Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Multiple intelligenser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Multiple intelligenser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Multiple intelligenser
Et utvidet perspektiv på intelligens

2 FYLL UT Hovedpunkter i min forståelse av Læreplan. Hva ønsker
dette tema! (Hva kan jeg?) Læreplan. Hva ønsker jeg å lære? Refleksjon over tema Hva vil jeg bidra med i tema- behandlingen? Hva jeg tror undervis- ningen vil inneholde i dag. Før opp noen punkter

3 Til debatt! Hva er intelligens?

4 Visuell test 1 2 3 4 5 6

5 Ordforrådet: understrek det ordet som har en betydning som er forskjellig fra de andre
Fetter Bestefar Søster Nevø Gudbarn Onkel Synge Skrike Protestere Hyle Nynne Hviske Usalig Omvendt Motsatt Motstilt Antagonistisk Motsetning Stråhatt Bispelue Bowler Soltopp Kaskjett Fez

6 Skjematest: Hvilken figur kompletterer skjemaet

7 Intelligens: trad. forståelse
Intelligens = en generell evne som finnes i forskjellige grad hos alle. Evnen kan måles Evnen til å besvare temaer i intelligenstester Slutning fra testscore til underliggende evne støttes av statistiske teknikker: korrelasjon Den generelle intelligens endrer seg lite med årene. Medfødt evne/egenskap

8 Intelligens og skolen Barn med den høyeste intelligens har evnen til å løse problemer, finne svarene på spesifikke spørsmål og lære nytt stoff hurtig og effektivt Til debatt: Er dette et kjennetegn ved skolen?

9 Intelligenstest som forvarsel?
Tester Forvarsel om skolesuksess KARI: den flinke PER: gjennomsnittseleven

10 Senere i livet Per: Kari:
gjennomsnittseleven - flink maskiningeniør, betraktet som svært flink av mange Kari: den dyktige elev - mellomleder i bank: utmerker seg ikke spesielt

11 Hva intelligenstester måler
Intelligens i vår kultur = de evner som brukes ved løsning av logiske og språklige problemer. Forutsier skoleprestasjoner men ikke hvordan det går senere i livet.

12 Utfordringer mht. trad. oppfatning: evner og anlegg
Den gode sjakkspiller Den gode musiker Den gode idrettskvinne og – mann. Spørsmål: er disse intelligente Hvis ja: hvorfor fanger ikke testen opp dette? Hvorfor er våre tester ikke i stand til å forklare omfattende områder innenfor vår menneskelige streben.

13 Til debatt! Hvordan forholde seg til intelligens og evner og anlegg som alle mennesker viser?

14 Multiple intelligenser (
Menneskers kognitive kompetanse kan beskrives bedre som en rekke evner, talenter og mentale ferdigheter som vi kaller intelligenser! Alle har disse ferdigheter i et visst omfang som er forskjellige i nivå og kombinasjoner av ferdigheter.

15 MI: bygger ut den tradisjonelle oppfatning
En intelligens medfører evnen til å løse problemer eller skape produkter som har en virkning i en bestemt kulturell sammenheng eller samfunn.

16 Problemene og Produktene
Lage avslutning på en historie Komme med et bra sjakktrekk før den andre Reparere et sengeteppe Produktene: Vitenskapelige teorier Musikalske komposisjoner Vellykkede politiske kampanjer

17 Hvordan velge intelligenser - 4 kriterier
De intelligenser som har rot i biologien De intelligenser som verdsettes i en eller flere kulturelle sammenhenger. De intelligenser som har en identifiserbar kjernefunksjon eller et sett av funksjoner Musikalitet: følsomhet over for forhold mellom tonehøyder Språklig intelligens: følsomheten for fonologiske trekk Kunne innkodes i et symbolsystem Et kulturelt oppfunnet betydningssystem Eks.: språk, musikk, matematikk, bildekunst

18 Intelligenser Musikalsk Krops-kinestetisk Logisk-matmatisk Språklig
Romlig (spatial) Interpersonell Intrapersonell

19 Spøkefull egentest Musikalsk: 1 2 3 4 5 6
Krops-kinestetisk : Logisk-matmatisk : Språklig : Romlig (spatial) : Interpersonell : Intrapersonell :

20 Musikalsk Biologi: En eller flere kulturelle sammenhenger:
Knyttet til deler av hjernen Høyre En eller flere kulturelle sammenhenger: Musikk et universelt fenomen Kjernefunksjoner: Studier av småbarns utvikling: en rå bearbeidingsevne Symbolsystem Gjennom spille og synge

21 Kropps-kinestetisk intelligens
Biologi Bevegelsene i hjernebarkens motoriske sentre Begge hjernehalvdeler dominerer bevegelsene i den motsatte side av kroppen. En eller flere kulturelle sammenhenger: Spesialiserte kroppsbevegelser av betydning for mennesket også sammen med verktøy Kjernefunksjoner: Kropps-kinestetisk kunnskap som problemløsende Symbolsystem Bevegelse og dans

22 Logisk-matematisk intelligens
Biologi: Visse deler av hjernen mer framtredende enn andre ved matematiske beregninger. Tallrike matematiske vidunderbarn En eller flere kulturelle sammenhenger: Matematikk et universelt fenomen Kjernefunksjoner Problemløsningsprosess Hurtig Nonverbal natur Løsningne kan konstureres før den formuleres Dette skjer oftere for noen mennesker = intelligens Symbolsystem Regne

23 Språklig intelligens Biologi: En eller flere kulturelle sammenhenger:
Brocas-området involvert ved produksjon av grammatiske setninger Utvikling hos barn: særlige områder av hjernen En eller flere kulturelle sammenhenger: Språklig begavelse er universell Kjernefunksjoner Produserer grammatiske setninger Symbolsystem Setninger og fortellinger

24 Romlig (spatial) intelligens
Biologi: Høyre hjernehalvdel En eller flere kulturelle sammenhenger Navigasjon Kreves v/navigasjon og ved bruk av kartnotasjonssystemet 3-dimensjonalitet Kjernefunksjoner Finne vei, gjenkjenne ansikter og lignende scenarier, se små detaljer Gjenstand sett fra andre synsvinkler Symbolsystem Tegne/male: visuelle kunstarter: utnyttelse av rommet Lager indre bilder (jfr. navigasjon i Mikronesia

25 Interpersonal intelligens
Biologi: Hjernen: Frontallappene Den langvarige barndom: nær kontakt avbrutt, interpersonell utvikling i fare Betydningen av sosial interaksjon Ledelse, orgaisasjon, soildaritet, gruppesamhold En eller flere kulturelle sammenhenger Finnes mer eller mindre i alle kulturer Kjernefunksjoner: Evne til å merke forskjeller blant mennesker: Humør Temperamenter Motivasjon Intensjoner Symbolsystem Avleser andres intensjoner

26 Intrapersonal intelligens
Biologi Frontallapper En eller flere kulturelle sammenhenger Finnes på tvers av kulturer Kjernefunksjoner Sette seg ut over tilfredsstillelsen ved instinktive drifter En persons viten om indre aspekter: Adgang til eget følelsesliv Eget følelsesregister Evnen til å skjelne mellom følelsene Sette navnelapper på dem Kunne bruke dem som et middel til forståelse og styring av egen atferd. Symbolsystem Selvbevissthet = et symbol på alle aspekt v/personligheten|

27 Ny spøkefull egentest Musikalsk: 1 2 3 4 5 6
Krops-kinestetisk : Logisk-matmatisk : Språklig : Romlig (spatial) : Interpersonell : Intrapersonell :

28 To måter å tenke intelligens på
Livet generelt: problemløsnings-evne

29 Perspektiver i MI Intelligensene er uavhengige
Høy matematisk intelligens er ikke det samme som høy språk- eller musikkintelligens. Dette til forskjell fra vanlige intelligenstester. Kombinasjon av intelligenser Komplekse kulturelle sammenhenger krever en kombinasjons av intelligenser. Individet = samling av evner /talenter framfor problemløsningsevne

30 Naturlig utviklingsbane for en intelligens
Universell utbredelse Alle mennesker viser kjerneferdigheter innen hver av de 7 intelligensene 1. trinn: Rå erfaringsevne Musikk: skjelne toner Spatial: romlig oppfatning 2. trinn: symbolsystem: barna viser deres evner (intelligens) gjennom det grep de har om Språk: ord, setninger, fortellingner Musikk: sanger Spatial forståelse: tegninger Kinestetisk: bevegelse og dans

31 Naturlig utviklingsbane for en intelligens
3. trinn: notasjonssystem hver intelligens + symbolsystem uttrykkes i symbolsystem Tegn på papir står for symboler Notasjonssytemene læres gjennom opplæring – skolen 4. trinn: yrkes- og fritidsbeskjeftigelse Mattematikk: matematiker, revisor, mattelærer, forsker, kasserer Romlig (spatial): navigatør, sjakkspiller, topolog

32 Til debatt! Drøft utviklingsbanen til intelligensene innen MI. Hva slags oppfatning og forståelse har du?

33 Forskjellig vekt av evner
Lovende ”På vippen”

34 Utviklingsbanens konsekvenser for undervisning
Barn/bhg: Barn kan oppdage noe om sine egne muligheter Krystalliserende opplevelser Skolen Viktig å beherske notasjonssytemene Å bare utforske selv: gir ikke godt nok utbytte da det er visse rammer som må beherskes. Viktig med struktur for å beherske notasjonssystemene Alle barn derfor behov for opplæring Å finne den riktige form

35 Utviklingsbanens konsekvenser for undervisning
Ungdomsårene Hjelp til å velge karriere: presentasjon av den kulturelle rollen Eks: lege: logisk-matematisk intelligens Privatpraktiserende lege: Logisk matematisk intelligens Interpersonale ferdigheter Kirurgen: Kropps-kinestetisk fingerferdgihet

36 Utviklingsbanens konsekvenser for undervisning
Undervisningen må endres i takt med utviklingen av intelligensen Forskjell Stimulerende miljø i bhg og ungdomstrinnet Personer har kun glede av undervisning dersom den samstemmer med deres stadium i utviklingsforløpet For tidlig eller for sent Sterk strukturering kan forsere utviklingen og gi ”lovende” barn Sterk strukturering kan begrense valg og hindre personlig uttrykk Kan hindre utvikling av andre intelligenser

37 Drøft konsekvensene for undervisning og læring i skolen!
Til debatt! Drøft konsekvensene for undervisning og læring i skolen!

38 Et behov: vurdering Intelligensprofilen hos den enkelte elev
Vekk fra standardiserte tester Mattetest: Mindre barn: Piaget-type av tester Større barn: bevise svar i for eksempel andre numeriske systemer Intelligenstest må omfatte evnen til å Løse problemer + skape produkter ved hjelp av de redskaper/utstyr som hører til intelligensen Se hvilken intelligens individet foretrekker når det har valget

39 Forskjeller fra vanlige intelligenstester
Testene skaper de problemene som skal løses gjennom materialer, utstyr, samtaler osv. Vanlig test: bruker papir og blyant Resultatene rapporteres som testpersonens individuelle profil Vanlig test: plassering innenfor en gruppe poeng

40 Læringsstiler - sammenligning

41 Hva er forskjeller og likheter mellom MI og læringsstiler
Til debatt! Hva er forskjeller og likheter mellom MI og læringsstiler


Laste ned ppt "Multiple intelligenser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google