Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

101209 GVi1 Gjennomgående dokumentasjon Forsøk på alle trinn fra høsten 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "101209 GVi1 Gjennomgående dokumentasjon Forsøk på alle trinn fra høsten 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 GVi1 Gjennomgående dokumentasjon Forsøk på alle trinn fra høsten 2010

2 GVi2 Videregående utdanning Formål –En plass å lære –Studieforberedende kompetanse –Fagbrev –En plass å være Utfordring –Kvalitet pr. kr. i Norsk utdanning –Kunnskapsnasjonen Norge –Effektivisere utdanningen Tiltak: –Utdanningsreformen ”Kunnskapsløftet”

3 GVi3 Gjennomgående dokumentasjon, hvorfor ? Kunnskapsløftet: Myndighetenes tilbud: Færre kurstilbud Bredere og mer generell opplæring Sammenslåing av fag Forenkling av vurderingskriteriene Forenkling av dokumentasjon på kompetanse Bransjenes erfaring: Faglig svekkelse? Mindre fagprofesjon? Berørte bransjer mister forankring? Dårligere kvalitetssikring? Dokumentasjon av bestått utdanning tilfredsstiller ikke IK krav?

4 GVi4 Gjennomgående dokumentasjon, hvorfor ? ”Kunnskapsløftet” stiller krav om at alle skal gjennom alle kompetansemål Fagopplæringen er bred og generell Fag er slått sammen Skoler som ikke har tilstrekkelig utstyr og kompetanse Lærebedrifter som ikke har tilstrekkelig faglig bredde Forventet krav til kompetanse på fagbrevnivå blir ikke tilstrekkelig ivaretatt innen alle kompetansemål Hvilken kompetanse har den enkelte fagarbeider?”

5 GVi5 Gjennomgående dokumentasjon, hvorfor ? Bedriftenes IK systemer skal kunne dokumentere at den enkelte ansatte har kompetanse innen relativt smale virkeområder Kompetansekrav er forankret i lover og forskrifter Bransjen forventer at ulike offentlige krav til dokumentasjon følges opp av skolen ved at: –Elever lærer å forholde seg til formelle kvalifikasjons- og HMS krav fra dag en i skolen –Elever lærer å dokumentere eget arbeid og kompetanseutvikling

6 GVi6 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) –§ 12. Kongen kan gi forskrifter om krav til kvalifikasjoner for den som skal være faglig ansvarlig for eller selvstendig utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskrifter: Justis-, samferdsel-, arbeids-, kommunal-, finansdepartementet Hvordan ivaretar skolen ulike forskrifters krav om dokumentert kompetanse ? Gjennomgående dokumentasjon, hvorfor ?

7 GVi7 Dokumentasjon: Nyutdannet f agarbeider har følgende dokumentasjon på kompetanse Hva nyutdannet fagarbeider utføre av selvstendig elarbeid? Det bør bli bedre samordning mellom DSB og Utdanningsmyndighetene. Fagbrev ELEKTRIKER Bestått meget godt Vitnemål Vg2 elenergi Bestått meget godt

8 GVi8 Antall kurstilbud pr. årstrinn Vg1Vg2Vg3 Elektro1519 Bygg TIP1621 Helse169

9 GVi9 Kompetanse? Hva kan en nyutdannet fagarbeider ? Er dokumentasjonen på kompetanse tilpasset arbeidstakers og arbeidsgivers behov ? Hvordan lærer elever /lærlinger å forholde seg til kompetanse- og dokumentasjonskrav

10 GVi10 Oppdragsbrev: Som en dokumentasjon av de læringsaktiviteter en elev/lærling har deltatt i (relatert til kompetansemålene i læreplanverket for Kunnskapsløftet), ut over den dokumentasjon av kompetanse som fremkommer gjennom vitnemål og fag- og svennebrev, skal det initieres en utprøving av en gjennomgående dokumentasjonsordning i fag- og yrkesopplæringen på videregående opplærings nivå.

11 GVi11 Oppdragsbrev: Mål for utprøvingen av en gjennomgående dokumentasjonsordning –Utprøvingen skal bidra til vurderingen av fagarbeideres og arbeidsgiveres behov for en dokumentasjonsordning og av dokumentasjonens nytteverdi. –Utprøvingen skal bidra til erfaringsinnhenting med ulike modeller for en gjennomgående dokumentasjonsordning og om man kan velge ulike modeller for ulike fag. –Utprøvingen skal gi grunnlag til å ta stilling til om dokumentasjonsordningen skal innføres permanent og forskriftsfestes.

12 GVi12 Oppdragsbrev: Utdanningsdirektoratet skal lede arbeidet med utprøving av gjennomgående dokumentasjonsordningen etter mandatet som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. SRY, de faglige rådene og fylkeskommunene skal konsulteres i prosessen. 1. Utdanningsdirektoratet skal i samarbeid med de faglige rådene velge ut hvilke lærefag innenfor de deltagende programområdene som skal inngå i utprøvingen. 2. Utdanningsdirektoratet skal bistå de faglige rådene og fylkeskommunene i å utarbeide konkrete modeller for utprøvingen. Disse skal tilpasses innenfor det mandatet som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 3. Utdanningsdirektoratet skal organisere og lede en arbeidsgruppe med deltakere fra utprøvingsfylkene og de aktuelle faglige råd. Arbeidsgruppen skal bidra til å løse praktiske spørsmål som må avklares forut for og i løpet av utprøvingsperioden og skal gi innspill til evaluering av utprøvingen. Utdanningsdirektoratet utformer et mandat for denne arbeidsgruppen. 4. Utprøvingen skal foregå skoleåret i Vgl, Vg2 og Vg3 (læretid i bedrift).

13 GVi13 Oppdragsbrev: Utdanningsdirektoratet skal sørge for samordning av utprøvingen slik at en sikrer at flere modeller kan prøves ut. De faglige rådene gis i oppgave å utarbeide en elektronisk mal for dokumentasjonen. Utprøvingen skal evalueres av ekstern evaluator. –NB: Bedrifter (instruktør) får besøk av evaluator –Kjenner bedriftene godt nok til forsøket og - -

14 GVi14 * = alternativt kryssløp fra Vg1 TIP * *

15 GVi15 Utdanningsmuligheter Grunnskole 10 år Videregående skole Studiespesialiserende 3år Yrkesfag, 2 år Læretid 2år i bedrift Universitet Forkurs Master Bachelor (Fagtekniker) Praksis som fagarbeider Fagprøve Høyskole Y-vei Skoleplikt 10år Skolerett 3år Grunnutdanning 13år Tertiær utdanning Fagskole 0,5 – 2 år Yrkesrettet ut over Vg

16 GVi16 Hvordan dokumentere kompetanse i forhold til bl.a. elsikkerhet og virkeområder ? Hvordan dokumentere kompetanse i forhold til bl.a. elsikkerhet og virkeområder ? Rådets anbefaling på fagstruktur Vg3: - fordypninger på fag opprettholdes * = Faglig råd anbefaler at vg2 automatisering og vg2 kulde også skal kunne ta inn elever fra vg1 TIP dersom krav til kompetanse er ivaretatt Vg3 * Kulde-/ -montør 2+2 Telekom.montør Elektriker-bygg -tekn.el -maritim Energimontør Energioperatør Heismontør Signalmontør Togelektriker Elektroreparatør El.motor- og transf.rep. 2+2 Flyteknikk Avionikk Tavlemontør * Automasjon - prosess -elektromekanisk Fj.styrte.undervannsop Data- elektroniker Romteknologi

17 GVi17 Virkeområder i registreringsforskriften Lavspenningsanlegg (10 virkeområder) Bygningsinstallasjoner Industriinstallasjoner Elektriske anlegg i sykehus – rom for medisinsk bruk Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) Automatiseringsanlegg Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift Forsyningsanlegg Ledningsanlegg Maritime elektriske anlegg Høyspenningsanlegg (3 virkeområder) Høyspenningsanlegg i bygninger Høyspenning forsyningsanlegg Høyspenning ledningsanlegg

18 GVi18 Elenergi Automatisering Dataelektronikk

19 GVi19 Formelle krav til dokumentert kompetanse Forskrifter: Justis-, samferdsel-, arbeids-, kommunal-, finansdepartementet Hvordan ivaretar utdanningen slik kompetanse, om krav til dokumentert praksis?

20 GVi20 Gjennomgående dokumentasjon Alle elektrobedrifter skal ha et IK system som dokumenterer at den enkelte ansatte har kompetanse til arbeidsoppgaver som de utfører Fagutdanningen må gi opplæring i, og praktisere ulike forskrifters krav til dokumentasjon av kompetanse Skole og arbeidsliv må samarbeide om utvikling av et enkelt nasjonalt system for dokumentasjon av kompetanse, som kan brukes i både skole og bedrift og som kompetansedokumentasjon for den enkelte fagarbeider

21 GVi21 Forsøk gjennomgående dokumentasjon All praksis skal dokumenteres: –Felles progamfag, prosjekt til fordypning, Vg3 skole, læretid Dokumentasjonskriterier –Arbeidslivets behov !

22 GVi22 Forslag dokumentasjonskriterier Vg3 elektriker –Byggtekniske installasjoner Energi automasjon –Industriinstallasjoner –Maritime installasjoner –Datatekniske installasjoner Ekom Sikkerhet/alarm

23 GVi23 Forslag dokumentasjonskriterier Vg3 elektriker Bygningsinstallasjoner Industriinstallasjoner Elektriske anlegg i sykehus – rom for medisinsk bruk Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) Automatiseringsanlegg Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift Forsyningsanlegg Ledningsanlegg Maritime elektriske anlegg Ekom Sikkerhet/alarm Høyspenningsanlegg (3 virkeområder) Høyspenningsanlegg i bygninger Høyspenning forsyningsanlegg Høyspenning ledningsanlegg

24 GVi24 Fagbrev Elektriker Bestått meget godt Bygning Industri Automatisering Maritime Ekom-,/sikkerhet

25 GVi25 Forslag dokumentasjonskriterier Vg2 elenergi Elenergi Styring og Automasjon Data/elektronikk FSE/HMS –Eventuelt underpunkt ?

26 GVi26 Forslag dokumentasjonskriterier Vg1 elektro Elenergi Styring og Automasjon Data/elektronikk FSE/HMS –Gjennomført opplæring i sikkerhet og førstehjelp i forhold til FSE. Dato for sluttført opplæring og eventuell henvisning til kursbevis.

27 GVi27 Forslag dokumentasjonskriterier Vg3 automatisering Bygningsinstallasjoner Industriinstallasjoner Elektriske anlegg i sykehus – rom for medisinsk bruk Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) Automatiseringsanlegg Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift Forsyningsanlegg Ledningsanlegg Maritime elektriske anlegg Mekanisk Luft hydraulikk Prosessregulering

28 GVi28 Automatiker, Vg3 Områder Elenergi/industriinstallasjoner Automatiseringsanlegg Mekanisk arbeid –System –Infrastruktur/utstyr –Eksplosjonsfarlige områder –Styringssystemer –Reguleringssystemer –Pneumatikk –Hydraulikk

29 GVi29 Vg2 Automasjon Områder Automatisering Elenergi Mekanisk HMS/FSE System –Styring –Regulering –Pneumatikk –Hydraulikk

30 GVi30 Fagbrev Automatiker Bestått meget godt 1. Elenergi Elenergi/industriinstallasjoner 2.Automatiseringsanlegg 3.Mekanisk arbeid

31 GVi31 Forslag til synliggjøring av kompetanseprofil Bygning Industri Maritim Ekom-,/sikkerhet + + Kompetanse bevis Vg2 Vitnemål eksamen Vg3 Fagbrev ELEKTRIKER Bestått meget godt

32 GVi32 Dokumentasjonsverktøy Data valgfritt program Åpent grensesnitt –Data skal kunne overføres mellom ulike program Eksempel exel-arkEksempel

33 GVi33 Forslag dokumentasjonskriterier Vg3 energimontør Luftanlegg Kabelanlegg Stasjonsanlegg Produksjonsanlegg Fiber Bedre samsvar medvirkeområder ? Fag i VG3 læreplan Overføring Drift vedlikehold

34 GVi34 Forslag dokumentasjonskriterier Vg3 telekommunikasjonsmontør Ekom Alarm sikkerhet Elenergi Fag i Vg3 læreplan Elektroniske kommunikasjonsnett Alarm, signal, styring

35 GVi35 Forslag dokumentasjonskriterier Vg2 dataelektronikk Data- og elektronikksystemer Elektronisk infrastruktur Elenergi FSE/HMS Fag i Vg2 læreplan Data- og elektronikksystemer Elektronisk infrastruktur

36 GVi36 Dokumentasjonsverktøy Data Åpent grensesnitt

37 GVi37 Fremdrift ?

38 GVi38 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "101209 GVi1 Gjennomgående dokumentasjon Forsøk på alle trinn fra høsten 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google