Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt i Bærums Verk distrikt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt i Bærums Verk distrikt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt i Bærums Verk distrikt 2007 -2010
Aksjonslæring Prosjekt i Bærums Verk distrikt

2 Plan for dagen Bakgrunn Oppstart av prosjektet
Organisering og tilrettelegging Refleksjon Gjennomføring i nettverket og i barnehagene Dokumentasjon Faglig utvikling i barnehagene Erfaringer og utfordringer

3 Bakgrunn Oppdraget: Pedagogisk ledersamling vår – 07
Implementering av ny rammeplan Drive nettverk Pedagogisk ledersamling vår – 07 Møte med Ruth Nesje og presentasjon av metoden Forundersøkelse i Trollsteinen barnehage og leste boka ”Snegle på busstur”

4 Oppstart Fullmakt fra styrerne til å sette i gang
Felles personalmøte med Ruth Nesje Leide inn en veileder Oppstart i nettverket Utarbeidet planer

5

6

7 Nettverk for pedagogisk ledere
Nettverket for de pedagogiske lederne står meget sentralt for hvordan vi driver prosjektet Opplæring, veiledning, utveksling av erfaringer og ideer m.m.

8

9 Aksjonslæring bygger på
Lysglimtjakt Aksjonslæring bygger på ”positiv psykologi” Man fokuserer på det som er bra Hva kan vi gjøre for å få til mer av dette?

10 ”systematisk refleksjon”
Av latin – tilbakekasting, ettertanke Hovedideen ved aksjonslæringen ”systematisk refleksjon” Gå i dybden, stille gode åpne spørsmål Dette er mer krevende enn man tror Viste seg å være en av de største utfordringene Dette har vi trent mye på og laget hjelpemidler til

11

12 Refleksjon Hvordan er det med refleksjon i din barnehage?
I ledergruppa? På avdelingen? Hos deg selv?

13 Gjennomføring – tilrettelegging
Sette av tid: Hele nettverket og i den enkelt barnehage Felles personalmøte Planleggingsdager Personalmøter Avdelingsmøter Arbeidsmengde Det skal være håndterbart i hverdagen Veiledning i egen barnehage Følge opp barnehagen som ikke har fag. veileder Utstyr i barnehagene – kartlegging og innkjøp eks: opplæring i bruk av IKT – utstyr Bruke nettverkssamlingene Aksjonsforskningspermen - en felles”håndbok”

14 Nettverkssamlingene Utdeling av aksjonsforskningsperm
Gjennomgang av permen og innhold Øve på å sette opp en forskningsplan Bli kjent med metoden og gjennomføring av enkle forskninger Felles diskusjoner og gruppearbeid Trene på og videreutvikle ferdigheter Utveksle erfaringer Veiledning på gjennomføring

15 Vårt hovedfokus i planlegging av samlingene
Hva trenger de pedagogiske lederne av påfyll, slik at de blir i stand til å være forskningsledere? Hvordan gjøre det håndterbart i hverdagen? Lytte og ta tilbakemeldinger på alvor Utarbeide hjelpematerialet eks: Enkel aksjonsforskningsmal Utarbeidet eget Lært og Lurt skjema Samtale med barn – åpne og lukkede spørsmål Spørsmålsskjema til bruk i refleksjon

16 Aksjonsforskningsplan
Situasjonen /området vi skal se på: Skogområdene ved barnehagen – Pinneskogen og Utsikten Hvorfor har vi valgt dette område - begrunnelse: Finne de gylne øyeblikk på turdagen – se nærmere på den frie leken til barna Er alle barna aktivt med i lek? Tidsperspektiv – hvor lenge skal prosjektet vare: Tirsdag 11. og 18. november Hvordan skal vi utføre forskningen. Hvem gjør hva og når og hvordan: Tor Helge forsker 11. og Mette 18. november. Vi følger barna nært, og spør om vi får lov til å ta bilder og lydopptak. Vi lar leken gå av seg selv - barna styrer selv leken uten voksnes medvirkning. Prosjektansvarlig: Pedagogisk leder: Hanne IKT-mål: (individuelt) Ped.leder, Hanne, skal skrive alle skjemaer på PC Assistent, Mette, skal laste inn bilder på PC og printe ut Assistent, Tor Helge, skal bruke lydopptaker sammen med bilder Situasjon: Hva skal vi se etter? Det gylne øyeblikket. Barns deltakelse i leken, hvilken type lek er det? Påvirkes leken av ytre faktorer? Må de voksne sette leken i gang, eller klarer barna på egen hånd å starte leken? Hvilken rolle spiller de voksne? Dokumentasjon: Bilder, lydopptak samt intervju/samtaler med barna Refleksjon: SGLL – skjema. Når: 18.november på basemøte

17 Samlet resultat av forskingen
Avdeling: ASKELADDEN Område: SKOGSTURER Periode: TO TURDAGER Lært: Hva er det som gjør at dette ble gode opplevelser: Lurt: Hva er lurt å gjøre videre for å skape flere slike gode opplevelser: Barna starter lek på eget initiativ Naturen inspirerer til god lek. Barna har et stort og uforutsigbart område å leke på slik at leken kan utvikle/fornye seg. Barna er i harmoni og er lydhøre overfor hverandre. Når barna har det godt med seg selv ser det ut til at de lettere tenker på å hjelpe hverandre. Vi voksne får kvalitetstid sammen med barna i form av gode samtaler, tid til å filosofere sammen og barna får bekreftelser og tettere oppfølging i leken av tilstedeværende voksne. De voksne legger opp til muligheter i leken og ikke begrensninger. Barnehagen kan legge opp til flere utedager for hele eller mindre grupper Man kan ”byttelåne” barn innad på huset for å utvide omgangskretsen til enkelte barn De voksne som trives godt med å drive ”utebarnehage” bør bli møtt på det, motiverte medarbeidere vil gjøre en god jobb! Det å synliggjøre de ”gylne øyeblikkene” er viktig. Som kollega skal vi motivere hverandre og vi skal dele de gode opplevelser i hverdagen. På fellesmøter på huset bør de positive opplevelsene komme mer frem i plenum slik at bevisstgjøringen av hva vi anser som viktig kommer tydelig frem for alle.

18

19 Dokumentasjon som fremmer faglig utvikling
Systematisk arbeidet med dokumentasjon fremmer en reflekterende holdning Det er ikke resultatet som er det vesentlige i arbeidet med dokumentasjon – det er: Refleksjonen rundt egne opplevelser, fortolkningen, evnen til å se bakenfor og stille nye spørsmål, evnen til å undre seg….. Føre til enda bedre praksis I etterkant av en forskning skal vi kunne spore en endring på avdeling/hos personalet

20 Barns medvirkning En viktig del i prosjektet er å få med seg barnas opplevelser av situasjonen Barnet historie gir viktig informasjon Ta barns medvirkning på alvor Hva kan barnet fortelle om sin opplevelse Gi økt kompetanse hos personalet Å samtale med barna Lytte til barna Respekt for barna Forklare hvorfor vi ønsker å henge bildet på veggen Vil barna ha bildet av seg selv på veggen?

21 Erfaringer - organisering
Felles prosjekt for Bærums Verk distrikt Viktig å inkludere og motivere hele personalet Vi er 5 faglige veiledere og 6 barnehager Drar nytte av den ulike kompetansen vi sitter inne med Styrerne er eiere og vi drivere Viktig i forhold til prioritering av tid og IKT utstyr Prioritere tid på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager Ekstern veileder Vår arbeidsform er å ha arbeidsmøter der vi planlegger sammen og fordeler ansvar Vi jobber ofte to og to med oppgaver

22 Erfaringer – pedagogisk ledernettverk
Pedagogene er delt i 2 grupper Nettverkene går over to dager fra kl Det har vært ulikt om vi alle har vært til stede på alle nettverkmøtene Utveksle erfaringer i nettverket Utfordring å følge opp bhg. uten faglig veileder Har hatt egen opplæring for disse assistentene Opplæring av nyansatte pedagoger høst i egne grupper

23 Erfaringer - faglig utvikling.
Ivareta rammeplanens mål Implementering av fagområdene IKT, neste år - språk Barns medvirkning Hold fokus på en ting over tid – her aksjonslæring Hele personalet engasjert Faglige diskusjoner Utfordringer i hverdagen i forhold til barnegrupper, enkeltbarn og personalet

24 Erfaringer - faglig utvikling..
Alle: Bedre på refleksjon med medarbeiderne Større fokus på tilrettelegging – smågrupper Viktig med gode voksne som ser barnas behov Legge bedre til rette for vennskap og god lek Bedre på å samtale med barna Bedre på å se godt samspill mellom barna Bedre på å forstå sammenhenger og mekanismer Pedagogisk leder: Være leder i forskningen Lede refleksjonsrundene

25 Utfordringer Alle: Pedagogisk leder: Assistentene:
Hvordan inkludere og motivere hele personalet? Pedagogisk leder: Å være forskningsleder Ulikt fra avdeling til avdeling Organisering Refleksjon Assistentene: Samtale med barn Utfordring i prosjektledelse: Å få oversikt når noen står fast eller lurer på noe Oppfølging Motivering til å spørre om hjelp – melde behov

26 Feire våre suksesser!!! Erfaringskonferanse
for alle med utstilling av forskningene! Nettverkssamling på Sætern gård for pedagogene!

27

28

29


Laste ned ppt "Prosjekt i Bærums Verk distrikt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google