Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kurs for instruktører Kvalitet i fagopplæringen i Bærum kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kurs for instruktører Kvalitet i fagopplæringen i Bærum kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kurs for instruktører Kvalitet i fagopplæringen i Bærum kommune
Thon hotell Oslofjord, Sandvika Rolf Richardsen og Synnøve Skaga

2 Dagsplan 12:00 – 12:45 Lunsj 8:30 – 15:30 Roller i Fagopplæringen
Lærlingen som arbeidstaker – fagarbeider Oppfølging av lærlingen på opplæringssted Veiledning/vurdering 2 pauser før lunsj 12:00 – 12:45 Lunsj 2 pauser etter lunsj

3 Bærum kommune, godkjent lærebedrift
I fagene: Barne- og ungdomsarbeiderfag BUA Helsearbeiderfag HFA Institusjonskokk IKT-servicefag Kontor- og administrasjonsfag Snekkerfag Bilfag – reparasjon av lette kjøretøy Kan gi opplæring i hele læreplanen

4 Læreplanen Reform 94 Kunnskapsløftet
Vg1, Vg2 og Vg3/Opplæring i bedrift Grunnleggende ferdigheter Skrive, lese, regne og digital kompetanse Læreplanforståelse Læreplanmål Opplæringsplan

5 Læringsmål = Det lærlingen skal kunne, vite og gjøre etter endt opplæring Holdningsmål Holdinger er lært, de kan endre retning, styrkes og svekkes ved læring Kunnskapsmål Teori som er pugget, overføres til praksis, bruker teorien til nytenkning Ferdighetsmål Utfører i praksis

6 Opplæring i livets skole
Pensum Formidles i ord og gjerninger Lært på skolen? Våre egne holdninger Rollemodeller Lærlingene skal vokse og trives Eksempler

7 Rollene i fagopplæringen
Akershus fylkeskommune: Videregående skoler Seksjon for videregående opplæring (Fagopplæringen) Prøvenemnd Lærebedriften Bærum kommune / Personalenheten Opplæringssted Instruktør Tjenesteleder

8 Rollene i fagopplæringen (Fylket)
Videregående skoler Teoriundervisning av lærer Seksjon for videregående opplæring Godkjenner lærekontraktene ”Ser oss i kortene” Utbetaler tilskudd pr lærekontrakt Prøvenemnd

9 Rollene i fagopplæringen (Lærebedrift)
Personalenheten Drifter fagopplæringen for Bærum kommune Arbeidsgiveransvar , lønns- og personalansvar Administrere utplassering av lærlingene Følger opp læringene ute på opplæringsstedene Minimum 2 ganger pr halvår Fagansvar HFA og BUA Kurs og samlinger for lærlinger og for instruktører Fagråd, møter med instruktører Tjenestelederfrokost Melder lærlingene opp til fagprøven Opplæringsavtale

10 Krav til opplæringssted for å få lærling
Har fagpersoner ansatt Ønsker å være opplæringssted, er gode på opplæring Positiv innstilling til opplærling hos ansatte Har bevisste rollemodeller Legger til rette for opplæring og veiledning av den enkelte lærlingen Er åpen for gjensidig evaluering Jo mer tydelig struktur – jo bedre lærer lærlingen Tverrfaglig samarbeid med Personalenheten - Fagopplæring Instruktør bør ha fått informasjon om instruktørrollen før lærlingen kommer

11 Lærlingen Oppvekstforhold annerledes enn tidligere
”Curlinggenerasjonen” Tatt mye hensyn til i oppveksten Et hav av impulser – hva er viktig? Periode med store personlige endringer og tilpasninger Sosialiseringsprosess til arbeidslivet Lærlingens dobbeltrolle Elev = skal fortsatt lære Arbeidstaker = forventninger om å yte Overganger skaper stress og spenning

12 Forventninger – fra lærlingen
Forventninger til opplæringsstedet Føle seg ønsket, velkommen og inkludert Møtt med positive forventninger, bli vurdert som kompetent Få opplæring Ansvar Lønn Ferie Selvstendighet Kvalifiserte instruktører Veiledning

13 Opplæringsstedets rolle
Instruktøren: Er motivert for, og tar daglig ansvar for lærlingen Har gode kunnskaper, en god ambassadør for faget Tar imot lærlingen på en god måte Er tydelig - Forventningsavklaring!! Gir lærlingen opplæring, du ”erstatter” læreren!! Viser lærlingen tillit Gir veiledning Sier fra når noe skurrer, tidlig nok! Har dialog med Fagopplæringen i Personalenheten Møter på møter i regi av Fagopplæringen Svarer på telefonen, bruker mail. Halvårsevaluering

14 Når du forteller meg noe – vet jeg hva du tenker på

15 Opplæringsstedets rolle
Tjenesteleder: Tar imot lærlingen, informerer om rutiner, regler og HMS som til andre ansatte Følger opp instruktøren Følger opp læringen Legger til rette for opplæring og veiledning 2 timer pr uke Lærlingen får reelle arbeidsoppgaver som kan mestre og vokse på Personalenhetens forlengede arm Informasjon om rettigheter og plikter, melder fravær Skriver under på egenmelding, timelister osv. Tar kontakt med Personalenheten ved behov

16 Opplæringsstedets rolle
Faglig leder – flere alternativer: Tjenesteleder, Fagkonsulent Faglig leder i Personalenheten – BUA/HFA Formell kompetanse i faget Ansvaret for at lærlingen får relevant opplæring i faget ift læreplan og oppgaver på arbeidsplassen

17 Kriterier for å få læreplass
Motivasjon for å bli fagarbeider Akseptable karakterer Personlig egnethet Referanse Evne til å lytte/kommunisere Språkforståelse (skriftlig og muntlig) Lite fravær Ordens- og atferdskarakter Digitale ferdigheter

18 Lærlingens vei til å bli fagarbeider
Sosialisering til arbeidslivet - læringsprosess Opplæring i arbeidsliv og fag Ta ansvar Vise initiativ, ta utfordringer Oppsøke nye læresituasjoner Ta imot veiledning Bruke teori og skrive oppgaver God arbeidstaker Dokumentere opplæringen

19 Lærlingen som arbeidstaker
Forventningsavklaring! Interessert i å gjøre en god jobb Frammøteskjema Personlig melding av fravær – ikke sms Arbeidstid Medarbeider Rettigheter og plikter som oss andre ansatte Rett til opplæring etter opplæringsloven Tilgang til bruk av pc Fyller ut skjema Sykemelding - egenerklæring

20 Oppfølging av lærlingen
Samlinger for lærlinger i regi av Personalenheten Oppfølgingsmøter på opplæringssted Veiledning Vurdering Individuelle samtaler ved behov

21 Møte på opplæringssted
Hensikt med møtet avklares i forkant Deltakere på møtet Lærling Instruktør Faglig leder Tjenesteleder Status Oppfølging av lærling og instruktør Problemstillinger man trenger avklaring på Evaluering Planlegging av fagprøve

22 Møte på opplæringssted
Status: Organisering av opplæringen Opplæring på opplæringsstedet Følger plan for opplæring Satt av tid til veiledning og oppgaveskriving Instruktørens tid med lærlingen Informasjon fra Personalenheten

23 Møte på opplæringssted
Oppfølging av lærlingen Trives, mottak, får nødvendig opplæring Lærlingen som arbeidstaker Forventninger Overholder rettigheter og plikter Faglig veiledning og utvikling Oppfølging av skriftlige oppgaver Diskutere aktuelle problemstillinger – f.eks. fravær

24 Møte på opplæringssted
Oppfølging av instruktør Tilbud om kurs Aktuelle problemstillinger man ønsker avklaring på Samtale vedr tilrettelegging og veiledning Oppgaveskriving

25 Møte på opplæringssted
Halvårsevaluering Hensikt Hvordan gjennomføres Bruk av mal

26 Møte på opplæringssted
Planlegging av fagprøve Tid for avvikling Kontaktperson Hvordan gjennomføres Forarbeid til fagprøven Arbeidsoppgaver som kan være relevante

27 Dokumentasjon Hensikten med dokumentasjonen
Lærlingen dokumentere egen opplæring Dokumentere egne forslag og handlinger/oppgave Lære seg å sette sammen teori og praksis – og begrunne Grunnlag for veiledning Kan benyttes til fagprøven Kan benyttes til senere jobb Instruktøren dokumenterer gjennomført opplæring Lærlingens dokumentasjon, oppgaver underveis

28 Feed-back / Veiledning
Gi mye feed-back Mer ros (offentlig) enn ris (privat) Tilpasset situasjonen Være konkret Registrere og følge opp endringer Skille vesentlig fra uvesentlig Stille spørsmål som får lærlingen til å tenke/reflektere

29 Veiledning Målsetning
Legge til rette for faglig utvikling og utvikling av yrkesidentitet Lærlingen setter ord på, og tenker over en handling/situasjon Lærlingen lærer seg å kommunisere Bidra til bevisstgjøring – gjør det mulig å forandre praksis Hjelp til å se på saken med nye øyne Gjøre lærlingen ansvarlig, og stimulere til motivasjon og innsats

30 Veiledningsmetoder Mestrings- og løsningsfokus Tema
Vær profesjonell – skille mellom egne behov og lærlingens behov Logg /Oppgave – grunnlag for refleksjon Stille spørsmål fortell meg.. hva ville du tenkt hvis.. Bevisstgjøring av språk og ordbruk

31 Når veileder vi? Fast tid hver uke
Før en spesiell oppgave skal utføres Etter at et oppdrag er utført – refleksjon I forbindelse med skriftlige oppgaver Planlegging, vurdering, refleksjon For å gi ros etter vel utført oppgave

32 Veiledningssituasjonen
Avtalt tidspunkt Uten forstyrrelser/støy Avklare med kolleger at man får sitte i fred Trygg situasjon for lærlingen Være åpen for spørsmål, det som kan komme Være tydelig voksen Være ærlig Gi valgmuligheter/snakke om konsekvenser Ha en struktur på samtalen Gode spørsmål

33 Kommunikasjon i veiledningen
Positivt utgangspunkt – ny situasjon, nye muligheter Ha tillit til /tro godt om vedkommende Være tilstede mentalt, da observerer du og lytter best Lytte, tillate at det blir pause i samtalen Unngå å tolke! Lett å tolke for tidlig

34 Kommunikasjon i veiledningen
Samsvar mellom kroppsspråk, ord og holdninger Ta selv ansvar for budskapet Ta ansvar for å oppklare og unngå antakelser og misforståelser Smitteeffekt – tillit – optimisme – smil - sinnstilstand Gi oppmuntring

35 Kjennetegn på gode vurderingsrutiner
Målrettet, baserer seg på dokumentasjon Foregår regelmessig Gir grunnlag for korrigering underveis Gir grunnlag for dialog og refleksjon Synliggjør oppnådde resultater Peker framover mot nye utfordringer

36 Vurdering Underveisvurdering Daglig og ukentlig veiledning
Min 1 skriftlige oppgaver hvert halvår Beskrive arbeidsoppdraget Gi bakgrunnsinformasjon Planlegging, Gjennomføring, Vurdering Vurderes etter avtalte kriterier Spesifikke læreplanmål Planlegging, gjennomføring, vurdering, helhet Vurderes etter tidsbruk, selvstendighet

37 Vurdering Halvårsvurdering
instruktør/faglig leder/lærling Lærlingen har rett på skriftlig vurdering hvert halvår Bakgrunn for vurdering Observasjoner Teoretiske oppgaver Veiledning underveis Innspill fra kolleger

38 Hva gjør vi når opplæringen ikke blir som forventet?
Hvem gjør hva? Instruktør Tjenesteleder Personalenheten Når? Går det over? Hvor lang tid har dette vart? Si fra!!

39 Opplæringen ikke som forventet?
Arbeidstakerrolle - eksempler Passiv i arbeidssituasjonen, tar ikke initiativ Virker umotivert Mye syk Kommer stadig for seint Har stadig en unnskyldning for at ting ikke er gjort Ønsker ikke å utføre oppgaver hun blir bedt om Fagarbeider - eksempler Skriver ikke oppgaver Tar ikke veiledning Sms/mail/tlf fra lærlingen om at mistrives Telefon fra instruktør/tjenesteleder om at det ikke fungerer

40 Hva gjør vi når opplæringen ikke blir som forventet?
Samtale med lærling på opplæringsstedet Melde fra til Rolf/Synnøve som tar samtale Oppklare misforståelser Avklare forventninger Være løsningsfokusert, hva fungerer Samtale med rådgiver fra Personalenheten Oppfølgingsmøter Evt. samarbeid med PPT Flytte lærlingen til annet sted Advarsel Heve lærekontrakten

41 Elever i arbeidspraksis fra videregående skoler
Samarbeid med Videregående skoler (vgs) Arbeidspraksis en måte å få tak i ny lærling gi en smakebit på faget realistiske arbeidsoppgaver/-situasjoner

42 Kvalitet i fagopplæringen i Bærum kommune
Lærlingens kompetanse God opplæring på tjenestested Lærings- og arbeidsmiljø Fagprøven Personalenheten Hva trenger dere støtte til videre? Hva kan gjøres bedre?

43 Takk for i dag! Grunnlaget for læring er
Nysgjerrighet – Åpenhet – Undring


Laste ned ppt "Kurs for instruktører Kvalitet i fagopplæringen i Bærum kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google