Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avklaringspunkter målekort NAV Buskerud –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avklaringspunkter målekort NAV Buskerud –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avklaringspunkter målekort NAV Buskerud – 17.04.2009

2 1. Målstyring i [Fylke] Inndeling av mål i perspektiver
Avklaringer for styringsparametere

3 UTARBEIDELSE AV LOKALE MÅL
MÅLSTYRING I NAV-KONTORET: INNDELING AV MÅL I PERSPEKTIVER Måling innenfor fire perspektiver sikrer en helhetlig oppfølging av NAV-kontorets resultater UTARBEIDELSE AV LOKALE MÅL Brukerperspektiv: Mål innenfor dette området sikrer at brukerne ivaretas og at kvaliteten i tjenestene er tilfredsstillende (forsvarlig) Produksjonsperspektivet: Mål innenfor dette området bidrar til at NAV-kontoret oppfyller produksjonskravene (eks. oversendelsesfrister) Medarbeiderperspektivet: Mål innenfor dette området måler medarbeidertilfredshet, sykefravær etc. Økonomiperspektivet: Mål innenfor dette området bidrar til at NAV-kontoret opererer i henhold til fastlagte økonomiske rammer Brukerperspektiv Produksjonsperspektiv Medarbeiderperspektivet Økonomiperspektivet Måloppfølging innenfor fire perspektiver bidrar til balansert målstyring i NAV-kontoret

4 MÅLSTYRING I NAV-KONTORET: INNDELING AV MÅL I PERSPEKTIVER
Utgangspunkt for prioritering av styringsparametere innenfor de fire perspektivene Brukerperspektiv Produksjonsperspektiv Dialogmøte 2 for 75 % av sykemeldte innen 26 uker 75 % av ordinære arbeidssøkere skal ha hatt oppfølging siste tre mnd Antall deltagere på kvalifiseringsprogram ift måltall Arbeidsrettede tiltak og de øvrige rammestyrte virkemidlene skal gjennomføres iht tildelt aktivitetskrav og økonomisk ramme Øke andelen elektronisk innsendte meldekort ift samme periode 2008 Øke andelen som registrerer seg selv på nav.no til 75 % innen utgangen av 2009 60% av telefonsamtalene skal besvaresinnen 30 sekunder (1. halvår) 70% av telefonsamtalene skal besvares innen 30 sekunder (2. halvår) Minst 80 % av direktemeldte stillinger skal ha tilvisning Andelen stillinger som er meldt til NAV av totalt antall tilgjengelige stillinger øker ift samme periode 2008 (summen av tilgangen direktemeldte stillinger og stillinger registrert av bedriftene selv på nav.no) Krav til saksbehandlingstid for dagpengesaker, attføringspengesaker, AAP, ventelønn, attføringsstønader og lønnsgarantisaker skal overholdes Oversendelsesfrister fra NAV lokal til forvaltning skal overholdes (Uføreytelser, Rehabiliteringsgrupper, Krav om sykepenger og Barnebidrag, bidragsforskudd og farskap) Krav til saksbehandlingstid for sosialsaker skal overholdes (målkrav fastsettes lokalt) Medarbeiderperspektivet Økonomiperspektivet Sykefraværet (sum av legemeldt og egenmeldt fravær) i Arbeids- og velferdsetaten skal ikke øke sammenlignet med 2008 Andel medarbeiderne som har gjennomført utviklingssamtale (medarbeidersamtale) skal være 100% NAV-kontoret skal ha gjennomsn. score høyere enn x på HKI undersøkelsen [Sjekk opp kompetanseutviklingsplan] Driftsbudsjettet skal ikke overskrides i perioden (Driftsøkonomi) Tiltaksregnskapet skal ikke overskrides i perioden (Tiltaksøkonomi) Kommunes målkrav til sosialbudsjett (Kommunal økonomi) Marker det som er fylkesspesifikt Styringsparametere basert på Mål- og disponeringsbrev Styringsparametere basert på fylkesvise/kommunale/lokale prioriteringer Utgangpunkt basert på Mål- og disponeringsbrev. Eksempler på fylkesvise/lokale/kommunale mål er tillagt (oransje skrift)

5 1. Målstyring i [Fylke] Inndeling av mål i perspektiver
Avklaringer for styringsparametere

6 Avklaringspunkter for Brukerperspektivet (1/2)
AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT Avklaringspunkter for Brukerperspektivet (1/2) Nr Indikikator Må avklares Besluttet Ansvar oppf. ”Gult” omr. B.1 Dialogmøte 2 for 75 % av sykemeldte innen 26 uker Hvilken statistikk benyttes for indikatoren i dag og skal denne benyttes inn i målekortet? Beregnes som i dag (nevner = strømningstall-ikke avholdt møte med gyldig grunn) Henter ut: Sylva Legger inn: Sylva 65 – 75% B.2 75 % av ordinære arbeidssøkere skal ha hatt oppfølging siste tre mnd Sylva 70-75% B.3 Antall deltagere på kvalifiseringsprogram ift måltall Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet? Siste eller nest siste måneds tall? B.4 Arbeidsrettede tiltak (post 76.30) skal gjennomføres iht tildelt aktivitetskrav Hvordan innhente data? Hvem henter inn data? Skal måling skje på TO/kommune? Kommunenivå, tall oppdateres hver mandag, månedlige plantall på TO. Måltall på TO brukes i hele TO. Bruker prosenttall i rapportering Knut, Stine +/- 5% (grønt 0 - +/- 2%) B.5 Andelen elektronisk innsendte meldekort skal være høyere enn 70 % Målkrav relaterer seg til samme periode forrige år, skal man bruke resultatene for fylket forrige år eller kontorvis? 65 – 70 %

7 Avklaringspunkter for Brukerperspektivet (2/2)
AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT Avklaringspunkter for Brukerperspektivet (2/2) Nr Indikator Må avklares Besluttet Ansvar oppf. ”Gult” omr. B.6 Øke andelen som registrerer seg selv på nav.no til 75 % innen utgangen av 2009 Sylva 68-75% B.7 60% (1. halvår) / 70% (2. halvår) av telefonsamtalene skal besvaresinnen 30 sekunder Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet? Hvordan innhente data? Hvem henter inn data? Statistikk tas ut 5. påfølgende måned Magne 55–60% 1. halvår 65-70% 2. halvår B.8 Minst 80 % av direktemeldte stillinger skal ha tilvisning 75% - 80% B.9 Andelen stillinger som er meldt til NAV av totalt antall tilgjengelige stillinger skal være minst 35% (summen av tilgangen direktemeldte stillinger og stillinger registrert av bedriftene selv på nav.no) Målkrav relaterer seg til samme periode forrige år, skal man bruke resultatene for fylket forrige år eller kontorvis? Målkrav er 35% 25-35% B.10 Andelen 20 – 24 som har vært ledig i minst 3 mnd skal ha oppfølgning, minst 80% 60 – 80% B.11 Andel ordinære arbeidssøkere innvandrere til jobb, minimum 65 % Indikator fra a-info (andel innvandrere til jobb) 60-65% B.12 Andel <26 uker igjen av DP-periode, utvid oppf. siste 3 mnd, minimum 75% 50-75% B.13 Antall arbeidsevnevurderinger skal økes med 5% fra måned til måned Datavarehus Rødt hvis dårligere enn forrige måned

8 Avklaringspunkter for Produksjonsperspektivet
AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT Avklaringspunkter for Produksjonsperspektivet Nr Indikkator Må avklares Besluttet Ansvar oppf. ”Gult” omr. P.1.1 100 % av andel krav om uføreytelser sendes over til forvaltningsenheten innen 10 uker etter mottak av krav Hvor stor andel av krav skal være innen ytre grense for NAV lokal på 10 uker? Bruker Ringerike som utgangspunkt Sylva (Tom) 80-100% P.1.2 100 % av andel krav om eller revurdering av vedtak om rehabiliteringspenger til forvaltningsenheten innen fristen på 4 uker innen mottak av krav Hvor stor andel av krav skal være innen ytre grense for NAV lokal på 4 uker? 80 – 100% Eksempel på lokalt mål: Saksbehandingstid på sosialstønad Avklares i møte med lokalkontor/rådmann

9 Avklaringspunkter for Medarbeiderperspektivet
AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT Avklaringspunkter for Medarbeiderperspektivet Nr Indikator Må avklares Besluttet Ansvar oppf. ”Gult” omr. M.1 Sykefraværet (sum av legemeldt og egenmeldt fravær) i arbeids- og velferdsetaten skal ikke overstige 6% Når er statistikk klar? Hvor ofte kan man oppdatere Hvordan tilpasse forsinkelse til månedlig måling? Skal målkrav basert på 2008 utarbeides på månedlig / årlig grunnlag? 1 måned forsinkelse på tall Marit 6-7% M.2 Andel medarbeiderne som har gjennomført utviklingssamtale (medarbeidersamtale) skal være 100% innen 1. juni Hvilket kildesystem benyttes? 80-100% M.3 NAV-kontoret skal ha gjennomsnittelig score høyere enn 22 på HKI-undersøkelsen Hva skal HKI krav være? Hvor hyppig oppdateres HKI? Rødt under 20 Gult M.4 skal brukes av samtlige medarbeidere Avklare med Marit for å finne hva som skal måles, måltall og lignende Andel registrert profil av antall ansatte

10 Avklaringspunkter for Økonomiperspektivet
AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT Avklaringspunkter for Økonomiperspektivet Nr Indikator Må avklares Besluttet Ansvar oppf. ”Gult” omr. Ø.1 Periodisert driftsbudsjett skal ikke overskrides (driftsøkonomi) Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet? Hvordan innhente data? Hvem henter inn data? Skjer måling skje på TO/kommune? Rapporteres den 10 med tilgjengelige tall. Bodil Grønt: 0- 2% Gult + 5 % Ø.2 Avvik fra tiltaksbudsjett skal ikke være større enn +/- 2 % i perioden (Tiltaksøkonomi) Hentes ut i forbindelse med statistikk, torsdag etter månedsavslutning Stine, Knut +/- 5% (grønt fra 0 - +/- 2%)


Laste ned ppt "Avklaringspunkter målekort NAV Buskerud –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google