Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Perspektiver i sosiologien (Cuff, Sharrock, Francis, 1995) ”Strukturalisme” ”Mening og handling” Cuff, Sharrock og Francis’s skille.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Perspektiver i sosiologien (Cuff, Sharrock, Francis, 1995) ”Strukturalisme” ”Mening og handling” Cuff, Sharrock og Francis’s skille."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Perspektiver i sosiologien (Cuff, Sharrock, Francis, 1995) ”Strukturalisme” ”Mening og handling” Cuff, Sharrock og Francis’s skille

2 2 ”Strukturalisme I.” Konsensus Hva holder samfunnet sammen? 2 grunnantakelser A) Enighet (konsensus) om grunnleggende verdier (ideer om godt og vondt etc.) B) Samfunnet som integrert, sammenhnegende system av gjensidig avhengige deler Funksjonalistiske forklaringer

3 3 Sentrale figurer i innenfor konsensusperspektivet Spencer, Comte Durkheim, Parsons –Arbeidsdelingen Mekanisk / organisk solidaritet –Selvmordet Selvmord varierer med trossamfunnets integrasjon Selvmord varierer med det nasjonale fellesskaps integrasjon

4 4 Sentrale begreper og forståelser Integrerte (sammenhengende) helheter - strukturerer og korrigerer oss gjennom kulturelle forventninger –Normer og roller som gitte størrelser nye samfunnsmedlemmer må sosialiseres inn i noe samfunnet krever av menneskene for sin egen selvopprettholdelse Konsensus Ekvilibrium (systemets balanse / stabilitet) System (-orientering)

5 5 Sentrale begreper og forståelser forts. og kritikk Solidaritet (fellesskap / samhold) Integrasjon Spørsmål / problemene somstilles - problemstillingene, svarene / løsningene beskrives som funksjonalistiske- / konsensus- orienterte

6 6 Parsons Bakgrunn –studier av smågrupper sammen med Edward Shils på 1940-50-tallet –Evolusjonisme og funksjonelle forklaringer på samfunnsutvikling bl. a. fra Darwin og Durkheim

7 7 Parsons’ grunnleggende funksjoner for alle sosiale systemer (”AGIL-skjemaet”) Adaption (tilpasning) Goal attainment (Måloppnåelse) Integration (Latent) Pattern Maintenance / tension management Mønsteropprettholdelse Økonomiske system Industri / produksjon bankvesen Politiske system Politiske partier, forvaltning/ statsbyråkratiet Slektsskapssystemet Kjernefamilien, ekteskapsinstitusjonen) Kulturelle- og fellesskapsorienterte systemer (skole, kirke, rettssystem sikrer integrasjon + konfliktløsning Hvert sosialt system er basert på hvert sitt sett av roller med spesifikke normer ”Fundamentale verdier”

8 8 Pattern variables (mønstervariablene) (Parsons + Shils) Egenskap (Ascription) (Fokus på hvem vedkommende er) Diffushet (Allsidighet) Fokus: bredt spekter av relasjoner Particularisme Personlig orientering Affektivitet Følelsesorientering Kollectiv orientering Andreorientert handlingsmønster Ytelse (Achievement) Fokus: Hva den andre gjør Spesifisitet Fokus: Bestemte trekk ved den andre Universalisme Allmenn orientering Affektnøytralitet Følelsesnøytral orientering - for eksempel profesjonell orientering Selvorientering Egoorientert handlingsmønster Det ekspressive Det instrumentelle Ulike måter aktører kan forholde seg til andre på - en av sidene må velges i situasjonen aktøren befinner seg i

9 9 Utledning av samfunnstyper basert på mønstervariablene Universalistisk - ytelsesorienterte Industrisamfunnet Universalistisk - askriptive Stendersamfunnet Tyskland før 1914 Partikularistisk - ytelsesorienterte Det gamle kinesiske samfunnet Det partikularistisk - askriptive Det latinamerikanske samfunnet

10 10 Merton Latente og manifeste funksjoner Avvikstypologien

11 11 Kritikken av Konsensusperspektivet / Funksjonalismen


Laste ned ppt "1 Perspektiver i sosiologien (Cuff, Sharrock, Francis, 1995) ”Strukturalisme” ”Mening og handling” Cuff, Sharrock og Francis’s skille."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google