Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrivetrening Profesjonsstudiet (1.-3. semester) Frode Svartdal Mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrivetrening Profesjonsstudiet (1.-3. semester) Frode Svartdal Mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrivetrening Profesjonsstudiet (1.-3. semester) Frode Svartdal Mars 2013

2 Kursoversikt  PSY-1508: Skrivetrening I  PSY-1509: Skrivetrening II  PSY-1510: Skrivetrening III  Vekt på kunnskaper og ferdigheter  Progresjon (se aspekter ved kunnskapsmål og ferdighetsmål, neste side)  Integrasjon med tematiske kurs, forberedelse til semesteroppgaven  Fokus på læringsmål (kvalifikasjonsrammeverket)

3 Kunnskaper og ferdigheter PSY-1508

4 Kunnskaper og ferdigheter PSY-1509, PSY-1510

5 PSY-1508: Skrivetrening I Etter gjennomført kurs skal studenten være i stand til å  Finne relevant forskningslitteratur via tilgjengelige databaser (eks. PsycInfo)  Identifisere elementene i en forskningsartikkel slik disse er beskrevet i APA, med spesiell vekt på artikkelens innledning og hvordan denne formulerer problemstilling(er)  Oppsummere funn fra forskningsartikler, gitt problemstilling og resultater som presenteres i artiklene  Vurdere funn fra en forskningsartikkel i kontekst (annen forskning, teori, osv.)  Mestre de grunnleggende formelle krav til vitenskapelig artikkelskriving

6 PSY-1509 Skrivetrening II  Kunnskaper og ferdigheter  Videreutvikle kunnskaper og ferdigheter fra PSY- 1508 Skrivetrening I, pensum i design og metode, egen modul i variansanalyse  Integrasjon med tematiske områder  PSY-1504 Psykometri (rapport)  PSY-2549 Affektiv nevrovitenskap (rapport)  PSY-1509 Skrivetrening II (rapport)  PSY2501 Statistikk/metode  PSY1505 Læringspsykologi (rapport)  PSY1503 Språkvansker  Tidligere emnekurs!  Rapportene kan brukes i forbindelse med forskningsrapport, PSY-1510 NB! Vi anbefaler at dere varierere temaer!

7 PSY-1509: Skrivetrening II Etter gjennomført kurs skal studenten være i stand til å  Oppsummere og vurdere eksisterende kunnskap innenfor et forskningsfelt basert på tidligere publiserte artikler og bøker  Kritisk vurdere utvalgte empiriske artikler med vekt på design, metode og statistisk analyse  Mestre grunnleggende formelle og strukturelle krav til vitenskapelige artikler  Vurdere designvalg og metoder, gitt en forskningsproblemstilling  Gjøre forskningsetiske vurderinger av forskningsprosjekter  Være kjent med publikasjonsprosessen  Forstå og anvende variansanalyse på eksempeldata og egne prosjektdata

8 PSY-1510: Skrivetrening III Semesteroppgaven Emnet fokuserer på vitenskapelig artikkelskriving med vekt på ferdigheter som kreves i arbeidet med egen forskningsrapport. Følgende elementer inngår:  Hva er forskningstema og problemstilling? Begrunnelse basert på tidligere forskning  Design og metode for undersøkelsen, og hva som forventes av resultater  Metodebeskrivelse  Resultater og analyse av resultater  Funn og dets implikasjoner for problemstillingen  Forskningsetiske momenter

9 Valg av prosjekt

10 Hva du kan i dag  Lese (og forstå) en empirisk artikkel  Tematisk avgrensning  Problemstilling  Status: Hva viser forskning så langt? Hva er uavklart?  Design for undersøkelsen  Deltakere  Metode  Resultater, inkl. statistiske analyser  Diskusjon: Hva betyr artikkelens funn for status?

11 Hva du kan i dag II  Oppbygning av vitenskapelige artikler  Formelle krav til artikkelen  APA  Typer artikler  Empiriske (nye data)  Review-artikler  Meta-analyser  Publikasjon  Peer review  Databaser (eks. PsycInfo)

12 Hva du kan i dag III  Forskningsetiske vurderinger  Informert samtykke  Rett til å trekke seg underveis  REK  Datatilsynet

13 Hva du kan i dag IV  Metode og design  Design: Måten man gjennomfører undersøkelsen på  Korrelasjonell, eksperimentell, …  Metode: Hvordan man innhenter data  Intervju, spørreskjema, biologiske mål, …  Momenter i tolkning av resultater  Signifikans  Effektstørrelse  Resultat vs. funn  Har funnet man formulerer dekning i resultatene?

14 Nå: PSY1509  Studenten leverer et skriftlig arbeid som redegjør for tema og begrunner problemstilling, design og metode (tilsvarende innledningen i en empirisk artikkel):  Hva er forskningstema og problemstilling?  Hva viser tidligere forskning om dette?  Design og metode for undersøkelsen, og hva som forventes av resultater.

15 PSY1509  Omfang: 5-10 s. tekst (12 pkt skriftstørrelse, 2,5 cm marger på alle sider, 1 ½ linjeavstand)  Utforming: Følg APA sine retningslinjer  Arbeidet kan brukes i forbindelse med forskningsrapporten som leveres semesteret etter (PSY1510)

16 Nyttige lenker  Retningslinjer for forskningsrapporten  http://uit-psyk.net/retningslinjer/ http://uit-psyk.net/retningslinjer/  Plagiat – fusk  http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=222835&p_dimension_id=88108&p_menu=2 8714 http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_document_id=222835&p_dimension_id=88108&p_menu=2 8714  Veileder APA  http://uit-psyk.net/retningslinjer/veileder_APA.html http://uit-psyk.net/retningslinjer/veileder_APA.html  Sjekkliste for raporten  Http://uit-psyk.net/retningslinjer/Forskningsrapporten-sjekkliste_nov12.pptx Http://uit-psyk.net/retningslinjer/Forskningsrapporten-sjekkliste_nov12.pptx  REK  https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/forside?_ikbLanguageCode=n https://helseforskning.etikkom.no/ikbViewer/page/forside?_ikbLanguageCode=n  Datatilsynet  http://www.datatilsynet.no/ http://www.datatilsynet.no/


Laste ned ppt "Skrivetrening Profesjonsstudiet (1.-3. semester) Frode Svartdal Mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google