Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aksjonslæring Prosjekt i Bærums Verk distrikt 2007 -2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aksjonslæring Prosjekt i Bærums Verk distrikt 2007 -2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aksjonslæring Prosjekt i Bærums Verk distrikt 2007 -2010

2 Plan for dagen  Bakgrunn  Oppstart av prosjektet  Organisering og tilrettelegging  Refleksjon  Gjennomføring i nettverket og i barnehagene  Dokumentasjon  Faglig utvikling i barnehagene  Erfaringer og utfordringer

3 Bakgrunn  Oppdraget: Implementering av ny rammeplan Implementering av ny rammeplan Drive nettverk Drive nettverk  Pedagogisk ledersamling vår – 07 Møte med Ruth Nesje og presentasjon av metoden Møte med Ruth Nesje og presentasjon av metoden  Forundersøkelse i Trollsteinen barnehage og leste boka ”Snegle på busstur”

4 Oppstart  Fullmakt fra styrerne til å sette i gang  Felles personalmøte med Ruth Nesje  Leide inn en veileder  Oppstart i nettverket  Utarbeidet planer

5

6

7 Nettverk for pedagogisk ledere  Nettverket for de pedagogiske lederne står meget sentralt for hvordan vi driver prosjektet  Opplæring, veiledning, utveksling av erfaringer og ideer m.m.

8

9 Lysglimtjakt Aksjonslæring bygger på ”positiv psykologi”  Man fokuserer på det som er bra  Hva kan vi gjøre for å få til mer av dette?

10 Refleksjon  Av latin – tilbakekasting, ettertanke  Hovedideen ved aksjonslæringen ”systematisk refleksjon”  Gå i dybden, stille gode åpne spørsmål Dette er mer krevende enn man tror Dette er mer krevende enn man tror Viste seg å være en av de største utfordringene Viste seg å være en av de største utfordringene Dette har vi trent mye på og laget hjelpemidler til Dette har vi trent mye på og laget hjelpemidler til

11

12 Refleksjon  Hvordan er det med refleksjon i din barnehage?  I ledergruppa?  På avdelingen?  Hos deg selv?

13 Gjennomføring – tilrettelegging  Sette av tid: Hele nettverket og i den enkelt barnehage Hele nettverket og i den enkelt barnehage Felles personalmøteFelles personalmøte PlanleggingsdagerPlanleggingsdager PersonalmøterPersonalmøter AvdelingsmøterAvdelingsmøter  Arbeidsmengde Det skal være håndterbart i hverdagen Det skal være håndterbart i hverdagen  Veiledning i egen barnehage Følge opp barnehagen som ikke har fag. veileder Følge opp barnehagen som ikke har fag. veileder  Utstyr i barnehagene – kartlegging og innkjøp eks: opplæring i bruk av IKT – utstyr eks: opplæring i bruk av IKT – utstyr  Bruke nettverkssamlingene  Aksjonsforskningspermen - en felles”håndbok”

14 Nettverkssamlingene  Utdeling av aksjonsforskningsperm  Gjennomgang av permen og innhold  Øve på å sette opp en forskningsplan  Bli kjent med metoden og gjennomføring av enkle forskninger  Felles diskusjoner og gruppearbeid  Trene på og videreutvikle ferdigheter  Utveksle erfaringer  Veiledning på gjennomføring

15 Vårt hovedfokus i planlegging av samlingene Vårt hovedfokus i planlegging av samlingene  Hva trenger de pedagogiske lederne av påfyll, slik at de blir i stand til å være forskningsledere?  Hvordan gjøre det håndterbart i hverdagen?  Lytte og ta tilbakemeldinger på alvor  Utarbeide hjelpematerialet eks: Enkel aksjonsforskningsmal Enkel aksjonsforskningsmal Utarbeidet eget Lært og Lurt skjema Utarbeidet eget Lært og Lurt skjema Samtale med barn – åpne og lukkede spørsmål Samtale med barn – åpne og lukkede spørsmål Spørsmålsskjema til bruk i refleksjon Spørsmålsskjema til bruk i refleksjon

16 Aksjonsforskningsplan Situasjonen /området vi skal se på: Skogområdene ved barnehagen – Pinneskogen og Utsikten Hvorfor har vi valgt dette område - begrunnelse: Finne de gylne øyeblikk på turdagen – se nærmere på den frie leken til barna Er alle barna aktivt med i lek? Tidsperspektiv – hvor lenge skal prosjektet vare: Tirsdag 11. og 18. november Hvordan skal vi utføre forskningen. Hvem gjør hva og når og hvordan: Tor Helge forsker 11. og Mette 18. november. Vi følger barna nært, og spør om vi får lov til å ta bilder og lydopptak. Vi lar leken gå av seg selv - barna styrer selv leken uten voksnes medvirkning. Prosjektansvarlig: Pedagogisk leder: Hanne IKT-mål:(individuelt) Ped.leder, Hanne, skal skrive alle skjemaer på PC Assistent, Mette, skal laste inn bilder på PC og printe ut Assistent, Tor Helge, skal bruke lydopptaker sammen med bilder Situasjon: Hva skal vi se etter? Det gylne øyeblikket. Barns deltakelse i leken, hvilken type lek er det? Påvirkes leken av ytre faktorer? Må de voksne sette leken i gang, eller klarer barna på egen hånd å starte leken? Hvilken rolle spiller de voksne? Dokumentasjon: Bilder, lydopptak samt intervju/samtaler med barna Refleksjon: SGLL – skjema. Når: 18.november på basemøte

17 Samlet resultat av forskingen Avdeling: ASKELADDEN Område: SKOGSTURER Periode: TO TURDAGER Lært: Hva er det som gjør at dette ble gode opplevelser: Lurt: Hva er lurt å gjøre videre for å skape flere slike gode opplevelser:  Barna starter lek på eget initiativ  Naturen inspirerer til god lek.  Barna har et stort og uforutsigbart område å leke på slik at leken kan utvikle/fornye seg. på slik at leken kan utvikle/fornye seg.  Barna er i harmoni og er lydhøre overfor hverandre. hverandre.  Når barna har det godt med seg selv ser det ut til at de lettere tenker på å hjelpe hverandre. at de lettere tenker på å hjelpe hverandre.  Vi voksne får kvalitetstid sammen med barna i form av gode samtaler, tid til å filosofere form av gode samtaler, tid til å filosofere sammen og barna får bekreftelser og tettere sammen og barna får bekreftelser og tettere oppfølging i leken av tilstedeværende voksne. oppfølging i leken av tilstedeværende voksne.  De voksne legger opp til muligheter i leken og ikke begrensninger. ikke begrensninger.  Barnehagen kan legge opp til flere utedager for hele eller mindre grupper  Man kan ”byttelåne” barn innad på huset for å utvide omgangskretsen til enkelte barn  De voksne som trives godt med å drive ”utebarnehage” bør bli møtt på det, motiverte medarbeidere vil gjøre en god jobb!  Det å synliggjøre de ”gylne øyeblikkene” er viktig. Som kollega skal vi motivere hverandre og vi skal dele de gode opplevelser i hverdagen. På fellesmøter på huset bør de positive opplevelsene komme mer frem i plenum slik at bevisstgjøringen av hva vi anser som viktig kommer tydelig frem for alle.

18

19 Dokumentasjon som fremmer faglig utvikling  Systematisk arbeidet med dokumentasjon fremmer en reflekterende holdning  Det er ikke resultatet som er det vesentlige i arbeidet med dokumentasjon – det er: Refleksjonen rundt egne opplevelser, fortolkningen, evnen til å se bakenfor og stille nye spørsmål, evnen til å undre seg….. Refleksjonen rundt egne opplevelser, fortolkningen, evnen til å se bakenfor og stille nye spørsmål, evnen til å undre seg…..  Føre til enda bedre praksis I etterkant av en forskning skal vi kunne spore en endring på avdeling/hos personalet I etterkant av en forskning skal vi kunne spore en endring på avdeling/hos personalet

20 Barns medvirkning  En viktig del i prosjektet er å få med seg barnas opplevelser av situasjonen Barnet historie gir viktig informasjon Barnet historie gir viktig informasjon  Ta barns medvirkning på alvor Hva kan barnet fortelle om sin opplevelse Hva kan barnet fortelle om sin opplevelse  Gi økt kompetanse hos personalet Å samtale med barna Å samtale med barna Lytte til barna Lytte til barna  Respekt for barna Forklare hvorfor vi ønsker å henge bildet på veggen Forklare hvorfor vi ønsker å henge bildet på veggen Vil barna ha bildet av seg selv på veggen? Vil barna ha bildet av seg selv på veggen?

21 Erfaringer - organisering  Felles prosjekt for Bærums Verk distrikt  Viktig å inkludere og motivere hele personalet  Vi er 5 faglige veiledere og 6 barnehager Drar nytte av den ulike kompetansen vi sitter inne med  Styrerne er eiere og vi drivere Viktig i forhold til prioritering av tid og IKT utstyr Viktig i forhold til prioritering av tid og IKT utstyr Prioritere tid på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager Prioritere tid på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager  Ekstern veileder  Vår arbeidsform er å ha arbeidsmøter der vi planlegger sammen og fordeler ansvar  Vi jobber ofte to og to med oppgaver

22 Erfaringer – pedagogisk ledernettverk  Pedagogene er delt i 2 grupper  Nettverkene går over to dager fra kl 13.30 -15.45  Det har vært ulikt om vi alle har vært til stede på alle nettverkmøtene  Utveksle erfaringer i nettverket  Utfordring å følge opp bhg. uten faglig veileder Har hatt egen opplæring for disse assistentene Har hatt egen opplæring for disse assistentene  Opplæring av nyansatte pedagoger høst i egne grupper

23 Erfaringer - faglig utvikling.  Ivareta rammeplanens mål  Implementering av fagområdene IKT, neste år - språk IKT, neste år - språk Barns medvirkning Barns medvirkning Hold fokus på en ting over tid – her aksjonslæring Hold fokus på en ting over tid – her aksjonslæring Hele personalet engasjert Hele personalet engasjert Faglige diskusjoner Faglige diskusjoner Utfordringer i hverdagen i forhold til barnegrupper, enkeltbarn og personalet Utfordringer i hverdagen i forhold til barnegrupper, enkeltbarn og personalet

24 Erfaringer - faglig utvikling..  Alle: Bedre på refleksjon med medarbeiderne Bedre på refleksjon med medarbeiderne Større fokus på tilrettelegging – smågrupper Større fokus på tilrettelegging – smågrupper Viktig med gode voksne som ser barnas behov Viktig med gode voksne som ser barnas behov Legge bedre til rette for vennskap og god lek Legge bedre til rette for vennskap og god lek Bedre på å samtale med barna Bedre på å samtale med barna Bedre på å se godt samspill mellom barna Bedre på å se godt samspill mellom barna Bedre på å forstå sammenhenger og mekanismer Bedre på å forstå sammenhenger og mekanismer  Pedagogisk leder: Være leder i forskningen Være leder i forskningen Lede refleksjonsrundene Lede refleksjonsrundene

25 Utfordringer  Alle: Hvordan inkludere og motivere hele personalet? Hvordan inkludere og motivere hele personalet?  Pedagogisk leder: Å være forskningsleder Å være forskningsleder Ulikt fra avdeling til avdeling Ulikt fra avdeling til avdeling Organisering Organisering Refleksjon Refleksjon  Assistentene: Samtale med barn Samtale med barn  Utfordring i prosjektledelse: Å få oversikt når noen står fast eller lurer på noe Å få oversikt når noen står fast eller lurer på noe Oppfølging Oppfølging Motivering til å spørre om hjelp – melde behov Motivering til å spørre om hjelp – melde behov

26 Feire våre suksesser!!! Erfaringskonferanse for alle med utstilling av forskningene! Nettverkssamling på Sætern gård for pedagogene!

27

28

29


Laste ned ppt "Aksjonslæring Prosjekt i Bærums Verk distrikt 2007 -2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google