Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnlaget for gode UU-perspektiver Ny plandel i plan- og bygningsloven Seniorrådgiver Einar Lund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnlaget for gode UU-perspektiver Ny plandel i plan- og bygningsloven Seniorrådgiver Einar Lund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnlaget for gode UU-perspektiver Ny plandel i plan- og bygningsloven Seniorrådgiver Einar Lund

2 2 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Nasjonal strategi for bærekraftig utvikling – sosial og økonomisk Hovedmål •Regjeringen vil videreutvikle de sosiale og økonomiske kjennetegn ved vårt samfunn som støtter opp under arbeidet med bærekraftig utvikling. Regjeringen vil styrke fellesskapsløsningene og bidra til at samfunnets samlede verdier overlates til kommende generasjoner i like god eller bedre stand enn vi overtok dem. Delmål universell utforming •Regjeringen vil at produkter og omgivelser skal utformes på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.

3 3 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Ny plandel av plan og bygningsloven •Godkjent i Odelstinget juni 2008. Trer i kraft 2009 •Det tar utgangspunkt i Planlovutvalgets forslag •Det er gjort endringer både i lovstruktur og innhold etter høringen av NOU 2003:14 •Senere lovendringer er innarbeidet.

4 4 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Plan- og bygningsloven - formål •Bærekraftig utvikling •Samordning •Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning •Langsiktige løsninger og konsekvensvurderinger •Universell utforming •Barn og unges oppvekstvilkår •Estetisk utforming av omgivelsene Ny formålsparagraf framhever:

5 5 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Universell utforming Helhetsstrategi for utforming og planlegging - med utgangspunkt i menneskets funksjonskrav - bygger på et rettighets- og likeverdperspektiv - i så stor utstrekning som mulig Løsningen skal være likestilt i bruk i grunnutformingen - for alle brukergrupper uten kompenserende tiltak - inkludere andre viktige hensyn - i så stor utstrekning som mulig I motsetning til likhets- og normidealer hos Leonardo da Vinci

6 6 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Politiske virkemidler Lovgivning •En rekke lover og forskrifter er allerede styrket •Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov (DTL) •Ny plan- og bygningslov (plandel og bygningsdel) –Ny teknisk forskrift (TEK) med universell utforming –Ny RPR for universell utforming •Nye forskrifter innen IKT og transport Andre tiltak Initiativ på alle samfunnsområder, blant annet •Ny handlingsplan for universell utforming og tilgjengelighet •Nasjonal transportplan 2010-2019

7 7 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Tidsfrister for universell utforming Nye bygg og uteområder •DTL § 10: Plikt til universell utforming av, anlegg. 1. januar 2008. •Oppfølging skjer i ny plan- og bygningslov (PBL). Kommunal planlegging. Planbestemmelser. Tekniske forskrifter. Eksisterende bygninger og anlegg •Forskriftshjemmel i pbl. Gradvis og prioritert tilnærming for ulike bygningskategorier. •Kommunal planlegging. IKT •DTL § 11. 2011 for ny IKT. 2021 for eks. IKT Nye transportmidler •Krav om universell utforming til i regelverket for transport. DTL §10 og §11

8 8 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Universell utforming - definisjon ”Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming” Norsk definisjon fra 1997 Andre som kommer i bruk: •Definisjon i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Gjeldende fra 2009) •Definisjon i FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (Antakelig gjeldende fra 2010)

9 9 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Universell utforming – begrepsavklaring •Stor utbredelse og anvendelse både i politiske dokumenter, regelverk og faglige retningslinjer. •Positiv betydning for forståelsen av god funksjonalitet for alle som en samfunnskvalitet og for likestilling og god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. •Sluttdokumentet er forankret i berørte departementer, fagetater, organisasjoner og andre. •Legges til grunn for videre arbeid med universell utforming som strategi på ulike sektorer. •Brukes av Miljøverndepartementet utvikling av plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk og retningslinjer.

10 10 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Resultater •Universell utforming som begrep forekommer hyppig i offentlige dokumenter. •Universell utforming inngår som tema/utfordring i politikk-diskusjoner og i faglig utvikling. •Eksempler på gode løsninger finnes og dokumenteres. Jfr. Det nasjonale nettstedet. •Media har fokus på problemene. •Vi vet noe om hva vi ikke vet og hva vi mangler for å systematisere kunnskap og følge utviklingen.

11 11 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Stedsforming

12 12 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Universell utforming – tilgjengelighet Synonymt eller ulike begreper?

13 13 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Tilgjengelighet til samfunnet – GAP-modellen Individuelle Samfunnets forutsetninger tilrettelegging

14 14 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Universell utforming Foto: Svein Magne Fredriksen

15 15 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Universell utforming og kommunal planlegging •Utnytte handlingsrommet som planmyndighet (pbl som prosesslov) •Utnytte ressurser ved tverrsektorielt samarbeid (pbl som sektorovergripende) •Finne løsninger sammen med innbyggerne (pbl som medvirkningsarena) •Dialog med statlige og fylkeskommunale myndigheter om muligheter og begrensninger (pbl som møteplass mellom kommune, fylke og stat)

16 16 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming – formål Sikre at strategien universell utforming blir lagt til grunn i all planlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal: •gi holdepunkter for tolkninger og avveininger etter plan- og bygningsloven for å nå det nasjonale mål for universell utforming i punkt 1 •klargjøre det offentliges ansvar for at strategien universell utforming blir lagt til grunn i all arealplanlegging •stimulere til arealplanlegging som ivaretar universell utforming og som samtidig tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål

17 17 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Strategier for universell utforming i eksisterende områder Områdemodell •Definerte områder etter demografiske kriterier •Kommunal planlegging. Knutepunktmodell •Reiseknutepunkter obg sentrale områder med et tyngdepunkt av offentlig og privat sørvis. •Kommunal planlegging. Reisekjedemodell •Infrastrukturbasert. Transportmidler, reiseveg og tilknytninger. •Nasjonale og regionale virkemidler. (NTP) Kategorimodellen •Bygningskategoriutvalg. •Forskrifter til PBL. •Kommunal planlegging

18 18 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL UU-soner i byer – område/knutepunkt

19 19 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Bygg for alle – kontrollsystem fra Statsbygg

20 20 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Rapport: Kostnader ved universell utforming i kommunene •UU-kvalitet fører til beskjedne tilleggskostnader ved generell oppgradering av uterom (og bygg) (5% for de belyste eksemplene) •UU-kvalitet får en tydelig prislapp dersom kvaliteten ikke bygges inn og gjøres riktig - med en gang (og krever etterfølgende omgjøring) •UU kan innarbeides samtidig med andre formål •UU må bli en naturlig kvalitet i oppgraderingen, ikke et tillegg

21 21 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Vellykket integrasjon i kommunens plan- og styringssystem forutsetter… •Struktur: –Systemer, organisasjon, økonomi, verktøy og rammeverk •Kultur: –Organisasjonens virkelighetsoppfatning og samlede evne til å forstå sammenhengene •Kompetanse: –Kunnskap som sikrer gode løsninger og som kan gjøre nytte av brukermedvirkning

22 22 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Medvirkning •Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. •Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. •Minst ett eksemplar av planforslaget skal være lett tilgjengelig for alle, slik at hvem som helst kan sette seg inn i forslaget. •Det skal legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen. § 5-1 § 11-14 § 12-8

23 23 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Nye elementer i plandelen av loven •Planstrategier •Planprogram •Handlingsplaner •Planbeskrivelse og konsekvensutredninger •Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyser •Felles planleggingsoppgaver •Regionalt planforum

24 24 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Ulike utfordringer – tilpasset situasjon Utfordring: •Loven skal kunne brukes for kommuner med ulike planutfordringer Løsning: •Kommunene kan selv tilpasse planinnholdet ut fra plansituasjonen

25 25 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Oppgaver og hensyn i planleggingen Planer skal: •sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner •avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses •sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer •sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv •legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling •legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet •fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet •ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport •fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.

26 26 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Det kommunale plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplaner ”Grovmasket” ”Detaljert” Område- regulering Detalj- regulering Gjennomføring Arealdelen Kommuneplan Reguleringsplan

27 27 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Arealformål og hensynssoner Hensynssoner: Et område med naturgitte eller andre egenskaper som vi må ta hensyn til når vi bestemmer arealbruken. Arealformål: Angir framtidig bruk av et område.

28 28 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Kommunal planlegging Omfatter: •Kommunal planstrategi •Kommuneplan med: –Samfunnsdel og handlingsprogram –Arealdel •Reguleringsplan –Områderegulering –Detaljregulering

29 29 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Kommunal planstrategi Strategien bør inneholde : •redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø •drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling) •vurdering av sektorenes planbehov, og •vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

30 30 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Kommuneplanens samfunnsdel Omfatter: •Langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. •Kommunedelplaner for temaer med handlingsdel som revideres årlig. Formål: •Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet, for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen, og for privat virksomhet som berøres av planen.

31 31 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Reguleringsbestemmelser Det kan gis bestemmelser til både arealformål og hensynssoner, bl.a.: •utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet •bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør •krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan

32 32 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Arealformål •Bebyggelse og anlegg •Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur •Grønnstruktur •Forsvaret •Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift •Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

33 33 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Hensynssoner •Angir egenskaper ved et areal –Naturgitte –Andre interesser Eks. –Ras og flomutsatte områder –Flystøysoner –Sone for felles planlegging og bruk av særskilte gjennomføringsmidler •Begrensningene angis i bestemmelser

34 34 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Ny plandel av plan- og bygningsloven •En oppdatering av loven i forhold til nye utfordringer og planoppgaver •Mye er likt dagens lov, men det er gjort enkelte nye grep og tilpasninger •En del er formalisering av god planpraksis •Lovbestemmelsene legger til rette for bruk av ny teknologi •Lovendringene som fremmes av MD gjelder bare plandelen av loven •Forslaget bygger på Planlovutvalgets innstilling, men med enkelte tillempinger

35 35 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Verdigrunnlaget for pbl •Skal utarbeides minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering •Godkjennes av regjeringen, som kan gjøre endringer –Berørte myndigheter, organisasjoner og private skal få delta •Fremme helhet og samordning mellom berørte myndigheter om løsning av oppgaver •Målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig •Ivareta både kommunale, regionale, nasjonale og internasjonale hensyn. Søkes løst på laveste nivå •Forpliktende og forutsigbar

36 36 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner Nasjonalt •Nasjonale forventninger •Statlige planretningslinjer •Statlige plan- bestemmelse •Statlig arealplan Regionalt •Regional planstrategi •Regional planer •Regional plan- bestemmelse Lokalt •Kommunal planstrategi •Kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan (inngår i bindende planer) •Kommune- planens arealdel •Reguleringsplan

37 37 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL Behovet for ny lov •Sterkere fokus på hensyn som miljø, klima, samfunnssikkerhet, universell utforming •Plan- og utbyggingspraksis i kommuner og fylkeskommuner har gitt erfaringer om styrker og mangler ved dagens lov. •Det er behov for bedre samordning med særlover på flere områder. •Utnytte teknologiske muligheter til planutforming og informasjon. •Loven må bli klarere og enklere for brukerne

38 38 Universell utforming Foto: Svein Magne Fredriksen

39 39 Miljøverndepartementet 2008 Ny plandel i PBL


Laste ned ppt "Grunnlaget for gode UU-perspektiver Ny plandel i plan- og bygningsloven Seniorrådgiver Einar Lund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google