Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolering Folkevalgtprogrammet Muntlige orienteringer i komiteene Utdypende info i forbindelse med saker Besøk på virksomheter og tjenestesteder Studietur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolering Folkevalgtprogrammet Muntlige orienteringer i komiteene Utdypende info i forbindelse med saker Besøk på virksomheter og tjenestesteder Studietur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolering Folkevalgtprogrammet Muntlige orienteringer i komiteene Utdypende info i forbindelse med saker Besøk på virksomheter og tjenestesteder Studietur og seminarer – Ikke budsjett i 2012

2 Bystyrekomite - arbeidsform Dagsorden (standard) Protokoll Spørretime - saker som ikke står på dagsorden Høringshalvtimen – parter til sak på dagsorden Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede og Ungdomsrådet – maks 10 min. til saker på dagsorden Saker til bystyret - endelig behandling Rådmannen avgir innstilling i alle saker som legges frem for komiteen Bystyrekomiten avgir innstilling til bystyret Tilbakemeldinger (svar på spørsmål og forespørsler forrige møte) og informasjon til komiteen - Notater - Muntlige orienteringer - Svar på spørsmål

3 Arbeidsform for bystyrekomiteene Bystyrets reglement ligger til grunn Bystyresaker – Kan ha saksordfører eller politisk arbeidsgruppe i utviklingsprosesser – Dette vurderes fra sak til sak ved oppstart Notater – Til orientering, til drøfting eller til støtte for fullmaktsutøvelse Muntlige orienteringer – For opplæring, informasjon eller som grunnlag for drøftinger med komiteen Spørsmål som kommer i komiteene – Spørsmål sendes til – Besvares snarest mulig på politikerportalen (spm/svar) – På anmodning besvares de i komiteen, må være mottatt senest tre virkedager før møtet. – Spørsmål som reises i møte skal være skriftlig og besvares skriftlig neste møte Rådmannsrollen – Forholder seg til komitéleder – Veileder om formelle forhold og gir saksopplysninger

4 Helse, sosial og omsorg En introduksjon til tjenestene og organisasjonen Komité for Helse, sosial og omsorg 8.november 2011

5 Målgrupper og tjenester Den vanlige innbygger Personer med helseutfordringer Økonomisk vanskeligstilte Personer med psykiske lidelser Personer med rusproblemer Personer med nedsatt funksjonsevne Eldre Smittevern og folkehelsesatsing Vaksinasjoner og fastlegeordning Ergoterapi- og fysioterapitjenester Økonomisk sosialhjelp Bolig og oppfølgingstjenester Miljøarbeid og miljøterapi Hjemmehjelp og hjemmesykepleie Sykehjemstjenester Aktivisering og forebygging

6 Helse- og sosialdirektør Eva Milde Grunwald Hjemmetjenesten Bragernes Drammen Geriatriske Kompetansesenter Kontoret for tjenestetildeling Helsetjenesten Senter for rusforebygging NAV DrammenOmsorgstiltakene Hjemmetjenesten Strømsø Institusjonstj. Bragernes Instusjonstj. Strømsø Helse, sosial og omsorg Prosjekt Samhandlingsreform Beredskaps- koordinator IKT-koordinator Prosjekt uønsket deltid Prosjekt boligtjeneste Prosjekt ”Min kaf é ” 6Ajourført: Ca 1310 årsverk OmråderUtgifterInntekterNetto ramme Omsorg Helse Sosial Totalt

7 Helsetjenesten Virksomhetsleder Anniken Blichfeldt Muren ErgoterapiLaboratorie Smittevern/ flyktning- helsetjeneste Fengsels- helsetjeneste Fysioterapi Privat praktiserende Kommunalt ansatte Skap gode dager Utvikling gjennom kunnskap Miljørettet helsevern Legetjeneste Fastleger Kommunalt ansatte Rådgiver(e) FOU Kvalitets- koordinator Kommuneoverlegen Rådmannen v/helse- og sosialdirektør 7 Ajourført: Ca 59 årsverk Utgifter ,00 Inntekter ,00 Netto ramme ,00

8 Kontoret for tjenestetildeling Virksomhetsleder Anne Cathrine Garder Merkantil enhet pleie og omsorg Tjenestetildeling Koordinerende enhet Spesialkonsulent Boligtildeling Inngår i prosjekt ”Boligtjeneste” 8Ajourført: Ca 54 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme

9 Hjemmetjenesten Bragernes Virksomhetsleder Hege Rokke FiltenLosjeplassen Villa Fredrikke Hamborgstrøm Hjemmehjelp ÅssidenLandfalløya Rådgiver(e) Dagsenter Åssiden Forebyggende Team Dagsenter Losjeplassen 9 Ajourført: Ca 180 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme

10 Hjemmetjenesten Strømsø Virksomhetsleder Tone Merete Svenkerud FjellKonnerud Nattjenesten Hjelpemiddel- teamet Gullskogen Forebyggende Team ÅskollenMarienlyst Rådgiver(e) Dagsenter Fjordparken Åskollen Dagsenter Marienlyst Dagsenter Gullskogen Dagsenter Fjell Dagsenter Konnerud 10 Ajourført: Ca 182 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme

11 Drammen Geriatriske Kompetansesenter Virksomhetsleder Tone Merete Svenkerud Ordinær korttid Lindrende enhet Korttid avlastning Rehabilitering Forsterket korttidsavdeling Rådgiver(e) 11 Poliklinikk ambulant team Ajourført: Ca 90 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme

12 Institusjonstjenesten Bragernes Virksomhetsleder Losjeplassen Bo- og servicesenter Hamborgstrøm Bo- og servicesenter Saniteten Bo- og servicesenter Rådgiver(e) Demens langtid Forsterket avdeling Somatisk langtid 12 Driftsbetjenter (Dekker hele Bragernessiden) Vaskeri Ajourført: Ca 154 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme

13 Institusjonstjenesten Strømsø Virksomhetsleder Hanne Berg Stubberud Fredholt Bo- og servicesenter Konnerud Bo- og servicesenter Gulskogen Bo- og servicesenter Fjell Bo- og servicesenter Åskollen Bo- og servicesenter Strømsø Bo- og servicesenter Rådgiver(e) Rus og psykiatri Somatisk langtid Demens langtid Demens korttid Somatisk langtid Demens langtid Somatisk langtid 13 Driftsbetjenter (Dekker hele Bragernessiden) Vaskeri Ajourført: Ca 248 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme

14 Omsorgstiltakene Virksomhetsleder Inger Johanne Eide Voksne utviklingshemmede A Fysisk funksjonshemmede Avlastning og ambulant miljøterapitjeneste Dag-/aktivitetssenter Psykisk helse Bo og omsorg Strømsø Psykisk helse Bo og omsorg Bragernes Multifunksjonshemmede Voksne utviklingshemmede B Eldre utviklingshemmede A Eldre utviklingshemmede B RådgivereMottaksenheten Kommunepsykiater Psykisk helse Dagtilbud 14Ajourført: Ca 232 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme

15 Senter for rusforebygging Virksomhetsleder Bente Moen Uteteamet BO7 Feltsykepleien Legemiddel assistert rehabilitering (LAR) Hjelpetiltak Lokale rehabili- teringstiltak Rehabiliterings- teamet Rådgiver(e) Ambulerende boteam 15Ajourført: Ca 42 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme

16 NAV Drammen NAV-leder John Dutton Kvalifisering og økonomisk sosialhjelp Oppfølging Service og marked Stab Mottak og jobbsenter Sykefravær Mottak og jobbsenter KVP Økonomiforv. Øk.onomisk sosialhjelp Oppfølging ungdom Spes. tilpass. Innsats A Spes. tilpass. Innsats B 16Ajourført: Ca 88 årsverk Utgifter Inntekter Netto ramme

17 Helse- sosial- og omsorgstjenester bruker til sammen 40 % av kommunens totale driftsbudsjett

18 Nøkkeltall KOSTRA-tall fra ssb – KOSTRA = KOmmuneSTatRApportering – Mange å velge i.. – Vi tilhører KOSTRA-gruppe 13 – Det lages egne rapporter for de 10 største kommunen gjennom ASSS-nettverket KOSTRA-tallSandnesKristian- sand Fredrik- stad LierAskerDrammenGj.snitt gr 13 Gj.snitt Buskerud Gj.snitt landet uten Oslo Gj.snitt alle kommuner Andel innbyggere over 80 år som er på sykehjem 9,90 %13,80 %12 %10,90 %13,10 %14,60 %12,60 %12,30 %13,90 %14, 30 % Korrigerte brutto driftsutgifter per plass i institusjon

19 Nøkkeltall Interne nøkkeltall – Deler ut et utvalg til komiteen hver måned – Vi må fremover utarbeide flere nøkkeltall

20 Prioriterte innsatsområder o Samhandlingsreformen o Utviklingsprogrammet – skap gode dager o Ufrivillig deltid o Boligsosialt utviklingsprogram ( 2010 – 2014) Boligløft Boligskole ”Leie til eie” o Velferdsteknologi Schwartz gate Trygge Spor

21 Budsjettdokumentet Delt inn i programområder – Helse og omsorg P05 – Sosial P13 Økonomiske rammer økt gjennom – Nye tiltak – Demografikostnader – Samhandlingsreformen Økonomiske rammer redusert gjennom – Generelle rammekutt – Ingen prisvekst (med unntak av husleien) – Ingen videreføring av for høy aktivitet i 2011 – Enkelte prosjekter avvikles

22 Helse og omsorg – Programområde 05 Tiltak Forskjøvet oppstart Schwartsgt bemanning-9,0 Forskjøvet oppstart Blentenborg-2,1 Erstatningsplasser i påvente av Blentenborg2,1 Samhandlingsreformen73,0 Base på sykehuset (netto)0,4 Rammejustering pleie og omsorgsseksjonen-10,0 Økte FDV-kostnader Losjeplassen0,2 Redusert tilskudd Legevakta i Drammensregionen IKS-0,3 Demografi3,08,013,018,0 Fagskolen avsluttes i 20120,4-1,5 Husleie Wergelandsgt. forskjøvet innflytting0,81,8 Uttrekk prisjustering-2,9 Redusert tilskudd Legevakta i Drammensregionen IKS-0,4 Rammejustering helsetjenesten-2,7 Rammejustering helsestasjoner/skolehelsetjenesten-0,7 Netto51,864,969,974,5

23 Sosial – Programområde 13 Tiltak Styrke kjøp av omsorgsplasser rus0,10,20,3 Erstatning Småhus, økt antall akuttplasser1,2 Boligsosialt utviklingsprogram, BASIS0,70,8 Utviklingsprogram HSO0,5 Temaplan - levekår-0,5 LAV og LAR, videreføring0,3 Ambulerende boteam0,6 Boligtilskudd nye boliger0,71,42,1 Tillitspersonforsøket - viderføres permanent, SFR0,6 Uteteamets lokaler, justert leiekontrakt0,1 Tre nye klasser 2012, Intro3,2 Husleie Introduksjonssenteret, rehabilitering0,6 Reduserte sosialhjelpsutbetalinger-3,0 Redusert KVP-tilskudd -3,3 Utgiftsbortfall ressurskrevende tjenester-1,5 Utrekk prisjustering-0,5 Netto-1,80,61,5


Laste ned ppt "Skolering Folkevalgtprogrammet Muntlige orienteringer i komiteene Utdypende info i forbindelse med saker Besøk på virksomheter og tjenestesteder Studietur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google