Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra veiledning i prosjektet ABC og 123 Vigdis Flottorp, Høgskolen i Oslo Grimstad september 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra veiledning i prosjektet ABC og 123 Vigdis Flottorp, Høgskolen i Oslo Grimstad september 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra veiledning i prosjektet ABC og 123 Vigdis Flottorp, Høgskolen i Oslo Grimstad september 2006

2 Problemstillinger Hvordan få til kompetanseheving i matematikk blant barnehagepersonalet? Hvordan dokumentere småbarns læring i matematikk?

3 Kort om prosjektet ABC og 123 Initiativ: Byrådsavdelingen for barn og utdanning Prosjektstyrer: Utdanningsetaten, Oslo Kommune Høgskolens rolle: Bidra til veiledningshefte Veilede pilotbarnehager

4 Mål for prosjektet ABC og 123 1.Mer læringsorientert barnehage 2.Bedre overgang barnehage-skole og bedre grunnlag for fleksibel skolestart 3.Styrke språk- og begrepsstimulering for minoritetsspråklige barn Notat fra Utdanningsetaten

5 Faser i prosjektet Utforming av veiledningshefte (2005) Utprøving av heftet i 8 barnehager. Erfaringsoppsummering (2006) – mitt hovedfokus Implementering i alle Oslo-barnehager

6 Veilednings-heftet Samarbeid Utdanningsetaten, bydeler, barnehager, HiO Faglig uenighet: skole-barnehage enkeltbarn–barnegruppe testing –mestring

7 Åtte barnehager - stort spenn speiler barnehagevirkeligeten sosioøkonomisk boligområde andel flerkulturelle barn bemanning: fra stabil til mye gjennomtrekk mye-lite sykefravær og personalkonflikter andel faglærte – ufaglærte

8 Tidsramme utprøving Et halvt år: vinter og vår 2006

9 Arbeidsmåter Møter og besøk i barnehagene Kurs/innledninger og veiledning Innsamling av materiale: Eksempler på dokumentasjon Logger Spørreundersøkelse Egne notater

10 Oppstart og introduksjon I varierende grad forankret Introdusert av styrer på personalmøte heftet lest av personalet på egen hånd Kurs/innledninger i barnehagene ved HiO.

11 Veiledning og implementering Motivasjon for faglige diskusjoner Frykt for at barnehagen skal bli skole Avgjørende: læring både i tilrettelagte situasjoner og lek/hverdagsaktiviteter bearbeides med egne erfaringer. Modningsprosess: et halvt år bare en start

12 ”Dette har vi alltid har gjort” anerkjenne synliggjøre det faglige presisere og klassifisere, tolke videreutvikle og utvide inspirert over barnas interesse ”.. alltid gjort” dvs ”ikke noe nytt å lære”

13 Oppgave: skrive logg få alle til å ta på ”mattebriller”, loggskjema trygghet på at de var på rett vei nytt moment: mangel på skrivetrening behov for veiledning: - fortolke observasjoner - se utviklingsmuligheter

14 Synlige effekter økt bevisstheten om oppslag og informasjon: hvor og hvordan

15 Synlige effekter nytenking av rombruk tall og bokstaver på vegger/vinduer /trappetrinn lek med bokstaver og tall

16 Synlige effekter merking av hyller og skuffer

17

18 Hva skal til for at du skal lykkes enda bedre? kurs diskusjoner i personalet økt bevissthet og mer tid i hverdagen god planlegging idèbank

19 Dokumentasjon Utfordinger Hvorfor og for hvem – mer paperwork? Hvilken nytte har dokumentasjon? Må erfare nytten, ord overbeviser ikke Løfte fram potensialet i de ulike dokumentasjonsformene som brukes

20 Dokumentasjon av enkeltbarn - mappe skepsis mot kartlegging og testing mangler metoder for å dokumentere utvikling hos barn. mangler presisjon om det matematiske og språklige i barns aktiviteter

21 Hvilke dokumentasjonsformer har du mest tro på? Foto (drøyt 70 %) Barnas tegninger og egne fortellinger, utstilling av barnas arbeider Praksisfortellinger Månedsbrev, dagsrapporter Kontaktbarometer Få nevner barnets mappe

22 Representativt utsagn Det har vært mange pedagogiske ”flopper” opp gjennom årene i barnehagen – og jeg håper at dette ikke blir en slik ”flopp”. Mye er lagt opp til enkeltbarnet i prosjektet og dette krever tid – en tid vi kanskje ikke har. Mye av den læringen som presenteres i ABC…er kanskje den lett målbare. Men det er læring i å komme seg opp på huska, få vannet opp i bøtta, løpe ”fort”, smøre brødskiva, ta på votten, heve sin røst, øve på å høre andres synspunkter, kunne holde leken i gang.

23 Problemstillinger Hvordan få til kompetanseheving i matematikk i barnehagepersonalet? Hvordan dokumentere småbarns læring i matematikk?

24 Utfordringer 1.Forankring og motivasjon 2.Se matematikken i barns liv 3.Dokumentere utvikling i matematikk 4.Synliggjøre barns forståelse i matematikk 5.Få dokumentasjon til å bli daglig rutine 6.Skape lærende kultur

25 1. Forankring og motivasjon Styrerens rolle - særlig i ”problembarnehager” Motivasjon – undervurdert faktor Frivillighet – pålegg - motstand

26 2. Se matematikken i barns liv Eksempel: ”Med mattebriller og språkbriller” Videreutvikling av Bjerkeprosjektet Tre skjemaer innen matematikk: Problemløsning Tallutvikling Geometri og form Veiledning øverst på hvert skjema

27 2. Se matematikken i barns liv Eksempel: Geometri og form - ”Med mattebriller” Dato, situasjon Gruppestørrelse, type aktivitet, strukturert/ustrukturert Hva prøver barnet å få til? Hvilken situasjon er utgangspunkt? Barnets bidrag på hvilken måter er barnet opptatt av former og linjer ? lager barnet mønster og system ved perling, tegning, lek eller under rydding? hvordan sammenligner, sorterer og kjenner det igjen leker, dyr, planter, etc. hvordan beregner, sammenligner eller måler barnet lengder, høyder volum, vekt, flater og tid? (f eks ved bygging, lek, fysisk utfoldelse, matlaging) hvordan orienterer barnet seg i rommet mht retninger, avstander? Hvilke ord bruker barnet om hvor noe er plassert i rommet (over, nederst, bak, til venstre, mellom, inni osv)? Progresjon Hva har skjedd siden sist Tiltak videre

28 3. Dokumentere utvikling Hvordan dokumentere læring og utvikling i matematikk hos småbarn?

29 3. Dokumentasjon av utvikling Eksempel: Logg Dato, situasjon Gruppestørrelse, type aktivitet, strukturert/ustrukturert 15/8, barn 2,9 år Inne med et annet barn + en voksen Loppespill, rimelig strukturert. Hva prøver barnet å få til? Hvilken situasjon er utgangspunkt? få frosker til å hoppe opp i ei bøtte ved å bruke en finger og ”glippe” dem. Barnets bidrag hvordan beregner, sammenligner eller måler barnet lengder... Hvilke ord bruker barnet barnet setter frosken nærmere bøtta – de ”stanger” i bøtta. V sier: ”Frosken er kanskje for nærme?”. Barnet setter frosken lenger unna. Den går rett i bøtta. Etter dette blir barnet oppmerksom på at avstanden betyr noe, men tar ikke hensyn til dette hver gang. Holder fokus en stund (ca. 3-5 min) prøver og feiler, avslutter det hele med å holde de resterende froskene rett over bøtta og slipper de ned i bøtta.” Progresjon Hva har skjedd siden sist Tiltak videreØve videre med spillet – for dette handler om å få mest mulig erfaring med beregning av avstand

30 Eksempel: Logg Videre utviklingsmuligheter Spørsmål til refleksjon/diskusjon Hvorfor følger barnet bare delvis opp betydningen av avstand? Klarer ikke å holde fast på ny kunnskap? Hvilken rolle spiller motoriske ferdigher? Hvorfor avslutter barnet spillet? Manglende konsentrasjon, interesse, mangler samspill andre barn?

31 3. Dokumentere utvikling Kan mappen synliggjøre utvikling? gjennomtenkt utvalg av barnets bidrag samarbeid med barnet i utvelgelse har en klar struktur, eks tematisk oversikt over opplegget barnet har deltatt i gjentatte logger/observasjoner over sammenlignbare matematiske situasjoner

32 3. Dokumentere utvikling Hvordan bruke mappen? i foreldresamtalene i barnehagen som grunnlag for diskusjoner i personalet vise fram det enkelte barn i første elevsamtale/foreldresamtale på skolen

33 5. Hvordan få dokumentasjon til å bli daglig rutine? 1.begynne i det små med korte notater 2.ha skriveutstyr lett tilgjengelig 3.venne seg til å skrive med barna rundt seg 4. skape kultur for at det er greit å skrive og heller la andre oppgaver vente 5.tid, rom og kultur for faglige diskusjoner

34 5. dokumentasjon som daglig rutine 1.Hvilke dokumentasjonsformer er realistiske mht tidbruk i barnehage? 2.Hvordan få personalet til å erfare at dokumentasjon i matematikk er nyttig?

35 6. Skape en lærende kultur Organisasjonsperspektiv – ledelse, motivasjon, få alle til å dra sammen Personalnivå – kompetanseheving ulike grupper Skape møteplasser, tid og rom for diskusjoner og lesing Kunnskap om læring i organisasjoner Kunnskap fra aksjonsforskning

36 Litteraturliste Doverberg, E. og G. Emanuelsson (2006) Små barns matematikk. Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1-5 år och deras lärare. NCM Göteborg. Dysthe, Olga (1999): ”Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring.”Bedre skole 3/1999. Ellmin og Ellmin (2003): Å arbeide med portfolio. Fag og kultur, Oslo Eskesen, K (1999): ”Litt om barns læreprosesser med pedagogisk dokumentasjon som utgangspunkt – og litt rom og barn”. Bedre skole 3/1999 Johannesen, Nina og Torgunn Wøien (2005): ”Matematikk og samspill i barnehagen”. Norsk pedagogisk tidsskrift 5/2005, Oslo Jonstoij, T. og Å. Tolgraven, (2003): Hundre måter å tenke på. Damm, Oslo Lamer, K. og S. Hauge (2005): Fra rammeplan til handling. Implementering av rammeprogrammet ”Du og jeg og vi to! med fokus på veiledningsprosesser i personalet. Sluttrapport. Skedsmo kommune/Fylkesmannen i Oslo og Akershus Lamer, K (1997): Om å fremme barns sosiale kompetanse : teoriboka. Om aksjonsforskning. Gyldendal, Oslo Magne,O (2003): Barn oppdager matematikk. Aktiviteter for barn i barnehage og skole. Info Vest Forlag, Klepp Merleau-Ponty, M. (1945/2002): Phenomenology of Perception. London New York : Routledge Pape, K. (2005): ”Se hva jeg kan’a!” Barnehagen som læringsarena. Kommuneforlaget, Oslo Samarbeid om overgang fra barnehage til skole (2003). Handlingsprogram, www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/Utdanningsetaten/Internett/Dokumenter/handbok/barnehageti lskole.pdf www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/Utdanningsetaten/Internett/Dokumenter/handbok/barnehageti lskole.pdf Sandvik, M. og M. Spurkland: Lær meg norsk før skolestart. Bjerkeprosjektet. www.bbj.oslo.kommune.nowww.bbj.oslo.kommune.no Tolchinsky, L (2003): The Cradle of the Culture and What Children Know About Writing and Numbers Before Beiing Taught. Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates Åberg og Taguchi (2006): Lyttende pedagogikk. Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Universitetsforlaget, Oslo


Laste ned ppt "Erfaringer fra veiledning i prosjektet ABC og 123 Vigdis Flottorp, Høgskolen i Oslo Grimstad september 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google