Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjonsmøte for 10. trinn 16. april 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjonsmøte for 10. trinn 16. april 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjonsmøte for 10. trinn 16. april 2013

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Prøvedatoer – våren 2013 Skriftlig eksamen –Opplysning om trekkfag onsdag 15. mai klokken 09.00 Matematikk – Tirsdag 21. mai Norsk hovedmål – Torsdag 23. mai Norsk sidemål – Fredag 24. mai Engelsk – Torsdag 30.mai –Forberedelsesmateriale og forberedelsesdag Norsk – 21. mai kl. 13.00 og forberedelsesdag på skolen 22. mai Engelsk – 28. mai kl. 13.00 og forberedelsesdag på skolen 29. mai Muntlig eksamen –Onsdag 12. juni (opplysning om trekkfag mandag 10. juni kl. 09.00) –Mandag 17. juni (opplysning om trekkfag torsdag 13. juni kl. 09.00)

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Skriftlig eksamen Forberedelsestid med utdelt materiell i norsk og engelsk Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt Internett, mobiltelefon, bluetooth og andre kommunikasjonsmidler – bruk av dette kan medføre bortvisning fra eksamen Ved fritak i norsk sidemål tas begge eksamener på hovedmål Elevene kan få veiledning, men ikke undervisning i forberedelsestiden Prøven begynner klokken 09.00 alle dager –Oppmøte senest 15 minutter før prøven starter –Eksamen varer i 5 timer Elever som kommer for sent vil bli avvist

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Eksamensreglement Eget reglement for eksamensdagen skal leses for og av alle elever Ikke tillatt med mobiltelefon eller andre verktøy som tillater kommunikasjon i eksamenslokalet Elever som ikke retter seg etter de reglene som gjelder, risikerer å bli bortvist fra prøven Elever som fusker, forsøker å fuske eller hjelper andre elever i å fuske, blir uten videre bortvist fra prøven

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Matematikk Del 1 –Ferdighetsregning –Ingen hjelpemidler ut over skrivesaker, vinkelmåler, passer og linjal –Leveres innen to timer Del 2 –Alle hjelpemidler tillatt (unntatt verktøy som tillater kommunikasjon) Både del 1 og del 2 leveres ut ved starten av eksamen Besvarelsen føres med sort eller blå penn (Konstruksjon kan utføres med blyant)

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Tilrettelegging Elever som har vedtak på spesialundervisning eller særskilt norskopplæring blir kontaktet av skolen hvis spesiell tilrettelegging er aktuelt Ved søknad om særskilt tilrettelegging utover dette skal legeattest vedlegges Aktuelle tilrettelegginger kan være utvidet tid, eksamen i punktskrift, opplesing av oppgave eller begrepsavklaring

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Vurdering – skriftlig eksamen Den skriftlige eksamen blir sensurert av to sensorer som oppnevnes etter retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet Det skal brukes tallkarakterer på en skala fra 1 til 6 o Karakteren 1 innebærer at eleven har oppnådd svært lav kompetanse i faget o Karakteren 6 innebærer at eleven har oppnådd framifrå kompetanse i faget

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Klagerett - Skriftlig avgangsprøve Klagefristen er 10 dager fra du har gjort deg kjent med, eller burde gjort deg kjent med resultatet Klagen sendes rektor som videresender den En klagenemnd skal ta stilling til om den karakteren du har fått, er urimelig Hvis nemnda kommer frem til at karakteren er urimelig, skal det settes ny karakter –Karakteren kan bli satt ned etter klagebehandling Det er klagerett på vedtak om bortvisning fra eksamen

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Muntlig eksamen Muntlig avgangsprøve avvikles over to dager: 12. juni og 17. juni Informasjon om trekkfag gis 10. juni og 13. juni, kl. 09.00 Elevene er meldt opp i par, grupper eller individuelt Prøvetiden er satt til 30 minutter per elev inklusiv eksaminasjon 48 timer forberedelse med tilbud om veiledning i deler av tiden Følgende fag er med i trekkordningen RLE Norsk Matematikk Engelsk Fremmedspråk Samfunnsfag Naturfag

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Vurdering – muntlig eksamen Elevene vil bli vurdert etter vurderingskriterier som er oppgitt i eksamensoppgaven Forberedelsestiden vurderes ikke, heller ikke den maks.10 min. lange innledningen (jfr. nye forskrifter) Ekstern sensor oppnevnes av Utdanningsetaten Etter muntlig eksaminasjon (20min.) fastsetter sensor karakteren etter drøfting med eksaminator (faglærer). Sensur foretas og gis til kandidaten, umiddelbart etter eksaminasjonen Sensoren og faglæreren har hver for seg anledning til å kreve protokolltilførsel til eksaminasjonen eller sensuren

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Klagerett - Muntlig eksamen Ved muntlig eksamen kan man bare klage på formelle feil –Eksempler på formelle feil Urimelige forstyrrelser og avbrudd Manglende forhåndsavtalt utstyr Kandidaten blir bedt om å legge bort notatene Feilene må være slik at de kan ha hatt betydning for resultatet av prøven. Dersom det kan dokumenteres slike feil, skal Fylkesmannen oppheve karakteren. Hvis kandidaten ønsker det, kan det da avholdes ny prøve.

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Syk på prøvedagen Elever som er syke på prøvedagen må levere sykemelding fra lege innen 3 dager etter prøvedagen Ring skolens kontor (23 46 43 00) og gi beskjed før kl. 8.30 samme dag

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Informasjon angående eksamen Skolens hjemmeside www.boler.gs.oslo.no Utdanningsetatens hjemmesider www.Utdanningsetaten.oslo.kommune.nowww.Utdanningsetaten.oslo.kommune.no og http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/grunnskole/8-10-trinn/eksamen/ http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/grunnskole/8-10-trinn/eksamen/ Utdanningsdirektoratets hjemmesider www.udir.nowww.udir.no og http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-grunnskole/ Forskrift til opplæringsloven www.lovdata.no Kunnskapsløftet www.udir.no/grep

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Vurdering - standpunktkarakterer Når karakteren i det enkelte faget skal fastsettes, skal det legges vekt på i hvilken grad eleven har oppnådd kompetanse i faget, slik kompetansen er beskrevet i læreplanen til faget –Vurdering i orden og oppførsel skal ikke tas med i fagvurderingen –Forutsetningene til den enkelte eleven skal ikke trekkes inn, unntatt for faget kroppsøving I kroppsøving skal det legges vekt på både kompetansen og innsatsen til den enkelte eleven – den enkeltes forutsetninger skal ikke lenger vektlegges, jfr. endringer i den nye læreplanen i kroppsøving på udir.no: http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2012/Udir82012-Informasjon-om-endringer-i- faget-kroppsoving-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/ http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2012/Udir82012-Informasjon-om-endringer-i- faget-kroppsoving-i-grunnskolen-og-videregaende-opplaring/

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Klagerett – standpunktkarakter Det er adgang til å klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet Klagefristen er 10 dager fra det tidspunktet elev eller foresatte er gjort kjent med karakteren (eller burde ha gjort dere kjent med den) Klagen skal være skriftlig, inneholde årsak til klagen og den må undertegnes Hvis du får medhold i klagen din, sender Fylkesmannen saken tilbake til skolen. Rektor og faglærer skal da foreta en ny vurdering Etter en klage kan karakteren bli stående, gå opp eller gå ned

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Veien mot videregående Alle elever får tilsendt en informasjonsbrosjyre fra UDE i begynnelsen av juni Sjekk at personalia stemmer på VIGO Det er lurt å gi forhåndssvar på VIGO –Ja til tildelt plass/ventelisteplass; de aller fleste har allerede gjort dette

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Veien mot videregående forts. Ca. 9. juli 1. inntaksresultat legges ut på www.vigo.no, og utsending av SMS/e- post til alle søkere om at de kan logge seg inn på VIGO for å se resultatet og for å svarewww.vigo.no 8-dagers svarfrist etter 1. inntak –NB!! Svarer du nei har du ingen skoleplass til høsten!!

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Eksamen 2013 Veien mot videregående forts. Ca. 8.august 2. og siste inntaksresultat legges ut på www.vigo.no, og utsending av SMS/e-post til søkere som har fått nytt tilbud om at inntaket er klart, og at de kan logge seg på VIGO for å se resultatet Du takker ja til plassen ved å møte opp til skolestart 19. august –Du står fortsatt på venteliste frem til 1. september Ta kontakt med rådgiver hvis du har spørsmål!


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Informasjonsmøte for 10. trinn 16. april 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google