Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon Forskningsmetoder Frode Svartdal, UiTø H-2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon Forskningsmetoder Frode Svartdal, UiTø H-2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon Forskningsmetoder Frode Svartdal, UiTø H-2006

2 Metoder: Hva og hvorfor?
Psykologiens tema er svært komplekst Lett å tenke galt, trekke uholdbare slutninger Common sense-kunnskap vs. psykologisk kunnskap Psykologiens tema er kjent for oss alle Vi har alle forhåndskunnskap (= mulig konflikt med ny kunneskap)

3 Psykologi vs. common sense
Hva kjennetegner vår dagliglivskunnskap om psykologiske fenomener? Vi aksepterer selvmotsigelser “To hoder tenker bedre enn ett” vs. “Jo flere kokker, desto mer søl” Vi baserer oss på eksempler når vi skal “bevise” våre “teorier” “Per er aggressiv”  vise til eksempel Vår tenkning er “biased” Jfr.: Attribusjon, intuitive slutninger Jfr.: Bekreftelsestendens Grunnlaget for dagliglivskunnskap er ofte ukjent “Vet” at, men ikke hvordan

4 Psykologi vs. common sense
Kjennetegn ved vitenskapelig kunnskap: Har et kjent grunnlag (vi vet ikke bare hva, men også hvordan) er konsistent er mer objektiv enn dagliglivets sprenger grensene for dagliglivets kunnskap - gir ny kunnskap korrigerer feilaktig kunnskap

5 Ulike typer kunnskap Autoritet, tradisjon
Eks. ___ Ren fornuft (reason), logisk slutning Sunn fornuft (common sense) Vitenskapelig kunnskap (science)

6 Psykologi og common sense
Psykologiens tema er svært komplekst Stor vekt på god metodologi Vekt på å unngå bias i forskning og konklusjoner

7 Psykologi og common sense

8 Metoder: Hva og hvorfor?
Psykologi vs. common sense Gir egentlig fagpsykologien så mye bedre kunnskap enn den vi allerede har? Viktige begreper Kausalitet, variabel, samvariasjon (korrelasjon), operasjonalisering, validitet, reliabilitet, psyk. begrep, teori, hypotese, … Viktige tilnærminger Beskrivende: Observasjon Eksperimentelle: Manipulasjon  observasjon

9 Siktemål med forskning
Beskrivelse Kausal analyse Teoriutvikling Anvendelse

10 To metodiske tilnærminger
1. Beskrivende a) Beskrive, kartlegge Observere fenomen b) Korrelasjonell Observerer relasjoner mellom fenomener 2. Eksperimentell Manipulere betingelser for å identifisere kausale relasjoner

11 Viktige begreper Variabel Noe som varierer (motsatt: Konstant)
Noe ved personer/individer: Vekt, alder, IQ (på en test), karakter til eksamen, … Noe ved situasjonen: Støy, belønning, stress, … Variabel = abstraksjon Belønning (abstrakt)  200 kr. (konkret)

12 Viktige begreper Operasjonalisering
Variabel (abstrakt): Belønning Operasjonalisering (konkret): 200 kr. Variabler må alltid operasjonaliseres når de skal måles eller manipuleres Læring (abstrakt)  “tid brukt for å slippe ut av problemboksen til Thorndike” (konkret)

13 Viktige begreper Populasjon Utvalg Utvalg Utvalg

14 Utvalg - populasjon Populasjon Utvalg En definert samling individer
Eks.: Studentene ved UiTø Utvalg En del av populasjonen Representativt utvalg Utvalget “ligner” populasjonen det er hentet fra Reresentativt utvalg oppnås gjennom randomisert (tilfeldig) utvelgelse

15 Bias (slagside) i utvalg
Studenter er overrepresentert (lett å få tak i) Menn er overrepresentert (spesielt i eldre forskning) Etniske minoritetsgrupperer generelt underrepresentert

16 Viktige begreper Kausalitet Noe (årsak) påvirker noe annet (effekt)
Smitte  forkjølelse Observasjon av vold  egen aggresjon Sterk, middels, svak påvirkning Vindpust mot øyet  blunking (sterk) Smitte  forkjølelse (middels; 30% sannsynlighet) Aspirin  - hjerteinfarkt (svak) Sammensatte årsaker Smitte + stress  forkjølelse (60%) Smitte  forkjølelse (30%)

17 Viktige begreper Samvariasjon (korrelasjon)
To variabler varierer i takt Eks. Alder – skostørrelse Røyking – lungekreft Trimming – helse Basert på observasjon Tolkning?? FORSIKTIG

18 Viktige begreper Korrelasjon vs. kausalitet Kausalitet: A  B
Innebærer korrelasjon Korrelasjon: A samvarierer med B Kan innebære kausalitet Men: A  B vs. B  A (retningsproblemet) Men: X  A og B (tredjevariabelproblemet)

19 Viktige begreper “Forskere har påvist en høy korrelasjon (samvariasjon) mellom trimming og helse” Tolkning 1: Trimming  god helse Tolkning 2: God helse  trimming Tolkning 3: Høy utdanning  trimming + bedre helse

20 Viktige begreper Validitet:
Holdbarhet - er det vi sier om verden holdbart? Mange varianter (se boka) !!!!!!!! Kjernebegrep – forstå eller forsvinn! Se egen PPT om validitet

21 Viktige begreper Reliabilitet Konsistens Validitet vs. reliabilitet
Eks. klokke: Den måler tid (eks. 1 time) på en konsistent måte Validitet vs. reliabilitet Klokke: Måler tid (eks. en time) riktig = reliabel Viser riktig tid = valid Sammenheng mellom disse Validitet forutsetter reliabilitet (men reliabilitet forutsetter ikke validitet)

22 Viktige begreper Psykologisk begrep
Læring, intelligens, motivasjon, aggresjon, empati, problemløsning, … Abstrakter Ingen kan se eller måle slike begrep direkte Må operasjonaliseres Eks. Aggresjon = 1) Antall gule kort i en fotballkamp 2) Antall ironiske bemerkninger i en diskusjon 3) …

23 Viktige begreper Teori
En samlet, indre konsistent redegjørelse for data Ingen teori uten data Data fortolkes og forstås ofte i lys av teori “Per attribuerer dispoisisjonelt” – ikke mulig å forstå uten kunnskap om attribusjonsteori

24 Viktige begreper

25 Viktige begreper Teori = motoren for forskningsprosessen
Data = “drivstoff”: Avgjørende for å holde motoren i gang Teori uten gode data: Forsvinner etter hvert (men kan dessverre ta tid) Data uten god teori: Begrenset interesse

26 Tilnærminger Beskrivelse Eksperimentell Observasjon av et fenomen
Eks.: Spiseforstyrrelser (kjennetegn, utbredelse, mm) Observasjon av relasjoner mellom fenomener Eks.: Spiseforstyrrelser vs. kjønn, alder, … Eksperimentell Manipulasjon av variabler  effekt Eks.: Fokus på overvekt  økt sannsynlighet for spiseforstyrrelser

27 Forskningsetikk Strenge etiske retningslinjer for forskning og registrering av personinformasjon Regional etisk komite Se:

28 Forskningsetikk: De 3 store
Informert samtykke Debriefing Minimal risiko


Laste ned ppt "Introduksjon Forskningsmetoder Frode Svartdal, UiTø H-2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google