Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalifiserende moduler i fagskolen Gunnar Visnes Norsk Teknologi 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalifiserende moduler i fagskolen Gunnar Visnes Norsk Teknologi 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalifiserende moduler i fagskolen Gunnar Visnes Norsk Teknologi 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 1

2 Fagskolens utfordringer •Rammevilkår –Fagskoleutdanning er: •yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse •som har et omfang fra et halvt studieår til to studieår. •som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. •Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder •Forpliktende samarbeidsarena med bransjen? •Er fagskolen tilstrekkelig tilpasset næringslivets kompetansebehov? 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 2

3 Fagskolens utfordringer •Hvem er målgruppen? •Hvilket marked leverer fagskolen til? •Hvordan er produktet tilpasset markedet? •Hvilke rutiner har fagskolen for løpende markedstilpasning? 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 3

4 •Økonomi –Offentlig finansiert –Kostnader pr. helårsstudent –Næringslivets deltagelse •Hele verdikjeden •Forelesninger •Utstyr Fagskolens utfordringer 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 4

5 Fagskolens utfordringer •Tilstrekkelig driftsgrunnlag –Hvor mange studietilbud og hvor –Samarbeid mellom fagskoler –Samarbeid mellom fylkeskommuner –Små fag og landslinjer (Kulde) 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 5

6 Fagskolens utfordringer •Relevante utdanningstilbud –Norsk Teknologi prioriterer fagskoleutdanning som formelle kvalifikasjonskrav •El.installatør •Ekom autorisasjon •Kulde •Energirådgiver •KEM •etc –Personer som forestår bør ha minimum toårig fagskoleutdanning –Bedriftsledelse med IK og KS er prioriterte kompetansekrav fra fagmyndighetene (DSB og PT og IK forskriften) –Utdanningstilbud tilrettelegges i samarbeid med bransjen –Nasjonal plan som grunnlag 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 6

7 Elektrobransjen har behov for: En 2-årig fagskoleutdanning som: • ivaretar PTs, FKEs, IKs og NOKUTs krav •gir mulighet til påbygging og etterutdanning av formell kompetanse og spesialiseringer 7 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen

8 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk FKE •§ 11. Kvalifikasjoner for den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg –Den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg, skal ha formell teoretisk og praktisk elsikkerhetsutdanning som minst tilsvarer kravene til elektroinstallatør, og tilleggskompetanse som er relevant for de elektriske anlegg vedkommende skal forestå utførelse og vedlikehold av. 8 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen

9 Veiledning til FKE Til § 11, Kvalifikasjoner til den som skal forestå utførelse og vedlikehold herunder reparasjon av elektriske anlegg •Elektroinstallatør –Elektroinstallatør er en person som har bestått en egen prøve og som forutsettes å ha minst følgende utdanning: –Eksamen fra teknisk høyskole, ingeniørhøyskole eller to-årig teknisk fagskole, linje for elkraftteknikk. •For tekniker (teknisk fagskole) kreves at vedkommende må være elektromontør gruppe L. Videre kreves to års allsidig praksis som tekniker, eller fire års praksis som elektromontør gruppe L ved installasjonsvirksomhet lavspenning. For elektroinstallatør som også skal forestå utførelse av høyspenningsanlegg (elektro- installatør gruppe H), kreves for tekniker ytterligere minst ett års allsidig høyspenningspraksis som tekniker ved installasjonsvirksomhet. •For at en elektroinstallatør skal anses som tilstrekkelig kvalifisert til å forestå utførelse av elektriske anlegg innenfor spesielle områder, som energiforsyningsanlegg, maritime installasjoner, automatiseringsanlegg, elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, elektriske anlegg i heiser mv., forutsettes vedkommende å kunne dokumentere nødvendige tilleggskompetanse. For at virksomheten skal anses kvalifisert, må både den som forestår og den som utfører kunne dokumentere sin kompetanse innenfor det aktuelle område. •Det vises også til gjeldende bestemmelser om registrering av virksomhet som prosjekterer, vedlikeholder og utfører arbeid på elektriske anlegg. 9 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen

10 2-årig fagskoleutdanning elkraft 10 Norsk og eng. kommunikasjon (7+3) 10 fp Matematikk og fysikk (6+4) 10 fp LØM 14 fp Grunnlagsmoduler 26 fp Fordypningsmoduler 1: (energiproduksjon, distribusjon og installasjoner) 21 fp Fordypningsmoduler 2: (automatiserte anlegg og elektriske maskiner) 19 fp + tegning 1fp 20 fp Lokale, valgbare emner 10 fp Hovedprosjekt 9 fp Dagens modell år 1 60 fp år 2 60 fp DSB forutsetter at dagens 2årige fagskoleutdanning i elkraftteknikk legges til grunn for godkjenningen 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen

11 Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften) § 1. Formål •Formålet med forskriften er å sikre at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt, og at personell i virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold har nødvendige kvalifikasjoner. § 2. Virkeområde •Forskriften gjelder krav om autorisasjon av virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett. Forskriften omfatter ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. § 5. Krav om kvalifisert person •Autorisert virksomhet skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til kvalifisert person. •Kvalifisert person skal ha a)utdanning tilsvarende eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag b)ett års relevant praksis 11 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen

12 Ekom autorisasjonskrav •Fagskoletilbud på 15 fagskolepoeng •Utviklet av fagskolen i Horten og Bergen (elektronikk) i samarbeid med Post- og Teletilsynet og Norsk Teknologi •Likhet i kvalifikasjonskrav for ekom og elinstallasjon 12 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen

13 Bransjens behov 13 2-årig elkraft utdanning 2-årig elektronikk utdanning Ekom spesialisering 15 fp Ekom fagskole spesialisering som frivillig påbygging eller etterutdanning 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen er ikke fagskoleutdanning

14 Fagskoleutdanninger kan tilpasses bedre til elektrobransjens behov 14 2-årig elkraft utdanning 2-årig elektronikk utdanning Ekom spesialisering 15 fp Ivaretar FKEs krav 2-årig automasjon utdanning Ekom spesialisering 15 fp Ekom spesialisering 15 fp 2-årig elkraft utdanning Ivaretar PTs krav NOKUT: Påbygging fra annen utdanning er ikke fagskoleutdanning Ivaretar PTs og FKEs krav 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen

15 Fagskole elkraft m/spesialisering 2. studieår Norsk og eng. kommunikasjon (7+3) 10 fp Matematikk og fysikk (6+4) 10 fp LØM 14 fp Grunnlagsmoduler 26 fp Fordypningsmoduler 1: (energiproduksjon, distribusjon og installasjoner) 21 fp Fordypningsmoduler 2: (automatiserte anlegg og elektriske maskiner) 19 fp + tegning 1fp 20 fp Lokale, valgbare emner 10 fp Hovedprosjekt 9 fp Dagens modell 1. år 60 fp 2. år 60 fp Spesialisering elenergi inkl. lokale emner15 f Fordypningsmoduler36 fp Hovedprosjekt9 fp Forslag til nytt 2. år med spesialiseringsmodul elenergi: Utdanningsplan presenteres med en spesialisering i elkraft på 15 fp, der lokale emner er lagt inn i spesialiseringsmodulen og faglig innhold styrker de øvrige emnene. Side 1 15 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen

16 Forslag til ny fagskole elkraft med spesialiseringer Yrkesrettet kommunikasjon (9+3) 12 fp Anvendt matematikk og fysikk (6+4) 10 fp LØM 14 fp Elektroteknikk m/dok 12 fp Elektroniske systemer m/dok 12 fp Fordypningsemne 1 (energiproduksjon, distribusjon og forbruk /installasjoner) 13 fp Fordypningsemne 2 (automatiserte anlegg og elektriske maskiner) 13 fp Faglig ledelse +lokale (valgbare) emner 10 fp Hovedprosjekt 9 fp 1. år Ekom spesialisering 15 fp «Ekom-modul» Elenergi s pesialisering 15 fp. Delemne 1 (energiproduksjon, distribusjon og forbruk /installasjoner) 8fp Delemne 2 (automatiserte anlegg og elektriske maskiner) 7fp. Side 2 16 Eventuell annen spesialisering 15 fp 2.år Fordypningsemner Spesialiseringer Hovedprosjekt 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen

17 Teknologi og fag - Dimensjonering - Prosjektering - Prosjektledelse - NEK 400 - NEK 400 -Enøk -PBL -Ekom III Alle virksomheter skal ha et aktivt fungerende internkontrollsystem som er: tilpasset virksomhetens •art, •aktiviteter, •risikoforhold og •størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i medhold av HMS- og sikkerhetslovgivningen Lover og regler skal følges av alle ansatte i det daglige virke Rammebetingelser - Lover - Forskrifter - LOK IK-forskrift IK-forskrift - FSE - FSE - AML - AML - FEL - FEU - FEK II Kvalifikasjonsbehov for ledelse av elektroinstallasjonsbedrift I 17 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen

18 Internkontroll innebærer at virksomheten skal:Dokumentasjon 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 18 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten – 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer - 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes- 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetmå dokumenteres skriftlig 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt må dokumenteres skriftlig 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene må dokumenteres skriftlig 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen må dokumenteres skriftlig 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen,for eksempel instrukser, tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf. Frivillige sertifikater kan også inngå som en del av dokumentasjonen

19 Fagskolens utfordring ? •Fagskolen er minstekrav til elinstallatør –Mer enn 70% av rekrutteringen kommer fra fagskolen –Mer enn 50 % stryker på installatørprøven –DSB er ikke fornøyd med elektrobedriftenes kvalitet (for mange feil, mangler og skader) –Evaluering av installatørprøven viste at den har nødvendig faglig innhold og nivå •Hvordan forholder fagskolen seg til dette ? 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 19

20 Elektrobransjen har behov for: En 2-årig fagskoleutdanning som: •Ivaretar FKEs og PTs krav på en forsvarlig måte –Bedriftsledelse –Kvalitet –Holdninger –Skader –Fagkompetanse •Implementering av bedriftens IK system blant alle ansatte i det daglige virke 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 20

21 Gruppearbeid Forslag til ny fagskole elkraft med spesialiseringer Yrkesrettet kommunikasjon (9+3) 12 fp Anvendt matematikk og fysikk (6+4) 10 fp LØM 14 fp Grunnlagsemner24 fp Forslag til emner, innhold og omfang ? Fordypningsemner36 fp Forslag til emner, innhold og omfang ? Hovedprosjekt 9 fp 1. år Ekom spesialisering 15fp «Ekom-modul» Elenergi s pesialisering 15fp. Forslag til delemner, innhold og omfang ? 21 Eventuell annen spesialisering 15 fp 2.år Fordypningsemner Spesialiseringer Hovedprosjekt 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen Grunnlagsemner

22 Gruppearbeid TIP og bygg Vurder behov for spesialiseringer og lag forslag til nasjonal plan Yrkesrettet kommunikasjon (9+3) 12 fp Anvendt matematikk og fysikk (6+4) 10 fp LØM 14 fp Grunnlagsemner24 fp Forslag til emner, innhold og omfang ? Fordypningsemner? fp Forslag til emner, innhold og omfang ? Hovedprosjekt 9 fp 1. år Spesialisering 2 ? fp «Ekom-modul» Spesialisering 1 ? fp. Forslag til delemner, innhold og omfang ? 22 Eventuell annen spesialisering ? fp 2.år Fordypningsemner Spesialiseringer Hovedprosjekt 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen Grunnlagsemner

23 Næringslivet er avhengig av fagskolen som kompetansetilbyder Norsk Teknologi ønsker å bidra i utviklingen av en god fagskole Takk for oppmerksomheten ! 23 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen


Laste ned ppt "Kvalifiserende moduler i fagskolen Gunnar Visnes Norsk Teknologi 121101 - Lærerkonferanse Fagskolen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google