Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Postoperative sårinfeksjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Postoperative sårinfeksjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Postoperative sårinfeksjoner
Hygienesykepleier Ann Iren Kjønnøy Helse Nordmøre og Romsdal HF Kristiansund sykehus 080411

2 Infeksjoner etter hofteprotesekirurgi
NOIS: Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten NRL: Nasjonalt register for leddproteser NPR: Norsk pasientregister 080411

3 Primære totalproteser
2005 – 2008: NPR: primære totalproteser NRL: primære totalproteser NOIS: Har fulgt opp 15 % av disse og har komplette ettårsdata for 4% Data fra H Dale, FHI overvåkningsdagen 2010 080411

4 Primære totalproteser
2005 – 2008: Postoperative infeksjoner- NOIS: 2,6% derav: overfladisk 1,6% dyp 1,1% reoperasjon 0,9% NRL angir at 0,5% ble revidert i samme periode. Data fra H Dale, FHI overvåkningsdagen 2010 080411

5 NOIS: Har fulgt opp 12 % av disse og har komplette ettårsdata for 4%
Hemiproteser 2005 – 2008: NPR: hemiproteser NRL: hemiproteser NOIS: Har fulgt opp 12 % av disse og har komplette ettårsdata for 4% Data fra H Dale, FHI overvåkningsdagen 2010 080411

6 Hemiproteser 2005 – 2008: Postoperative infeksjoner- NOIS: 7,7% derav:
overfladisk 2,5% dyp 5,2% reoperasjon 3,6% NRL angir at 1,6% ble revidert i samme periode. Data fra H Dale, FHI overvåkningsdagen 2010 080411

7 Kristiansund sykehus 699 pasienter operert hofteprotese
1. September 2006 – 1. mars 2011: Hemiproteser: 174 Infeksjoner totalt 14 = 8% Dype 3 = 1,7% Overfladiske 11 = 6,3% Totalproteser: 525 Infeksjoner totalt 24 = 4,6% Dype 6 = 1,1% Overfladiske 18 = 3,4% 080411

8 Bakgrunnsdata 699 pas 470 (67%) kvinner 299 (43%) menn
Gjennomsnittsalder totalt: 71 år Hemiproteser: 82 år Totalproteser: 68 år 080411

9 Oppfølging: 96% har svart på spørreskjema
86 pasienter mangler ett års oppfølging 32: under ett år siden inngrep 54: døde før ett års oppfølging 080411

10 Infeksjoner ved utreise
080411

11 Infeksjoner ved 30 dager 080411

12 Infeksjoner ved 365 dager 080411

13 Hvordan samles data? Pasient- journal Folke- register
Operasj- protokoll Folke- register PAS Infeksjons- registrerings- program Pasient- journal Manuell registrering sengepost 080411

14 Hvilke data registreres?
Navn Fødselsnr Kjønn Død (evt pga infeksjon) Renhetsgrad Operasjonsvarighet ASA Antibiotika Reoperasjon (årsak) Hastegrad (akutt-elekt) Inn og ut dato Operasjonskode Operasjonsdato Operasjonsstue Kirurg og opr sykepl Infeksjon (type) Mikrobefunn 080411 14 14

15 080411

16 Infeksjonsregistrering etter innsatt hofteprotese
Etter alle kirurgiske inngrep kan det oppstå betennelser i operasjonsområdet. Som en del av ortopedisk enhet sin kvalitetskontroll ønsker vi å følge opp alle pasienter med hofteproteser i ett år. Vi vil da se hvor mange som evt. får problem med betennelser og vi kan arbeide bedre med å forhindre disse. Du vil få tilsendt et spørreskjema fra oss 30 dager og ett år etter operasjonen. Vi håper du er positiv til å svare på disse skjemaene. 080411 16

17 Data som prosesskontroll
Utfordringen er at registreringsdata bare brukes for å tilfredsstille myndigheter som skal ha rapporter av ulike slag. Mye mer spennende for alle involverte dersom data brukes lokalt i forbedring av arbeidsprosesser. 080411

18 Gruppe for vurdering av data
Ortoped Hygienesykepleier Sykepleier fra ort sengepost Operasjonssykepleier Intensivsykepleier Oppgaver: Kvalitetssikre og analysere data Foreslå forbedringstiltak 080411

19 Følges CDC guidelines? CDC= Centre for Diseas Control, Altanta US Kategori 1A: Sterkt anbefalte på basis av gode eksperimentelle, kliniske eller epidemiologiske studier. Kategori 1B: Sterkt anbefalte på bakgrunn av noen eksperimentelle, kliniske eller epidemiologiske og sterkt teoretisk rasjonale/ begrunnelser 080411

20 Forebyggende tiltak for pasienten i den preoperative fase
Pasienter med infeksjoner skal behandles hvis mulig (1A) Ikke fjern hår uten at håret er nær insisjonsstedet og er til hinder for operasjonen (1A) Hvis hår må fjernes skal det gjøres umiddelbart før operasjonen med elektrisk klipper (1A) Pasienter med diabetes må ha et kontrollert blodsukker, unngå hyperglycemi (1B) Pasienten som røyker og snuser bør slutte 30 dg før inngrepet (1B) Ingen dokumentasjon for å holde tilbake blodtransfusjon i den hensikt å forebygge postoperative sårinfeksjoner (1B). Pasienten dusjer med en antiseptisk såpe minst kvelden før operasjonen (1B) Grundig preoperativ huddesinfeksjon med godkjent middel (1B) 080411

21 Kirurgisk hånddesinfeksjon
Negler skal være korte og uten kunstige negler (1B) Kirurgisk håndvask med hånddesinfeksjon i 5 min (1B) Vask hender og underarmer opp til albuene (1B) Hold hendene opp og bort fra kroppen etter vask Tørk med sterile håndklær, ta på steril frakk hansker (1 B) Bruk av hånddesinfeksjonssprit i 3 min er også godkjent prosedyre, men ikke del av CDC 080411

22 Infeksjoner hos kirurgisk personell
Personell med infeksjon eller tegn til infeksjon skal rapportere til nærmeste overordnede umiddelbart (1B) Det skal finnes klare retningslinjer for varsling og sykemelding av personell med infeksjon (1B) Kirurgisk personell som har sår med sekresjon skal unngå pasientkontakt inntil baktprøvesvar foreligger (1B) Kirurgisk personell som er kolonisert med gule stafylokokker utelukkes ikke fra arbeid hvis det ikke epidemiologisk kan knyttes til et infeksjonsutbrudd, av postoperative sårinfeksjoner(1B) 080411

23 Antibiotikaprofylakse
Administrer antibiotikaprofylakse etter godt dokumenterte anbefalinger (1A) Antibiotika skal gies intravenøst og på et tidspunkt som gir høy serumkonsentrasjon i det øyeblikket insideringen starter, under operasjonen og noen timer etter at operasjonen er avsluttet (1A) Dagens norske anbefaling ved hofteproteser: Cefalotin 2 g iv Start ved innledning av anestesi, ny dose hver 3. time peroperativt, deretter hver 6. time postoperativt, totalt 4 doser. 080411

24 Hold dørene til operasjonsstuene lukket under operasjoner (1B)
Ventilasjon Oppretthold et overtrykk i operasjonsstuene (1B) Luftutskiftinger skal være minimum 15 per time (1B) Luften skal være filtrert gjennom adekvat filter (1B) Luften skal komme inn ved taket og gå ut ved gulvet (1B) Bruk ikke UV stråling for å for bygge postoperative sårinfeksjoner (1B) Hold dørene til operasjonsstuene lukket under operasjoner (1B) 080411

25 Vask og desinfeksjon Ved blodsøl og søl av kroppsvæske på overflater og inventar skal dette vaskes bort og desinfiseres med et godkjent desinfeksjonsmiddel før neste operasjon (1B) Det er ikke nødvendig med spesielt renhold eller stenging av operasjonsstue etter kontaminert eller urent inngrep (1B) Bruk ikke klebematter i inngangen til operasjonsavdelingen for å forebygge postoperativ sårinfeksjon (1B) 080411

26 Mikrobiologisk kontroll
Det skal ikke taes rutinemessig mikrobiologiske prøver fra inventar og overflater på operasjonsstue uten at en finner det nødvendig i sammenheng med et utbrudd (1B) 080411

27 Sterilisering av kirurgiske instrument
Desinfeksjon og sterilisering skal følge godkjente dokumenterte prosedyrer(1B) Anvend åpen sterilisering kun til utstyr som skal anvendes umiddelbart og kun ved akutt bruk for utstyr som ellers ikke er tilgjengelig (1B) 080411

28 Kirurgisk påkledning og oppdekking
Bruk kirurgisk munnbind som dekker munn og nese og skjegg når en går inn i en operasjonsstue der operasjons-forberedelsene har startet eller når sterile instrument er pakket ut. Munnbind skal brukes under hele operasjonen (1B) Bruk lue som dekker alt hår og skjegg før en går inn på operasjonsstuen (1B) Bruk ikke skoovertrekk (1B) Operasjonsteamet skal bruke sterile hansker. Hanskene skal taes på etter at den sterile frakken er tatt på (1B) Bruk vanntette sterile frakker og oppdekkingsmateriale (1B) Skift operasjonsklær hvis det blir gjennomtrekt med blod, kroppsvæsker eller infeksiøst materiale (1B) 080411

29 Aseptisk kirurgisk teknikk
Aseptisk teknikk skal også anvendes ved plassering av intravaskulære kateter, spinal og epidurale anestesi kateter og ved tillaging og administrering av intravenøse medikament eller infusjonsvæsker (1A) Oppdekking og tillaging av sterile blandinger skal gjøres kortest mulig tid før bruk (1B) God kirurgisk teknikk reduserer risikoen for postoperativ sårinfeksjon (1B) -sørg for god hemostase og adekvat blodtilførsel -unngå nekrose/ fjern nekrose, knusning / vevsskade osv. -unngå perforasjon av naturlige hulrom -minimaliser bruk av implantat/ suturer -fyll opp hulrom som danner seg Lukk såret primært med sutur eller la det heles åpent ved mistanke om sterkt kontaminerte sår i klasse 3 og 4 (1B) Når det er behov for drenering, bruk et lukket vakuum dren. Drenutgangen plasseres i et separat instikksted bort fra operasjonssåret. Fjern drenet så snart som mulig (1B) 080411

30 Postoperativ sårpleie
Beskytt såret med en steril bandasje i timer postoperativt (1B) Håndhygiene før og etter bandasjeskift (1B) Bruk steril teknikk ved bandasjeskifting (1B) 080411

31 Overvåking Bruk CDC definisjoner for sårinfeksjoner til alle pasienter også utskreven pasienter (1B) Observer inneliggende pasienter for sårinfeksjoner (1B) Overvåk utskrevne pasienter (1B) Ved overvåking, registrer risikovariabler (1B) Beregn jevnlig forekomsten av postoperative sårinfeksjoner (1B) Rapporter regelmessig til aktuelle kirurger om den postoperative sårinfeksjonsraten (1B) 080411

32 Her bor jeg og takk for meg!
080411


Laste ned ppt "Postoperative sårinfeksjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google