Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avklaringspunkter målekort NAV Buskerud – 17.04.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avklaringspunkter målekort NAV Buskerud – 17.04.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avklaringspunkter målekort NAV Buskerud – 17.04.2009

2 NAV, 09.07.2014Side 2 1. Målstyring i [Fylke]  Inndeling av mål i perspektiver  Avklaringer for styringsparametere

3 NAV, 09.07.2014Side 3 Måling innenfor fire perspektiver sikrer en helhetlig oppfølging av NAV-kontorets resultater BrukerperspektivProduksjonsperspektiv MedarbeiderperspektivetØkonomiperspektivet UTARBEIDELSE AV LOKALE MÅL 1. Brukerperspektiv: Mål innenfor dette området sikrer at brukerne ivaretas og at kvaliteten i tjenestene er tilfredsstillende (forsvarlig) 2. Produksjonsperspektivet: Mål innenfor dette området bidrar til at NAV-kontoret oppfyller produksjonskravene (eks. oversendelsesfrister) 3. Medarbeiderperspektivet: Mål innenfor dette området måler medarbeidertilfredshet, sykefravær etc. 4. Økonomiperspektivet: Mål innenfor dette området bidrar til at NAV-kontoret opererer i henhold til fastlagte økonomiske rammer Måloppfølging innenfor fire perspektiver bidrar til balansert målstyring i NAV-kontoret MÅLSTYRING I NAV-KONTORET: INNDELING AV MÅL I PERSPEKTIVER

4 NAV, 09.07.2014Side 4 BrukerperspektivProduksjonsperspektiv – Dialogmøte 2 for 75 % av sykemeldte innen 26 uker – 75 % av ordinære arbeidssøkere skal ha hatt oppfølging siste tre mnd – Antall deltagere på kvalifiseringsprogram ift måltall – Arbeidsrettede tiltak og de øvrige rammestyrte virkemidlene skal gjennomføres iht tildelt aktivitetskrav og økonomisk ramme – Øke andelen elektronisk innsendte meldekort ift samme periode 2008 – Øke andelen som registrerer seg selv på nav.no til 75 % innen utgangen av 2009 – 60% av telefonsamtalene skal besvaresinnen 30 sekunder (1. halvår) – 70% av telefonsamtalene skal besvares innen 30 sekunder (2. halvår) – Minst 80 % av direktemeldte stillinger skal ha tilvisning – Andelen stillinger som er meldt til NAV av totalt antall tilgjengelige stillinger øker ift samme periode 2008 (summen av tilgangen direktemeldte stillinger og stillinger registrert av bedriftene selv på nav.no) – Krav til saksbehandlingstid for dagpengesaker, attføringspengesaker, AAP, ventelønn, attføringsstønader og lønnsgarantisaker skal overholdes – Oversendelsesfrister fra NAV lokal til forvaltning skal overholdes (Uføreytelser, Rehabiliteringsgrupper, Krav om sykepenger og Barnebidrag, bidragsforskudd og farskap) – Krav til saksbehandlingstid for sosialsaker skal overholdes (målkrav fastsettes lokalt) MedarbeiderperspektivetØkonomiperspektivet – Sykefraværet (sum av legemeldt og egenmeldt fravær) i Arbeids- og velferdsetaten skal ikke øke sammenlignet med 2008 – Andel medarbeiderne som har gjennomført utviklingssamtale (medarbeidersamtale) skal være 100% – NAV-kontoret skal ha gjennomsn. score høyere enn x på HKI undersøkelsen – [Sjekk opp kompetanseutviklingsplan] – Driftsbudsjettet skal ikke overskrides i perioden (Driftsøkonomi) – Tiltaksregnskapet skal ikke overskrides i perioden (Tiltaksøkonomi) – Kommunes målkrav til sosialbudsjett (Kommunal økonomi) Utgangpunkt basert på Mål- og disponeringsbrev. Eksempler på fylkesvise/lokale/kommunale mål er tillagt (oransje skrift) Utgangspunkt for prioritering av styringsparametere innenfor de fire perspektivene MÅLSTYRING I NAV-KONTORET: INNDELING AV MÅL I PERSPEKTIVER Styringsparametere basert på Mål- og disponeringsbrev Styringsparametere basert på fylkesvise/kommunale/lokale prioriteringer

5 NAV, 09.07.2014Side 5 1. Målstyring i [Fylke]  Inndeling av mål i perspektiver  Avklaringer for styringsparametere

6 NAV, 09.07.2014Side 6 Avklaringspunkter for Brukerperspektivet (1/2) AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT NrIndikikatorMå avklaresBesluttetAnsvar oppf.”Gult” omr. B.1Dialogmøte 2 for 75 % av sykemeldte innen 26 uker  Hvilken statistikk benyttes for indikatoren i dag og skal denne benyttes inn i målekortet? Beregnes som i dag (nevner = strømningstall- ikke avholdt møte med gyldig grunn) Henter ut: Sylva Legger inn: Sylva 65 – 75% B.275 % av ordinære arbeidssøkere skal ha hatt oppfølging siste tre mnd Sylva70-75% B.3Antall deltagere på kvalifiseringsprogram ift måltall  Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet?  Siste eller nest siste måneds tall? B.4Arbeidsrettede tiltak (post 76.30) skal gjennomføres iht tildelt aktivitetskrav  Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet?  Hvordan innhente data?  Hvem henter inn data?  Skal måling skje på TO/kommune? Kommunenivå, tall oppdateres hver mandag, månedlige plantall på TO. Måltall på TO brukes i hele TO. Bruker prosenttall i rapportering Knut, Stine+/- 5% (grønt 0 - +/- 2%) B.5Andelen elektronisk innsendte meldekort skal være høyere enn 70 %  Målkrav relaterer seg til samme periode forrige år, skal man bruke resultatene for fylket forrige år eller kontorvis? Sylva65 – 70 %

7 NAV, 09.07.2014Side 7 Avklaringspunkter for Brukerperspektivet (2/2) AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT NrIndikatorMå avklaresBesluttetAnsvar oppf.”Gult” omr. B.6Øke andelen som registrerer seg selv på nav.no til 75 % innen utgangen av 2009 Sylva68-75% B.760% (1. halvår) / 70% (2. halvår) av telefonsamtalene skal besvaresinnen 30 sekunder  Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet?  Hvordan innhente data?  Hvem henter inn data? Statistikk tas ut 5. påfølgende måned Magne55–60% 1. halvår 65-70% 2. halvår B.8Minst 80 % av direktemeldte stillinger skal ha tilvisning Sylva75% - 80% B.9Andelen stillinger som er meldt til NAV av totalt antall tilgjengelige stillinger skal være minst 35% (summen av tilgangen direktemeldte stillinger og stillinger registrert av bedriftene selv på nav.no)  Målkrav relaterer seg til samme periode forrige år, skal man bruke resultatene for fylket forrige år eller kontorvis? Målkrav er 35%Sylva25-35% B.10Andelen 20 – 24 som har vært ledig i minst 3 mnd skal ha oppfølgning, minst 80% Sylva60 – 80% B.11Andel ordinære arbeidssøkere innvandrere til jobb, minimum 65 % Indikator fra a- info (andel innvandrere til jobb) Sylva60-65% B.12Andel <26 uker igjen av DP-periode, utvid oppf. siste 3 mnd, minimum 75% Sylva50-75% B.13Antall arbeidsevnevurderinger skal økes med 5% fra måned til måned DatavarehusSylvaRødt hvis dårligere enn forrige måned

8 NAV, 09.07.2014Side 8 Avklaringspunkter for Produksjonsperspektivet AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT NrIndikkatorMå avklaresBesluttetAnsvar oppf.”Gult” omr. P.1.1 100 % av andel krav om uføreytelser sendes over til forvaltningsenheten innen 10 uker etter mottak av krav  Hvor stor andel av krav skal være innen ytre grense for NAV lokal på 10 uker? Bruker Ringerike som utgangspunkt Sylva (Tom)80-100% P.1.2 100 % av andel krav om eller revurdering av vedtak om rehabiliteringspenger til forvaltningsenheten innen fristen på 4 uker innen mottak av krav  Hvor stor andel av krav skal være innen ytre grense for NAV lokal på 4 uker? Bruker Ringerike som utgangspunkt Sylva (Tom)80 – 100% Eksempel på lokalt mål: Saksbehandingstid på sosialstønad  Avklares i møte med lokalkontor/rådmann

9 NAV, 09.07.2014Side 9 Avklaringspunkter for Medarbeiderperspektivet AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT NrIndikatorMå avklaresBesluttetAnsvar oppf.”Gult” omr. M.1 Sykefraværet (sum av legemeldt og egenmeldt fravær) i arbeids- og velferdsetaten skal ikke overstige 6%  Når er statistikk klar?  Hvor ofte kan man oppdatere  Hvordan tilpasse forsinkelse til månedlig måling?  Skal målkrav basert på 2008 utarbeides på månedlig / årlig grunnlag? 1 måned forsinkelse på tall Marit6-7% M.2 Andel medarbeiderne som har gjennomført utviklingssamtale (medarbeidersamtale) skal være 100% innen 1. juni  Hvilket kildesystem benyttes?kompetanse@navMarit80-100% M.3 NAV-kontoret skal ha gjennomsnittelig score høyere enn 22 på HKI-undersøkelsen  Hva skal HKI krav være?  Hvor hyppig oppdateres HKI? MaritRødt under 20 Gult 20 - 22 M.4 Kompetanse@nav skal brukes av samtlige medarbeidere  Avklare med Marit for å finne hva som skal måles, måltall og lignende Andel registrert profil av antall ansatte Marit80-100%

10 NAV, 09.07.2014Side 10 Avklaringspunkter for Økonomiperspektivet AVKLARINGSPUNKTER MÅLEKORT NrIndikatorMå avklaresBesluttetAnsvar oppf.”Gult” omr. Ø.1 Periodisert driftsbudsjett skal ikke overskrides (driftsøkonomi)  Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet?  Hvordan innhente data?  Hvem henter inn data?  Skjer måling skje på TO/kommune? Rapporteres den 10 med tilgjengelige tall. BodilGrønt: 0- 2% Gult + 5 % Ø.2 Avvik fra tiltaksbudsjett skal ikke være større enn +/- 2 % i perioden (Tiltaksøkonomi)  Når er statistikken klar og kan innlegges i målekortet?  Hvordan innhente data?  Hvem henter inn data?  Skjer måling skje på TO/kommune? Hentes ut i forbindelse med statistikk, torsdag etter månedsavslutning Stine, Knut+/- 5% (grønt fra 0 - +/- 2%)


Laste ned ppt "Avklaringspunkter målekort NAV Buskerud – 17.04.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google