Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Konsensus og funksjonalisme Hva holder samfunnet sammen? 2 grunnantakelser A) Enighet (konsensus) om grunnleggende verdier (ideer om godt og vondt etc.)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Konsensus og funksjonalisme Hva holder samfunnet sammen? 2 grunnantakelser A) Enighet (konsensus) om grunnleggende verdier (ideer om godt og vondt etc.)"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Konsensus og funksjonalisme Hva holder samfunnet sammen? 2 grunnantakelser A) Enighet (konsensus) om grunnleggende verdier (ideer om godt og vondt etc.) B) Samfunnet som integrert, sammenhengende system av gjensidig avhengige deler Funksjonalistiske forklaringer

2 2 Funksjonalisme forsøkt definert social systemcontinuity of society the affect the various parts have on one anotherfunctional perspective: A theoretical perspective that focuses on the way various parts of the social system contribute to the continuity of society as well as the affect the various parts have on one another. (Elwell's Glossary of Sociology) interrelated parts institutions, beliefs, values, customs, norms particular purpose- An approach or orientation of studying social and cultural phenomena. It holds that society is essentially a set of interrelated parts, e.g., institutions, beliefs, values, customs, norms, etc., and that each of these parts has a particular purpose, i.e., that each of these parts functions in a particular way. It is held that no part, its existence, or operation, can be understood in isolation from the whole.

3 3 Society is seen, from this position, as analogous to the human body or any other living organismSociety is seen, from this position, as analogous to the human body or any other living organism. Each of the "parts" of society are seen as operating much like organs of the body. As in the body, it is held that if one part of society changes it affects the other parts and how they operate or function, and it also affects how the total system performs as it may also affect the continued existence of the total society (organism). focuses on the ways in which cultural ideas and social structures contribute to or interfere with the maintenance or adaptation of a social system.- A theoretical perspective that focuses on the ways in which cultural ideas and social structures contribute to or interfere with the maintenance or adaptation of a social system.

4 4 Sentrtale begreper og forståelser Positivistisk utgangspunkt –Finne lover + regelmessigheter om samfunnet (slik biologene om naturen). Etter Auguste Comte (1798-1857). Senere forfekter av vitenskaplig positivisme: Karl Popper. –Positivismen ser verden objektivt, som noe tatt for gitt, uavhengig av kulturelle, moralske eller politiske forhold. –Generaliserbarhet og kvantifiserbarhet står sentralt. Statistikk. –Sosial enhet / sosialt samhold / samfunn som gitt størrelse (en organisme som kan styrkes eller svekkes)

5 5 Sentrale begreper og forståelser Integrerte (sammenhengende) helheter - strukturerer og korrigerer oss gjennom kulturelle forventninger. Forventningene former rollene / gruppene av roller som totalt sett konstituerer samfunnet som helhet. (Samfunnet som en heløhet av gjensidige roller og rollestrukturer)

6 6 Normer og roller som gitte størrelser nye samfunnsmedlemmer må sosialiseres inn i noe samfunnet krever av menneskene for sin egen selvopprettholdelse Konsensus Ekvilibrium (systemets balanse / stabilitet) System (-orientering) Solidaritet (fellesskap / samhold) Integrasjon

7 7 Sentrale figurer: Spencer, Comte, Durkheim, Parsons

8 8 Emile Durkheim (1858-1917)

9 9 (Den sosiale) virkeligheten ekstern (uberørt av “menneskehender” Begrensende. Begrenser menneskelige handlinger

10 10 Anti-individualisme - eller anti- individualisering Mot individuelle forklaringer på menneskelige handlinger –Antipsykologistisk tilnærming: individet og menneskelige handlinger er sosiale i utgangspunktet Og skeptisk / bekymret overfor det han så som en generell tendens til individualisering i samfunnet. Isolasjon, fremmedgjøring. Modernitetens trusler mot samholdet, altså mot samfunnet. Tendens mot patologiske tilstander i samfunnet

11 11 Emner som Durkheim var opptatt av Kriminalitet (forstått som handlinger som ikke er tillatt), vs. Handlinger som er tillatt (konformitet) Religion Pedagogikk Samfunnsdiagnose - gjennom bl. a. analyse av selvmordet som sosialt fenomen

12 12 Hovedtrekk i Durkehims selvmordsanalyse –Selvmord varierer med trossamfunnets integrasjon D: -Høyere rater for protestanter enn for katolikker –Selvmord varierer med det nasjonale fellesskaps integrasjon Sosial desintegrasjon disponerer for selvmord: Høyere rater i byene enn på landet, blant enslige menn enn blant gifte…

13 13 Durkheims selvmordstyper Sosiale bånd – for svake – men også for sterke i flg. D. (høy eller lav grad av sosial integrasjon) ”Grad av sosial integrasjon” Altruististisk Fatalistisk Sterk Svak Egoistisk Anomisk

14 14 Arbeidsdeling som grunnprinsipp for Samfunnsutvikling (sosial evolusjon). Basert på ideen om variasjon hentet fra evolusjonsbiologien - Spencer og Darwin mekanisk (tradisjonelle former) organisk solidaritet (moderne former) samholdsformer (Økt differensiering) Sosial evolusjon, eller samfunnsutvikling, i flg. Durkheim

15 15 Parsons (1902-1979) Bakgrunn –studier av smågrupper sammen med Edward Shils på 1940-50-tallet –Evolusjonisme og funksjonelle forklaringer på samfunnsutvikling bl. a. fra Darwin og Durkheim

16 16 Parsons’ grunnleggende funksjoner for alle sosiale systemer (”AGIL-skjemaet”) Adaption (tilpasning) Goal attainment (Måloppnåelse) Integration (Latent) Pattern Maintenance / tension management Mønsteropprettholdelse Økonomiske system Industri / produksjon bankvesen Politiske system Politiske partier, forvaltning/ statsbyråkratiet Slektsskapssystemet Kjernefamilien, ekteskapsinstitusjonen) Kulturelle- og fellesskapsorienterte systemer (skole, kirke, rettssystem sikrer integrasjon + konfliktløsning Hvert sosialt system er basert på hvert sitt sett av roller med spesifikke normer ”Fundamentale verdier”

17 17 Pattern variables (mønstervariablene) (Parsons + Shils) Egenskap (Ascription) (Fokus på hvem vedkommende er) Diffushet (Allsidighet) Fokus: bredt spekter av relasjoner Particularisme Personlig orientering Affektivitet Følelsesorientering Kollectiv orientering Andreorientert handlingsmønster Ytelse (Achievement) Fokus: Hva den andre gjør Spesifisitet Fokus: Bestemte trekk ved den andre Universalisme Allmenn orientering Affektnøytralitet Følelsesnøytral orientering - for eksempel profesjonell orientering Selvorientering Egoorientert handlingsmønster Det ekspressive Det instrumentelle Ulike måter aktører kan forholde seg til andre på - en av sidene må velges i situasjonen aktøren befinner seg i

18 18 Utledning av samfunnstyper basert på mønstervariablene Universalistisk - ytelsesorienterte Industrisamfunnet Universalistisk - askriptive Stendersamfunnet Tyskland før 1914 Partikularistisk - ytelsesorienterte Det gamle kinesiske samfunnet Det partikularistisk - askriptive Det latinamerikanske samfunnet

19 19 Merton Latente og manifeste funksjoner Avvikstypologien

20 20 Kritikken av Konsensusperspektivet / Funksjonalismen tenuous assumption of the necessary integration of all of the social systems parts. essentially conservativeFunctionalism's critics have pointed to its tenuous assumption of the necessary integration of all of the social systems parts. Critical and radical sociology thus see functionalism as essentially conservative in nature, both intellectually and politically.

21 21 Forts. Solidaritet (fellesskap / samhold) Integrasjon Spørsmål / problemene somstilles - problemstillingene, svarene / løsningene beskrives som funksjonalistiske- / konsensus- orienterte


Laste ned ppt "1 Konsensus og funksjonalisme Hva holder samfunnet sammen? 2 grunnantakelser A) Enighet (konsensus) om grunnleggende verdier (ideer om godt og vondt etc.)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google