Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kurs for instruktører Kvalitet i fagopplæringen i Bærum kommune Thon hotell Oslofjord, Sandvika 19.09.2012 Rolf Richardsen og Synnøve Skaga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kurs for instruktører Kvalitet i fagopplæringen i Bærum kommune Thon hotell Oslofjord, Sandvika 19.09.2012 Rolf Richardsen og Synnøve Skaga."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kurs for instruktører Kvalitet i fagopplæringen i Bærum kommune Thon hotell Oslofjord, Sandvika 19.09.2012 Rolf Richardsen og Synnøve Skaga

2 2 Dagsplan 8:30 – 15:30 Roller i Fagopplæringen Lærlingen som arbeidstaker – fagarbeider Oppfølging av lærlingen på opplæringssted Veiledning/vurdering 2 pauser før lunsj 12:00 – 12:45 Lunsj 2 pauser etter lunsj

3 3 Bærum kommune, godkjent lærebedrift I fagene: –Barne- og ungdomsarbeiderfag BUA –Helsearbeiderfag HFA –Institusjonskokk –IKT-servicefag –Kontor- og administrasjonsfag –Snekkerfag –Bilfag – reparasjon av lette kjøretøy Kan gi opplæring i hele læreplanen

4 4 Læreplanen Reform 94 Kunnskapsløftet –Vg1, Vg2 og Vg3/Opplæring i bedrift –Grunnleggende ferdigheter Skrive, lese, regne og digital kompetanse –Læreplanforståelse –Læreplanmål Opplæringsplan

5 5 Læringsmål = Det lærlingen skal kunne, vite og gjøre etter endt opplæring Holdningsmål –Holdinger er lært, de kan endre retning, styrkes og svekkes ved læring Kunnskapsmål –Teori som er pugget, overføres til praksis, bruker teorien til nytenkning Ferdighetsmål –Utfører i praksis

6 6 Opplæring i livets skole Pensum –Formidles i ord og gjerninger –Lært på skolen? –Våre egne holdninger –Rollemodeller –Lærlingene skal vokse og trives Eksempler

7 7 Rollene i fagopplæringen Akershus fylkeskommune: –Videregående skoler –Seksjon for videregående opplæring (Fagopplæringen) –Prøvenemnd Lærebedriften –Bærum kommune / Personalenheten –Opplæringssted Instruktør Tjenesteleder

8 8 Rollene i fagopplæringen (Fylket) Videregående skoler –Teoriundervisning av lærer Seksjon for videregående opplæring –Godkjenner lærekontraktene –”Ser oss i kortene” –Utbetaler tilskudd pr lærekontrakt –Prøvenemnd –www.yrke.no

9 9 Rollene i fagopplæringen (Lærebedrift) Personalenheten –Drifter fagopplæringen for Bærum kommune –Arbeidsgiveransvar, lønns- og personalansvar –Administrere utplassering av lærlingene –Følger opp læringene ute på opplæringsstedene Minimum 2 ganger pr halvår –Fagansvar HFA og BUA –Kurs og samlinger for lærlinger og for instruktører –Fagråd, møter med instruktører –Tjenestelederfrokost –Melder lærlingene opp til fagprøven –Opplæringsavtale –www.baerum.kommune.no

10 10 Krav til opplæringssted for å få lærling Har fagpersoner ansatt Ønsker å være opplæringssted, er gode på opplæring –Positiv innstilling til opplærling hos ansatte Har bevisste rollemodeller Legger til rette for opplæring og veiledning av den enkelte lærlingen Er åpen for gjensidig evaluering Jo mer tydelig struktur – jo bedre lærer lærlingen Tverrfaglig samarbeid med Personalenheten - Fagopplæring Instruktør bør ha fått informasjon om instruktørrollen før lærlingen kommer

11 11 Lærlingen Oppvekstforhold annerledes enn tidligere –”Curlinggenerasjonen” –Tatt mye hensyn til i oppveksten –Et hav av impulser – hva er viktig? Periode med store personlige endringer og tilpasninger Sosialiseringsprosess til arbeidslivet Lærlingens dobbeltrolle –Elev = skal fortsatt lære –Arbeidstaker = forventninger om å yte Overganger skaper stress og spenning

12 12 Forventninger – fra lærlingen Forventninger til opplæringsstedet –Føle seg ønsket, velkommen og inkludert –Møtt med positive forventninger, bli vurdert som kompetent –Få opplæring –Ansvar –Lønn –Ferie –Selvstendighet –Kvalifiserte instruktører –Veiledning

13 13 Opplæringsstedets rolle Instruktøren: –Er motivert for, og tar daglig ansvar for lærlingen –Har gode kunnskaper, en god ambassadør for faget –Tar imot lærlingen på en god måte –Er tydelig - Forventningsavklaring!! –Gir lærlingen opplæring, du ”erstatter” læreren!! –Viser lærlingen tillit –Gir veiledning –Sier fra når noe skurrer, tidlig nok! –Har dialog med Fagopplæringen i Personalenheten –Møter på møter i regi av Fagopplæringen –Svarer på telefonen, bruker mail. –Halvårsevaluering

14 14 Når du forteller meg noe – vet jeg hva du tenker på

15 15 Opplæringsstedets rolle Tjenesteleder: –Tar imot lærlingen, informerer om rutiner, regler og HMS som til andre ansatte – Følger opp instruktøren – Følger opp læringen – Legger til rette for opplæring og veiledning 2 timer pr uke Lærlingen får reelle arbeidsoppgaver som kan mestre og vokse på –Personalenhetens forlengede arm Informasjon om rettigheter og plikter, melder fravær Skriver under på egenmelding, timelister osv. –Tar kontakt med Personalenheten ved behov

16 16 Opplæringsstedets rolle Faglig leder – flere alternativer: –Tjenesteleder, Fagkonsulent –Faglig leder i Personalenheten – BUA/HFA Formell kompetanse i faget Ansvaret for at lærlingen får relevant opplæring i faget ift læreplan og oppgaver på arbeidsplassen

17 17 Kriterier for å få læreplass Motivasjon for å bli fagarbeider Akseptable karakterer Personlig egnethet Referanse Evne til å lytte/kommunisere Språkforståelse (skriftlig og muntlig) Lite fravær Ordens- og atferdskarakter Digitale ferdigheter

18 18 Lærlingens vei til å bli fagarbeider Sosialisering til arbeidslivet - læringsprosess Opplæring i arbeidsliv og fag Ta ansvar Vise initiativ, ta utfordringer Oppsøke nye læresituasjoner Ta imot veiledning Bruke teori og skrive oppgaver God arbeidstaker Dokumentere opplæringen

19 19 Lærlingen som arbeidstaker Forventningsavklaring! Interessert i å gjøre en god jobb Frammøteskjema Personlig melding av fravær – ikke sms Arbeidstid Medarbeider Rettigheter og plikter som oss andre ansatte Rett til opplæring etter opplæringsloven Tilgang til bruk av pc Fyller ut skjema Sykemelding - egenerklæring

20 20 Oppfølging av lærlingen Samlinger for lærlinger i regi av Personalenheten Oppfølgingsmøter på opplæringssted Veiledning Vurdering Individuelle samtaler ved behov

21 21 Møte på opplæringssted Hensikt med møtet avklares i forkant 1.Deltakere på møtet Lærling Instruktør Faglig leder Tjenesteleder 2.Status 3.Oppfølging av lærling og instruktør Problemstillinger man trenger avklaring på 4.Evaluering 5.Planlegging av fagprøve

22 22 Møte på opplæringssted 1.Status: Organisering av opplæringen Opplæring på opplæringsstedet –Følger plan for opplæring –Satt av tid til veiledning og oppgaveskriving –Instruktørens tid med lærlingen Informasjon fra Personalenheten

23 23 Møte på opplæringssted 2.Oppfølging av lærlingen a)Trives, mottak, får nødvendig opplæring b)Lærlingen som arbeidstaker Forventninger Overholder rettigheter og plikter c)Faglig veiledning og utvikling d)Oppfølging av skriftlige oppgaver e)Diskutere aktuelle problemstillinger – f.eks. fravær

24 24 Møte på opplæringssted 3.Oppfølging av instruktør –Tilbud om kurs –Aktuelle problemstillinger man ønsker avklaring på –Samtale vedr tilrettelegging og veiledning –Oppgaveskriving

25 25 Møte på opplæringssted 4.Halvårsevaluering –Hensikt –Hvordan gjennomføres –Bruk av mal

26 26 Møte på opplæringssted 5.Planlegging av fagprøve –Tid for avvikling –Kontaktperson –Hvordan gjennomføres –Forarbeid til fagprøven –Arbeidsoppgaver som kan være relevante

27 27 Dokumentasjon Hensikten med dokumentasjonen –Lærlingen dokumentere egen opplæring Dokumentere egne forslag og handlinger/oppgave Lære seg å sette sammen teori og praksis – og begrunne Grunnlag for veiledning Kan benyttes til fagprøven Kan benyttes til senere jobb –Instruktøren dokumenterer gjennomført opplæring –Lærlingens dokumentasjon, oppgaver underveis

28 28 Feed-back / Veiledning Gi mye feed-back –Mer ros (offentlig) enn ris (privat) Tilpasset situasjonen Være konkret Registrere og følge opp endringer Skille vesentlig fra uvesentlig Stille spørsmål som får lærlingen til å tenke/reflektere

29 29 Veiledning Målsetning –Legge til rette for faglig utvikling og utvikling av yrkesidentitet Lærlingen setter ord på, og tenker over en handling/situasjon Lærlingen lærer seg å kommunisere Bidra til bevisstgjøring – gjør det mulig å forandre praksis Hjelp til å se på saken med nye øyne Gjøre lærlingen ansvarlig, og stimulere til motivasjon og innsats

30 30 Veiledningsmetoder Mestrings- og løsningsfokus Tema Vær profesjonell – skille mellom egne behov og lærlingens behov Logg /Oppgave – grunnlag for refleksjon Stille spørsmål –fortell meg.. –hva ville du tenkt hvis.. Bevisstgjøring av språk og ordbruk

31 31 Når veileder vi? Fast tid hver uke Før en spesiell oppgave skal utføres Etter at et oppdrag er utført – refleksjon I forbindelse med skriftlige oppgaver –Planlegging, vurdering, refleksjon For å gi ros etter vel utført oppgave

32 32 Veiledningssituasjonen Avtalt tidspunkt Uten forstyrrelser/støy Avklare med kolleger at man får sitte i fred Trygg situasjon for lærlingen Være åpen for spørsmål, det som kan komme Være tydelig voksen Være ærlig Gi valgmuligheter/snakke om konsekvenser Ha en struktur på samtalen Gode spørsmål

33 33 Kommunikasjon i veiledningen Positivt utgangspunkt – ny situasjon, nye muligheter Ha tillit til /tro godt om vedkommende Være tilstede mentalt, da observerer du og lytter best Lytte, tillate at det blir pause i samtalen Unngå å tolke! Lett å tolke for tidlig

34 34 Kommunikasjon i veiledningen Samsvar mellom kroppsspråk, ord og holdninger Ta selv ansvar for budskapet Ta ansvar for å oppklare og unngå antakelser og misforståelser Smitteeffekt – tillit – optimisme – smil - sinnstilstand Gi oppmuntring

35 35 Kjennetegn på gode vurderingsrutiner Målrettet, baserer seg på dokumentasjon Foregår regelmessig Gir grunnlag for korrigering underveis Gir grunnlag for dialog og refleksjon Synliggjør oppnådde resultater Peker framover mot nye utfordringer

36 36 Vurdering Underveisvurdering –Daglig og ukentlig veiledning –Min 1 skriftlige oppgaver hvert halvår –Beskrive arbeidsoppdraget –Gi bakgrunnsinformasjon –Planlegging, Gjennomføring, Vurdering Vurderes etter avtalte kriterier –Spesifikke læreplanmål –Planlegging, gjennomføring, vurdering, helhet –Vurderes etter tidsbruk, selvstendighet

37 37 Vurdering Halvårsvurdering –instruktør/faglig leder/lærling Lærlingen har rett på skriftlig vurdering hvert halvår Bakgrunn for vurdering -Observasjoner -Teoretiske oppgaver -Veiledning underveis -Innspill fra kolleger

38 38 Hva gjør vi når opplæringen ikke blir som forventet? Hvem gjør hva? Instruktør Tjenesteleder Personalenheten Når? Går det over? Hvor lang tid har dette vart? Si fra!!

39 39 Opplæringen ikke som forventet? Arbeidstakerrolle - eksempler –Passiv i arbeidssituasjonen, tar ikke initiativ –Virker umotivert –Mye syk –Kommer stadig for seint –Har stadig en unnskyldning for at ting ikke er gjort –Ønsker ikke å utføre oppgaver hun blir bedt om Fagarbeider - eksempler –Skriver ikke oppgaver –Tar ikke veiledning Sms/mail/tlf fra lærlingen om at mistrives Telefon fra instruktør/tjenesteleder om at det ikke fungerer

40 40 Hva gjør vi når opplæringen ikke blir som forventet? Samtale med lærling på opplæringsstedet Melde fra til Rolf/Synnøve som tar samtale Oppklare misforståelser Avklare forventninger Være løsningsfokusert, hva fungerer Samtale med rådgiver fra Personalenheten Oppfølgingsmøter Evt. samarbeid med PPT Flytte lærlingen til annet sted Advarsel Heve lærekontrakten

41 41 Elever i arbeidspraksis fra videregående skoler Samarbeid med Videregående skoler (vgs) –Arbeidspraksis en måte å få tak i ny lærling gi en smakebit på faget realistiske arbeidsoppgaver/-situasjoner

42 42 Kvalitet i fagopplæringen i Bærum kommune Lærlingens kompetanse God opplæring på tjenestested Lærings- og arbeidsmiljø Fagprøven Personalenheten Hva trenger dere støtte til videre? Hva kan gjøres bedre ?

43 43 Takk for i dag! Grunnlaget for læring er Nysgjerrighet – Åpenhet – Undring


Laste ned ppt "1 Kurs for instruktører Kvalitet i fagopplæringen i Bærum kommune Thon hotell Oslofjord, Sandvika 19.09.2012 Rolf Richardsen og Synnøve Skaga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google