Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overføringer til kirke, tros- og livssynssamfunn Problemstillinger og premisser Jfr. bystyrets vedtak nr 19, økonomiplan 2010-2013 Bystyrekomiteen for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overføringer til kirke, tros- og livssynssamfunn Problemstillinger og premisser Jfr. bystyrets vedtak nr 19, økonomiplan 2010-2013 Bystyrekomiteen for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overføringer til kirke, tros- og livssynssamfunn Problemstillinger og premisser Jfr. bystyrets vedtak nr 19, økonomiplan 2010-2013 Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur 1. juni 2010

2 Bystyrets vedtak 19, økonomiplan 2010-2013 Fram mot 1. tertialrapport 2010 bes Komiteen for byutvikling og kultur, i samråd med Drammen Kirkelige Fellesråd, om å utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen.

3 Rådmannens grunnlagsdokument, økonomiplan 2010-2013 Drammen kirkelige fellesråd, driftstilskudd 2010 (…) Rådmannen vil i samråd med fellesrådet og kirken frem mot neste rullering gjennomgå situasjonen med medlemsutviklingen og få utredet mulighetene for å tilpasse nivået på overføring til formålene knyttet til Den norske kirke. Subsidiering av presteboliger opphører Rådmannen forutsetter at kommunal subsidiering av eiendomsutgifter knyttet til presteboliger (145 000 kroner årlig) opphører. Kommunale utgifter knyttet til presteboliger skal etter forskriftene dekkes av staten. Økte overføringer til andre tros- og livssynssamfunn Kommunens overføringer til andre tros- og livssynssamfunn skal være like store regnet per medlem som overføringene til Den norske kirke. Økte overføringer til kirken kombinert med redusert medlemstall i kirken og økt medlemstall i andre tros- og livssynssamfunn gir økte kostnader. Rådmannen legger til grunn at budsjettet økes med én million kroner.

4 Regnskap og budsjett Beløp i 1.000 kr Regnskap 2005 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Til fellesrådet, ordinært tilskudd NB Omfatter både F390 Overføringer til Den norske kirke og F393 Drift av gravlunder og krematorium 22 68222 47828 330 Til fellesrådet, dekning av økte pensjonsutgifter00 0 (søkt om 1 300 for 2009) Til bispedømmerådet, presteboliger NB Omfatter også overføring til DEKF 327472355 Overføringer til andre tros- og livssynssamfunn3 3914 5345 455 Tilskudd pr. medlem andre tros- og livssynssamfunn NB Skal tilsvare tilskudd pr. medlem Den norske kirke 395475 500 (anslag)

5 Kostra: Prioritering Funksjon 390 = Overføringer til Den norske kirke (kirkelige formål) Funksjon 393 = Kostnader knyttet til drift av gravlunder og krematorium Drammen 2007 Drammen 2008 Gj.snitt ASSS 2008 Kristian- sand 2008 Fredrik- stad 2008 Sandnes 2008 Gj.snitt Buskerud 2008 Gj.snitt landet utenom Oslo 2008 Gj.snitt gruppe 13 2008 Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner 423476358376383386458474403 Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i % av samlede netto driftsutgifter 1,31,411,11,21,31,4 1,2 Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innbygger i kroner423476422376511475476494434

6 Kostra: Nøkkeltall Den norske kirke Drammen 2007 Drammen 2008 Gj.snitt ASSS 2008 Kristian- sand 2008 Fredrik- stad 2008 Sandnes 2008 Gj.snitt Buskerud 2008 Gj.snitt landet utenom Oslo 2008 Gj.snitt gruppe 13 2008 Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innbyggere1,251,210,941,111,090,991,111,21,03 Sysselsatte i årsverk lønnet av kirkelige fellesråd pr. 1000 innbyggere1,010,980,650,890,820,790,840,90,77 Medlem av Dnk i % av antall innbyggere71,169,87271,978,478,379,783,379,9 Døpte i % av antall fødte50,651,248,963,772,161,469,477,969,6 Konfirmerte i % av 15-åringer47,744,153,560,758,758,860,868,961,8 Kirkelige gravferder i % av antall døde80,284,68482,990,687,295,89590,6 Deltakelse, gudstjenester søn- og helligdag pr. innbygger0,8 1,50,81,40,91,10,9 Gudstjenester pr. 1000 innbyggere14131113914 1511 Konserter og kulturarrangementer pr. 1000 innbyggere4,63,51,81,31,412,41,81,7

7 Premisser Lovbestemt: Overføringer til kirken (funksjon 390) og overføringer til andre tros- og livssynssamfunn (funksjon 392) skal være like stort, regnet pr medlem Medlemsfordelingen er forholdsvis stabil – 80 % Den norske kirke, 20 % andre tros- og livssynssamfunn Budsjettkonsekvens: 1.000 kr pluss eller minus til kirken, gir 250 kr pluss eller minus til andre tros- og livssynssamfunn Lovbestemt: Drift av gravlunder og krematorium (funksjon 393) er et kommunalt ansvar, men ivaretas av Fellesrådet

8 Budsjettrammer Det er behov for tilpasning av kommunens samlede driftsnivå. Drammen kommune bruker mer enn andre kommuner på overføringer til Fellesrådet, jfr. Kostra. Fellesrådet har ikke blitt utsatt for krav til effektivisering og innsparinger på linje med kommunale virksomheter – Uendrede eller økte rammer for Fellesrådet betyr skjerpede krav til innsparinger i kommunal virksomhet Hva skal være kommunens ambisjonsnivå for overføringer til Den norske kirke (og dermed for overføringer til andre tros- og livssynssamfunn)? Hva skal være kommunens ambisjonsnivå for drift av gravlunder og krematorium?

9 Videre arbeid Bystyrets vedtak om 1. tertialrapport 2010 Utredningsprosess rådmannen – kirkevergen høsten 2010 Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur og Fellesrådet behandler utredningen Resultatet av utredningsarbeidet danner grunnlag for økonomiplan 2011-2014


Laste ned ppt "Overføringer til kirke, tros- og livssynssamfunn Problemstillinger og premisser Jfr. bystyrets vedtak nr 19, økonomiplan 2010-2013 Bystyrekomiteen for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google