Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolering Folkevalgtprogrammet Muntlige orienteringer i komiteene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolering Folkevalgtprogrammet Muntlige orienteringer i komiteene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolering Folkevalgtprogrammet Muntlige orienteringer i komiteene
Utdypende info i forbindelse med saker Besøk på virksomheter og tjenestesteder Studietur og seminarer Ikke budsjett i 2012

2 Bystyrekomite - arbeidsform
Dagsorden (standard) Protokoll Spørretime - saker som ikke står på dagsorden Høringshalvtimen – parter til sak på dagsorden Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede og Ungdomsrådet – maks 10 min. til saker på dagsorden Saker til bystyret - endelig behandling Rådmannen avgir innstilling i alle saker som legges frem for komiteen Bystyrekomiten avgir innstilling til bystyret Tilbakemeldinger (svar på spørsmål og forespørsler forrige møte) og informasjon til komiteen - Notater - Muntlige orienteringer - Svar på spørsmål

3 Arbeidsform for bystyrekomiteene
Bystyrets reglement ligger til grunn Bystyresaker Kan ha saksordfører eller politisk arbeidsgruppe i utviklingsprosesser Dette vurderes fra sak til sak ved oppstart Notater Til orientering, til drøfting eller til støtte for fullmaktsutøvelse Muntlige orienteringer For opplæring, informasjon eller som grunnlag for drøftinger med komiteen Spørsmål som kommer i komiteene Spørsmål sendes til Besvares snarest mulig på politikerportalen (spm/svar) På anmodning besvares de i komiteen, må være mottatt senest tre virkedager før møtet. Spørsmål som reises i møte skal være skriftlig og besvares skriftlig neste møte Rådmannsrollen Forholder seg til komitéleder Veileder om formelle forhold og gir saksopplysninger

4 Helse, sosial og omsorg En introduksjon til tjenestene og organisasjonen Komité for Helse, sosial og omsorg 8.november 2011

5 Målgrupper og tjenester
Den vanlige innbygger Personer med helseutfordringer Økonomisk vanskeligstilte Personer med psykiske lidelser Personer med rusproblemer Personer med nedsatt funksjonsevne Eldre Smittevern og folkehelsesatsing Vaksinasjoner og fastlegeordning Ergoterapi- og fysioterapitjenester Økonomisk sosialhjelp Bolig og oppfølgingstjenester Miljøarbeid og miljøterapi Hjemmehjelp og hjemmesykepleie Sykehjemstjenester Aktivisering og forebygging

6 Helse, sosial og omsorg Ca 1310 årsverk Helse- og sosialdirektør
Områder Utgifter Inntekter Netto ramme Omsorg Helse Sosial Totalt Ca 1310 årsverk Helse- og sosialdirektør Eva Milde Grunwald Prosjekt Samhandlingsreform Prosjekt boligtjeneste IKT-koordinator Prosjekt ”Min kafé” Beredskaps-koordinator Prosjekt uønsket deltid Hjemmetjenesten Bragernes Hjemmetjenesten Strømsø Institusjonstj. Bragernes Instusjonstj. Strømsø Omsorgstiltakene Drammen Geriatriske Kompetansesenter Kontoret for tjenestetildeling Helsetjenesten Senter for rusforebygging NAV Drammen Ajourført: 6

7 Helsetjenesten Ca 59 årsverk Rådmannen v/helse- og sosialdirektør
Utgifter ,00 Inntekter ,00 Netto ramme ,00 Virksomhetsleder Anniken Blichfeldt Muren Kommuneoverlegen Rådgiver(e) Skap gode dager Utvikling gjennom kunnskap Miljørettet helsevern Kommunalt ansatte Legetjeneste Fastleger Privat praktiserende Kommunalt ansatte Fysioterapi Ergoterapi Laboratorie Smittevern/ flyktning- helsetjeneste helsetjeneste Fengsels- FOU Kvalitets- koordinator Ajourført: 7

8 Merkantil enhet pleie og omsorg
Kontoret for tjenestetildeling Ca 54 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme Virksomhetsleder Anne Cathrine Garder Spesialkonsulent Boligtildeling Koordinerende enhet Tjenestetildeling Merkantil enhet pleie og omsorg Inngår i prosjekt ”Boligtjeneste” Ajourført: 8

9 Dagsenter Losjeplassen
Hjemmetjenesten Bragernes Ca 180 årsverk Virksomhetsleder Hege Rokke Utgifter Inntekter Netto ramme Rådgiver(e) Hjemmehjelp Åssiden Landfalløya Hamborgstrøm Losjeplassen Filten Fredrikke Villa Forebyggende Team Dagsenter Åssiden Dagsenter Losjeplassen Ajourført:

10 Dagsenter Fjordparken
Hjemmetjenesten Strømsø Virksomhetsleder Tone Merete Svenkerud Ca 182 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme Rådgiver(e) Nattjenesten Åskollen Marienlyst Gullskogen Fjell Konnerud Forebyggende Team Hjelpemiddel- teamet Dagsenter Fjordparken Åskollen Dagsenter Marienlyst Dagsenter Gullskogen Dagsenter Fjell Dagsenter Konnerud Ajourført:

11 Drammen Geriatriske Kompetansesenter Ca 90 årsverk Virksomhetsleder
Utgifter Inntekter Netto ramme Virksomhetsleder Tone Merete Svenkerud Rådgiver(e) Poliklinikk ambulant team Rehabilitering Forsterket korttidsavdeling avlastning Korttid Ordinær korttid Lindrende enhet Ajourført: 11

12 Institusjonstjenesten Bragernes
Ca 154 årsverk Virksomhetsleder Utgifter Inntekter Netto ramme Driftsbetjenter (Dekker hele Bragernessiden) Rådgiver(e) Vaskeri Saniteten Bo- og servicesenter Hamborgstrøm Bo- og servicesenter Losjeplassen Bo- og servicesenter Demens langtid Forsterket avdeling Somatisk langtid Somatisk langtid Ajourført:

13 Institusjonstjenesten Strømsø
Virksomhetsleder Hanne Berg Stubberud Ca 248 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme Rådgiver(e) Vaskeri Driftsbetjenter (Dekker hele Bragernessiden) Åskollen Bo- og servicesenter Strømsø Bo- og servicesenter Fjell Bo- og servicesenter Fredholt Bo- og servicesenter Konnerud Bo- og servicesenter Gulskogen Bo- og servicesenter Rus og psykiatri Demens langtid Somatisk langtid Demens langtid Somatisk langtid Demens langtid Somatisk langtid Somatisk langtid Demens korttid Ajourført: 13

14 Omsorgstiltakene Ca 232 årsverk Virksomhetsleder Inger Johanne Eide
Utgifter Inntekter Netto ramme Rådgivere Mottaksenheten Kommunepsykiater Voksne utviklingshemmede A Voksne utviklingshemmede B Eldre utviklingshemmede A Eldre utviklingshemmede B Multifunksjonshemmede Fysisk funksjonshemmede Avlastning og ambulant miljøterapitjeneste Dag-/aktivitetssenter Psykisk helse Bo og omsorg Strømsø Psykisk helse Bo og omsorg Bragernes Psykisk helse Dagtilbud Ajourført: 14

15 Senter for rusforebygging
Ca 42 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme Virksomhetsleder Bente Moen Rådgiver(e) BO7 Lokale rehabili-teringstiltak Hjelpetiltak Rehabiliterings-teamet Legemiddel assistert rehabilitering (LAR) Uteteamet Feltsykepleien Ambulerende boteam Ajourført: 15

16 Kvalifisering og økonomisk sosialhjelp
NAV Drammen Ca 88 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme NAV-leder John Dutton Stab Service og marked Kvalifisering og økonomisk sosialhjelp Oppfølging Mottak og jobbsenter KVP Oppfølging ungdom Sykefravær Økonomiforv. Spes. tilpass. Innsats A Mottak og jobbsenter Øk.onomisk sosialhjelp Spes. tilpass. Innsats B Ajourført: 16

17 Helse- sosial- og omsorgstjenester bruker til sammen 40 % av
kommunens totale driftsbudsjett

18 Gj.snitt landet uten Oslo
Nøkkeltall KOSTRA-tall fra ssb KOSTRA = KOmmuneSTatRApportering Mange å velge i.. Vi tilhører KOSTRA-gruppe 13 Det lages egne rapporter for de 10 største kommunen gjennom ASSS-nettverket KOSTRA-tall Sandnes Kristian-sand Fredrik-stad Lier Asker Drammen Gj.snitt gr 13 Gj.snitt Buskerud Gj.snitt landet uten Oslo Gj.snitt alle kommuner Andel innbyggere over 80 år som er på sykehjem 9,90 % 13,80 % 12 % 10,90 % 13,10 % 14,60 % 12,60 % 12,30 % 13,90 % 14, 30 % Korrigerte brutto driftsutgifter per plass i institusjon

19 Nøkkeltall Interne nøkkeltall
Deler ut et utvalg til komiteen hver måned Vi må fremover utarbeide flere nøkkeltall

20 Prioriterte innsatsområder
Samhandlingsreformen Utviklingsprogrammet – skap gode dager Ufrivillig deltid Boligsosialt utviklingsprogram ( 2010 – 2014) Boligløft Boligskole ”Leie til eie” Velferdsteknologi Schwartz gate Trygge Spor

21 Budsjettdokumentet Delt inn i programområder
Helse og omsorg P05 Sosial P13 Økonomiske rammer økt gjennom Nye tiltak Demografikostnader Samhandlingsreformen Økonomiske rammer redusert gjennom Generelle rammekutt Ingen prisvekst (med unntak av husleien) Ingen videreføring av for høy aktivitet i 2011 Enkelte prosjekter avvikles

22 Helse og omsorg – Programområde 05
Tiltak 2012 2013 2014 2015 Forskjøvet oppstart Schwartsgt bemanning -9,0 Forskjøvet oppstart Blentenborg -2,1 Erstatningsplasser i påvente av Blentenborg 2,1 Samhandlingsreformen 73,0 Base på sykehuset (netto) 0,4 Rammejustering pleie og omsorgsseksjonen -10,0 Økte FDV-kostnader Losjeplassen 0,2 Redusert tilskudd Legevakta i Drammensregionen IKS -0,3 Demografi 3,0 8,0 13,0 18,0 Fagskolen avsluttes i 2012 -1,5 Husleie Wergelandsgt. forskjøvet innflytting 0,8 1,8 Uttrekk prisjustering -2,9 -0,4 Rammejustering helsetjenesten -2,7 Rammejustering helsestasjoner/skolehelsetjenesten -0,7 Netto 51,8 64,9 69,9 74,5

23 Sosial – Programområde 13
Tiltak 2012 2013 2014 2015 Styrke kjøp av omsorgsplasser rus 0,1 0,2 0,3 Erstatning Småhus, økt antall akuttplasser 1,2 Boligsosialt utviklingsprogram, BASIS 0,7 0,8 Utviklingsprogram HSO 0,5 Temaplan - levekår -0,5 LAV og LAR, videreføring Ambulerende boteam 0,6 Boligtilskudd nye boliger 1,4 2,1 Tillitspersonforsøket - viderføres permanent, SFR Uteteamets lokaler, justert leiekontrakt Tre nye klasser 2012, Intro 3,2 Husleie Introduksjonssenteret, rehabilitering Reduserte sosialhjelpsutbetalinger -3,0 Redusert KVP-tilskudd  -3,3 Utgiftsbortfall ressurskrevende tjenester -1,5 Utrekk prisjustering Netto -1,8 1,5


Laste ned ppt "Skolering Folkevalgtprogrammet Muntlige orienteringer i komiteene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google