Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøter i lokallag Lederkurs Bodø 2013. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 § 57 ÅRSMØTE LOKALLAG •57.1Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøter i lokallag Lederkurs Bodø 2013. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 § 57 ÅRSMØTE LOKALLAG •57.1Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøter i lokallag Lederkurs Bodø 2013

2 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 § 57 ÅRSMØTE LOKALLAG •57.1Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. •57.2 Alle medlemmer av lokallaget kan møte på årsmøtet med tale- og stemmerett. Dersom lokallaget har 800 medlemmer eller flere, kan årsmøtet vedta å gjennomføre delegatårsmøter etter modell av den ordningen som praktiseres for fylkeslagene, jf. § 44.

3 •57.3 Ordinært årsmøte innkalles hvert år innen utgangen av april, unntatt i år med fylkesårsmøter. Da avholdes årsmøtet innen utgangen av mars. • Lokallaget kan etter årsmøtevedtak søke fylkesstyret om å få avvikle årsmøte annethvert år. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3

4 §57.4Følgende frister gjelder. Kunngjøring: •15. februar (15. januar i år med fylkesårsmøte): • Lokallagsstyret skal kunngjøre tid og sted for møtet. •Sammen med kunngjøringen skal det følge et foreløpig forslag til sakliste, med frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet. •To uker før årsmøtet: Endelig sakliste og dokumenter og forslag til vedtak i saker som skal behandles på årsmøtet, sendes klubber og medlemmer. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 § 64 VALGKOMITÉ •64.1 Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg •. Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. •Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. •64.2Valgkomiteen har ansvar for å fremme forslag til alle årsmøtevalg, inkludert valg i særmøter, med unntak av forslag til ny valgkomité. •Viktig at valgkomiteen kommer tidlig i gang med arbeidet, gjerne rundt fristen for kunngjøring av årsmøtet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..." s5

6 Valgkomiteens arbeid. •Styret i lokallaget kaller inn valgkomiteen til et orienteringsmøte. •Her gjør styret greie for hvem som er på valg. •Hva vedtektene sier om valg. Del ut vedtekter! •Retningslinjer for årsmøter i lokallag – sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Del ut! •Valgkomiteen starter sitt arbeid, og de bør ved hjelp av styret få inn forslag på kandidater fra klubber. •Valgkomiteen jobber selvstendig, men er ting uklart tar de kontakt med lokallagslederen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Forarbeid til årsmøte •Styret i lokallaget må oppfordre klubber til å sende inn saker til årsmøtet. Styret må vurdere sakene før de fremmes. •Saker som styret skal fremme må behandles av styret først. (budsjett, retningslinjer for arbeidet i neste periode og eventuelt andre saker som styret fremmer. •Ha årsmøte som sak på styremøtene fra nyttår og fram mot årsmøtet. •Fordel oppgaver/saksansvar. •Saker om søknad om strukturforsøk krever 2/3 flertall. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 § 58 ÅRSMØTETS OPPGAVER Følgende saker skal behandles: I Plenum: •§58.1.1 Konstituering, møte- og valgreglement. •§58.1.2 Melding og regnskap fra lokallagsstyret. •§58.1.3 Retningslinjer for arbeidet i påfølgende årsmøteperiode. •§58.1.4 Budsjett. •§58.1.5 Saker innmeldt fra medlemmer og klubber innenfor lokallaget, og andre saker som lokallagsstyret legger fram. •§58.1.6 Valg og nominasjoner: •§58.1.6.1 Valg av leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. § 61.2. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 •§58.1.6.3 Valg av medlemmer og varamedlemmer til lokallagsstyret, jf. § 61.2. •§58.1.6.4 Valg av valgkomité, jf. § 64.1. •Andre saker som krever årsmøtebehandling dersom det foreligger forslag :Innkomne forslag. Resolusjoner etc. •§58.1.7 Valg av alternativer innenfor vedtektene. I særmøter: • §58.1.6.2 Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalene innenfor virksomheter på kommunenivå. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 •§58.2 Valg skjer etter innstilling fra valgkomiteen, unntatt valg etter § 58.1.6.4, som skjer etter innstilling fra lokallagsstyret.(valgkomite) •§58.3 Alle valg skjer normalt for to år med virkning fra 01.08 samme år og til 31.07 to år etter. • I lokallag med årsmøte hvert 2. (eller hvert 3. år) skjer valgene for årsmøteperioden. •§58.4 Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten. Vedtak i slike saker krever også 2/3 flertall. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 § 59 VALGMØTE •§59.1 I år med årsmøte i fylkeslaget skal det holdes valgmøte i tilknytning til årsmøtet i lokallaget. Sammensetning og frister er de samme som for ordinært årsmøte. Følgende saker skal behandles: •§59.1.1 Saker som er satt opp på saklisten for fylkesårsmøtet. •§59.1.2 Valg av delegater til fylkesårsmøtet i samsvar med det tallet og den fordelingen som framkommer i melding fra fylkesstyret. •§59.1.3 Foreslå kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget. •Har lokallaget årsmøter hvert annet år, skal det likevel avholdes valgmøte om det ikke faller sammen med lokallagets eget årsmøte. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11

12 § 60 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE •§60.1Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når lokallagsstyret finner det nødvendig, eller når minst 1/4 av klubbene krever det. •§60.2Ekstraordinært årsmøte skal, så langt råd er, kunngjøres med minst én måneds varsel. •§60.3Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen til årsmøtet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s12

13 Diverse vedtektsbestemmelser og retningslinjer. •Vedtekter og retningslinjer skal forstås slik at alle valg av alternativer som et årsmøte har gjort, gjelder inntil et nytt årsmøte tar opp og endrer slike valg. • Alle medlemmer av lokallaget kan møte på årsmøtet med tale- og stemmerett (allmøte), inkludert pensjonister, men ikke studenter (de er organisert i egen studentorganisasjon). •Kunngjøring skjer via arbeidsplasstillitsvalgte/klubbstyre, eventuelt gjennom melding i lokalavisa, der det er hensiktsmessig. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s13

14 •Lokallag som ønsker delvis utskiftning av lokallagsstyret og tillitsverv på lokallagsnivå, må fremme forslag om dette for årsmøtet, som må ta stilling til forslaget før valgene gjennomføres. •Det må gå klart fram av forslaget hvilke styreplasser og verv som eventuelt skal begrenses til ett år, slik at en på årsmøtet neste år vet hvilke styreplasser/verv som er på valg. •Dersom det fremmes slikt forslag for årsmøtet, må valgkomiteen ha alternative innstillinger for hvilke kandidater som foreslås valgt for bare ett år. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s14

15 Kvotering ved valg i lokallag •Det vises til § 15 i vedtektene. •.Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd. Når dette ikke oppnås over klubbnivå, skal det gis begrunnet melding til nærmeste overordnede fellesorgan, som kan kreve omvalg. • Omfatter også fylkeslagsdelegasjoner til landsmøte. •Landsmøtet 2009 endret kvoteringsregelen slik at den nå i større grad handler om hvilke medlemsgrupper som skal være representert i styrene, men ikke hvor mange fra hver. Regelen varierer noe mellom organisasjonsnivåene. •§ 15.2 (...) Lokallagsstyret skal settes sammen med en rimelig representasjon fra de ulike medlems­gruppene og minst én lederrepre­sentant. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s15

16 Sammensetning av lokallagsstyre •Vedtektene § 61.2 har følgende bestemmelser om sammensetning av lokallagsstyret: •Lokallagsstyret har inntil ni medlemmer. Dette tallet omfatter leder, nestleder og det antall styremedlemmer årsmøtet bestemmer. Lokallagsstyret skal settes sammen slik at det får en rimelig representasjon fra de ulike medlemsgruppene. Minst ett styremedlem skal være lederrepresentant. Dette tallet omfatter til vanlig én tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale. Denne skal ha fulle rettigheter. Jf. for øvrig § 16.5. I tillegg velges minst tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. •Dersom det fremmes forslag om endring av tallet på styremedlemmer, må valgkomiteen ha alternative forslag som ivaretar den størrelsen på lokallagsstyret som årsmøtet fatter vedtak om. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s16

17 Konstituering. •1 Konstituering (§ 58.1.1) godkjenning av fullmakter (er det noen av de frammøtte som ikke har stemmerett, og hvor mange stemmeberettigede er det, totalt og fra de enkelte hovedavtaleområdene), valg av møteleder, referent, m.v., møte- og valgreglement) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s17

18 Votering på årsmøtet •Ved personvalg er hovedregelen skriftlig votering, jf. forslag til valgreglement. •Møte- og valgreglement vil måtte følge vanlige regler for votering. I utgangspunktet kan vedtak fattes med simpelt flertall, så sant det ikke er vedtektsmessige krav om kvalifisert flertall. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s18

19 Forslag til valgreglement på årsmøtet. •Valgene gjelder for 2 år med virkningsdato fra 01.08 etter årsmøtet, og til 31.07 to år etter, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. •Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. •Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s19

20 •Kandidater som det er fremmet forslag på, er: •1. Forslag fra valgkomiteen Ny valgkomite (lokallagsstyret) •2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). •Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s20

21 Gjennomføring av valgene på årsmøtet •Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: •1. Valg av lokallagsleder (plenum) •Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. •Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. •Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de to gjenstående kandidatene er den valgt som har fått flest stemmer. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s21

22 2.Valg av nestleder i lokallaget (plenum) •Her gjelder de samme valgreglene som i punkt 1. (ledervalg) •3. Særmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå (§ 58.1.6.4) •Jf. pkt. I ovenfor. •Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgt(-e) og vara hovedtillitsvalgt(-e) for de aktuelle medlemsgruppene/tariffområdene innenfor lokallaget. •Valgene gjennomføres som særskilte valg i særmøter for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle medlemsgruppene/tariffområdene på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. ovenfor. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s22

23 •4. Valg av styrerepresentanter (plenum) •Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder, nestleder. •Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (antall kvinner/menn), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. •Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s23

24 •5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret (plenum) •Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. •Disse velges fritt (uavhengig av tilhørighet til medlemsgruppe) i særskilte valg etter samme regler som for leder (pkt. 1). Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s24

25 •6. Valg av valgkomité •Jf. § 64.1: •”Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf. § 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg.” •Lokallagsstyret fremmer forslag på et antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. •Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for (øvrige) medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s25

26 Valg i henhold til § 59 Valgmøte Disse punktene er bare aktuelle i år med årsmøte i fylkeslaget. 8. Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet (plenum) •Så snart lokallagsstyret mottar melding fra fylkesstyret om fordeling av delegatplasser mellom lokallagene og eventuell sammensetning av delegasjonene innenfor de enkelte lokallagene, må lokallagsstyret videresende disse opplysningene til valgkomiteen. •Det vises til egne retningslinjer for årsmøte i fylkeslag, der de enkelte fylkesstyrene innenfor generelle kriterier gis ansvar for fordelingen av delegatplasser til lokallagene •Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til årsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall. •Valget gjennomføres på samme måte som for øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s26

27 9. Forslag til verv i fylkeslaget (plenum) •Etter innstilling fra lokallagsstyret skal valgmøtet foreslå kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget (§ 59.1.4). •Valgmøtene i lokallagene kan også bli gitt andre oppgaver knyttet til valgene på fylkesårsmøtet. Dette vil eventuelt framgå av melding fra fylkesstyret. •Ønsker en valg av ledere for medlemsgrupper i lokallag (kontaktpersoner), kan dette gjøres ved å foreslå endringer i valgreglementet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s27

28 Råd og utvalg • Det er lokallagsstyret som oppnevner råd, utvalg og fora etter behov. •§66.2. Lokallagsstyret kan oppnevne et styre for pensjonistmedlemmer innenfor lokallaget, eventuelt en pensjonistkontakt. Oppnevningen bør skje i samråd med pensjonistene i lokallaget. •Dersom en oppnevner et styre for pensjonister, skal et styremedlem i lokallaget oppnevnes som kontakt for dette pensjoniststyret. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s28

29 •§14.2 (ny) •Dersom et styre ikke er i stand til å ivareta sine oppgaver etter vedtektene, kan overordnet organisasjonsledd vedta å løse styremedlemmer og varamedlemmer fra sine verv, og oppnevne nye styremedlemmer og varamedlemmer. Slikt vedtak fattes av lokallagsstyret når det gjelder klubber, fylkesstyret når det gjelder lokallag og sentralstyret når det gjelder fylkeslag. •Sentralstyret vedtar retningslinjer som utdyper denne bestemmelsen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s29

30 •Les vedtekter. •Retningslinjer for årsmøter i lokallag. •Kontakt Utdanningsforbundet Nordland (fellespostkassen) •Lykke Til! Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s30


Laste ned ppt "Årsmøter i lokallag Lederkurs Bodø 2013. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2 § 57 ÅRSMØTE LOKALLAG •57.1Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google