Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© R Hellesø, ISH, UiO Samhandlingskompetanse – kommer det av seg selv? Ragnhild Hellesø dr. polit., post-doc. Institutt for helse og samfunn, ASH, Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© R Hellesø, ISH, UiO Samhandlingskompetanse – kommer det av seg selv? Ragnhild Hellesø dr. polit., post-doc. Institutt for helse og samfunn, ASH, Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 © R Hellesø, ISH, UiO Samhandlingskompetanse – kommer det av seg selv? Ragnhild Hellesø dr. polit., post-doc. Institutt for helse og samfunn, ASH, Universitetet i Oslo Utdanningskonferanse NSF 01. mars 2010

2 © R Hellesø, ISH, UiO Tema Sentrale føringar Utfordringar og grep i samhandlingsreforma Samhandlingskjeder i helsetenesta eHelse Kompetanseutfordringar Forskningsutfordringar

3 © R Hellesø, ISH, UiO Styringsperspektiv Helsepersonelloven Pasientrettighetsloven Lov om psykeisk helsevern Nasjonal helseplan Omsorgsmeldinga Fra stykkevis til helt…(NOU 2005:3) Og bedre skal det bli… S@mspill 2007 Samhandlingsreforma

4 © R Hellesø, ISH, UiO Krav til helsepersonell “Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonells kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen forøvrig” ”Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell” (Helsepersonelloven § 4)

5 © R Hellesø, ISH, UiO Styringsperspektiv Wisløffutvalet (2005) samhandling krev meir fokus på organisatoriske og juridiske tilhøve, god og effektiv informasjonsutveksling og elektronisk samhandling Nasjonal Helseplan (2007-2010) mangel på samhandling er den største utfordringa helsetenesta står ovafor

6 © R Hellesø, ISH, UiO Kva er samhandling? Samhandling er ”aktivt samarbeid og handlinger mellom alle som direkte eller indirekte er involvert i pasientbehandlingen” (NOU 2005:3) ” uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg i mellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte (St.meld. Nr 47, 2008-2009)

7 © R Hellesø, ISH, UiO Hovudutfordringar Utfordringar Fragmentert, ikkje koordinert helseteneste Forebygga og redusera kronisk sjukdomsutvikling Demografisk utvikling Satsingsområde IKT i helse- og omsorgssektoren Kompetent helsepersonell

8 © R Hellesø, ISH, UiO

9 Konsekvensar av ineffektiv samhandling Kompliserer utskrivingsplanlegginga (Satsinger, 2005, Gronroos, 2005) Truar pasientsikkerheten (Cook et al 2000) Forlengar liggetid (Naylor et al 1999) Aukar reinnleggingane ( Kjekshus, 2005, Taylor et al 2005, Crotty et al 2005) Makteslause pasientar (Efraimsson, 2003)

10 © R Hellesø, ISH, UiO Utvikling Personar over 80 år –År 2000: 190 000 –År 2030: 320 000 –År 2050: 500 000 Personar i yrkesaktiv alder per eldre –4,7 –3,5 –2,9

11 © R Hellesø, ISH, UiO Sentrale føringer - Samspill 2.0 I løpet av 3 år skal 80 % av kommunikasjonen mellom samhandlingspartane i helsetenesta skje elektronisk (i dag er 20 % elektronisk) EPJ – ein føresetnad for elektronisk samhandling

12 © R Hellesø, ISH, UiO Hovudgrep i samhandlingsreforma Satsingsområder: Klarare pasientrolle Endra kommunerolle Økonomiske insentiv Utvikling av spesialisthelsetenesta Tydlegare prioriteringar

13 © R Hellesø, ISH, UiO Klarare pasientrolle Utarbeida pasientforløp Pasientar sine behov for heilhetlige tenester skal vera styrande Pasientforløpsperspektivet skal styra myndighetene og tenestene sitt arbeid

14 © R Hellesø, ISH, UiO Endra kommunerolle Tydelegare politikkutforming: Innhald, fagutvikling/kvalitet, kompetanse, utdanning, forskning etc. Fokus på forebygging Samspel mellom helse- og kommunale tenester Lærings- og mestringstenester Tverrfaglege team Koordinatorrolle

15 Samhandlingskjeder Servise og støttetjenestene Den akuttmedisinske kjeden Den medisinske samhandlingskjeden Den omsorgsmessige samhandlingskjeden Kommune- helsetjenesten Kommune- helsetjenesten Spesialist- helsetjenesten Spesialist- helsetjenesten Den veiledede samhandlingen Nasjonal IKT/NSEP, 2005

16 © R Hellesø, ISH, UiO Den omsorgsmessige samhandlingskjeda (1) Samhandling i den omsorgsmessige kjeda er det som kan gi størst gevinst både for pasientane og helseføretaka (Nasjonal IKT, 2005) Omfattar: Meldingar Informasjonsuthenting/saksbehandling Informasjonsformidling Avtalar Praktiske tilhøve etc

17 © R Hellesø, ISH, UiO Den omsorgsmessige samhandlingskjeda (2) Komplisert prosess Identifiserte dysfunksjonar Forseinkingar Konfliktar Dårlege rutinar Dårleg samordning Ulike perspektiv Utilstrekkeleg informasjon (Sintef, 2008)

18 © R Hellesø, ISH, UiO Informasjonskvalitet ved utskriving Inneheld feil eller er ufullstendig ( Turpin, 2000, Payne et al, 2002, Ward et al, 2003, Hellesø, 2005, Melby et al 2010) Fråverande eller kjem for seint (Hellesø et al, 2005, Snøfugl/Hellesø, 2007, Paulsen/Grimsmo, 2008) Uklart kva innhaldet skal vera (Hellesø,2005, Melby/Hellesø, 2008, Hellesø et al, 2010)

19 © R Hellesø, ISH, UiO Kulturmotsetnader Kontekst og kompetanse påverkar Vurdering av pasientane sine behov Forståing av begrept utskrivingsklar (Hellesø/Fagermoen, 2010)

20 © R Hellesø, ISH, UiO IKT i helsetenesta - eHelse eHelse er bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å møta behova i befolkningen, hos pasientar, helsepersonell, helseadministratorar og poitikarar (EUs ministerråd, 2003)

21 © R Hellesø, ISH, UiO eHelse Pleie- og omsorgssektoren står for hovuddelen av kommunikasjonen med helseforetaka ved inn- og utskriving av pasientar –IKT er i liten grad tatt i bruk for å betra samhandlinga mellom aktørane –God informasjonsflyt er viktig for å sikra kvaliteten på tenestetilbodet ( Riksrevisjonen (2008)

22 © R Hellesø, ISH, UiO eHelse på mange felt BefolkningPasienter/ brukere Helsepersonell/ Utdanning/ studenter Helse- administratorer/ politikre Førebyggande og helsefremmande informasjon Sjukdomsspesifikk informasjon MinJournal EPJ Meldingsløft Kjernejournal Planleggings- verktøy NMDS Websider tilpassa spesielle grupper Individuell plan Trygghetsnett Kunnskaps- og erfaringsutveksling Beslutningsstøtte- system Faglige system:PPS Statistikk Samdata Omsorgsteknologi Sjølvstendig livsteknologi Retningslinjer Rettleiarar IPLOS KOSTRA

23 © R Hellesø, ISH, UiO Samhandlingskompetanse Behov for 95 000 til 135 000 nye årsverk fram mot 2030 Må utdanna rett omfang og rett kompetanse tilpassa helse- og omsorgstenestene sine krav Tilpassa framtidige kommunale oppgåver Pasientforløpstenkning ein grunnleggjande premiss

24 © R Hellesø, ISH, UiO eHelsekompetanse Frå fokus på system til informasjonskompetanse Frå lokale system til verktøy som sikrar og underlettar samhandling

25 © R Hellesø, ISH, UiO Nokre forskningsutfordringar Kva er kompetansemessige føresetnader og effektar av Nye rollar – både for pasientar og helsepersonell Nye samarbeidsformer og arbeidsprosessar Endring av perspektiv - frå behandling i SHT til forsvarlige helseteneste i KHT Utvikling og bruk av eHelse

26 © R Hellesø, ISH, UiO


Laste ned ppt "© R Hellesø, ISH, UiO Samhandlingskompetanse – kommer det av seg selv? Ragnhild Hellesø dr. polit., post-doc. Institutt for helse og samfunn, ASH, Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google