Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrivetrening Profesjonsstudiet (1.-3. semester)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrivetrening Profesjonsstudiet (1.-3. semester)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skrivetrening Profesjonsstudiet (1.-3. semester)
Frode Svartdal Mars 2013

2 Kursoversikt PSY-1508: Skrivetrening I PSY-1509: Skrivetrening II
PSY-1510: Skrivetrening III Vekt på kunnskaper og ferdigheter Progresjon (se aspekter ved kunnskapsmål og ferdighetsmål, neste side) Integrasjon med tematiske kurs, forberedelse til semesteroppgaven Fokus på læringsmål (kvalifikasjonsrammeverket)

3 Kunnskaper og ferdigheter
PSY-1508

4 Kunnskaper og ferdigheter
PSY-1509, PSY-1510

5 PSY-1508: Skrivetrening I Etter gjennomført kurs skal studenten være i stand til å Finne relevant forskningslitteratur via tilgjengelige databaser (eks. PsycInfo) Identifisere elementene i en forskningsartikkel slik disse er beskrevet i APA, med spesiell vekt på artikkelens innledning og hvordan denne formulerer problemstilling(er) Oppsummere funn fra forskningsartikler, gitt problemstilling og resultater som presenteres i artiklene Vurdere funn fra en forskningsartikkel i kontekst (annen forskning, teori, osv.) Mestre de grunnleggende formelle krav til vitenskapelig artikkelskriving

6 PSY-1509 Skrivetrening II Kunnskaper og ferdigheter
Videreutvikle kunnskaper og ferdigheter fra PSY-1508 Skrivetrening I, pensum i design og metode, egen modul i variansanalyse Integrasjon med tematiske områder PSY-1504 Psykometri (rapport) PSY-2549 Affektiv nevrovitenskap (rapport) PSY-1509 Skrivetrening II (rapport) PSY2501 Statistikk/metode PSY1505 Læringspsykologi (rapport) PSY1503 Språkvansker Tidligere emnekurs! Rapportene kan brukes i forbindelse med forskningsrapport, PSY-1510 NB! Vi anbefaler at dere varierere temaer!

7 PSY-1509: Skrivetrening II
Etter gjennomført kurs skal studenten være i stand til å Oppsummere og vurdere eksisterende kunnskap innenfor et forskningsfelt basert på tidligere publiserte artikler og bøker Kritisk vurdere utvalgte empiriske artikler med vekt på design, metode og statistisk analyse Mestre grunnleggende formelle og strukturelle krav til vitenskapelige artikler Vurdere designvalg og metoder, gitt en forskningsproblemstilling Gjøre forskningsetiske vurderinger av forskningsprosjekter Være kjent med publikasjonsprosessen Forstå og anvende variansanalyse på eksempeldata og egne prosjektdata

8 PSY-1510: Skrivetrening III Semesteroppgaven
Emnet fokuserer på vitenskapelig artikkelskriving med vekt på ferdigheter som kreves i arbeidet med egen forskningsrapport. Følgende elementer inngår: Hva er forskningstema og problemstilling? Begrunnelse basert på tidligere forskning Design og metode for undersøkelsen, og hva som forventes av resultater Metodebeskrivelse Resultater og analyse av resultater Funn og dets implikasjoner for problemstillingen Forskningsetiske momenter

9 Valg av prosjekt

10 Hva du kan i dag Lese (og forstå) en empirisk artikkel
Tematisk avgrensning Problemstilling Status: Hva viser forskning så langt? Hva er uavklart? Design for undersøkelsen Deltakere Metode Resultater, inkl. statistiske analyser Diskusjon: Hva betyr artikkelens funn for status?

11 Hva du kan i dag II Oppbygning av vitenskapelige artikler Publikasjon
Formelle krav til artikkelen APA Typer artikler Empiriske (nye data) Review-artikler Meta-analyser Publikasjon Peer review Databaser (eks. PsycInfo)

12 Hva du kan i dag III Forskningsetiske vurderinger Informert samtykke
Rett til å trekke seg underveis REK Datatilsynet

13 Hva du kan i dag IV Metode og design Momenter i tolkning av resultater
Design: Måten man gjennomfører undersøkelsen på Korrelasjonell, eksperimentell, … Metode: Hvordan man innhenter data Intervju, spørreskjema, biologiske mål, … Momenter i tolkning av resultater Signifikans Effektstørrelse Resultat vs. funn Har funnet man formulerer dekning i resultatene?

14 Nå: PSY1509 Studenten leverer et skriftlig arbeid som redegjør for tema og begrunner problemstilling, design og metode (tilsvarende innledningen i en empirisk artikkel): Hva er forskningstema og problemstilling? Hva viser tidligere forskning om dette? Design og metode for undersøkelsen, og hva som forventes av resultater.

15 PSY1509 Omfang: 5-10 s. tekst (12 pkt skriftstørrelse, 2,5 cm marger på alle sider, 1 ½ linjeavstand) Utforming: Følg APA sine retningslinjer Arbeidet kan brukes i forbindelse med forskningsrapporten som leveres semesteret etter (PSY1510)

16 Nyttige lenker Retningslinjer for forskningsrapporten Plagiat – fusk
Plagiat – fusk Veileder APA Sjekkliste for raporten REK Datatilsynet


Laste ned ppt "Skrivetrening Profesjonsstudiet (1.-3. semester)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google