Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tlf. 69306566, e-post. hmsavd@fredrikstad.kommune.no NYHETSBREV nr. 4 FRA HMS-AVDELINGEN-BEDRIFTSHELSETJENESTEN DESEMBER 2011 Innhold: TEMA: Konflikthåndtering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tlf. 69306566, e-post. hmsavd@fredrikstad.kommune.no NYHETSBREV nr. 4 FRA HMS-AVDELINGEN-BEDRIFTSHELSETJENESTEN DESEMBER 2011 Innhold: TEMA: Konflikthåndtering."— Utskrift av presentasjonen:

1 tlf. 69306566, e-post. hmsavd@fredrikstad.kommune.no
NYHETSBREV nr. 4 FRA HMS-AVDELINGEN-BEDRIFTSHELSETJENESTEN DESEMBER 2011 Innhold: TEMA: Konflikthåndtering Vårens kurs Tema: Konflikthåndtering Innledning Der det er mennesker – blir det før eller senere konflikter. En sunn organisasjon handler ikke nødvendigvis om hvor få eller mange konflikter den har, men hvordan den velger å håndtere dem. Det fins ikke fasitsvar på hva som er den riktige måten å gjøre det på – ulike konflikter på ulike nivåer må håndteres ulikt. I de vanskeligste konfliktene er det særdeles viktig å kjenne lover og regler og hvilke roller, plikter og oppgaver vi har som ledere og øvrige arbeidstakere i arbeidslivet. Vi må ha en god forståelse for hva konflikter er og hvordan de ofte utvikler seg. Ulike definisjoner på konflikter Et tradisjonelt syn på konflikter i arbeidsmiljøer har vært at konflikter er vanskelige sykdomstegn i en organisasjon, noe som skal unngås, at de forårsakes av vanskelige personer og at noen har skylda. Senere har en begynt å betrakte konflikt som en uunngåelig og naturlig del av alt samarbeid og all endring og at et moderat nivå av konflikt kan lede til nytenking og utvikling. En konflikt kan være et resultat av strukturelle og fysiske faktorer som partene ikke har kontroll over – men partene har allikevel hvert sitt ansvar. Det er ikke til å komme fra at konflikter kan bli en stor belastning både for de som er parter og for miljøet rundt – slik at det er like viktig å ta regi på konflikter som det er å ha kontroll over økonomien i en virksomhet. Fredrikstad kommune, HMS-avdelingen-Bedriftshelsetjenesten, Pb 1405 Lykkeberg, 1602 Fredrikstad, tlf , e-post.

2 • Hvem har myndighet til å avgjøre i konflikten ?
I et organisasjonsperspektiv kan ulike måter å definere konflikter påvirke når en leder tar tak i konfliktene. Her er 3 ulike definisjoner: ”Konflikter er alvorlige motsetningsforhold der åpne konfrontasjoner har oppstått mellom partene” ”Konflikt er tilstede allerede ved begynnende frustrasjon mellom parter”. ”To individer – eller et individ og en gruppe – eller to grupper – er i konflikt når minst den ene parten opplever den andre som et hinder, eller som en kilde til frustrasjon. Samme hva slags konflikt vi har med å gjøre, hvilket nivå den er på eller hvem som er parter er er det 3 viktige momenter å merke seg : • Hvem har myndighet til å avgjøre i konflikten ? • Hva er forhandlingsbart og hva er det ikke ? • Hva er et hensiktsmessig konfliktmønster å bruke i denne situasjonen? Vi snakker om 5 ulike konfliktmønstre: Konkurrere – konfrontere og vinne argumentasjon Unnvike – late som om konflikten ikke fins eller velger å overse den Føye seg – jeg mener fremdeles det jeg mener – men er villig til å gå med på ditt forslag Kompromiss – vi finner en løsning midt mellom to ytterpunkter Samarbeide – kreativ problemløsning – helt nye løsninger for begge parter. Nivåer i konflikter – modererende og eskalerende atferd. En kan tenke seg at konflikten er en prosess som har ulike nivåer der den kan starte med frustrasjon over noe og ende opp i full krig. Partene har til enhver tid et VALG om hva som skal være neste skritt: om konflikten skal eskaleres eller modereres: Fredrikstad kommune, HMS-avdelingen-Bedriftshelsetjenesten, Pb 1405 Lykkeberg, 1602 Fredrikstad, tlf , e-post.

3 Konflikthåndtering og forebygging
Modererende atferd kan handle om å finne ut om grunnen til frustrasjon kan ligge i en selv, for eksempel gjennom veiledning. Eller å ta mot til seg å snakke med den eller de som er en del av frustrasjonen. Ved å snakke om hva en kunne ønske å gjøre annerledes, og spørre om hva vedkommende tenker om dette, kan partene ofte klare å komme inn på et bedre spor. Eskalerende atferd er derimot å ergre seg over det som har skjedd, gjerne snakke mye om det i miljøet, samle på og dele dårlige erfaringer med andre, skape allianser etc. Konflikthåndtering og forebygging Det sies at konflikter i arbeidslivet bør håndteres så tidlig som mulig, på lavest mulig nivå og med minst mulig dramatikk. Det er ikke hensiktsmessig å lete etter mulige konflikter, men heller være forberedt, ha en plan for hva en vil gjøre som leder, ansatt og kollega hvis konflikten oppstår. Det viktigste tiltaket er forebyggende arbeid. På en arbeidsplass gjøres det best jennom å ha det generelle arbeidsmiljøet i fokus hele tiden! Hvordan en snakker sammen og hva en snakker om til daglig kan påvirke hvordan en håndterer konflikter når de kommer. Fredrikstad kommune, HMS-avdelingen-Bedriftshelsetjenesten, Pb 1405 Lykkeberg, 1602 Fredrikstad, tlf , e-post.

4 Vårens kurs 2012 i regi av HMS-avdelingen-Bedriftshelsetjenesten
Selv om vi kan ha ulike terskler for hva vi opplever som vanskelig og konfliktfylt – kan det være lurt i et arbeidsmiljø å se på hva som er påregnelig. En kan bli fortvilet og ergerlig over noen eller noe i et arbeidsmiljø, men det kan det likevel hende at det som skjer er både lovlig og påregnelig. Derfor er det viktig å kjenne til lover, regler og normer som regulerer arbeidsmiljøet, slik at både ledere og medarbeidere vet når og hvordan de skal ta tak i noe som ser ut til å kunne utvikle seg konfliktfylt. Hvis du/dere er interessert i mer informasjon om dette temaet i forebyggende hensikt eller trenger bistand i aktuelle konfliktsituasjoner, kan dere kontakte HMS-avdelingen. Vi har medarbeidere med kunnskap og lang erfaring innen konfliktveiledning. Vårens kurs 2012 i regi av HMS-avdelingen-Bedriftshelsetjenesten Ta kontakt eller se vår hjemmeside for pris og informasjon. Påmelding 3 uker før kursstart til HERA Bli kjent med kroppen og dens forutsetninger i relasjon til jobben i barnehage. Lær å forebygge arbeidsrelaterte plager. Vi jobber teoretisk og praktisk og det er stort rom for erfaringsutveksling mellom deltakerne. Dato: teori 28.mars og 11.april, Praksis 16., 19., 23., 26., 30. april, 3., 7., 10. mai. LØFT- Løsningsfokusert tilnærming. Grunnkurs for ledere. 2-dagerskurs Teori og praksis om LØFT som kommunikasjonsverktøy. Dato: 14. og 15. mai LØFT oppfriskningskurs for ledere. 1dag Påfyll for de som har grunnkurs eller annen erfaring innenfor LØFT. Dato: 29.mars Lykkebergseminaret – et seminar om nærvær og livsstyrke. 6 dager for medarbeidere som går på jobb til tross for forskjellige utfordringer knyttet til helse og livssituasjon. 6 samlinger med oppstart 9.februar. (se vedlagt brosjyre alt. word-dokument.) Fredrikstad kommune, HMS-avdelingen-Bedriftshelsetjenesten, Pb 1405 Lykkeberg, 1602 Fredrikstad, tlf , e-post.

5 Vi takker for samarbeid i året som har gått og ønsker dere en
Kurs 2012 forts. Alkohol på jobb – vårt siste tabu? ½ dag Kurs om ruskultur på egen arbeidsplass.  Nyere forskning viser at 30% av alkoholen vi drikker, skjer i jobbrelatert sammenheng. Har bedriften en sunn ruskultur?  Rustrender i Norsk arbeidsliv. Hvordan er vår ruskultur Rundt hver tiende arbeidstager har et risikofylt alkoholforbruk Dato: 14.Februar Kontaktperson: Dag Anders Nordahl HMS-rådgiver Vi takker for samarbeid i året som har gått og ønsker dere en God Jul og et Godt Nyttår 2012! Fredrikstad kommune, HMS-avdelingen-Bedriftshelsetjenesten, Pb 1405 Lykkeberg, 1602 Fredrikstad, tlf , e-post.


Laste ned ppt "Tlf. 69306566, e-post. hmsavd@fredrikstad.kommune.no NYHETSBREV nr. 4 FRA HMS-AVDELINGEN-BEDRIFTSHELSETJENESTEN DESEMBER 2011 Innhold: TEMA: Konflikthåndtering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google