Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT"— Utskrift av presentasjonen:

1 SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT
OFFENTLIG RETT: HOVEDELEMENTENE ER STATSRETT, FORVALTNINGS RETT, STRAFFERETT OG PROSESSRETT PRIVATRETTEN BESTÅR AV ARVERETT, FAMILIERETT, PERSONRETT OG FORMUERETT FORMUERETTEN KATEGORISERES VANLIGVIS SOM BESTÅENDE AV:

2 AVTALERETT OBLIGASJONSRETT (KONTRAKTSRETT OG PENGEKRAVSRETT) ERSTATNINGS RETT TINGSRETT PANTERETT KONKURSRETT SELSKAPSRETT IMMATERIALRETT MV INNDELINGEN ER IKKE UTTØMMENDE

3 FORMUERETTEN HANDLER OM FORMUERETTIG HETER
FORMUERETTENS SÆRPREG: HAR ØKONOMISK VERDI KAN STIFTES, ENDRES OG OVERDRAS VED PRIVATE DISPOSISJONER, TYPISK AVTALE KAN OVERFØRES TIL ANDRE VED ARV OG KREDITORBESLAG

4 SKILLET MELLOM FORMUESRETTIGHETER OG FORMUESGODER:
FORMUESGODET ER DEN KONKRETE GJENSTAND RETTIGHETEN ER DEN RETTSLIG RÅDIGHET RETTIGHETSHAVEREN RAR OVER GJENSTANDEN INNDELING AV FORMUESGODER I TYPER: FAST EIENDOM, LØSØRE, SELSKAPSANDEL, IMMATERIALIA MV INNDELING AV FORMUERETTIGHETER ETTER SITT INNHOLD: EIENDOMSRETT, BEGRENSENDE RETTIGHETER (LEIERETT, PANTERETT MV)

5 ULIKE ERVERVSMÅTER FOR FORMUERETTIGHETER:
AVTALE ARV KREDITORBESLAG HEVD ERSTATNING MV AVTALE ER DEN VIKTIGSTE ERVERVSMÅTE. AVTALE ER I DET HELE DEN VIKTIGSTE MÅTEN FORMUERETTIGHETER STIFTES, ENDRES, OVERFØRES OG OPPHØRER PÅ DET DYNAMISKE ELEMENT I DET ØKONOMISKE LIV

6 KOLLIDERENDE ERVERV AV FORMUERETTIGHETER
TO HOVEDTYPER AV KONFLIKTER DEN FØRSTE: DOBBELTSALGET: Sl A S2 DEN ANDRE: H A B HOVEDREGEL: INGEN KAN OVERFØRE STØRRE RETT ENN HAN HAR UNNTAK: GODTROERVERV (EKSTINKSJON)

7 KREDITOREKSTINKSJON ER IKKE AVHENGIG AV GOD TRO HOS KREDITOR
UTGANGSPUNKT: KREDITOR FÅR IKKE BEDRE RETT TIL FORMUESGODET ENN SKYLDNEREN SELV HADDE KREDITOREKSTINKSJON: HVIS IKKE EN RETTIGHETSSTIFTELSE, F EKS EN OVERDRAGELSE, ER GJORT NOTORISK (F EKS TINGLYST), KAN KREDITOR TA BESLAG I TINGEN, SELV OM RETTSSTIFTELSEN OPPDIKTET. KREDITOREKSTINKSJON ER IKKE AVHENGIG AV GOD TRO HOS KREDITOR

8 INNDELING AV FORMUES GODENE:
FAST EIENDOM LØSØRETING FORDRINGER ANDRE FORMUESGODER (SELSKAPSANDELER, IMMATERIALIA MV)

9 INNDELING AV FORMUERETTIGHETENE:
EIENDOMSRETT: GIR RETTIGHETSHAVAEREN EN ALM ADGANG TIL Å RÅDE OVER FORMUESGODET, SÅ LANGT DET IKKE STRIDER MOT ANDRES RETTIGHETER FAKTISKE OG RETTSLIGE DISPOSISJONER

10 BEGRENSEDE RETTIGHETER
1. TOTALE BRUKSRETTIGHETER 2. SERVITUTTER 3. LØSNINGSRETTER 4. GRUNNBYRDER 5. SIKKERHETSRETTER SÆRSKILT OM SAMEIE

11 ERVERV OG BORTFALL AV FORMUERETTIGHETER
GROVINNDELING AV ERVERVSMÅTENE: ORIGINÆRE ERVERV (OKKUPASJON OG PRODUKSJON) DERIVATIVE ERVERV ( AVTALE, KJØP MV) EKSTINKTIVE ERVERV (TREDJEMANN VINNER RETT SELV OM AVHENDEREN IKKE HAR/HADDE RETT)

12 DE VANLIGSTE ERVERVSMÅTENE:
AVTALE ARV KREDITORBESLAG HEVD EKSPROPRIASJON BRUK AV LØSNINGSRETT SKIFTE AV FELLES EIE MV

13 AVTALERETTEN: OM AVTALERS INNGÅELSE, TOLKNING, UGYLDIGHET, FULLMAKT, TREDJEMANNS AVTALER, SAMFUNNS- KONTROLL MED AVTALEVILKAR MV. TIL TREDJE AVDELING KUN FULLMAKT MV, UGYLDIGHET, TREDJEMANNSAVTALER, GODKJENNELSE AV UGYLDIGE DISPOSISJONER OG SAMFUNNSKONTROLL MED KONTRAKTSVILKÅR.

14 SÆRSKILT OM ORGAN KOMPETANSE:
KOMPETANSEN TIL Å BINDE JURIDISKE PERSONER AVTALERETTSLIG AVTALERETTENS SÆRPREG: KUN TO PARTSFORHOLD, UNNTAK AVTL § 34

15 OBLIGASJONSRETTEN INNHOLDET AV KONTRAKTEN, OPPFYLLELSE AV KONTRAKTEN OG VIRKNINGENE AV AT KONTRAKTEN IKKE BLIR RIKTIG OPPFYLT LÆREN OM KRAV (FORDRINGER) ELLER OM MAN VIL: OM SKYLDFORHOLD DET SENTRALE I OBLIGASJONSRETTEN ER FELLESSPØRSMÅL SOM GJELDER AVTALTE KRAV PÅ NATURALYTELSER.

16 MEN DEN OMFATTER OGSÅ PENGEKRAVSRETTEN OG OMRÅDET BLIR DERMED KONTRAKTSRETTEN OG PENGEKRAVSRETTEN
SONDRINGEN KONTRAKTSRETT/PENGEKRAVSRETT ALMINNELIG OG SPESIELL OBLIGASJONSRETT (KONTRAKTSRETT)

17 TINGSRETTEN: LÆREN OM TINGENES RETTSFORHOLD, DVS FAST EIENDOM OG LØSØRE SONDRINGEN MELLOM STATISK OG DYNAMISK TINGSRETT STATISK TINGSRETT: RETTIGHETENES INNHOLD OG OMFANG DYNAMISK TINGSRETT: REGLENE OM KOLLISJON MELLOM FLERE RETTIGHETER I SAMME TING

18 AVTALERETTENS PLASSERING I RETTSSYSTEMET:
FORMUERETTEN, JFR AVTL § 41 BYTTE BRUKSLÅN BENEFICERTE AVTALER: GAVER OG GAVESALG FAMILIERETTSLIGE AVTALER AVTALER MED OFFENTLIGE ORGANER

19 FORHOLDET TIL TREDJEMANN:
HOVEDREGEL: AVTALER HAR BARE VIRKNINGER MELLOM PARTENE H A B DVS MELLOM A OG B UNNTAK/RESERVASJONER: AVTALER INNGÅTT AV TREDJEMANNSAVTALER GRENSEN MOT DYNAMISK TINGSRETT

20 TREDJEMANNSAVTALER DEFINISJON: TREDJEMANN FÅR EN SELVSTENDIG RETT TIL Å GJØRE KRAV GJELDENDE ETTER EN AVTALE INNGÅTT MELLOM ANDRE HVA SKAL TIL FOR AT TREDJEMANN FÅR SELVSTENDIG RETT? EKSEMPLER TREDJEMANNS RETTSSTILLING: OMGJØRING, UGYLDIGHET MV UGJENKALLELIG RETT?

21 HVEM KAN FORPLIKTE JURIDISKE PERSONER AVTALERETTSLIG?
1. PROBLEMSTILLINGEN 2. ORGANKOMPETANSE VS FULLMAKT. 3. SIGNATUR/FIRMATEGNINGSRETT 4. INTERN KOMPETANSE VS 5. LEGITIMASJON 6. REGLENE OM FORETAKSREGISTRERING, FREGL § 10-1

22 MELLOMMANNSRETT 1. EMNET 2. PARTSFORHOLDET TRIANGLET: HOVEDMANNEN, MELLOMMANNEN OG TREDJEMANN (MEDKONTRAHENTEN) 3. HOVEDSPØRSMÅLET OM OG I HVILKET OMFANG MELLOMMANNEN KAN FORPLIKTE HOVEDMANNEN 4. DET YTRE FORHOLD HOVEDMANN -TREDJEMANN 5. DET INDRE FORHOLD HOVEDMANN - MELLOMMANN 6. FORHOLDET MELLOMMANN - TREDJEMANN

23 FULLMAKT l. HVA ER FULLMAKT 2. FULLMAKTENS STIFTELSE OG INNHOLD 3. OPPDRAGS FULLMAKT 4. SELVSTENDIG FULLMAKT (SKRIFTLIG FULLMAKT) 5. STILLINGSFULLMAKT 6. RETTSVIRKNINGEN AV BRUK AV FULLMAKT: MED KONTRAHENTEN VINNER RETT NÅR ULLMEKTIGEN HANDLER INNENFOR FULLMAKTENS GRENSER 7. OVERSKRIDELSE AV FULLMAKT 8. OVERSKRIDELSE AV INSTRUKS 9. TILBAKEKALLELSE OG OPPHØR

24 UGYLDIGHET 1. HVA ER UGYLDIGHET? POSITIV DEF: EN SVIKT VED AVTALEN (IKKE TINGEN). NEGATIV DEF: DE VANLIGE LØFTEVIRKNINGENE INNTRER IKKE (DOM FOR OPPFYLLELSE OG DOM FOR POSITIV KONTRAKTSINTERESSE) MEN ANDRE RETTSVIRKNINGER KAN INNTRE 2 RESTITUSJON 3. FORHOLDET TIL ANDRE BEGREPER SOM MISLIGHOLD OG BRISTENDE FORUTSETNINGER


Laste ned ppt "SONDRINGEN OFFENTLIG RETT OG PRIVATRETT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google