Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsmetoder Introduksjon Frode Svartdal, UiTø H-2006 © Frode Svartdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsmetoder Introduksjon Frode Svartdal, UiTø H-2006 © Frode Svartdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsmetoder Introduksjon Frode Svartdal, UiTø H-2006 © Frode Svartdal

2 Metoder: Hva og hvorfor?  Psykologiens tema er svært komplekst  Lett å tenke galt, trekke uholdbare slutninger  Common sense-kunnskap vs. psykologisk kunnskap  Psykologiens tema er kjent for oss alle  Vi har alle forhåndskunnskap (= mulig konflikt med ny kunneskap)

3 Psykologi vs. common sense  Hva kjennetegner vår dagliglivskunnskap om psykologiske fenomener?  Vi aksepterer selvmotsigelser  “To hoder tenker bedre enn ett” vs. “Jo flere kokker, desto mer søl”  Vi baserer oss på eksempler når vi skal “bevise” våre “teorier”  “Per er aggressiv”  vise til eksempel  Vår tenkning er “biased”  Jfr.: Attribusjon, intuitive slutninger  Jfr.: Bekreftelsestendens  Grunnlaget for dagliglivskunnskap er ofte ukjent  “Vet” at, men ikke hvordan

4 Psykologi vs. common sense Kjennetegn ved vitenskapelig kunnskap:  Har et kjent grunnlag (vi vet ikke bare hva, men også hvordan)  er konsistent  er mer objektiv enn dagliglivets  sprenger grensene for dagliglivets kunnskap - gir ny kunnskap  korrigerer feilaktig kunnskap

5 Ulike typer kunnskap  Autoritet, tradisjon  Eks. ___  Ren fornuft (reason), logisk slutning  Eks. ___  Sunn fornuft (common sense)  Eks. ___  Vitenskapelig kunnskap (science)  Eks. ___

6 Psykologi og common sense  Psykologiens tema er svært komplekst  Stor vekt på god metodologi  Vekt på å unngå bias i forskning og konklusjoner

7 Psykologi og common sense Se: http://www.michaelbach.de/ot/sze_shepardTables/index.html

8 Metoder: Hva og hvorfor? • Psykologi vs. common sense • Gir egentlig fagpsykologien så mye bedre kunnskap enn den vi allerede har? • Viktige begreper • Kausalitet, variabel, samvariasjon (korrelasjon), operasjonalisering, validitet, reliabilitet, psyk. begrep, teori, hypotese, … • Viktige tilnærminger • Beskrivende: Observasjon • Eksperimentelle: Manipulasjon  observasjon

9 Siktemål med forskning  Beskrivelse  Kausal analyse  Teoriutvikling  Anvendelse

10 To metodiske tilnærminger  1. Beskrivende  a) Beskrive, kartlegge  Observere fenomen  b) Korrelasjonell  Observerer relasjoner mellom fenomener  2. Eksperimentell  Manipulere betingelser for å identifisere kausale relasjoner

11 Viktige begreper  Variabel  Noe som varierer (motsatt: Konstant)  Noe ved personer/individer:  Vekt, alder, IQ (på en test), karakter til eksamen, …  Noe ved situasjonen:  Støy, belønning, stress, …  Variabel = abstraksjon  Belønning (abstrakt)  200 kr. (konkret)

12 Viktige begreper  Operasjonalisering  Variabel (abstrakt): Belønning  Operasjonalisering (konkret): 200 kr.  Variabler må alltid operasjonaliseres når de skal måles eller manipuleres  Læring (abstrakt)  “tid brukt for å slippe ut av problemboksen til Thorndike” (konkret)

13 Viktige begreper Populasjon Utvalg

14 Utvalg - populasjon  Populasjon  En definert samling individer  Eks.: Studentene ved UiTø  Utvalg  En del av populasjonen  Representativt utvalg  Utvalget “ligner” populasjonen det er hentet fra  Reresentativt utvalg oppnås gjennom randomisert (tilfeldig) utvelgelse

15 Bias (slagside) i utvalg  Studenter er overrepresentert (lett å få tak i)  Menn er overrepresentert (spesielt i eldre forskning)  Etniske minoritetsgrupperer generelt underrepresentert

16 Viktige begreper Kausalitet  Noe (årsak) påvirker noe annet (effekt)  Smitte  forkjølelse  Observasjon av vold  egen aggresjon  Sterk, middels, svak påvirkning  Vindpust mot øyet  blunking (sterk)  Smitte  forkjølelse (middels; 30% sannsynlighet)  Aspirin  - hjerteinfarkt (svak)  Sammensatte årsaker  Smitte + stress  forkjølelse (60%)  Smitte  forkjølelse (30%)

17 Viktige begreper  Samvariasjon (korrelasjon)  To variabler varierer i takt  Eks.  Alder – skostørrelse  Røyking – lungekreft  Trimming – helse  Basert på observasjon  Tolkning?? FORSIKTIG

18 Viktige begreper  Korrelasjon vs. kausalitet  Kausalitet: A  B  Innebærer korrelasjon  Korrelasjon: A samvarierer med B  Kan innebære kausalitet  Men: A  B vs. B  A (retningsproblemet)  Men: X  A og B (tredjevariabelproblemet)

19 Viktige begreper  “Forskere har påvist en høy korrelasjon (samvariasjon) mellom trimming og helse”  Tolkning 1: Trimming  god helse  Tolkning 2: God helse  trimming  Tolkning 3: Høy utdanning  trimming + bedre helse

20 Viktige begreper  Validitet:  Holdbarhet - er det vi sier om verden holdbart?  Mange varianter (se boka) !!!!!!!!  Kjernebegrep – forstå eller forsvinn!  Se egen PPT om validitet

21 Viktige begreper  Reliabilitet  Konsistens  Eks. klokke: Den måler tid (eks. 1 time) på en konsistent måte  Validitet vs. reliabilitet  Klokke:  Måler tid (eks. en time) riktig = reliabel  Viser riktig tid = valid  Sammenheng mellom disse  Validitet forutsetter reliabilitet (men reliabilitet forutsetter ikke validitet)

22 Viktige begreper  Psykologisk begrep  Læring, intelligens, motivasjon, aggresjon, empati, problemløsning, …  Abstrakter  Ingen kan se eller måle slike begrep direkte  Må operasjonaliseres  Eks. Aggresjon =  1) Antall gule kort i en fotballkamp  2) Antall ironiske bemerkninger i en diskusjon  3) …

23 Viktige begreper  Teori  En samlet, indre konsistent redegjørelse for data  Ingen teori uten data  Data fortolkes og forstås ofte i lys av teori  “Per attribuerer dispoisisjonelt” – ikke mulig å forstå uten kunnskap om attribusjonsteori

24 Viktige begreper

25 • Teori = motoren for forskningsprosessen • Data = “drivstoff”: Avgjørende for å holde motoren i gang • Teori uten gode data: Forsvinner etter hvert (men kan dessverre ta tid) • Data uten god teori: Begrenset interesse

26 Tilnærminger  Beskrivelse  Observasjon av et fenomen  Eks.: Spiseforstyrrelser (kjennetegn, utbredelse, mm)  Observasjon av relasjoner mellom fenomener  Eks.: Spiseforstyrrelser vs. kjønn, alder, …  Eksperimentell  Manipulasjon av variabler  effekt  Eks.: Fokus på overvekt  økt sannsynlighet for spiseforstyrrelser

27 Forskningsetikk  Strenge etiske retningslinjer for forskning og registrering av personinformasjon  Regional etisk komite  Se:  http://www.etikkom.no  http://www.datatilsynet.no/ http://www.datatilsynet.no/

28 Forskningsetikk: De 3 store  Informert samtykke  Debriefing  Minimal risiko


Laste ned ppt "Forskningsmetoder Introduksjon Frode Svartdal, UiTø H-2006 © Frode Svartdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google