Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs Forklaringsmodeller og ideologier i psykisk helsearbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs Forklaringsmodeller og ideologier i psykisk helsearbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs 2.2.4 Forklaringsmodeller og ideologier i psykisk helsearbeid
Vidar Frigstad Høgskolelektor

2 STUDIEKRAV 9 Forklaringsmodeller for behandlingen av pasienter med psykiske lidelser
Med utgangspunkt i relevant litteratur skal gruppen sette seg inn i og skrive et notat om de ulike forklaringsmodellene som ligger til grunn for behandling av pasienter med psykiske lidelser. Hver student velger så et pasientproblem/ sykepleiediagnose med utgangspunkt i en konkret pasient fra praksisstudiene og vurdere dette/denne i lys av to valgte forklaringsmodeller. Videre vurderer studenten hvilke konsekvenser modellene får for tiltak/ intervensjoner sykepleierne kan iverksette. Gruppen har ansvar for å dekke alle forklaringsmodellene. Rammer: • Gruppenotat om ulike forklaringsmodeller på 800 ord, som vurderes etter kriteriene: 1, 2 og 3 • Individuelt notat på 1200 ord, som vurderes etter kriterier: 2, 5, 7, 12 og 18

3 MENNESKET SOM HELHET INNENFOR DEN ENKELTE RELASJONER MELLOM MENNESKER
UTENFOR-LIGGENDE MILJØET BIOLOGI PSYKOLOGI SOSIALT ÅNDELIG DETERMINERT LÆRT/ TILPASSET/ ERFART VILJESTYRT

4 Begrepsavklaring Diagnose kommer fra gresk og betyr ”gjennom kunnskap”. NANDA - …a clinical judgement about individual, family or community responses to actual or potensial health problems/life prosess..(2003)

5 Begrepsavklaring fortsetter..
Pasientproblematikk: Ressursproblemer (mangel i ressurser i individet, eller utenfor i miljø Kapasitetsproblemer (indre egenskaper som biofysisk, intrapsykisk eller sosial karakter) Områder for pasientproblematikk: Funksjonell, fysiologisk, sikkerhet, eksistensiell, psykokognitiv, livsstil og familie

6 FORSTÅELSESFORMER Den biomedisinske modell Den psykoanalytiske modell
Den eksistensielle modell Den sosiale modell Den behavioristiske modell Relasjonsmodellen SYN PÅ AVVIK TERAPIPROSESSEN PASIENT- OG TERAPEUTROLLEN

7 FYSIOLOGISK Kartlegging av biofysisk helsetilstand FUNKSJONELL Kartlegging av basale menneskelige funksjoner PSYKO/KOGNITIV Kartlegging av mental SIKKERHET Kartlegging av helse trusler EKSISTENSIELL Kartlegging av opplevelser og erfaringer LIVSSTIL Kartlegging av helsekunnskap og helseoverbevisninger FAMILIE Kartlegging av omsorgs- funksjon og familie relasjoner Kartlegging av tet Sirkulatorisk status Vital sirkulasjon Perifer sirkulasjon Respiratorisk status Ventilasjon Gassutveksling Ernæring status Ernæring Væske Eliminasjon status Eliminasjonsmønster Avføring Urin Sekresjon Hud/vev status Hud/slimhinner Vev Sårtilheling Bentilheling Imunrespon status Blod Allergi Immunforsvar Nevrofysiologisk status Nervesystem Autonome responser Motorisk kontroll Bevissthet Energi status Utholdenhet Fysisk toleranse Energiforvaltning Restitusjon Bevegelse status Forflytning Balanse Mobilitet Vekst/utvikling status Vekst Modning Graviditet Aldring Egenomsorg status Egenomsorgsaktivitet Instrumentell aktivitet Kommunikasjon status Kommunik. prosess Reseptiv evne Ekspressiv evne Sosial funksjon status Sosial deltagelse Sosial samhandling Sosiale ferdigheter Rollefunksjon Nettverk Kognitiv status Orientering Organisering Persepsjon Tankevirksomhet Hukommelse Adaptiv status Identitet Selvbilde Forsvarsfunksjoner Kontaktevne Impulskontroll Følelseskontroll Stemning status Grunnstemning Stemningsregulering Stemningskontroll Personlig risiko status Risiko adferd Selvskade Skade andre Helse risiko status Overlast Komplikasjoner Omgivelser risiko status Boforhold Samfunnsrisiko Arbeidsmiljø Velvære status Velbefinnende Livskvaliteter Symptomopplevelse Fredelig død Mestring status Mestringsprosesser Sorgprosess Akseptasjon Vilje til å leve Helsekunnskap status Kunnskap; sykdom Kunnskap; behandling Kunnskap; helse Kunnskap; spesiell Helseadferd status Samarbeidende adferd Helseskadelig adferd Symptomkontroll Omsorgsgiver status Tilknytningsadferd Omsorgsfunksjoner Forelderkompetanse status Oppdragerfunksjon Forelder rolleutøvelse Foreldre kunnskap Familieenhets status Familie mestring Familie funksjon Familie integritet

8 Studentens kompetanse:
(Obs! I teksten betegner ”pasient” også klient/beboer) Studentens kompetanse: Lavere enn Høyere enn forventet Som forventet forventet I SOSIAL KOMPETANSE 1. Kommunisere og møte/nærme seg pasienter Herunder kommunisere og samhandle, samt etablere, gjennomføre, vise utholdenhet i og avslutte relasjoner til pasienter Eventuelle kommentarer: II DIREKTE PASIENTRETTET SYKEPLEIEKOMPETANSE 2. Anvende sykepleieprosessen Vurdere pasientens behov for sykepleie ut fra relevant datasamling Planlegge sykepleien og prioritere tiltak Utføre sykepleietiltak (herunder også terapeutiske metoder i psykiatrisk sykepleie). Følge opp behov/problem og sykepleietiltak Eventuelle kommentarer:

9 Litteratur Hummelvoll, Jan Kåre, ”HELT – ikke stykkevis og delt, Psykiatrisk sykepleie og psykisk helse” Gyldendal Akademisk, 2004 Krogh, Gunn von, ”Begreper i psykiatrisk sykepleie – sykepleiediagnoser, ønsket pasientstatus og sykepleieintervensjoner” Fagbokforlaget, 2. utg. 2005 Andersen, A. J. W., Karlsson, B. (red). (1998) Psykiatri i endring. Forståelse og perspektiv på klinisk arbeid. Oslo: Ad Notam Gyldendal. St.melding nr. 25 ( ) Åpenhet og helhet – Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene


Laste ned ppt "Kurs Forklaringsmodeller og ideologier i psykisk helsearbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google