Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere i Norge 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere i Norge 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere i Norge 1

2 Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere vil si plikt til å føre pasientjournal. Dokumentasjonsplikten skal ivareta flere hensyn, bl.a. pasientenes rettigheter. 2

3  Dokumentasjonsplikt er tittelen på et eget kapittel i helsepersonelloven (kapittel 8). Til utfylling og nærmere presisering av lovens bestemmelser er det gitt en egen forskrift om pasientjournal. 3

4  Lov om alternativ behandling av sykdom mv. av 27. juni 2003 inneholder ingen bestemmelser om dokumentasjonsplikt.  Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling fastsatt av Helsedepartementet 11. desember 2003 sier heller ikke noe spesifikt om dokumentasjonsplikt, men 4

5  § 3. Godkjenning av utøverorganisasjoner 2. Vedtekter som fastsetter yrkesetiske regler som medlemmene er forpliktet til å følge i sin yrkesutøvelse. 3. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å drive forsvarlig virksomhet. 4. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å gi nødvendig informasjon til pasienten. 5. Vedtektsfestet at medlemmene må forplikte seg til å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte. 6. Vedtektsfestet klagerett for pasienter over medlemmenes yrkesfaglige adferd. Klagen skal behandles i et yrkesetisk råd eller særskilt opprettet klageorgan. 5

6  Vedtak på Representantskapsmøte i 2007  Nedfelling i de enkelte organisasjoners vedtekter og etiske regler  Innarbeiding i forsikringsvilkår  Informere myndigheter 6

7 Dokumentasjonsplikt  I) Enhver alternativ behandler plikter å føre dokumentasjon om sitt arbeid med pasienter/klienter.  Opptegnelsen skal minimum inneholde:  - navn, alder/fødselsdato og adresse  - angivelse av det problem som ligger til grunn for utredningen/behandlingen  - tilråding, iverksatt behandling eller andre tiltak som ledd i behandlingen  - tidspunkt for 1.gangs kontakt og videre undersøkelser av klienten  II) Opplysningene skal holdes nedlåst og skal oppbevares minimum i 5 år. 7

8 Dokumentasjonsplikt  Skal være tydelig nedfelt i den enkelte organisasjons vedtekter og etiske regler ihht vedtaket på Representantskapsmøtet i 2007  Den enkelte organisasjon har ansvar for å informere egne medlemmer om dokumentasjonsplikten, og ansvar for å bistå medlemmene med tilrettelegging i form av skjemaer, maler, veiledere mv 8

9  SABORG har en kollektiv forsikringsavtale som tilbys medlemsorganisasjonene  Sitat fra forsikringsbeviset: ”For eventuelle erstatningskrav, kreves det at man kan forelegge: Navn, fødselsdato, konsultasjonshistorikk med datoer og iverksatte tiltak og behandlingsformer for pasient.”  Dette betyr: Ingen dokumentasjon = ingen forsikringsdekning. 9

10  Vedtaket om dokumentasjonsplikt,som forplikter alle medlemsorganisasjoner i SABORG, har blitt tatt opp i møte med Helse- og omsorgsdepartementet.  SABORG har anmodet myndighetene om å innskjerpe registerforskriftene slik at det fremkommer klart at det stilles krav om dokumentasjonsplikt i forbindelse med godkjenning av utøverorganisasjoner for Registerordningen. 10

11  Innhenting av status og behovskartlegging i medlemsorganisasjonene  Utarbeide en veileder for dokumentasjonsplikt til bruk i medlemsorganisasjonene. ◦ Veilederen skal også inneholde retningslinjer for innhenting, bruk, endring, oppbevaring og makulering av personopplysninger, samt veiledning for innhenting av konsesjon fra Datatilsynet 11

12  Fastsette læringsmål  Integrere dokumentasjonsplikt i skolens undervisningsplan  Utarbeide undervisningsmateriell og hjelpemidler  Integrere journalføring i all elevpraksis  Integrere spørsmål om dokumentasjonsplikt og journalføring i skolens eksaminering av elevene 12

13  Alle som uteksamineres fra en skole som utdanner behandlere som kvalifiserer til opptak i SABORGs medlemsorganisasjoner skal ha vist nødvendig kunnskap, rutiner og ferdighet i journalføring.  Alle som uteksamineres skal ha nødvendig kunnskap om regelverk i forbindelse med innhenting, bruk, endring, oppbevaring og makulering av personopplysninger, samt veiledning for innhenting av konsesjon fra Datatilsynet 13


Laste ned ppt "Dokumentasjonsplikt for alternative behandlere i Norge 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google