Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny struktur på lokallagsnivå Eksempel fra Utdanningsforbundet Rana.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny struktur på lokallagsnivå Eksempel fra Utdanningsforbundet Rana."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny struktur på lokallagsnivå Eksempel fra Utdanningsforbundet Rana

2 Utdanningsforbundet Ranas2 Tidsperspektiv Ny struktur ble vedtatt i Utdanningsforbundet sentralt på landsmøtet på Lillehammer 2009 (vedtektsendringer) fra 01.01.2010. Det forventes at lokallag er over på ny struktur fra 01.08. 2011. Fylkeslag skal være over på ny struktur til 01.08.2012 Noen fylkes og lokallag har laget overgangsordninger fram mot endelig vedtak om strukturendring.

3 Utdanningsforbundet Ranas3 Vedtektsendringer De overordnede prinsippene som forsøkes realisert i den nye strukturen, er disse: Omdefinering av medlemsgruppene, slik at arbeidsplasstilhørighet blir bestemmende Tilrettelegging for mer fleksibilitet i kvoteringssystemet Tilrettelegging for en større valgfrihet i utforming av den rådgivende strukturen Tilrettelegging for ny, felles og bedre organisering av ledermedlemmene Tilrettelegge for en åpen, vertikal kommunikasjon i organisasjonen

4 Utdanningsforbundet Ranas4 Prinsipielle endringer som er gjennomgående og gjelder hele organisasjonen Fra 1.1.2010 kategoriseres medlemmer i medlemsgrupper, og ikke som tidligere i seksjoner. Det betyr også at ledermedlemmer kommer inn under samme medlemsgruppe som de øvrige medlemmene ved samme arbeidsplass. Medlemmer skal så langt det er naturlig tilhøre én av følgende medlemsgrupper: Barnehage; grunnskole; videregående opplæring/fagskole; høgskole og universitet; faglig og administrativt støttesystem.

5 Utdanningsforbundet Ranas5 Alle valg på årsmøter og landsmøte skal heretter foregå i plenum. Særmøter med særmøtevalg var knyttet til seksjonssystemet som nå er forlatt. Systemet med seksjonsstyrer som vedtektsfestet rådsorgan er erstattet med andre mulige rådsstrukturer. Landsmøtet endret kvoteringsregelen slik at den nå i større grad handler om hvilke medlemsgrupper som skal være representert i styrene, men ikke hvor mange fra hver. Regelen varierer noe mellom organisasjonsnivåene.

6 Utdanningsforbundet Ranas6 Videregående opplæring Landsmøtet ber sentralstyret om å opprette en arbeidsgruppe som vurderer ordningene de ulike fylkeslagene har etablert for å ivareta medlemmer og tillitsvalgte i videregående opplæring/fylkeskommunen. Samtidig skal det utarbeides et opplegg som sikrer økonomi og forutsigbare møteplasser mellom hovedtillitsvalgte, arbeidsplasstillitsvalgte og medlemmer på dette området. Tillitsvalgte som berøres av dette skal delta i arbeidet. Arbeidet skal være avsluttet i god tid før fylkesårsmøtene i 2012.

7 Utdanningsforbundet Ranas7 Lederorganisering Landsmøtet vedtok at organisasjonsstrukturen skulle åpne for opprettelse av egne arenaer for det lederfaglige arbeidet, bl.a. ved at det opprettes et bredt sammensatt lederorgan på alle nivå i organisasjonen (styrere, rektorer, inspektører, avdelingsledere, administrative ledere osv.). Organet skal ha rådgivende funksjon overfor de respektive styrer, og får betegnelsen lederråd. Lederrådet bør ha en slik størrelse at det ved behov lett kan deles mellom f.eks. skoleledelse og barnehageledelse. I tillegg oppfordres det til å opprette lederforum der hovedtillitsvalgte kan møte leder­medlemmer med samme arbeidsgiver.

8 Utdanningsforbundet Ranas8 Organisasjonsstrukturen i lokallagene Lokallagsstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlems­gruppene og minst én leder- representant. Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig § 16.5. I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Lokallag med mer enn 1000 medlemmer kan ha inntil 11 styremedlemmer.

9 Utdanningsforbundet Ranas9 Hva gjorde vi i Rana Sak angående ny struktur ble lagt fram for styret 11.febr. 2010. Saken hadde da vært orienteringssak for styret før. Styret gjorde da vedtak om å legge saken fram for årsmøtet 26. april 2010. Valgkomiteen ble samtidig orientert, da dette ville få konsekvenser for valgkomiteens arbeid. Årsmøtet 26.04.2010 vedtok å gå over på ny struktur. Hva vedtok vi egentlig?

10 Utdanningsforbundet Ranas10 Vedtaket i Utdanningsforbundet Rana Utdanningsforbundet Rana går over til ”ny struktur” fra 01.08.2010 etter vedlagte saksutredning Overgang til medlemsgrupper.§11 Lokallagsstyret reduseres til 9 medlemmer (§55. 61.2) Leder og nestleder skal være med i styret. (§55 61.2) Htv kommune skal være representert med fulle rettigheter. (§16. 16.5) Medlemsgruppene i lokallaget skal ha en representant hver i lokallagsstyret. (barnehage, grunnskole, vgo og faglig og administrativt støttesystem) (§11) Lederrådet skal ha en representant i styret.

11 Utdanningsforbundet Ranas11 Seksjoner og seksjonsstyrene avvikles.§63 (se punkt under) Det velges/ oppnevnes et lederråd der følgende ledere er representert med personlig vara: Styrere i barnehager, skoleledere i grunnskole, skoleledere i vgo og leder for faglig og adm. støttesystem. Lederrådet skal ivareta lederfaglige spørsmål. (rådgivende organ) Lederrådet skal ha en representant i lokallagsstyret. Vår ordning med seksjon ledere faller da bort, og erstattes med et lederråd og lederforum Vi lot valgkomiteen oppnevne lederrådet.

12 Utdanningsforbundet Ranas12 I Rana deltar medlemmer i voksenopplæringen i den medlemsgruppen som tilsvarer den jobben de har. Jobber de med grunnskoleopplæring for voksne, tilhører de medlemsgruppe grunnskole osv.

13 Utdanningsforbundet Ranas13 Det opprettes et lederforum for ledere på kommunal sektor. Dette forumet skal være møtepunkt mellom Htv- kommune og ledere på KS-området. Lederrådets representanter innen: Skoleleder grunnskole, styrer i kommunal barnehage og leder faglig og administrativt støttesystem på KS området, er ansvarlig for å konstituere og kalle inn til møter i lederforumet sammen med Htv-kommune. Skoleleder grunnskole er ansvarlig for å kalle inn til første møte.

14 Utdanningsforbundet Ranas14 Det opprettes et lederforum for ledere på fylkeskommunalt nivå som skal være et møtepunkt mellom Htv. på fylkesnivå og ledere. Ansvar for konstituering og møteinnkalling legges til lederrådets representant for skoleledere i vgo.  Det opprettes også et lederforum for styrere i private barnehager. Lokallaget får ansvaret for å kalle inn til møter her.  Kasserer/medlemsansvarlig er medlem av lokallagsstyret så lenge lokallaget skal ivareta denne funksjonen. Vår kasserer er også pensjonistkontakt i lokallaget.

15 Utdanningsforbundet Ranas15 De medlemsgruppene som ønsker å bruke ”gamle seksjonsstyret ” som faglig støttefunksjon, kan gjerne gjøre det i en overgangsperiode. En bør da være oppmerksom på at medlemsgruppe barnehage, vgo og grunnskole også omfatter ledere. Hvem som skal representere lederrådet i lokallagsstyret, bør lederrådet selv avgjøre. De velger selv hvem som skal representere de i lokallagstyret. Denne representanten bør hente inn saker fra medlemmene i rådet og bringe disse inn i lokallagsstyret. Oppstår det endringer/tilpassninger vedtatt av sentralstyret i Utdanningsforbundet, må lokallaget rette seg etter de endringene.

16 Utdanningsforbundet Ranas16 Utfordringer spesielt for små lokallag. Inntil 9 medlemmer i lokallagsstyret Leder, nestleder og Htv.k skal være med i styret En fra hver medlemsgruppe og en lederrepresentant. Lederråd skal oppnevnes på alle nivå. (bredt sammensatt) Lederforum der Htv kan møte ledermedlemmer med samme arbeidsgiver.(avtaleområde)

17 Utdanningsforbundet Ranas17 Kilder til hjelp Vedtektene Endringer av vedtektene etter landsmøtet 2009 sak 4 Fylkesinfo 3/2010 Temahefte: Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. Organisasjonsavd. I Utdanningsforbundet Erfarne fjellfolk


Laste ned ppt "Ny struktur på lokallagsnivå Eksempel fra Utdanningsforbundet Rana."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google