Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier
Personvern Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

2 Spørsmål og utfordringer ift personvernet
Hva mener vi med personvern? For hvem er personvern interessant? Trenger jeg å skjule opplysninger hvis jeg er lovlydig? Hvem kan opprette personregistre? Hva er et personregister? Hva er personopplysninger? Hva menes med aktivt samtykke , hva er informert samtykke ? Hva er Datatilsynets oppgaver? Hvordan jobber Datatilsynet? Hva må og hva kan en skole/elevene/foreldregruppa vite om lærerne/øvrig personale/elevene? Hvilke regler gjelder for presentasjon av elevdata på Internett? Skiller loven mellom manuelle og elektroniske lister, eller mellom lister på en isolert PC og en PC i nett? Hvem skal samtykke i bruk av elevdata? Hvordan kan du finne ut hvilke personregistre du er oppført i? Har arbeidsgiver lov til å kontrollere din e-post, eller dine elektroniske filer på skolens maskiner? Har du lov til å kontrollere elevenes e-post, eller deres elektroniske filer på skolens maskiner? Hvordan skiller norsk personvernlovgivning seg fra resten av Norden, Europa, verden? Hva bør barn lære om dette?

3 Hva er personopplysninger?
Personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar person Sensitive personopplysninger er: blant annet opplysninger om helse, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuelle forhold Formålet med loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Skolen har ansvar for å melde inn elektroniske/manuelle personregistre til Datatilsynet. Dette kalles 'meldeplikt'. For å behandle sensitive personopplysninger kreves konsesjon (tillatelse) fra Datatilsynet, som også er kontrollinstans. Alle med innsyn i slike registre har taushetsplikt.

4 Informasjons- og samtykkeplikt Internett/nettsider (hovedregel):
Ikke tillatt å publisere personopplysninger - inklusive bilder - av barn under 15 år uten aktivt samtykke fra foresatte NB! sensitive personopplysninger skal bare innhentes med foreldres samtykke uansett alder. Aktivt samtykke! Samtykke, rett til informasjon, og innsynsrett er grunnprinsipper i personopplysningsloven. Hovedregelen er at personopplysninger bare kan behandles dersom den registrerte har samtykket Personvernet i Norge er beskyttet gjennom personopplysningsloven av Likner tilsvarende lover i andre europeiske land (viktig siden Internett ikke har grenser).

5 Personopplysningsloven
Gjelder for behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter Loven gjelder for a) behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler, og b) annen behandling av personopplysninger når disse inngår eller skal inngå i et personregister. Loven gjelder ikke behandling av personopplysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private formål. Personregister: registre, fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte kan finnes igjen

6 Relevansprinsippet Personopplysninger kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for a) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås, b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, c) å vareta den registrertes vitale interesser, d) å utføre en oppgave av allmenn interesse, e) å utøve offentlig myndighet, eller f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

7 Nødvendighetsprinsippet
Sensitive personopplysninger kan bare behandles dersom behandlingen oppfyller et av vilkårene i § 8 og a) den registrerte samtykker i behandlingen, b) det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, c) behandlingen er nødvendig for å beskytte en persons vitale interesser, og den registrerte ikke er i stand til å samtykke, d) det utelukkende behandles opplysninger som den registrerte selv frivillig har gjort alminnelig kjent, e) behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, f) behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller rettigheter, g) behandlingen er nødvendig for forebyggende sykdomsbehandling, medisinsk diagnose, sykepleie eller pasientbehandling eller for forvaltning av helsetjenester, og opplysningene behandles av helsepersonell med taushetsplikt, eller h) behandlingen er nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte.

8 Rett til innsyn Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling: a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, b) hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter, c) formålet med behandlingen, d) beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles, e) hvor opplysningene er hentet fra, og f) om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker

9 Personvern i skolen Følgende kan vi lese på Datatilsynets nettside om behandling av personopplysninger av barn og unge i skole og barnehage: Barn er i en spesiell situasjon. De kan i liten grad selv se følgene av at opplysninger om dem brukes og spres. Dette stiller ikke bare store krav til lærerens evne til å behandle personopplysninger på vegne av elevene, men også til å formidle og få elevene til å forstå konsekvensene av å legge ut personlige opplysninger på Internett.


Laste ned ppt "Vibeke Bjarnø, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google