummering Skolegruppe C : Kerstin Torell

9 Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell
Foreldrearbeidsutvalg (FAU): Hjem – og skolesamarbeid. Hva er et godt samarbeide mellom skole og hjem? Skolens ansvar for å legge til rette for samarbeid. Strukturering og organisering av FAU – se Oslo KFU’s «Innføring i FAU arbeide». Samarbeidet dreier seg om å være i dialog. Medvirknings mulighet – FAU vil være en brobygger! Etablering av foreldrenettverk – ressurser. Å delta i skolens holdningsskapende arbeide – psykososiale miljø (rettigheter og plikter). Synliggjøre satsningsområdene i egen skole. Å dra veksler/utbytte erfaringer! Å delta aktiv og komme med innspill til skolens arbeide: faglig . Oppsummering Skolegruppe C : Kerstin Torell

10 Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell
Foreldremøte: Planlegges i god tid sammen med foreldrekontakten. Skolen har sterke, tydelige og klare forventninger om oppmøte fra foresatte gruppen. Ressurser i foresatte gruppen. Dialog og medvirkning på lokalt plan. Mobilskole. Diskusjonsgrupper (språk). Tema: trivsel, antimobbing, faglig innhold, sosiale aktiviteter –hvordan?) Mailgrupper. Inkluderingstiltak (for elever/foresatte): Klasseklubber/ årstidsgrupper. Idebank for aktiviteter. Oppsummering Skolegruppe C : Kerstin Torell

11 Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell
Oslo KFU har deltatt, sammen med UDE, i følgende fora: Psykisk helse i Oslo skolene (2007). SAMFOR Skolegrenser – skolebehov Følg Oslo KFU på / facebook Oppsummering Skolegruppe C : Kerstin Torell

12 Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell
Temaer for 2013  -Skole/hjem (-mobbing, -minoriteter på banen, foreldreovertagelse) -Læringsmiljøt (uro, mestringsgrupper, individuell opplæring, planverk, lekser) -Resultater, kvalitet, nivåskole -DS-rollen (budsjettering) -Skolebehovsplanen -Læreren (kvalitet/konsekvenser/oppfølging/kompetanseheving) -Utvikling, skolen lære av erfaringer... -Mottaksklasse, ressurser, selvbestemmelse -Nasjonale prøver FAU's rolle (samarbeidet med rektor) IKT (Fronter) Innsikt skoler. Early Years (EY). Fronter. Veiledet lesing. Fagtekst (forts veiledet lesing). Overgang fra barnehage til 1. klasse/ 7-8 trinn Oppsummering Skolegruppe C : Kerstin Torell


Laste ned ppt "SKOLEGRUPPE C OPPSUMMERING 2007 - 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google