Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgående dokumentasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgående dokumentasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgående dokumentasjon
Forsøk på alle trinn fra høsten 2010 GVi

2 Videregående utdanning
Formål En plass å lære Studieforberedende kompetanse Fagbrev En plass å være Utfordring Kvalitet pr. kr. i Norsk utdanning Kunnskapsnasjonen Norge Effektivisere utdanningen Tiltak: Utdanningsreformen ”Kunnskapsløftet” GVi

3 Gjennomgående dokumentasjon, hvorfor ?
Kunnskapsløftet: Myndighetenes tilbud: Færre kurstilbud Bredere og mer generell opplæring Sammenslåing av fag Forenkling av vurderingskriteriene Forenkling av dokumentasjon på kompetanse Bransjenes erfaring: Faglig svekkelse? Mindre fagprofesjon? Berørte bransjer mister forankring? Dårligere kvalitetssikring? Dokumentasjon av bestått utdanning tilfredsstiller ikke IK krav? GVi

4 Gjennomgående dokumentasjon, hvorfor ?
”Kunnskapsløftet” stiller krav om at alle skal gjennom alle kompetansemål Fagopplæringen er bred og generell Fag er slått sammen Skoler som ikke har tilstrekkelig utstyr og kompetanse Lærebedrifter som ikke har tilstrekkelig faglig bredde Forventet krav til kompetanse på fagbrevnivå blir ikke tilstrekkelig ivaretatt innen alle kompetansemål Hvilken kompetanse har den enkelte fagarbeider?” GVi

5 Gjennomgående dokumentasjon, hvorfor ?
Bedriftenes IK systemer skal kunne dokumentere at den enkelte ansatte har kompetanse innen relativt smale virkeområder Kompetansekrav er forankret i lover og forskrifter Bransjen forventer at ulike offentlige krav til dokumentasjon følges opp av skolen ved at: Elever lærer å forholde seg til formelle kvalifikasjons- og HMS krav fra dag en i skolen Elever lærer å dokumentere eget arbeid og kompetanseutvikling GVi

6 Gjennomgående dokumentasjon, hvorfor ?
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 12. Kongen kan gi forskrifter om krav til kvalifikasjoner for den som skal være faglig ansvarlig for eller selvstendig utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskrifter: Justis-, samferdsel-, arbeids-, kommunal-, finansdepartementet Hvordan ivaretar skolen ulike forskrifters krav om dokumentert kompetanse ? GVi

7 Dokumentasjon: Nyutdannet fagarbeider har følgende dokumentasjon på kompetanse Hva nyutdannet fagarbeider utføre av selvstendig elarbeid? Det bør bli bedre samordning mellom DSB og Utdanningsmyndighetene. Vitnemål Vg2 elenergi Bestått meget godt Fagbrev ELEKTRIKER Bestått meget godt GVi

8 Antall kurstilbud pr. årstrinn
Vg1 Vg2 Vg3 Elektro 1 5 19 Bygg 5+4 22 TIP 6 21 Helse 9 GVi

9 Kompetanse? Hva kan en nyutdannet fagarbeider ?
Er dokumentasjonen på kompetanse tilpasset arbeidstakers og arbeidsgivers behov ? Hvordan lærer elever /lærlinger å forholde seg til kompetanse- og dokumentasjonskrav GVi

10 Oppdragsbrev: Som en dokumentasjon av de læringsaktiviteter en elev/lærling har deltatt i (relatert til kompetansemålene i læreplanverket for Kunnskapsløftet), ut over den dokumentasjon av kompetanse som fremkommer gjennom vitnemål og fag- og svennebrev, skal det initieres en utprøving av en gjennomgående dokumentasjonsordning i fag- og yrkesopplæringen på videregående opplærings nivå. GVi

11 Oppdragsbrev: Mål for utprøvingen av en gjennomgående dokumentasjonsordning Utprøvingen skal bidra til vurderingen av fagarbeideres og arbeidsgiveres behov for en dokumentasjonsordning og av dokumentasjonens nytteverdi. Utprøvingen skal bidra til erfaringsinnhenting med ulike modeller for en gjennomgående dokumentasjonsordning og om man kan velge ulike modeller for ulike fag. Utprøvingen skal gi grunnlag til å ta stilling til om dokumentasjonsordningen skal innføres permanent og forskriftsfestes. GVi

12 Oppdragsbrev: Utdanningsdirektoratet skal lede arbeidet med utprøving av gjennomgående dokumentasjonsordningen etter mandatet som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. SRY, de faglige rådene og fylkeskommunene skal konsulteres i prosessen. 1. Utdanningsdirektoratet skal i samarbeid med de faglige rådene velge ut hvilke lærefag innenfor de deltagende programområdene som skal inngå i utprøvingen. 2. Utdanningsdirektoratet skal bistå de faglige rådene og fylkeskommunene i å utarbeide konkrete modeller for utprøvingen. Disse skal tilpasses innenfor det mandatet som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 3. Utdanningsdirektoratet skal organisere og lede en arbeidsgruppe med deltakere fra utprøvingsfylkene og de aktuelle faglige råd. Arbeidsgruppen skal bidra til å løse praktiske spørsmål som må avklares forut for og i løpet av utprøvingsperioden og skal gi innspill til evaluering av utprøvingen. Utdanningsdirektoratet utformer et mandat for denne arbeidsgruppen. 4. Utprøvingen skal foregå skoleåret i Vgl, Vg2 og Vg3 (læretid i bedrift). GVi

13 Oppdragsbrev: Utdanningsdirektoratet skal sørge for samordning av utprøvingen slik at en sikrer at flere modeller kan prøves ut. De faglige rådene gis i oppgave å utarbeide en elektronisk mal for dokumentasjonen. Utprøvingen skal evalueres av ekstern evaluator. NB: Bedrifter (instruktør) får besøk av evaluator Kjenner bedriftene godt nok til forsøket og - - GVi

14 * * * = alternativt kryssløp fra Vg1 TIP GVi

15 Praksis som fagarbeider
Utdanningsmuligheter Master Universitet Bachelor (Fagtekniker) Høyskole Y-vei Fagskole 0,5 – 2 år Yrkesrettet ut over Vg Forkurs Tertiær utdanning 2015 Grunnutdanning 13år Praksis som fagarbeider Fagprøve Læretid 2år i bedrift Videregående skole Studiespesialiserende 3år Yrkesfag, 2 år Skolerett 3år 2010 Grunnskole 10 år Skoleplikt 10år GVi

16 kompetanse i forhold til bl.a. elsikkerhet og virkeområder ?
Rådets anbefaling på fagstruktur Vg3: - fordypninger på fag opprettholdes Hvordan dokumentere kompetanse i forhold til bl.a. elsikkerhet og virkeområder ? * = Faglig råd anbefaler at vg2 automatisering og vg2 kulde også skal kunne ta inn elever fra vg1 TIP dersom krav til kompetanse er ivaretatt Vg3 * Kulde-/ -montør Telekom.montør Elektriker -bygg -tekn.el -maritim Energimontør Energioperatør Heismontør Signalmontør Togelektriker Elektroreparatør El.motor- og transf.rep Flyteknikk Avionikk Tavlemontør * Automasjon -prosess -elektromekanisk Fj.styrte.undervannsop Data- elektroniker Romteknologi GVi

17 Virkeområder i registreringsforskriften
Lavspenningsanlegg (10 virkeområder) Bygningsinstallasjoner Industriinstallasjoner Elektriske anlegg i sykehus – rom for medisinsk bruk Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) Automatiseringsanlegg Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift Forsyningsanlegg Ledningsanlegg Maritime elektriske anlegg Høyspenningsanlegg (3 virkeområder) Høyspenningsanlegg i bygninger Høyspenning forsyningsanlegg Høyspenning ledningsanlegg GVi

18 Automatisering Elenergi Dataelektronikk GVi

19 Formelle krav til dokumentert kompetanse
Forskrifter: Justis-, samferdsel-, arbeids-, kommunal-, finansdepartementet Hvordan ivaretar utdanningen slik kompetanse, om krav til dokumentert praksis? GVi

20 Gjennomgående dokumentasjon
Alle elektrobedrifter skal ha et IK system som dokumenterer at den enkelte ansatte har kompetanse til arbeidsoppgaver som de utfører Fagutdanningen må gi opplæring i, og praktisere ulike forskrifters krav til dokumentasjon av kompetanse Skole og arbeidsliv må samarbeide om utvikling av et enkelt nasjonalt system for dokumentasjon av kompetanse, som kan brukes i både skole og bedrift og som kompetansedokumentasjon for den enkelte fagarbeider GVi

21 Forsøk gjennomgående dokumentasjon
All praksis skal dokumenteres: Felles progamfag, prosjekt til fordypning, Vg3 skole, læretid Dokumentasjonskriterier Arbeidslivets behov ! GVi

22 Forslag dokumentasjonskriterier Vg3 elektriker
Byggtekniske installasjoner Energi automasjon Industriinstallasjoner Maritime installasjoner Datatekniske installasjoner Ekom Sikkerhet/alarm GVi

23 Forslag dokumentasjonskriterier Vg3 elektriker
Bygningsinstallasjoner Industriinstallasjoner Elektriske anlegg i sykehus – rom for medisinsk bruk Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) Automatiseringsanlegg Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift Forsyningsanlegg Ledningsanlegg Maritime elektriske anlegg Ekom Sikkerhet/alarm Høyspenningsanlegg (3 virkeområder) Høyspenningsanlegg i bygninger Høyspenning forsyningsanlegg Høyspenning ledningsanlegg GVi

24 Fagbrev Elektriker Bestått meget godt Ekom-,/sikkerhet Industri
Automatisering Maritime Bygning GVi

25 Forslag dokumentasjonskriterier Vg2 elenergi
Styring og Automasjon Data/elektronikk FSE/HMS Eventuelt underpunkt ? GVi

26 Forslag dokumentasjonskriterier Vg1 elektro
Elenergi Styring og Automasjon Data/elektronikk FSE/HMS Gjennomført opplæring i sikkerhet og førstehjelp i forhold til FSE. Dato for sluttført opplæring og eventuell henvisning til kursbevis. GVi

27 Forslag dokumentasjonskriterier Vg3 automatisering
Bygningsinstallasjoner Industriinstallasjoner Elektriske anlegg i sykehus – rom for medisinsk bruk Elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) Automatiseringsanlegg Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder Elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift Forsyningsanlegg Ledningsanlegg Maritime elektriske anlegg Mekanisk Luft hydraulikk Prosessregulering GVi

28 Automatiker, Vg3 Områder Elenergi/industriinstallasjoner
Automatiseringsanlegg Mekanisk arbeid System Infrastruktur/utstyr Eksplosjonsfarlige områder Styringssystemer Reguleringssystemer Pneumatikk Hydraulikk GVi

29 Vg2 Automasjon Områder Automatisering Elenergi Mekanisk HMS/FSE System
Styring Regulering Pneumatikk Hydraulikk GVi

30 Elenergi/industriinstallasjoner Automatiseringsanlegg Mekanisk arbeid
Fagbrev Automatiker Bestått meget godt 1 3 2 Elenergi/industriinstallasjoner Automatiseringsanlegg Mekanisk arbeid 1. Elenergi GVi

31 Forslag til synliggjøring av kompetanseprofil
Fagbrev ELEKTRIKER Bestått meget godt Kompetanse bevis Vg2 Vitnemål eksamen Vg3 + + Bygning Industri Maritim Ekom-,/sikkerhet GVi

32 Dokumentasjonsverktøy
Data valgfritt program Åpent grensesnitt Data skal kunne overføres mellom ulike program Eksempel exel-ark GVi

33 Forslag dokumentasjonskriterier Vg3 energimontør
Luftanlegg Kabelanlegg Stasjonsanlegg Produksjonsanlegg Fiber Bedre samsvar medvirkeområder ? Fag i VG3 læreplan Overføring Drift vedlikehold GVi

34 Forslag dokumentasjonskriterier Vg3 telekommunikasjonsmontør
Fag i Vg3 læreplan Elektroniske kommunikasjonsnett Alarm, signal, styring Ekom Alarm sikkerhet Elenergi GVi

35 Forslag dokumentasjonskriterier Vg2 dataelektronikk
Data- og elektronikksystemer Elektronisk infrastruktur Elenergi FSE/HMS Fag i Vg2 læreplan Data- og elektronikksystemer Elektronisk infrastruktur GVi

36 Dokumentasjonsverktøy
Data Åpent grensesnitt GVi

37 Fremdrift ? GVi

38 Takk for oppmerksomheten !
GVi


Laste ned ppt "Gjennomgående dokumentasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google