Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedriftene i fokus - Næringsprogrammet i Oppland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedriftene i fokus - Næringsprogrammet i Oppland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedriftene i fokus - Næringsprogrammet i Oppland
Til sekundære målgrupper: Øvrige interessenter Bedriftene i fokus - Næringsprogrammet i Oppland Terje Langholm I Kaja van den Berg I Anne-Mette Iversen

2 Bedriftene i fokus - Næringsprogrammet i Oppland Bakgrunn Mandat
Formål Målgruppe Organisering Innhold og arbeidsform Rekruttering Arbeidsprosess og – metode Tidsplan og status Faseinndeling og mål Overordnet plan 2014 Status

3 Bakgrunn

4 Oppland lavest score i Nærings-NM
Vi ser at fylkene som gjør det best i nærings-NM ligger langs kysten (oljebransjen) og/eller de største byene i Norge (Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim) «Regioner med stor andel av næringsliv i bransjer med nedgang har større utfordringer og sårbarhet enn regioner med høy andel i vekstbransjer = struktureffekten. Dette er en vesentlig forklaringsfaktor for variasjonene i veksten i næringslivet i norske regioner de siste årene» Sitat Knut Vareide, Telemarksforskning Men: Nærings-NM er statistikk, og bak resultatet skjuler det seg mange suksessfulle og gode bedrifter, gründere og nettverksmiljø også i Oppland! Måleparameter: Nyetableringer Lønnsomhet Vekst Størrelse Kilde: Presentasjon av Næringsprogram i Oppland – Oppland Fylkeskommune/Innovasjon Norge

5 Oppland har lavere FoU-aktivitet og utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet
Oppland har 1,1 % av Norges samlede FoU-aktivitet FoU-aktivitet i Oppland sank med 18 % fra 2001 til 2010 Men, det finnes FoU-intensive miljøer i Oppland: Eks. NCE Raufoss, industriområder i Gjøvik og Toten og Høyskolene i Gjøvik og Lillehammer Foto: NCE Raufoss og HiL/ HiG

6 Kunnskapsgrunnlag Alexander Osterwalder, «guru» i forretningsutvikling
Undersøkelser viser at norske bedrifter er mindre markedsorientert og mer produkt- og tjenestefokusert enn andre land det er naturlig å sammenlikne seg med. Damwadundersøkelsen «Fremtiden tilhører de bedrifter som er best i stand til å være nyskapende i hele sin forretningsmodell» Alexander Osterwalder, «guru» i forretningsutvikling Bedrifter som er i nettverk og klyngesamarbeid har høyere lønnsomhet, mer innovasjon og større effektivitet enn bedrifter som ikke er det.

7 Næringsprogrammets organisering og mandat

8 Formål Å opprettholde, utvikle og styrke eksisterende bedrifter i distrikt i Oppland Gjennom behovskartlegging, kompetanseheving og samarbeid bidra til økt lønnsomhet, konkurransekraft og vekst Målgruppe Eksisterende små og mellomstore bedrifter i Midt- og Nord- Gudbrandsdal og Valdres, og øvrig distriktspolitisk virkeområde i Oppland, med ambisjoner og vilje til å investere ressurser i utvikling og vekst. Målsetning om samarbeid i hele fylket, men programmet retter seg primært mot bedrifter i distrikt.

9 Organisering Bevilget midler til proaktivt arbeid med forretnings- og kompetanseutvikling over 3 års periode Oppdragsgiver Prosjektgruppe Trond Carlson Sissel Bye Ingvaldsen OFK OFK 3 regioner i prosjektgruppe: Midt- og Nord Gudbrandsdal og Valdres I prosjektgruppa: Trond Carlson og Sissel Bye Ingvaldsen fra OFK, Torunn Aas Taraldrud, Anne-Mette Iversen, Terje Langholm og Kaja van den Berg fra Innovasjon Norge og Per Morset, Ole Aasaren og Kjell Mellbybråthen Per Morset Ole Aasaaren Kjell Berge Melbybråten MG NG Valdres To nye medarbeidere dedikert til operativ gjennomføring Torunn Aas Taralrud Anne-Mette Iversen Terje Langholm Kaja van den Berg Programansvarlig IN direktør IN Prosjektleder Styringsgruppe: IN styre IN Prosessleder IN Prosessleder

10 Forsterket satsning med bedrift i fokus
Næringsprogrammet gir forsterkning av tilbudet om forretningsmodellering i Oppland. IN har prioritert mest ambisiøse kunder med stort vekstpotensial til slike tjenester. Økt kapasitet gjør at økt antall får hjelp til forretningsutvikling. Satsningen omfatter også næringer som ikke er målgruppe for IN eller øvrig virkemiddelapparat. Forretningsmodellering i IN Målgruppe Innovasjon Norge Næringsprogrammet vil være en klar forsterkning av tilbudet om forretningsmodellering i IN Oppland. IN har til nå prioritert de mest ambisiøse kundene med stort vekstpotensial til slike tjenester. Satsningen omfatter også næringer som per i dag ikke er målgruppe for IN eller øvrig virkemiddelapparat. Det er ansatt to nye medarbeidere som er dedikert til operativ gjennomføring av programmet. Dette gjør at et økt antall bedrifter skal få hjelp til forretningsutvikling. Målgruppe Bedriftene i Fokus

11 Innhold og arbeidsform

12 Rekruttering - en kontinuerlig prosess
Screening Liste fra regionene Intern prosjektgruppe IN Oppland og kundeansvarlig IN Eksisterende kunde/tidligere prosjekt IN? Avsjekk andre ved behov Innovasjon Norge Oppland Aktuell deltakerbedrift Avklaring om ønsket samarbeid/ deltakelse Endelig deltaker Regnskap/ revisjon Lokale banker Kompetanse/ motivasjonstreff Karrieresenter Egen kontakt (media, referanser, nett osv.)

13 Næringsprogrammet kan tilby bedriftene:
1. Forretningsmodellering – kartlegge nåsituasjon, muligheter for vekst og økt lønnsomhet, og behov for f.eks. kompetanse eller samarbeid. 2. Realisere muligheter innenfor eksisterende virkemiddelapparat, f.eks. kompetansetiltak, FoU, finansiering og nettverk. 3. Kompetansefremmende tiltak der behov avdekkes utenfor dagens virkemiddelapparat og tjenester.

14 Bakgrunn for arbeid med forretningsmodell
Det er lønnsomt: Det gir et felles språk: Det gir et felles bilde:

15 Prosess med forretningsmodell krever arbeidsmøter

16 Forskjell fra det tradisjonelle møtet:
Fokus på å diskutere problemstillinger, orientere, eller ta avgjørelser Arbeidsmøte Fokus på konkret problemløsning og idégenerering gjennom praktisk arbeidsform

17 Forretningsmodellen er enkelt, nyttig verktøy for å identifisere vekstmuligheter
Alle bedrifter, uavhengig av størrelse, har en forretningsmodell. Vi kan bistå med opplæring i modellen som gir god oversikt over nå-situasjonen i bedriften, og et godt utgangspunkt for å kartlegge bedriftens styrker og svakheter, forbedringsområder og innovasjonsmuligheter. Alle byggeklossene henger sammen. Hvis du gjør vesentlige endringer på en av dem, får det ofte konsekvenser for de andre. Kilde:

18 Arbeidsprosess i bedriftene
Eksempel på Leveranse: Rekruttering av bedrifter Analyse Strategi Prosjektplan Leverandører Forprosjekt Leverandør 1 Designprosjekt Leverandør 2 Finansiering Leverandør 3 FoU tjeneste Mentorprogram Etter innledende møter vil vi ha arbeidsmøter med bedriftene der vi jobber frem oversikt over nå-situasjon og jobber med strategi for å kartlegge muligheter og behov. Arbeidet med forretningsmodellen vil forhåpentligvis identifisere veksttiltak. Her vil vi hjelpe med å koble bedriften med ulike leverandører av kompetanse og/eller tjenester etter behov. Leverandør 4 Lederkurs Dagens situasjon Fremtidig ønske Handling Leverandør 5 Webdesign Forretningsmodelleringsprosess Rådgivning/kompetansekobling Leverandør kan være IN, Forskningsrådet, SIVA og andre eksterne kompetanseleverandører

19 Tidsplan

20 Faseinndeling av programmet
Forfase/pilot: januar - august 2014 Fokus på: Etablere samarbeid med regionene og øvrige samarbeidspartnere (eks. IN Oppland, Sintef Raufoss, Forskningsrådet og andre leverandører) Rekruttering første bedrifter Kommunikasjon Oppstart prosess første bedrifter i 3 prioriterte regioner Mål for forfase: Minimum 12 bedrifter i gang med forretningsmodellering/arbeidsmøter - Ambisjon om god spredning mellom de tre hovedregionene, kommuner og bransjer i forfase. Hovedfase: september 2014 → Utarbeidelse av kvantitative mål for hovedfase basert på erfaring i forfase: Endelige resultatmål for hovedfase klar innen 1. september 2014

21 Overordnet aktivitets- og milepælsplan 2014

22 Status - fremdrift

23 Næringsprogrammet per 8.4
Ute i bedrift 5 bedriftsmøter/workshop-deltakelse med IN kundeansvarlig 5 bedriftsmøter ute i regionene for rekruttering/ mulig prosess 6 arbeidsmøter (prosess) med bedrifter Ute i region 5 samhandlingsmøter for presentasjon/rolleavklaring Forankring og presentasjon av programmet 2 Styrepresentasjoner 6 programpresentasjoner Regionkoordinatorer i Oppland Fylkesrådmann IN Oppland OFK – Latvisk delegasjon Næringslivsdag Vågå Formannskapsmøte Otta Sintef Raufoss Kommunikasjonsstrategi 4 arbeidsmøter OFK på kommunikasjonsstrategi – Overordnet plan foreligger

24 Prosess med arbeidsmøter tidkrevende og utfordrende, men givende 
Fokus på konkret idégenerering og problemløsning gjennom praktisk arbeidsform Forberedelser 3-5 timer prosess med bedrift Etterarbeid – Videre vei og koble på tiltak

25

26 Orientering for/av fylkesrådmann IN Lhmr 3, Rasmus O. Vigrestad, Trond Carlsen OFK og Hjalmar Solbjør O Presentasjon for Litauisk delegasjon/OFK OFK OFK/Litausk delegasjon Bedriftsmøte Valdres-bedrift - oppstart prosess Valdres 3 fra bedrift + Hilde Døvre fra VNH Bedriftspresentasjon på Næringsdag i Vågå Lom Tora/bedrifter i Vågå NG Våg & Vinn, faglig innhold/kompetanse Gjøvik Bedriftsmøte Sel-bedrift - oppstart prosess Sel Bedriftseier Presentasjon- politisk forankring- formannskapsmøte NG Otta Ole Aasaren + ca. 50 politikere Samhandlingsmøte SINTEF Raufoss Lhmr Tor Gjæver Raufoss Bedriftsmøte Vågå-bedrift - oppstart prosess/mulig nettverk? Vågå Prosjektgruppemøte - samhandling, forankring og plan 5, eksterne prosjektgruppemedlemmer Bedriftsmøte Sel-bedrift - arbeidsmøte 2 Bedriftseier + styringsgruppe Deltakelse på work-shop med Opplandsbedrift (opplæring) Bedriftseier/DL, Truls Terje Hoel og Regine Behrens Gjennomgang/samhandling- kompetansetilbud i Oppland Sissel Bye Ingvaldsen og Anne Larsen Samhandlingsmøte og bedriftsbesøk Sintef Raufoss Næringslivets dag i MDG SF MDG Næringshage MG Samhandlingsmøte kompetanseveiviseren Sissel Bye Ingvaldsen og Wiggo Avklaring mulig rekruttering - Skjåk utvikling Skjåk (2-3 bedrifter) Oppstartsmøte følgeevalueringen Oxford Research, OFK Camp IN- trening Osterwalder forretningsmodellering Oslo IN Orientering i fylkesutvalget

27 Spørsmål?


Laste ned ppt "Bedriftene i fokus - Næringsprogrammet i Oppland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google