Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for tillitsvalgte 14. mars 2012 Grimstad Vertshus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for tillitsvalgte 14. mars 2012 Grimstad Vertshus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for tillitsvalgte 14. mars 2012 Grimstad Vertshus

2 Program for dagen 09.00 – 10.15 Aktuelt fra klubbene Aktuelle saker fra Utdanningsforbundet: Tariff 2012 10.15 – 10.30 Pause 10.30 – 11.30 Aktuelt fra Grimstad kommune: Orienteringer Høring IKT 11.30 – 12.15 Lunsj Utdanningsforbundet Grimstad

3 Program for dagen 12.15 – 13.30 Aktuelt fra Utdanningsforbundet Grimstad: Tilsettinger IA avtalen 13.30 – 13.45 Pause 13.45- 15.30 Arbeidstid i barnehage og skole Videre arbeid med profesjonsetikk Trekking av Medlemsaksjonen 2011-2012 Utdanningsforbundet Grimstad

4 Aktuelt fra klubbene

5 Aktuelt fra Utdanningsforbundet GNIST Barnehagedagen, 20. mars Satsing på førskolelærere: Verdens fineste stillingVerdens fineste stilling Utdanningsforbundet Grimstad

6 TARIFF 2012 Utdanningsforbundet Grimstad

7 Tariff 2012 Unio vil ha et resultat opp på 4-tallet Fortsatt svakere lønnsvekst for lærere Lærerlønna henger etter – hindrer rekruttering Utdanningsforbundet Grimstad

8 Tariffområder der Utdanningsforbundet er involvert KS – ca. 94.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio er forhandlingssammenslutning (ca. 123.000 medl.) Oslo – ca. 8.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio er forhandlingssammenslutning (ca. 10.500 medl.) PBL-A – ca. 5.000 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – forhandler sammen med Fagforbundet og Delta (ca. 6.000 medl.) Staten – ca. 2.200 medlemmer – Unio er part (ca. 30.000 medl.) Virke – ca. 1.500 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio- samarbeid (ca. 6.000 medl.) Spekter – ca. 750 medlemmer (område 10, 9 og 4) ), Unio er part i tariffavtalens del A og A1 (ca. 38.000 medl.) mens Utdanningsforbundet er part i avtalens del A2 og i del B som gjelder den enkelte virksomhet FUS A/S – ca. 550 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Forhandler sammen med Fagforbundet og Delta KA – ca. 200 medlemmer, Utdanningsforbundet er part – Unio-samarbeid (ca. 550 medl.) Utdanningsforbundet Grimstad

9 Generelle forhandlingstemaer våren 2012 Lønnsnivå/lønnsutvikling Ulempetillegg Lønnssystem, «flyte oppå» og tvisteløsning i KS Arbeidstid - arbeidstidsavtaler for skole/ barnehage/ folkehøgskole + helgebelastning og deltid for turnusarbeidere Likelønn Sosial dumping – lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere (Pensjon) Utdanningsforbundet Grimstad

10 Forhandlingstemaer i PBL-A (ca. 5.000 medlemmer) Pensjon – arbeidsgiver kan ønske seg endringer Finansieringsordningen for private barnehager – forskjellsbehandling i forhold til offentlige barnehager Sikring av lønns- og arbeidsvilkår sammenlignet med offentlige barnehager Samarbeid med Fagforbundet og Delta tarifforhandlingene Utdanningsforbundet Grimstad

11 Overordnede tariffkrav 2012 En godt kvalifisert lærerprofesjon og gode lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for et utdanningssystem med høy kvalitet. Verdsetting av kompetanse, lønnsforhold som er rekrutterende, muligheter for god yrkesutøvelse og økt status er forutsetninger for å kunne rekruttere og beholde dyktige førskolelærere, lærere, lærerutdannere og ledere i hele utdanningssystemet og ansatte i faglig administrativt støttesystem. Utdanningssystemets bidrag til verdiskaping i samfunnet må anerkjennes. Utdanningsforbundet Grimstad

12 Sentrale kollektive tariffavtaler God og likeverdig kvalitet i barnehage og skole med høyt kvalifisert pedagogisk personale, kan best utvikles gjennom likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for alle som arbeider innenfor sektoren, uansett hvor i landet en arbeider. Gode lønns- og arbeidsvilkår må fastsettes gjennom sentrale og kollektive tariffavtaler og ikke gjennom lokale forhandlinger basert på individuelle prestasjoner og resultater. Utdanningsforbundet Grimstad

13 Utvidet frontfag Utdanningsforbundet legger til grunn et utvidet frontfag for våre tariffkrav. Det innebærer at det er lønnsutviklingen i industrien som helhet som må legges til grunn når de økonomiske rammene for oppgjøret i offentlig sektor skal forhandles. Dette er en forutsetning for at ansatte med høyere utdanning i offentlig sektor skal kunne ha en tilsvarende lønnsutvikling som funksjonærgruppene i privat sektor. Utdanningsforbundet Grimstad

14 Lønnsutvikling og nivåheving Utdanningsforbundet vil kreve at lønnsnivået for alle våre medlemsgrupper med utdanning på universitets- og høgskolenivå heves. Generelle lønnsjusteringer skal fastsettes gjennom prosentvise tillegg som gir reallønnsutvikling for alle medlemsgrupper. Medlemsgrupper som i liten grad får lønnsmessig utvikling gjennom eventuelle endringer i fellesbestemmelsene, bør sikres en tilsvarende lønnsutvikling gjennom andre lønnsmessige tiltak. Utdanningsforbundet Grimstad

15 Mindrelønnsutvikling i skoleverket Undervisningspersonalet har over lengre tid hatt en lavere lønnsutvikling enn øvrige grupper i samfunnet som følge av lavere lønnsmessig uttelling både i sentrale og lokale forhandlinger. I tillegg har undervisningspersonalet hatt vesentlig lavere glidning enn øvrige grupper. Arbeidet med å snu mindrelønnsutviklingen i skoleverket må derfor fortsette. Utdanningsforbundet Grimstad

16 Sosial dumping Et permanent og varig bemanningsbehov må ivaretas gjennom faste ansatte og fast tilsatte vikarer. For innleide vikarer må det sikres lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjonsvilkår, som tilsvarer det som gjelder for de fast tilsatte. Det må sikres medbestemmelsesprosesser i forbindelse med innleie av vikarer som bidrar til at planlegging og gjennomføring av innleie skjer i samsvar med de lov- og avtalebestemmelser som gjelder. Utdanningsforbundet Grimstad

17 Pensjonsordning i privat sektor Medlemsgrupper utenfor offentlig sektor må sikres en solidarisk AFP-ordning og gode ytelsesbaserte pensjonsordninger som gir forutsigbarhet og trygghet for alle, enten man må slutte i arbeidet på grunn av sykdom eller alder. Utdanningsforbundet Grimstad

18 Hvorfor konfliktberedskap ? Konfliktberedskap, streikevilje/evne skaper ”press” mot arbeidsgiver og vil derfor kunne medføre et bedre resultat av forhandlingene Klargjøre planene for streik i alle ledd Viser en profesjonell organisasjon God beredskap gir delegasjonen trygghet i forhandlingene Legitimt virkemiddel Utdanningsforbundet Grimstad

19 Når kan vi varsle konflikt? Utdanningsforbundet Grimstad Etter utløp av avtale (30.4.) Når forhandlingene ikke fører frem Si opp plassene – 14 dager Forbud mot plassfratredelse Mekling

20 Hvorfor konfliktvarsle ? Skal vise: ­ alvoret bak kravene ­ en samlet organisasjon ­ kampvilje ­ styrke Det skal smerte! Utdanningsforbundet Grimstad

21 Basiskunnskap Utdanningsforbundet Grimstad De som blir satt i særlig beredskap blir gitt en egen skolering. Det vil være noen som streiker på vegne av alle. Forskjellen på streik og konflikt. Det vi går gjennom nå er basiskunnskap for alle enten en er i konflikt eller ikke. En konflikt berører alle på tariffområdet

22 I konflikt Utdanningsforbundet Grimstad Hvordan berøres medlemmer som er i konflikt men som ikke er i streik i forhold til arbeidsgiver? All kontakt med arbeidsgiver brytes Unntak: Stillingvernsaker Andre organisasjoners tillitsvalgte plikter å møte på møter

23 Hvordan mobilisere Utdanningsforbundet Grimstad Få til samling rundt kravene / eieforhold Dette er verdt å kjempe for – hvordan? Er vi beredt på konflikt – på streik ? Orden på medlemslistene Hvordan varsle medlemmene om konflikt Hva kan vi kreve av medlemmene under konflikt? Need to know and nice to know

24 Organisasjonsleddenes arbeidsoppgaver ved konflikt: Utdanningsforbundet Grimstad Informasjon – informasjon – informasjon På våre nettsider Utdanning Tariffinfo – videreformidles til alle medlemmer Mail og sms Viktig å ha tett kontakt med medlemmene.

25 Hvorfor konflikt da? Utdanningsforbundet Grimstad Streiker for å ville bli tatt på alvor! – Få gjennomslag. Streiker for egen troverdighet Streiker for kommende oppgjør!

26 Sjekk dette før lønnsoppgjøret Opplysningene om medlemskapet ditt må være riktig registrert i vårt medlemsregister. Vi ber deg om å sjekke at følgende er korrekt: Arbeidsplass Kontingenten: sjekk lønnsslippen – betaler du som du skal? Stillingstittel/-kode og lønnsopplysninger Hjemadresse, e-postadresse og mobilnummer Utdanningsforbundet Grimstad

27 Sjekk dette før lønnsoppgjøret, forts. Du sjekker opplysningene dine ved å logge deg inn på Min side.logge deg inn på Min side Du kan eventuelt sende skjema for medlemsmelding som du finner her.skjema for medlemsmelding som du finner her Skjemaet sendes medlem@utdanningsforbundet.no, eller til Utdanningsforbundet, Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO – eller på faks 24 14 22 88. Ved spørsmål, ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller medlemsregisteret på e-post, eller telefon 02014 - tastevalg 3.medlem@utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundet Grimstad

28 Orienteringer fra de hovedtillitsvalgte Traumebevisst omsorg, Holviga, Fjære B, Kvalifiseringstjenesten og Frivoll, hvordan går det? AMU 15.februar: Verneområder Vernerunde skal være gjennomført, og oppdatert handlingsplan oversendt HR- avdelingen, innen 30. april 2012. Enhetsleder har HMS-ansvaret, og er ansvarlig for gjennomføring. Alle enhetsledere skal ha hatt HMS-kurs, evaluering av gjennomførte og dato for kurs i 2012 AMU godkjenner plan for HMS-opplæring i 2012. Sykefravær 2011 Langemyr skole etter tilsyn Utdanningsforbundet Grimstad

29 Videre fra AMU AMU godkjenner bruk av midlertidige lokaler for Fevik skole. Saker til neste møte 18. april: Inndeling i verneområder Årsrapport 2011 Oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen 2011 Arbeidet med satsningsområder for det systematiske HMS-arbeidet Skolering av AMU Oppfølging av Etiske retningslinjer Sykefraværsutvikling Avvikshåndtering Utdanningsforbundet Grimstad

30 Orienteringer fra de hovedtillitsvalgte, forts. Oppvekst og utdanningsmøte Eide skole og barnehage Oppvekst og utdanningsmøte Storgata barnehage HT Aust-Agder Administrasjonsutvalg 9.februar, sak Handlingsprogram Livsfasepolitikk Kompetanseplan barnehage Kompetanseplan skole Arbeidsgruppe Grimstad og Storgata barnehage Arbeidsgruppe spesialundervisning Utdanningsforbundet Grimstad

31 Arbeidsgruppe spesialundervisning Rammene for prosjektet er ikke en reduksjon av ressurser som er bevilget til skolene, men en omdisponering av ressursbruken ved den enkelte skole. Elever som har behov for spesialundervisning og rett til dette etter 5-1 skal fremdeles få spesialundervisning. Det er imidlertid et mål at flere elever skal få tilfredsstillende opplæring innenfor rammen av ordinær undervisning. Prosjektgruppen vil starte sitt arbeid med å utarbeide noen forslag til konkrete mål for prosjektet. Disse legges så som legges frem for styringsgruppen til vurdering og endelig beslutning Prosjektperioden strekker seg fra des.2011 til juni 2013. Dette er likevel ikke et prosjekt som kan avsluttes, men et kontinuerlig arbeid. Utdanningsforbundet Grimstad

32 Elever med spesialundervisning i Grimstad 2011/2012: ElevgrunnlagAntall vedtak% av elevmassen Fevik skole386205,2 % Fjære B3253611 % Fjære U3213912,1 % Landvik401297,2 % Frivoll1521811,8 % Jappa276186,5 % Grimstad U3805313,9 % Holviga4986412,8 % Eide12010 Utdanningsforbundet Grimstad

33 Høring IKT Utdanningsforbundet Grimstad

34 Høring IKT Utdanningsforbundet Grimstad

35 Høring IKT Antall elever pr maskin: Eide skole 3,8 Fevik skole 5,0 Fjære barneskole 3,6 Fjære ungdomsskole 3,5 Frivoll skole 6,0 Grimstad ungdomsskole 2,2 Holviga skole 4,0 Jappa skole 3,1 Landvik skole 3,3 Utdanningsforbundet Grimstad

36 Høring IKT Trådløst nett 3.2.1 Status Alle skolene bortsett fra Langemyr skole har i dag trådløst nett for maskiner i Agderskolen. Det oppleves som svært ustabilt på de fleste skoler, noe som i hovedsak skyldes at det er kraftig underdimensjonert med hensyn til tetthet på trådløse aksesspunkter. En del av utstyret som er i bruk er også av eldre type, og støtter ikke nyere og bedre teknologi. Utdanningsforbundet Grimstad

37 Høring IKT Mål for perioden 2012-2015 i barnehagene 8.3.1 Utstyr og infrastruktur Barnehagene har tilstrekkelig og egnet IKT-utstyr både til administrativ bruk/kontorbruk og til pedagogisk bruk. Barnehagene har et kvalitetssikret utvalg av programvare som kan benyttes. Det bør være en rimelig grad av likhet i tilbud mellom barnehagene når det gjelder utstyr både for ansatte og barn. Barnehagene har god infrastruktur som dekker brukernes behov. 8.3.2 Kompetanse Personalet i barnehagene er kompetente og trygge brukere av IKT, både til eget kontorarbeid og til pedagogisk bruk sammen med barna. Barnehagene har superbrukere som kan veilede kolleger i bruk av programvare og utstyr. Barnehagenes årsplaner gjenspeiler og konkretiserer rammeplanens målsetting om bruk av digitale verktøy i barnehagen på en forpliktende måte. Utdanningsforbundet Grimstad

38 Forslag til plan for høring IKT, UDF Grimstad: 14.mars: De tillitsvalgte informeres om høringen, og sender planen videre til IKT-koordinatorer, klubbmedlemmer, spesielt interesserte m.fl. og ber om innspill Klubbmøtesak? 20.mars: Frist for innspill til HT 23.mars: HT sender vår samlede høringsuttalelse videre Utdanningsforbundet Grimstad

39 Aktuelle saker fra Utdanningsforbundet Grimstad Utdanningsforbundet Grimstad

40 TILSETTINGER Utdanningsforbundet Grimstad

41 Regelverk www.lovdata.no Forvaltningsloven av 10. februar 1967 –Forvaltningsforskriften av 15. desember 2006 Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 Likestillingsloven av 9. juni 1978 Diskrimineringsloven av 3. juni 2005 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 20. juni 2008 Diskrimineringsombudsloven av 10. juni 2005 Opplæringsloven av 17. juli 1998 –Forskrifter av 23. juni 2006 Privatskoleloven av 4. juli 2003 Barnehageloven av 17. juni 2005 Offentlighetsloven av 19. juni 2006 Sivilombudsmannsloven av 22. juni 1962 Utdanningsforbundet Grimstad

42 Regelverk – forts. Hovedtariffavtalen KS–området Hovedavtalen KS-området Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen PBLA Andre tariffområder –Virke –KA Utdanningsforbundet Grimstad

43 Tilsettingsformer Hvorfor viktig? Fast Midlertidig –Vikar Etter 4 år – fast tilsetting –Tilfredsstiller ikke lovbestemte kvalifikasjonskrav Engasjement? Utdanningsforbundet Grimstad

44 Tilsettingsprosedyrer – gangen i tilsettingssak Før utlysning –Analysere behovet og vurdere tilsettingsformer –Ta stilling til om det foreligger fortrinnsrett Utlysning Utvidet søkerliste Intervju Ytterligere utredning Innstilling Tilsetting Etter at tilsettingsvedtak er fattet Utdanningsforbundet Grimstad

45 Saksbehandlingsregler - forvaltningsloven Hvem loven gjelder for Taushetsplikt – noens personlige forhold, jf fvl § 13 –Opplysninger man normalt vil holde for seg selv –Unntak: Fødested og –dato, sivilstand, yrke, arbeidssted, bopel Habilitet – tillit til nøytral opptreden Skriftlighet – plikt til å nedtegne opplysninger Utredningsplikt – så godt som mulig og rimeligl Enkeltvedtak – tilsettingsvedtak Klageadgang- men ikke i tilsettingssaker Ugyldighet – der feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold Utdanningsforbundet Grimstad

46 Partsinnsyn i tilsettingssaker Egne regler om partsinnsyn i tilsettingssaker Utvidet søkerliste Partens rett til opplysninger om seg selv Partens rett til å gjøre seg kjent med opplysninger som gjelder andre søkere Intervju eller lignende Innstillingen Utdanningsforbundet Grimstad

47 Rangeringen – hvem er best kvalifisert? Kvalifikasjonsprinsippet Lovfestede kvalifikasjoner Øvrige objektive kvalifikasjoner Tidligere straffbare forhold – politiattest Personlig egnethet Samlet vurdering Utdanningsforbundet Grimstad

48 Klage- og overprøvingsmuligheter Forvaltningsklage Klage til sivilombudsmannen Klage til likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillings- og diskrimineringsnemnda Domstolsbehandling Utdanningsforbundet Grimstad

49 Den tillitsvalgtes rolle Partsforholdet Før tilsettingsvedtak er truffet Etter at tilsetting er foretatt Utdanningsforbundet Grimstad

50 IA avtalen Tema på storkurs i regi av fylket 22.og 23. februar 2012 IA- avtalens overordnede mål: Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet, øke avgangsalderen i arbeidslivet og sikre rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne Utdanningsforbundet Grimstad

51 IA avtalen Nye regler 1. juli 2011 Nye regler om oppfølging av sykmeldte innebærer endringer både for den som er syk, for arbeidsgivere og for legene. Kravene om tidligere og tettere oppfølging skjerpes. Det gjør også reaksjonene overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet. De viktigste endringene: –Oppfølgingsplan skal være klar senest innen fire uker – Dialogmøte skal være gjennomført innen sju uker – Sanksjoner for manglende oppfølging Utdanningsforbundet Grimstad

52 IA avtalen Utdanningsforbundet Grimstad

53 IA avtalen Ha tilrettelegging og medvirkning som tema på personalmøte, men gjør det i «Fredstid» Tillitsvalgte og verneombud har viktige roller, og dette bør tas opp både på medbestemmelsesmøter og i klubbmøter Utdanningsforbundet Grimstad

54 IA avtalen Vær kritisk og konstruktiv Vær en pådriver for å diskutere IA, HMS og arbeidsmiljø Støtt opp om arbeidsgivers oppfølging/oppfølgingsplikt Fokuser også på ansattes plikter (medvirkningsplikt, ansvar for eget arbeidsmiljø osv.) Still krav til arbeidsgiver, men også til egne medlemmer! Bruk de arenaer som finnes. Ikke godta KMM (kos med misnøye) Gjør gjerne noe sammen med arbeidsgiver. Informasjon blir ofte bedre når flere parter informerer sammen! Utdanningsforbundet Grimstad

55 IA avtalen Last ned her Utdanningsforbundet Grimstad

56 Arbeidstid i barnehage, SFS 2201 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! KS Agder og Utdanningsforbundet i Aust-Agder og i Vest- Agder inviterer til kurs om endring i særavtalen SFS 2201 Tidspunkt: fredag 16. mars 2012 kl. 10.00 – 14.00 Sted: Clarion Ernst hotell, Kristiansand. Målgruppe: Representanter fra arbeidstaker og arbeidsgivernivå på kommunenivå Utdanningsforbundet Grimstad

57 Arbeidstid i barnehage, SFS 2201, forts. I tillegg vil det bli arrangert 4 regionale samlinger for styrere og lokale tillitsvalgte. Mer informasjon og påmelding vil komme, så sett av datoene! 22. mars: Knutepunkt Sør, sted: Ernst 28. mars: Arendal, Grimstad, Østregionen sted: Tyholmen 12. april: Setesdalregionen, sted: Furuly Flerbrukshus, Evje 26. april: Lister, Lindesnes, sted: Utsikten, Kvinesdal Utdanningsforbundet Grimstad

58 Endringene i SFS 2201 innebærer: Skillet mellom tid lagt til og utenfor institusjon oppheves, men at planene som skal utarbeides forutsetter at planleggingsaktiviteter skal skje begge steder innenfor normalarbeidstiden på 37,5 timer. Endringene i arbeidstidsbestemmelsene fører ikke til økonomisk innsparing for barnehageeier, men er ment å bidra til bedre kvalitet og en mer veldrevet barnehage til barnas og de ansattes beste. Endringene medfører også at de ordinære overtidsbestemmelsene etter Hovedtariffavtalen vil gjelde også for det pedagogiske personalet. Der partene lokalt er enige om det, kan det for det pedagogiske personale avtales annen disponering av den samlede ukentlige arbeidstiden på 37,5 timer enn hva som følger av SFS 2201, pkt. 3.2. Slik avtale inngås som forsøksordning med hjemmel i Hovedavtalen del A § 4-6 og kan innbefatte tid i og utenfor barnehagen. Utdanningsforbundet Grimstad

59 Oppsummert SFS 2201: Særavtalen gjøres gjeldende fra 01.01.2011 til 30.06.2013 Endret pkt. 3.2 Pedagogisk personale (barnehager og skolefritidsordninger) gjelder i perioden 1.8.2012 - 30.6.2013 Ved lokal enighet – avtale om forsøksordning, jf HA del A § 4-6 Partssammensatt utvalg – frist for innstilling 1.1.2013 FoU/spørreundersøkelse om arbeidstid og ledelsesressurser i barnehage og SFO Utdanningsforbundet Grimstad

60 Arbeidstidsavtalen i grunnskolen, SFS 2213 Utdanningsforbundet Grimstad

61 Fylkesinfo 5 – 2012, SFS 2213 Implementering av avtalen og forholdet mellom lokale avtaler og sentral Av rundskrivet fra KS fremgår det: «Lokale avtaler som allerede er inngått for skoleåret 2012- 2013, kan videreføres. Dersom det ikke inngås lokale avtaler for skoleåret 2012-2013, gjelder den sentrale avtalen.» Videre fremgår det at: «Det er viktig å merke seg at systemet med lokale arbeidstidsavtaler er opprettholdt. Det kan være mulig å oppnå andre og mer hensiktsmessige lokale ordninger etter gode prosesser på den enkelte skole og i kommunen. Eventuell uenighet behandles som tidligere med bistandsforhandlinger sentralt, sentral forhandling og eventuelt sentral nemnd.» Utdanningsforbundet Grimstad

62 Fylkesinfo 5 – 2012, SFS 2013, forts. Vi vil anbefale at de lokale parter så snart som mulig blir enige om den videre prosessen for å avklare hva som skal være gjeldende arbeidstidsavtale i kommunen/ fylkeskommunen fra 1.8.2012. Utdanningsforbundet Grimstad

63 Fylkesinfo 5 – 2012, SFS 2013, forts. Årsverket I den nye sentrale avtalen er antall arbeidsdager til planlegging og kompetanseutvikling m.m. økt fra 5 til 6. I avtaleperioden legges lærernes arbeidsdager, inkludert 6 dager til kompetanseutvikling og planlegging m.m., så langt det er mulig, innenfor 45 fortløpende uker. Det betyr at de 6 dagene kan legges før, i løpet av og/eller etter elevenes skoleår. Utdanningsforbundet Grimstad

64 Fylkesinfo 5 – 2012, SFS 2013, forts. Tidsressurspott Utdanningsforbundets hovedkrav i forhandlingene var redusert undervisningstid for kontaktlærere. Endringen i avtaleteksten innebærer en tydeliggjøring av at tidsressurspotten bl.a. kan brukes til redusert undervisningstid for kontaktlærere med en byrdefull arbeidssituasjon. Hele tidsressursen skal fordeles etter drøftinger på den enkelte skole. Først må man avklare tidsressurspottens samlede størrelse på den enkelte skole. Drøftingene bør deretter i hovedsak dreie seg om å finne fram til klare kriterier for fordeling av potten. Disse drøftingene må finne sted før arbeidet med fag- og timefordelingen for neste skoleår tar til, ettersom tildeling av tidsressurser er et av grunnlagene for fag- og timefordelingen. Utdanningsforbundet Grimstad

65 Fylkesinfo 5 – 2012, SFS 2013, forts. Vi minner om at dette er en tidsressurs – og ikke en lønnsbestemmelse. Hovedregelen er at arbeidssituasjonen skal lettes ved reduksjon i undervisningen. Det kreves fortsatt partsenighet på skolen hvis timene skal brukes til å øke personaltettheten. Situasjonen på den enkelte skole kan variere med hensyn til klasse/gruppestørrelse, elevsammensetning, læreboksituasjon og andre forhold. Hovedtillitsvalgte må så snart som mulig kreve drøftinger for å sikre at den økte tidsressursen tilføres skolenes budsjettrammer. Vi må sikre at den økte tidsressursen f.eks. ikke finansieres ved å skjære ned på lærertettheten. –HT har allerede vært i kontakt med kommunalsjef Utdanningsforbundet Grimstad

66 Drøftinger - tidsressurspotten Fordelingen av ressursen skal drøftes ved den enkelte skole. Dette innebærer da at det ved alle skoler skal finnes et drøftingsreferat som redegjør for fordeling ved den enkelte skole. Vedlagt dette notatet ligger en excel-fil som vi anbefaler benyttes som drøftingsreferat ved den enkelte skole. Lokallagene innhenter disse drøftingsreferatene fra alle skoler, og påser at drøftinger og disponering av ressursen er i tråd med særavtalen. Se notat fra Utdanningsforbundet 12.3.12 Utdanningsforbundet Grimstad

67 Drøftinger - tidsressurspotten Skjema for beregning og fordeling av tidsressurspotten Utdanningsforbundet Grimstad

68 Fylkesinfo 5 – 2012, SFS 2013, forts. Arbeidsplaner Arbeidsgiver utarbeider arbeidsplaner for den enkelte lærer etter samtale med læreren. Arbeidsplanen skal så langt det er mulig foreligge før starten av en planperiode og slik bidra til forutsigbarhet for lærerne. Arbeidsplanen skal være et styringsverktøy som bl.a. skal ta hensyn til den enkelte lærers arbeidsbelastning og sikre best mulig undervisning. Utdanningsforbundet Grimstad

69 Forslag til fremdrift i Grimstad iht. SFS 2213 Alle tillitsvalgte på skolene sender HT en oversikt over dette årets bruk av ”byrdefullressursen” på sin skole innen fredag 23. mars Saken tas opp i drøftingsmøtet med kommunalsjefen 28.mars, hvor vi sammen legger en plan for videre arbeid Samtidig krever de hovedtillitsvalgte drøftinger for å sikre at den økte tidsressursen tilføres skolenes budsjettrammer. Arbeidet på kommunenivå bør være avsluttet medio april slik at arbeidet kan komme i gang på enhetsnivå? Eller?? Utdanningsforbundet Grimstad

70 Videre arbeid med profesjonsetikk Filmer om etiske dilemmaer Utdanningsforbundet Grimstad

71 Trekning av medlemsaksjonen Månedens tillitsvalgte Månedens medlem Innsendte klubbmøtereferater –Fjære barneskole =) Utdanningsforbundet Grimstad


Laste ned ppt "Kurs for tillitsvalgte 14. mars 2012 Grimstad Vertshus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google