Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring og utvikling Behavioristisk, Kognitiv, Konstruktivistisk og Sosiokulturell læringsteori. Øystein, Susana og Anita.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring og utvikling Behavioristisk, Kognitiv, Konstruktivistisk og Sosiokulturell læringsteori. Øystein, Susana og Anita."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring og utvikling Behavioristisk, Kognitiv, Konstruktivistisk og Sosiokulturell læringsteori. Øystein, Susana og Anita

2 Behavioristisk •Behavior •Objektivisme •Tabula rasa •S – R – band •Nybehaviorisme •Hedonisme •Mennesket mekanisk og reaktivt?

3 Fenomenologisk og humanistisk psykologi •Subjektivisme •”Das Ding für mich” vs. ”Das Ding an Sich”

4 Fenomenologi •Opptekne av ting sine ”indre vesen” og korleis dei ”eigentleg er”. •Husserl: 2+2=4 •Fenomenologisk psykologi freister å forstå personen si subjektive verd slik vedkommande sjølv opplever den. •Spekulativ? Manglar etablert, objektivistisk vitskapsstatus.

5 Humanistisk psykologi •Byggjer på fenomenologiske og eksistensfilosofiske prinsipp. •Fri vilje og personleg ansvar. •Mennesket har ei kjensle av ”å vere til”. •Behov for åndeleg vekst og sjølvrealisering. •Mennesket er eit aktivt handlande vesen.

6 Kognitiv psykologi •Intellektuelle funksjonar •Læring, hukommelse, tenking og problemløysing. •Mennesket søkjer etter meining. •Gestaltpsykologi. Heilskapar. Persepsjon. •Informasjonsbehandlingsteori.

7 Behavioristisk læringsteori •Godt analyseverkty. Særleg for ”den skjulte læreplanen”. •Disiplin og åtferdsmodifikasjon. •Pavlov og Watson. •Kjenslereaksjonar. •Edward C. Tolmann: Kognitive kart – belønning på eit indre, mentalt plan. •Albert Bandura: Læring ved observasjon: Merksemd, hukommelse, gjenskaping og motivasjon.

8 Kognitive læringsprosessar •Læring går føre seg ”av seg sjølv”? •Læring er representasjon og slik uløyseleg knytt til minnet og hukommelse. •Hukommelse som diktar. •Tretrinnsmodell: sanseregisteret – korttidsminnet – langtidsminnet. •George Miller 7+/-2 ”chunks”. •Begrensa korttidsminne og ubegrensa langtidsminne?

9 konstruktivistisk teori •Teori om kunnskap •Konstruktivisme er både en teori om hva kunnskap er, og en teori om hvordan læring skjer. •Konstruktivisme mener at kunnskap er ikke noe som fins ”i selg selv”.

10 •John Dewey (1859-1952) individets aktive medvirkning i læringsprosessen ”Learning by doing”. http://semtex.sytes.net/oms/ http://semtex.sytes.net/oms/

11 Jean Piaget (1896-1980). Det vi lærer og opplever, er ifølge ham ikke noe speilbilde av en ytre verden.

12 Kunnskapkonstruksjon gjennom aktivitet •”Drøfning ikke dyrking” •Kunnskapen kan ikke formidles direkte fra voksen til barn.

13 Sosiokulturell læringsteori •Vygotsky og Dewey •Sosial samhandling utgangspunkt for læring •Situert læringsteori - læring som stigande deltaking i praksisfellesskap •Situert perspektiv

14 •Fokus på den lærande sitt potensial - ”Den proksimale utviklingssona” •Klassekultur og læringsmiljø •Vurdering og tilbakemelding

15 •”Tilbakemeldinger underveis i opplæringen, dvs. tilbakemeldinger som er ikke-evaluerende, støttende, spesifikke og blir gitt i situasjoner hvor arbeidet pågår, er et av de mest effektive virkemidlene for å heve elevenes læring” (Stortingsmld. nr 31) •”…flere studier peker på at læring i et fellesskap gir positive effekter for elevens læring. Deltakelse i et sosialt fellesskap er også en nødvendig forutsetning for at eleven skal få trening i å samarbeide med ulike mennesker, hevde sine egne meninger på positive måter og løse konflikter” (Stortingsmld. nr 31)

16 Grupper G1. Ann Magritt AndreasBernhardEirik G2. EspenFrankGeirHild G3. IrmelinJulieKariSebastian G4. ThomasVeruskaVeronicaØystein K

17 •Hvilken teori synes du virker mest interessant? Hvorfor? •Hvordan kan de ulike teoriene nyttes i konkrete klasseromssituasjoner? Prøv gjerne å gi eksempler. •A) Behavioristisk •B) Kognitiv •C) Konstruktivistisk •D) Sosiokulturell


Laste ned ppt "Læring og utvikling Behavioristisk, Kognitiv, Konstruktivistisk og Sosiokulturell læringsteori. Øystein, Susana og Anita."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google