Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personvern Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personvern Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personvern Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

2 Spørsmål og utfordringer ift personvernet Hva mener vi med personvern? For hvem er personvern interessant? Trenger jeg å skjule opplysninger hvis jeg er lovlydig? Hvem kan opprette personregistre? Hva er et personregister? Hva er personopplysninger? Hva menes med aktivt samtykke, hva er informert samtykke ? Hva er Datatilsynets oppgaver? Hvordan jobber Datatilsynet? Hva må og hva kan en skole/elevene/foreldregruppa vite om lærerne/øvrig personale/elevene? Hvilke regler gjelder for presentasjon av elevdata på Internett? Skiller loven mellom manuelle og elektroniske lister, eller mellom lister på en isolert PC og en PC i nett? Hvem skal samtykke i bruk av elevdata? Hvordan kan du finne ut hvilke personregistre du er oppført i? Har arbeidsgiver lov til å kontrollere din e-post, eller dine elektroniske filer på skolens maskiner? Har du lov til å kontrollere elevenes e-post, eller deres elektroniske filer på skolens maskiner? Hvordan skiller norsk personvernlovgivning seg fra resten av Norden, Europa, verden? Hva bør barn lære om dette?

3 Hva er personopplysninger? l Personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar person l Sensitive personopplysninger er: –blant annet opplysninger om helse, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuelle forhold l Formålet med loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. l Skolen har ansvar for å melde inn elektroniske/manuelle personregistre til Datatilsynet. Dette kalles 'meldeplikt'. l For å behandle sensitive personopplysninger kreves konsesjon (tillatelse) fra Datatilsynet, som også er kontrollinstans. Alle med innsyn i slike registre har taushetsplikt.

4 Informasjons- og samtykkeplikt Internett/nettsider (hovedregel): l Ikke tillatt å publisere personopplysninger - inklusive bilder - av barn under 15 år uten aktivt samtykke fra foresatte l NB! sensitive personopplysninger skal bare innhentes med foreldres samtykke uansett alder. l Aktivt samtykke! Samtykke, rett til informasjon, og innsynsrett er grunnprinsipper i personopplysningsloven. Hovedregelen er at personopplysninger bare kan behandles dersom den registrerte har samtykket l Personvernet i Norge er beskyttet gjennom personopplysningsloven av 2001. Likner tilsvarende lover i andre europeiske land (viktig siden Internett ikke har grenser).

5 Personopplysningsloven l Gjelder for behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter l Loven gjelder for l a) behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler, og l b) annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå i et personregister. l Loven gjelder ikke behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private formål. l Personregister: registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen

6 Relevansprinsippet l Personopplysninger kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for l a) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås, l b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, l c) å vareta den registrertes vitale interesser, l d) å utføre en oppgave av allmenn interesse, l e) å utøve offentlig myndighet, eller l f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

7 Nødvendighetsprinsippet l Sensitive personopplysninger kan bare behandles dersom behandlingen oppfyller et av vilkårene i § 8 og l a) den registrerte samtykker i behandlingen, l b) det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, l c) behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den registrerte ikke er i stand til å samtykke, l d) det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent, l e) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, l f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller rettigheter, l g) behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk diagnose, sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, og opplysningene behandles av helsepersonell med taushetsplikt, eller l h) behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte.

8 Rett til innsyn l Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling: l a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, l b) hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter, l c) formålet med behandlingen, l d) beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles, l e) hvor opplysningene er hentet fra, og l f) om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker

9 Personvern i skolen l Følgende kan vi lese på Datatilsynets nettside om behandling av personopplysninger av barn og unge i skole og barnehage:Datatilsynets nettside l Barn er i en spesiell situasjon. De kan i liten grad selv se følgene av at opplysninger om dem brukes og spres. l Dette stiller ikke bare store krav til lærerens evne til å behandle personopplysninger på vegne av elevene, men også til å formidle og få elevene til å forstå konsekvensene av å legge ut personlige opplysninger på Internett.


Laste ned ppt "Personvern Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google