Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det kommunale handlingsrommet ved planlegging og utbygging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det kommunale handlingsrommet ved planlegging og utbygging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Det kommunale handlingsrommet ved planlegging og utbygging
Mulighetene i plansystemet Hilde Gulbrandsen sjefsingeniør

2 Ny plan- og bygningslov § 1-1
Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.

3 Ny PBL – krever at UU utredes
Rammene for hva som kan fastlegges i kommuneplan og reguleringsplan med tilhørende bestemmelser gir anledning til å ivareta hensyn og formål som faller innenfor begrepene tilgjengelighet, brukbarhet og universell utforming. Når det lages kart og bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller reguleringsbestemmelser, skal behovet for bedret tilgjengelighet og brukbarhet være vurdert. Planprosessen skal også legge til rette for at denne type hensyn kommer med.

4 Forskrift om konsekvensutredninger

5 KU – konsekvenser for natur,miljø og samfunn
Forslag til endra arealbruk til utbyggingsformål skal vurderes opp mot: Mål i Samfunnsdelen Samordnet areal og transport Vern av viktige arealressurser Risiko og sårbarhet Kommunal økonomi og tjenesteyting

6 Kommuneplanen vedtatt september 2006
Kristiansand – byen som gir deg muligheter for et rikere hverdagsliv

7 Føring for kommuneplanens arealdel
Gjennom kommuneplanens arealdel og videre arealforvaltning skal det legges til rette for: At byen er tilgjengelig for alle, mest mulig uten spesiell tilrettelegging

8 ….men vi kan vel ikke stille krav til boliger??

9 TEK - Planløsning Generelle krav: Ethvert byggverk og ethvert rom skal ha planløsning og størrelse som er egnet til formålet. Kilde for tegning:

10 Hva betyr ”egnet til formålet”???
Tankerekke: Kommunen vil at folk flest bor hjemme i egen bolig. Kommunen mener institusjonsopphold er for mennesker i en spesiell situasjon. Kommunen har ambisjon om god livskvalitet og gode levekår for befolkningen. Formålet med boligbygging og tilhørende regelverk er å dekke befolkningens boligbehov. Honnørord som valgfrihet, mangfold, likestilling og likeverd medfører forventninger om like muligheter. Boliger skal være egnet til boligformål for kommunens innbyggere. Boliger har lang levetid, det er rimelig å anta at en eller flere framtidige beboere har eller får spesielle/vanlige behov, for eksempel som følge av høy alder.

11 TEK – § 10-34 I enhver bolig skal det være tilstrekkelig plass som er egnet for oppbevaring av mat, klær, utstyr m.m. Kilde for illustrasjon:

12

13 Single purpose-firma Opprettet for å gjennomføre ett enkelt prosjekt
Legges med umiddelbart etter ferdigstillelse Hvordan ivareta retting av evt. feil og mangler?

14 Fortetting Hverdagsutfordring:
Det er kamp om plassen på fortau: fotgjengere, busspassasjerer, varelevering, renovasjonsordning, sykkelparkering, løsfotreklame, gatemøbler og salgsstativ benytter den samme plassen. Kan vi organisere renovasjon og varelevering slik at drift av disse viktige byfunksjonene ikke skaper unødige hindre? Fortetting

15 Anbudsinnbydelser og innkjøpsregler

16 Anbudsinnbydelser og innkjøpsregler
Kravspesifikasjon

17 Utbyggingsavtaler Det skal foreligge et kommunestyrevedtak
Innhold: Teknisk og grønn infrastruktur som følger av opparbeidelsesplikten i pbl § 67, § 67 a og § 69, Boligpolitiske tiltak og bygningers utforming, Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av planvedtak. Særlige forutsetninger om nødvendighet og forholdsmessighet må være tilstede. Ofte vil avtalen regulere vilkår kommunen ellers ikke har hjemmel til å kreve i medhold av lov eller arealplan.

18 Veileder om utbyggingsavtaler - Vedlegg 2
Avtalen bør innledes med en klargjøring av bakgrunnen for partenes ønske om/behov for å inngå kontrakt. Det kan dreie seg om ulike infrastrukturtiltak i nye utbyggingsområder, transformasjonsområder, kvartalsutvikling, bevaringsområder, bolig- og næringspolitiske mål osv. Det bør vises til den arealplan avtalen bygger på og eventuelle intensjonsavtaler, OPSavtaler e.l., som bør følge som vedlegg til utbyggingsavtalen.

19

20 Ny PBL - formålsparagraf
Planlegging etter loven skal samordne statlig, regional og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn skal utredes. Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.

21

22 Plan- og bygningslovens § 3 – om vedtekter
Ved vedtekt kan det for en kommune eller del av kommune fastsettes de lempinger, skjerpelser, tillegg eller unntak fra bestemmelsene i denne loven som finnes påkrevd under hensyn til forholdene på stedet, dersom loven ikke bestemmer noe annet. Bestemmelsene i lovens kapitler I, II, VI, VII, VII-a, X, XVI, XVIII, XIX, XX og XXI kan likevel ikke fravikes ved vedtekt, med mindre det er særskilt sagt i vedkommende bestemmelse. …. Heller ikke kan det ved vedtekt gjøres lempinger i bestemmelsene i §§ 65 første ledd eller 66 nr. 1 eller gjøres endringer i de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av §§ 81, 82 og 84.

23 Vedtekter ---- bestemmelser

24

25 Teknisk forskrift Sikkerhet i bruk, kapittel 7
Innemiljø ► Bygning med installasjoner skal planlegges, prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og drives slik at innemiljøet oppleves tilfredsstillende. Det skal ikke oppstå helserisiko og utilfredsstillende hygieniske forhold, verken for bygningens brukere eller dens naboer, når rommene brukes som tilsiktet. Brukbarhet, kapittel 10 ► Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at enhver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede. Bestemmelsene gjelder tilsvarende for andre byggverk så langt de passer.


Laste ned ppt "Det kommunale handlingsrommet ved planlegging og utbygging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google