Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2001/2002Slettebø, HiO/SU1 Forskningsetikk To timer forelesning © Åshild Slettebø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2001/2002Slettebø, HiO/SU1 Forskningsetikk To timer forelesning © Åshild Slettebø."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2001/2002Slettebø, HiO/SU1 Forskningsetikk To timer forelesning © Åshild Slettebø

3 2001/2002Slettebø, HiO/SU2 Disposisjon for forelesning om forskningsetiske vurderinger Hensyn til forsøkspersonen Informert og frivillig samtykke Anonymisering Forskerens egen kompetanse Normer for vitenskapene Retningslinjer for sykepleieforskning Nødvendige tillatelser

4 2001/2002Slettebø, HiO/SU3 Aktuell litteratur NEM: Forskning på mennesker: Lover, regler og retningslinjer. http://www.etikkom.no/Nem/nem.htm Guldberg & Ruyter: Research Ethical Review in Norway. http://www.etikkom.no/E/review.htm SSN (1995): Etiske retningslinjer for sykepleieforskning i Norden.

5 2001/2002Slettebø, HiO/SU4 Mer litteratur Ruyter, K.; Førde, R. & Solbakk, JH. Medisinsk etikk: En problembasert tilnærming. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000 (spesielt kapittel 4).

6 2001/2002Slettebø, HiO/SU5 Forskningsetiske problemer: Produksjon av forskningsresultater: –nytte- og skadevirkninger for forsøkspersonen –gjelder spesielt medisinsk forskning –gjelder forskning på svake grupper Bruken av forskningsresultater: –ex. Militærforskning (atomvåpen) og –ex. Miljøpåvirkning via teknologi (klimagasser)

7 2001/2002Slettebø, HiO/SU6 Hensynet til forsøkspersonen Hensynet til beskyttelse av forsøkspersonen Gjelder spesielt svake grupper: –pasienter –barn / eldre –fanger (innsatte i fengsel har liten autonomi) Avveining av mulig nytte mot mulig skade: –pasienter skal ha beste kjente behandling

8 2001/2002Slettebø, HiO/SU7 Helsinkideklarasjonen

9 2001/2002Slettebø, HiO/SU8 Helsinkideklarasjonen Bygger på Nürnbergkoden fra 1946 Anbefalte retningslinjer for forskning som omfatter mennesker (Helsinki 1964, revidert i Tokyo 1975) Viktig prinsipp: –Hensynet til individet skal alltid gå foran hensynet til samfunns- eller forsknings-nytten.

10 2001/2002Slettebø, HiO/SU9 Helsinkideklarasjonen Skille mellom terapeutisk og ikke- terapeutisk forskning Ikke-terapeutisk forskning innebærer liten eller ingen helsemessig gevinst for forsøkspersonene viktig med vurdering at eventuell skade kan ikke oppveies ved mulig nytte for andre

11 2001/2002Slettebø, HiO/SU10 Informert og frivillig samtykke

12 2001/2002Slettebø, HiO/SU11 Informert samtykke Ufravikelig prinsipp innen biomedisinsk og sykepleiefaglig forskning!!! Adekvat informasjon: –kort og enkel informasjon –skriftlig informasjon kombinert med muntlig Redusert autonomi: –ex. barn, PU, aldersdemente, psykotiske, rusede personer, fanger

13 2001/2002Slettebø, HiO/SU12 Autonome valg: Kompetent pasient Konsistent ønske Adekvat informasjon Frihet fra ytre press

14 2001/2002Slettebø, HiO/SU13 Kjennetegn på kompetent pasient Evne til å uttrykke ønsker som er stabile –redusert bevissthet, ambivalens, tankeforstyrrelser som angst eller depresjon Pasienten forstår hva valget gjelder –evne til å forstå konsekvensene Evne (kognitiv og affektiv) til å bearbeide informasjonen

15 2001/2002Slettebø, HiO/SU14 Frivillighet Ved redusert autonomi, ved avhengighet til prosjektleder (sykepleier, lege eller lærer) kan frivillighet stå i fare Uavhengige personer innhenter samtykke

16 2001/2002Slettebø, HiO/SU15 Frivillighet fortsatt Pasienten skal gjøre et fritt valg Pasienten skal ikke presses av personale (lege eller sykepleier) eller prosjektleder til å delta Pasienten skal ikke presses av pårørende Pasienten skal kunne trekke seg fra studien når som helst før, under eller etter

17 2001/2002Slettebø, HiO/SU16 Anonymisering

18 2001/2002Slettebø, HiO/SU17 Anonymisering IKKE bruk navn på informantene i det skriftlige produkt (rapporten) Informantene (pasient eller sykepleiere) skal informeres om at de ikke skal kunne gjenkjennes av andre enn prosjektleder og eventuelle prosjektmedarbeidere

19 2001/2002Slettebø, HiO/SU18 Egen kompetanse Forskeren må ha forskerkompetanse (Miles & Huberman, 1994) ELLER være villig til å følge veiledning og råd fra en kompetent forsker: For studenter innebærer det å følge forskningsetiske prinsipper OG veiledning fra (kompetent) lektor

20 2001/2002Slettebø, HiO/SU19 Normer for vitenskapene normer om sannhet og sannsynlighet kontrollerbarhet konsistens og koherens (sammenheng) enkelthet og fullstendighet

21 2001/2002Slettebø, HiO/SU20 Normer fortsatt: ærlighet, oppriktighet og sanndruhet åpenhet, tillit og offentlighet saklighet, upartiskhet og objektivitet originalitet, fantasi og kreativitet relevans og fruktbarhet (Tranøy, 1986: 144-164)

22 2001/2002Slettebø, HiO/SU21 Yrkesetiske retningslinjer –S–Sykepleieren skal beskytte pasienten / klienten mot ulovlig eller uforsvarlig praksis - dette gjelder behandling så vel som forskning sykepleierens rolle, rutiner og saksgang, oppfølging, pasientens/klientens adgang til å klage på behandling og kreve erstatning, generell forebyggende virksomhet

23 2001/2002Slettebø, HiO/SU22 Fra kommentarene: Den som reagerer på uhensiktsmessig eller tvilsom behandling, vil kunne oppleve situasjonen som ubehagelig. Det bør legges vekt på at slike problemer må kunne tas opp uten frykt for represalier.

24 2001/2002Slettebø, HiO/SU23 Retningslinjer for sykepleieforskning i Norden

25 2001/2002Slettebø, HiO/SU24 Definisjon på forskning Et vitenskapelig arbeid regnes som forskning om dets primære mål er å skape ny viten, utvikle nye produkter eller å forbedre eksisterende produkter eller prosesser (SSN, 1995 - fra OECDs definisjon)

26 2001/2002Slettebø, HiO/SU25 Retningslinjene Etiske aspekter skal vurderes for alle ledd i forskningsprosessen Der svar på forskningsspørsmål kan løses på annen måte skal forsøkspersoner ikke brukes Resultater skal offentliggjøres slik at forskningen ikke er ”forgjeves”

27 2001/2002Slettebø, HiO/SU26 Forskningsprosessen

28 2001/2002Slettebø, HiO/SU27 Forskningsprosessen Formulere problemstilling Utvelge personer til informanter Innsamling av data Analyse av data Tolkning av data Utarbeide rapport

29 2001/2002Slettebø, HiO/SU28 Retningslinjene (SSN) I tillegg sier retningslinjene det vi allerede har vært inne på: –informert og frivillig samtykke –skriftlig samtykke med kopi til forsøkspersonen –anonymisering –kontrollere validitet og reliabilitet –nødvendige tillatelser er innhentet

30 2001/2002Slettebø, HiO/SU29 Samtykkeformular (fra SSN): Rett til frivillig deltakelse Rett til å trekke seg uten konsekvenser Beskrive risiko eller ubehag Sikring av anonymitet og fortrolighet i anvendelsen av opplysninger i prosjektet Kontaktperson for prosjektet Kopi av samtykkeformular til personen

31 2001/2002Slettebø, HiO/SU30 Nødvendige tillatelser Datatilsynet for konsesjon for personregister REK - regional forskningsetisk komite Evt Helsetilsynets helserettsavdeling

32 2001/2002Slettebø, HiO/SU31 Oppsummering: Hensynet til forsøkspersonen Informert samtykke –frivillig deltakelse –informasjon om risikofaktorer –utbytte for forsøkspersonen –kan trekke seg uten sanksjoner Anonymisering

33 2001/2002Slettebø, HiO/SU32 Takk for i dag!!!


Laste ned ppt "2001/2002Slettebø, HiO/SU1 Forskningsetikk To timer forelesning © Åshild Slettebø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google