Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte for nye barnehagestyrere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte for nye barnehagestyrere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte for nye barnehagestyrere
2. september 2009

2 Barnehagekontoret i Bærum
Barnehagekontoret har ansvar for kommunens myndighetsoppgaver i følge barnehagelovgivningen og oppfølging av kommunale handlingsplaner som til enhver tid gjelder for barnehagefeltet

3 Hovedoppgave 1: Barnehagekontoret bidrar til at Bærum kommune oppnår full barnehagedekning snarest mulig

4 Hovedoppgave 2 : Barnehagekontoret sikrer at opptak av barn i barnehagene skjer på en effektiv og god måte til beste for brukerne

5 Hovedoppgave 3: Barnehagekontoret bidrar til å sikre god kvalitet i alle private og kommunale barnehager i kommunen

6 Kommunens rolle som tilsynsmyndighet kontroll dialog veiledning
Etablering – veiledning

7 Lovgrunnlaget § 16 Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. § 8 femte ledd Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses som nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver

8 Kommunens ansvarsforhold
Tilsyn med både kommunale og private barnehager Årsmelding – tilskudd Årsplaner Kontroll med at pålagte utbedringer/endringer gjennomføres Aktiv og god veiledning skal sikre barna i kommunen et godt barnehagetilbud Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøk i barnehagen God veiledning kan hindre pålegg om retting eller stengning

9 Tilsyn – innhold og kvalitet
Drives barnehagen etter barnehageloven og forskriftenes regler? Er driften ellers forsvarlig? Rammeplanen Barns rett til medvirkning Har barnehagen en plan for hvordan dette skal integreres i arbeidet? Foreldresamarbeid Bemanning Pedagognormen Tilstrekkelig bemanning I forhold til barnegruppen Barn med særskilte behov Samarbeidsutvalg Lokalene og uteområdene Tilrettelagt for ulike funksjonsnivå Arealnorm

10 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne
Beredskapsplaner Dispensasjon fra utdanningskravet Søskenmoderasjon Inntektsgradert foreldrebetaling Planleggingsdager

11 OPPTAKSRUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK 2009
HOVED-OG ETTEROPPTAK Alle må møte på områdemøtene Ha oversikt over og ta med egen Dexter-venteliste Om mulig, ha innstilling klar til opptaksmøtene TILBUD OM PLASS Send skriftlige tilbud på avtalt dato Tilbudet må informere om at søknaden slettes ved ubesvart eller nei-SVAR JA-SVAR Liste med nøyaktig startdato og oppholdstid sendes Barnehagekontoret/ Kontorfellesskapet Husk å melde eventuelle endringer på dette Datoen er viktig på grunn av kontantstøtteregistreringen

12 OPPTAKSRUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK 2009
NEI-SVAR - UBESVARTE TILBUD Svarbrevet fra foresatte påført riktig tekst: ”takket nei” eller ”ubesvart” samt dato og din signering. Sendes Barnehagekontoret fortløpende Sendes i stedet e-post, må barnets navn og fødselsdato påføres Barnehagekontoret sletter søknaden Lovfestet rett til barnehageplass mistes fram til neste hovedopptak OPPSIGELSE - LEDIG PLASS Ved oppsigelse: Meld fra om barnets navn, fødselsdato og sluttdato. Ledig plass: Avtal med Barnehagekontoret barnets navn, fødselsdato og startdato før foreldrene får beskjed. Alle tilbud sendes skriftlig.

13 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen.
Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009. DELMÅL 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen. 2. Alle barnehager har en årsplan som viser at loven og rammeplanen er implementert. 3. Det er utviklet sentrale og lokale prosjekter som bidrar til implementering av rammeplanen. 4. Barn, foreldre og personale skal delta. Vi er midt i satsningsområdet vårt, og som jeg etter å ha lest høstens årsplaner vet at 98% er i full gang med!

14 2007-2009: Implementering av rammeplan i alle barnehager og kompetanseutvikling for personalet

15 Fokusområder for barns læring og personalets kompetanse 2007-2010
Barns medvirkning Antall, rom og form Språk IKT i arbeidet med barna Progresjon i arbeidet med fagområdene Helhetlig opplæring – samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

16 Kapittel 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering
Alle barnehager skal utarbeide en årsplan Den enkelte barnehage avgjør i hvilken grad det i tillegg bør utformes planer for kortere perioder Barnehagen kan også ha behov for en langtidsplan for å sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet (Rammeplan s. 47)

17 Årsplanen Tar utgangspunkt i og er en konkretisering av rammeplan:
Hvordan barnehagen arbeider med … Slik gjør vi det … Har samarbeidsutvalget fastsatt årsplanen? Årsplan

18 Årsplanen skal inneholde
Omsorg, oppdragelse, lek og læring Dokumentasjon og vurdering Lokale kulturbegivenheter Overgang fra barnehage til skole Barns medvirkning Progresjon i fagområdene (Rammeplan 4.1)

19 Kapittel 3: Fagområdene Progresjon i arbeidet med fagområdene
Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barn og gruppens interesser og det lokale samfunnet, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også progresjon tydeliggjøres. (Rammeplan s.33)

20 System for dokumentasjon og vurdering for barnehageåret
BARN FORELDRE PERSONALE EVALUERING AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

21 Kompetanseutvikling Aktivitetsskjema for barnehagen Barnehageåret
Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø/ -stimulering Samarbeid barnehage-skole IKT Fagområdet Antall, rom og form Barnehagens egne fokusområder 06/07 07/08 08/09 09/10

22 Kompetanseutvikling Kurspåmelding Videreutdanning Etterutdanning
Lederopplæring Prosjekter/utviklingsarbeider i barnehagene Styrermøter for styrere i kommunale og private barnehager Faglig forum for pedagoger Erfaringsdeling Kurspåmelding

23 Etikk i dokumentasjonsarbeidet
Prosjekter Etikk i dokumentasjonsarbeidet Digital kompetanse - IKT i arbeidet med barna Tidlig innsats Matte i det lange løp Språk i fokus

24 Strategi for rekruttering av førskolelærere
Veiledning av nyutdannede førskolelærere Førskolelærerutdanning i Bærum Praksisbarnehager i Bærum – samarbeid med Høgskolen i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus MIB-arbeid

25 Innspill til fag- og kompetansegruppen
Styrernettverk Refleksjon Innspill til fag- og kompetansegruppen

26 Barnehagesiden på nettet


Laste ned ppt "Møte for nye barnehagestyrere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google