Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øystein, Susana og Anita

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øystein, Susana og Anita"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øystein, Susana og Anita
Læring og utvikling Behavioristisk, Kognitiv, Konstruktivistisk og Sosiokulturell læringsteori. Øystein, Susana og Anita

2 Behavioristisk Behavior Objektivisme Tabula rasa S – R – band
Nybehaviorisme Hedonisme Mennesket mekanisk og reaktivt?

3 Fenomenologisk og humanistisk psykologi
Subjektivisme ”Das Ding für mich” vs. ”Das Ding an Sich”

4 Fenomenologi Opptekne av ting sine ”indre vesen” og korleis dei ”eigentleg er”. Husserl: 2+2=4 Fenomenologisk psykologi freister å forstå personen si subjektive verd slik vedkommande sjølv opplever den. Spekulativ? Manglar etablert, objektivistisk vitskapsstatus.

5 Humanistisk psykologi
Byggjer på fenomenologiske og eksistensfilosofiske prinsipp. Fri vilje og personleg ansvar. Mennesket har ei kjensle av ”å vere til”. Behov for åndeleg vekst og sjølvrealisering. Mennesket er eit aktivt handlande vesen.

6 Kognitiv psykologi Intellektuelle funksjonar
Læring, hukommelse, tenking og problemløysing. Mennesket søkjer etter meining. Gestaltpsykologi. Heilskapar. Persepsjon. Informasjonsbehandlingsteori.

7 Behavioristisk læringsteori
Godt analyseverkty. Særleg for ”den skjulte læreplanen”. Disiplin og åtferdsmodifikasjon. Pavlov og Watson. Kjenslereaksjonar. Edward C. Tolmann: Kognitive kart – belønning på eit indre, mentalt plan. Albert Bandura: Læring ved observasjon: Merksemd, hukommelse, gjenskaping og motivasjon.

8 Kognitive læringsprosessar
Læring går føre seg ”av seg sjølv”? Læring er representasjon og slik uløyseleg knytt til minnet og hukommelse. Hukommelse som diktar. Tretrinnsmodell: sanseregisteret – korttidsminnet – langtidsminnet. George Miller 7+/-2 ”chunks”. Begrensa korttidsminne og ubegrensa langtidsminne?

9 konstruktivistisk teori
Teori om kunnskap Konstruktivisme er både en teori om hva kunnskap er, og en teori om hvordan læring skjer. Konstruktivisme mener at kunnskap er ikke noe som fins ”i selg selv”.

10 John Dewey ( ) individets aktive medvirkning i læringsprosessen ”Learning by doing”.

11 Jean Piaget ( ). Det vi lærer og opplever, er ifølge ham ikke noe speilbilde av en ytre verden.

12 Kunnskapkonstruksjon gjennom aktivitet
”Drøfning ikke dyrking” Kunnskapen kan ikke formidles direkte fra voksen til barn.

13 Sosiokulturell læringsteori
Vygotsky og Dewey Sosial samhandling utgangspunkt for læring Situert læringsteori - læring som stigande deltaking i praksisfellesskap Situert perspektiv

14 Fokus på den lærande sitt potensial - ”Den proksimale utviklingssona”
Klassekultur og læringsmiljø Vurdering og tilbakemelding

15 ”Tilbakemeldinger underveis i opplæringen, dvs
”Tilbakemeldinger underveis i opplæringen, dvs. tilbakemeldinger som er ikke-evaluerende, støttende, spesifikke og blir gitt i situasjoner hvor arbeidet pågår, er et av de mest effektive virkemidlene for å heve elevenes læring” (Stortingsmld. nr 31) ”…flere studier peker på at læring i et fellesskap gir positive effekter for elevens læring. Deltakelse i et sosialt fellesskap er også en nødvendig forutsetning for at eleven skal få trening i å samarbeide med ulike mennesker, hevde sine egne meninger på positive måter og løse konflikter” (Stortingsmld. nr 31)

16 Grupper G1. Ann Magritt Andreas Bernhard Eirik G2. Espen Frank Geir
Hild G3. Irmelin Julie Kari Sebastian G4. Thomas Veruska Veronica Øystein K

17 Hvilken teori synes du virker mest interessant? Hvorfor?
Hvordan kan de ulike teoriene nyttes i konkrete klasseromssituasjoner? Prøv gjerne å gi eksempler. A) Behavioristisk B) Kognitiv C) Konstruktivistisk D) Sosiokulturell


Laste ned ppt "Øystein, Susana og Anita"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google