Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemrettet Rådgivning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemrettet Rådgivning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemrettet Rådgivning
Tilbakemelding & veiledning ift arbeidskrav 1& 2 og eksamen Relevans, muligheter, utfordringer av systemrettet rådgivning Liv M. Lassen Lassen 2008

2 Arbeidskrav og eksamen
Arbeidskrav 1- problemstillinger Begrunnet valg Definisjoner & begreper Eksepmler & case Arbeidskrav 2- Refleksjoner og analyse av egne kommunikative ferdigheter samt egenskaper Eksamen- Å knytte disse temaene sammen med praksis – Velge egnet problemstilling – individuelt eller systemrettet Lassen 2008

3 Eksemplifisering av arbeidskrav 2
Carl Rogers møte med Gloria Presntasjon av teori Gjennomføring av intervjuet Analyse av intervjuet Hvordan bruke dine logg notater Velg hovedfokus – Hva oppdaget & lærte du om spesialpedagogiske rådg.? Deg som rådgiver Deg som rådsøker Deg som observatør Lassen 2008

4 4 Tema før jul – Systemrettet rådgivning : Relevans, muligheter, utfordringer v/Liv M. Lassen – Å snakke med barn & ”elevsamtalen” Gamst & Langballe/ Liv M. Lassen/ Nils Breilid – Rådgivning til foreldre Aase Midkiff / Liv Lassen Lærer & skolerådgivning v/ Holmberg – Organisasjon & innovasjon v/Kjell Skogen Oppsummering av studiet & forberedelse til eksamen. Lassen 2008

5 Relevans og sentralitet
Sosiale rammer for utvikling og fungering Familien & utvidet familie Barnehager & lekegrupper Skoler & SFO Fritidsarenar, organisasjoner & nabolag Venner Arbeidsplasser Trygghet, tilhørighet, vekststimulering, behovssikring, kompetanseutvikling Lassen 2008

6 ”Empowerment” Alle har eksisterende styrker & evner & muligheter for å bli mer kompetente Svikt i å vise kompetanse ligger like mye i systemets begrensninger og vansker for å legge tilrette for læring & fungering som i individets mangler eller begrensninger Lassen 2008

7 Howard Gardner 8.5 intelligensen & 5 Sinn
Disciplined Mind – å beherske kunnskap & ferdigheter, life long learning (Flow) Creative Mind – å finne nye løsninger Synthesizing Mind – å velge det som er viktig og sammenfatte dette (SOC) på en anvendbar måte The Respectful Mind- å forstå ulikheter og forsøke å samarbeide med mennesker fra ulike bakgrunn The Ethical Mind- å handle på en slik måte som tjener samfunnet Lassen 2008

8 Systemteoretisk perspektiv
Vansker, svikt eller problemer er symptomer på at systemet fungerer dysfunksjonelt Systemet vedlikeholder og forsterker atferden til medlemmene ut fra dens behov (for eksempel likeverkt, meningsstrukturer) Dysfunksjoner: ”Run away- ikke kontroll”, Strukturproblemer,Myter, regler, meninger Lassen 2008

9 ”Alt henger sammen” Økosystemer
Individet er en del av en større helhet der en rekke elementer handler og reagerer på hverandre på uforutsigbare måter. Fordi handling og reaksjon er kontinuerlig, endrer ”feltet” (systemet) hendelsen skjer i konstant. Økosystemer Lassen 2008

10 Sirkulære Prosesser 1. Nivå Barn/ Ungdom/Bruker
Pedagogen/ helse personel / Foreldre 2-. Nivå Klasse/Barnehageavdeling/klubb miljø Skole/barnehage/arbeidsmiljø Hjem/bomiljø 3-. Nivåer Kommune/ Bydel Etatene Befolkningen Lassen 2008

11 Fire Nivå MAKROSYSTEMER (Staten, UN)
Lover, Programmer (Kunnskapsløftet) EKSOSYSTEMET (Kommunal & Fylkesplan, BUP, PPT, Sosial- helseetater, Kompetansesentrene, osv. ) MESOSYSTEMET (tverrfaglig & tverretateligsamarbeid, nettverksmobilisering, ansvarsgrupper) MIKRO SYSTEMET (Barnet, barnehage/ skole, familie/ nære venner) Lassen 2008

12 ”F low” – M. Csikszentmihalyi
Utfordringer Høy Angst Flyt Kanal = Optimal trivsel & læringssituasjon A3 A4 A A Kjedsomhet Lav Høy Ferdigheter Lassen 2008

13 Muligheter Som spesialpedagoger/offentlig ansatte hvilke muligheter opplever dere finnes for å sikre ”Flow” ved systemrettet arbeid. 1. I forhold til utfordringer: 2. I forhold til ferdigheter: Lassen 2008

14 Empowerment av systemer
Mobilisering av både formelle & uformelle systemer Krever bred økologisk kartlegging Krever en åpen leting etter løsninger (stor variasjon i forhold til individuelle situasjoner). Krever ”proaktiv” handling Lassen 2008

15 Utfordringer Utvidet egenskaper og ferdigheter:
Empati, positiv aktelse, genuinitet for alle Oppmerksomhet uten alliansedannelse Responsferdigheter som gir plattform for kommunikasjon (felles språk, lik plass, interaksjon) Eierskap & ansvar for alle involverte Koordinerte mål & handlingsplaner Komme i posisjon som prosesskonsulent Troverdighet, deltagelse, bidrag Lassen 2008

16 Eksemplifisering av innovasjon -
”En planlagt forbedring av praksis” 3 modeller - Ofte systemrettet PS- rådgiver som prosess konsulent SI- Sosial interaksjon – motivere, presentere, følge implimentering av ny ide` RDD- Research, development and diffusion- Ovenfra ned av intervensjon – Veiledning/supervisjon Lassen 2008

17 Et eksempel -Ledet samspill i skole og barnehage –ICDP programmer
8 temaer for samspill Utrykke kjærlige følelser vs. Avvise barnet Ser & følger b’s initiativ vs dominere Kontakt/dialog vs ingen kommunikasjon Anerkjennelse vs Likegyldig/nedvurdering Felles oppmerksomhet vs snakke forbi hv. Formidle mening vs lite engasjement Utvide/berike opplevelser vs ikke bry seg Regulere barnets handlinger steg for steg vs ”la det skure holdninger” Lassen 2008

18 Fremme pedagogens/omsorgsgiverens opplevelse av barnet
Læreren og barnets gjensidig oppfatning av hverandre – benevnelse, mening, felles involvering Inkluderende emosjonelle klima Dialog og formidling Informativ kontekst- utvidelse Regulerende kontekst- Scaffolding, utfordring, grensesetting Anerkjennelse: Fremme resiliens, selvstendighet, moralsk ansvarlighet/ nestekjærlighet & empati Lassen 2008


Laste ned ppt "Systemrettet Rådgivning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google