Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte for 10. trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte for 10. trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte for 10. trinn
Nordberg skole Informasjonsmøte for 10. trinn 16. april 2013 Nordberg skole

2 Prøvedatoer – våren 2013 Skriftlig eksamen Muntlig eksamen
Opplysning om trekkfag onsdag 15. mai klokken 09.00 Matematikk – Tirsdag 21. mai Norsk hovedmål – Torsdag 23. mai Norsk sidemål – Fredag 24. mai Engelsk – Torsdag 30.mai Forberedelsesmateriale og forberedelsesdag Norsk – 21. mai kl og forberedelsesdag på skolen 22. mai Engelsk – 28. mai kl og forberedelsesdag på skolen 29. mai Muntlig eksamen Onsdag 12. juni (opplysning om trekkfag mandag 10. juni kl ) Mandag 17. juni (opplysning om trekkfag torsdag 13. juni kl ) Eksamen 2013

3 Skriftlig eksamen Forberedelsestid med utdelt materiell i norsk og engelsk Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt Internett, mobiltelefon, bluetooth og andre kommunikasjonsmidler – bruk av dette kan medføre bortvisning fra eksamen Ved fritak i norsk sidemål tas begge eksamener på hovedmål Elevene kan få veiledning, men ikke undervisning i forberedelsestiden Prøven begynner klokken alle dager Oppmøte senest 15 minutter før prøven starter Eksamen varer i 5 timer Elever som kommer for sent vil bli avvist Eksamen 2013

4 Eksamensreglement Eget reglement for eksamensdagen skal leses for og av alle elever Ikke tillatt med mobiltelefon eller andre verktøy som tillater kommunikasjon i eksamenslokalet Elever som ikke retter seg etter de reglene som gjelder, risikerer å bli bortvist fra prøven Elever som fusker, forsøker å fuske eller hjelper andre elever i å fuske, blir uten videre bortvist fra prøven Eksamen 2013

5 Matematikk Del 1 Ferdighetsregning
Ingen hjelpemidler ut over skrivesaker, vinkelmåler, passer og linjal Leveres innen to timer Del 2 Alle hjelpemidler tillatt (unntatt verktøy som tillater kommunikasjon) Både del 1 og del 2 leveres ut ved starten av eksamen Besvarelsen føres med sort eller blå penn (Konstruksjon kan utføres med blyant) Eksamen 2013

6 Tilrettelegging Elever som har vedtak på spesialundervisning eller særskilt norskopplæring blir kontaktet av skolen hvis spesiell tilrettelegging er aktuelt Ved søknad om særskilt tilrettelegging utover dette skal legeattest vedlegges Aktuelle tilrettelegginger kan være utvidet tid, eksamen i punktskrift, opplesing av oppgave eller begrepsavklaring Eksamen 2013

7 Vurdering – skriftlig eksamen
Den skriftlige eksamen blir sensurert av to sensorer som oppnevnes etter retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet Det skal brukes tallkarakterer på en skala fra 1 til 6 Karakteren 1 innebærer at eleven har oppnådd svært lav kompetanse i faget Karakteren 6 innebærer at eleven har oppnådd framifrå kompetanse i faget Eksamen 2013

8 Klagerett - Skriftlig avgangsprøve
Klagefristen er 10 dager fra du har gjort deg kjent med, eller burde gjort deg kjent med resultatet Klagen sendes rektor som videresender den En klagenemnd skal ta stilling til om den karakteren du har fått, er urimelig Hvis nemnda kommer frem til at karakteren er urimelig, skal det settes ny karakter Karakteren kan bli satt ned etter klagebehandling Det er klagerett på vedtak om bortvisning fra eksamen Eksamen 2013

9 Muntlig eksamen Muntlig avgangsprøve avvikles over to dager: 12. juni og 17. juni Informasjon om trekkfag gis 10. juni og 13. juni, kl Elevene er meldt opp i par, grupper eller individuelt Prøvetiden er satt til 30 minutter per elev inklusiv eksaminasjon 48 timer forberedelse med tilbud om veiledning i deler av tiden Følgende fag er med i trekkordningen RLE Norsk Matematikk Engelsk Fremmedspråk Samfunnsfag Naturfag Eksamen 2013

10 Vurdering – muntlig eksamen
Elevene vil bli vurdert etter vurderingskriterier som er oppgitt i eksamensoppgaven Forberedelsestiden vurderes ikke, heller ikke den maks.10 min. lange innledningen (jfr. nye forskrifter) Ekstern sensor oppnevnes av Utdanningsetaten Etter muntlig eksaminasjon (20min.) fastsetter sensor karakteren etter drøfting med eksaminator (faglærer). Sensur foretas og gis til kandidaten, umiddelbart etter eksaminasjonen Sensoren og faglæreren har hver for seg anledning til å kreve protokolltilførsel til eksaminasjonen eller sensuren Eksamen 2013

11 Klagerett - Muntlig eksamen
Ved muntlig eksamen kan man bare klage på formelle feil Eksempler på formelle feil Urimelige forstyrrelser og avbrudd Manglende forhåndsavtalt utstyr Kandidaten blir bedt om å legge bort notatene Feilene må være slik at de kan ha hatt betydning for resultatet av prøven. Dersom det kan dokumenteres slike feil, skal Fylkesmannen oppheve karakteren. Hvis kandidaten ønsker det, kan det da avholdes ny prøve. Eksamen 2013

12 Syk på prøvedagen Elever som er syke på prøvedagen må levere sykemelding fra lege innen 3 dager etter prøvedagen Ring skolens kontor ( ) og gi beskjed før kl samme dag Eksamen 2013

13 Informasjon angående eksamen
Skolens hjemmeside Utdanningsetatens hjemmesider og Utdanningsdirektoratets hjemmesider og Forskrift til opplæringsloven Kunnskapsløftet Eksamen 2013

14 Vurdering - standpunktkarakterer
Når karakteren i det enkelte faget skal fastsettes, skal det legges vekt på i hvilken grad eleven har oppnådd kompetanse i faget, slik kompetansen er beskrevet i læreplanen til faget Vurdering i orden og oppførsel skal ikke tas med i fagvurderingen Forutsetningene til den enkelte eleven skal ikke trekkes inn, unntatt for faget kroppsøving I kroppsøving skal det legges vekt på både kompetansen og innsatsen til den enkelte eleven – den enkeltes forutsetninger skal ikke lenger vektlegges, jfr. endringer i den nye læreplanen i kroppsøving på udir.no: Eksamen 2013

15 Klagerett – standpunktkarakter
Det er adgang til å klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet Klagefristen er 10 dager fra det tidspunktet elev eller foresatte er gjort kjent med karakteren (eller burde ha gjort dere kjent med den) Klagen skal være skriftlig, inneholde årsak til klagen og den må undertegnes Hvis du får medhold i klagen din, sender Fylkesmannen saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer skal da foreta en ny vurdering Etter en klage kan karakteren bli stående, gå opp eller gå ned Eksamen 2013

16 Veien mot videregående
Alle elever får tilsendt en informasjonsbrosjyre fra UDE i begynnelsen av juni Sjekk at personalia stemmer på VIGO Det er lurt å gi forhåndssvar på VIGO Ja til tildelt plass/ventelisteplass; de aller fleste har allerede gjort dette Eksamen 2013

17 Veien mot videregående forts.
Ca. 9. juli 1. inntaksresultat legges ut på og utsending av SMS/e-post til alle søkere om at de kan logge seg inn på VIGO for å se resultatet og for å svare 8-dagers svarfrist etter 1. inntak NB!! Svarer du nei har du ingen skoleplass til høsten!! Eksamen 2013

18 Veien mot videregående forts.
Ca. 8.august 2. og siste inntaksresultat legges ut på og utsending av SMS/e-post til søkere som har fått nytt tilbud om at inntaket er klart, og at de kan logge seg på VIGO for å se resultatet Du takker ja til plassen ved å møte opp til skolestart 19. august Du står fortsatt på venteliste frem til 1. september Ta kontakt med rådgiver hvis du har spørsmål! Eksamen 2013


Laste ned ppt "Informasjonsmøte for 10. trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google