Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om eksamensperioden, eksamensreglement og klageadgang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om eksamensperioden, eksamensreglement og klageadgang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om eksamensperioden, eksamensreglement og klageadgang

2 3ST: 3 skriftlige og 1 muntlig eksamen 3SF: 4 eksamener, hvorav en må være fra formgivning 3MK: 3 eksamener, 2 obligatoriske + trekkfag Norsk hovedmål er obligatorisk for alle – 29. mai Eksamenstrekk 2

3 • Elevene får beskjed om skriftlige eksamensfag tirsdag 15. mai • Eksamensplan får du av faglærer på slutten av 1. økt • Elevene har ingen lesedager i forkant av eksamensdagene. Skriftlig eksamen 3

4 4

5 • Melding om trekk til muntlig eksamen 11.juni • Alle elever på vg3 ST/SF møter i stort auditorium kl. 09.00 Unntak: Elever som evt. er oppe til eksamen i kultur og kommunikasjon Muntlig trekk - 7. juni 5

6 • Melding om trekk til muntlig eksamen 14.juni • Alle på vg3 ST/SF som ikke har hatt 4 eksamener møter Muntlig trekk - 12. juni 6

7 • Melding om trekk til muntlig eksamen 19. juni • Elever på 3ST/3SF som ikke har vært oppe til 4 eksamener møter. • Elever i 3MKA som ikke har vært oppe til 3 eksamener møter. • Dersom du ikke blir lest opp og fortsatt mangler en eksamen, må du melde fra. Muntlig trekk - 15. juni 7

8 Modell 1 - Eksamen • Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Hjelpemidler 8

9 Modell 2 – Todelt eksamen • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Hjelpemidler 9

10 • Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, samt ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon, anses som fusk. Det samme gjelder kopiering/plagiering av andres arbeid som innleveres som eget produkt. Fusk eller forsøk på fusk betraktes som brudd på gjeldende reglement og kan få konsekvenser for elevenes karakterer i atferd. Det henvises for øvrig til ordensreglementet for den enkelte skole. • Dersom eleven blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, skal forholdet meldes til rektor og/eller ansvarshavende for eksamen og behandles etter reglene i sentralt gitt forskrift. (§ 3 – 37) Fusk eller forsøk på fusk 10

11 Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen. Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdager fusk eller forsøk på fusk. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv for elevar. Eleven skal ha høve til å uttale seg munnleg før rektor fattar enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Enkeltvedtak om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen. Annullering av eksamen 11

12 • For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, fell standpunktkarakteren bort. • Dersom eksamen i vidaregåande opplæring blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan kandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist, tidlegast eitt år etter den annullerte eksamenen. Annullering av eksamen 12

13 • Dersom det er gjort formelle feil ved avviklinga av eksamen, eller dersom eksamen av anna årsak ikkje er avvikla i samsvar med føresegnene, kan Utdanningsdirektoratet annullere eksamen. • Dersom ein elev har vore oppe til eksamen i eit fag der han eller ho ikkje får standpunktkarakter, blir eksamen annullert. • Elevar og privatistar i vidaregåande opplæring som har fått eksamenen sin annullert av Utdanningsdirektoratet, har rett til å gå opp til ny eksamen ved første etterfølgjande eksamen. Utdanningsdirektoratet kan òg gi dispensasjon frå krava til vitnemål i § 3-42 dersom omsynet til elevane tilseier det. Annullering av eksamen 13

14 Elever skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringa av eksamenen. Dersom adferden til en elev er i strid med denne bestemmelsen, kan eleven, etter å ha blitt advart, vises bort. Bortvising skal avgjøres av rektor og er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen. Eleven skal ha anledning til å uttale seg muntlig for rektor før rektor eventuelt fatter enkeltvedtaket om bortvising. Bortvisning fra eksamen 14

15 • Kun sykdom er gyldig fravær ved eksamen • Sykemelding må leveres skolen så raskt som mulig. • Elever med sykdomsfravær meldes opp til utsatt prøve ved høsteksamen som avholdes i løpet av november og desember. • Elever som er oppe til utsatt prøve tildeles normalt ikke studieplass fra høsten, men de beholder førstegangsvitnemål Fravær fra eksamen 15

16 • Ny • Gjelder elever som får karakteren 1 på eksamen. • Særskilt • Gjelder elever som får karakteren 1 i standpunktvurdering. Ny og særskilt eksamen 16

17 • Gjennomføres i løpet av november/ desember. • Ved å gå opp til utsatt/ny/særskilt eksamen, beholder eleven standpunktkarakter i faget. • Dersom eleven ikke benytter seg av muligheten for utsatt/ny/særskilt eksamen høsten 2012, må han/hun selv melde seg opp til privatisteksamen. Standpunktkarakter faller da bort. • Elever som får IV i standpunkt omfattes ikke av ordningen og må selv sørge for å melde seg opp til eksamen som privatist. Ny og særskilt eksamen 17

18 8. juni • Standpunktkarakterer offentliggjøres på skolearena og på utskrift til hver enkelt elev. • Klagefrist: 18. juni kl. 09.00 22. juni • Eksamenskarakterer offentliggjøres i skolearena i løpet av dagen. • Klagefrist: 1. juli Offentliggjøring av karakterer 18

19 • Det er klageadgang på alle eksamens- og standpunktkarakterer med unntak av muntlig eksamen der det kun er klagerett på gjennomføringen av eksamen • Skjema for klager ligger på skolens hjemmeside under elev/foresatt • Klage på standpunktkarakter sendes/leveres skolen innen de frister som gjelder: 18. juni 2012 kl 09.00 • Klagefrist på eksamenskarakter er 1. juli 2012 NB! Klage kan medføre at eksamenskarakteren går ned Klageadgang 19

20 • Klager på standpunktkarakterer behandles i fylkeskommunal klagenemnd • Klager på eksamenskarakterer behandles i egne sensorgrupper, sentralt Klageadgang forts. 20

21 • Det blir skoleavslutning tirsdag 19. juni kl 18.30 i skolens gymsal, med utdeling av karakterkort • Egen invitasjon kommer i starten av juni Skoleavslutning 21


Laste ned ppt "Orientering om eksamensperioden, eksamensreglement og klageadgang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google