Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lassen 2008 Systemrettet Rådgivning Tilbakemelding & veiledning ift arbeidskrav 1& 2 og eksamen Relevans, muligheter, utfordringer av systemrettet rådgivning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lassen 2008 Systemrettet Rådgivning Tilbakemelding & veiledning ift arbeidskrav 1& 2 og eksamen Relevans, muligheter, utfordringer av systemrettet rådgivning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lassen 2008 Systemrettet Rådgivning Tilbakemelding & veiledning ift arbeidskrav 1& 2 og eksamen Relevans, muligheter, utfordringer av systemrettet rådgivning Liv M. Lassen 17.11.08

2 Arbeidskrav og eksamen  Arbeidskrav 1- problemstillinger Begrunnet valg Definisjoner & begreper Eksepmler & case  Arbeidskrav 2- Refleksjoner og analyse av egne kommunikative ferdigheter samt egenskaper  Eksamen- Å knytte disse temaene sammen med praksis – Velge egnet problemstilling – individuelt eller systemrettet

3 Lassen 2008 Eksemplifisering av arbeidskrav 2  Carl Rogers møte med Gloria Presntasjon av teori Gjennomføring av intervjuet Analyse av intervjuet  Hvordan bruke dine logg notater Velg hovedfokus – Hva oppdaget & lærte du om spesialpedagogiske rådg.?  Deg som rådgiver  Deg som rådsøker  Deg som observatør

4 Lassen 2008 4 Tema før jul  17.11.08 – Systemrettet rådgivning : Relevans, muligheter, utfordringer v/Liv M. Lassen  24.11.08 – Å snakke med barn & ”elevsamtalen” Gamst & Langballe/ Liv M. Lassen/ Nils Breilid  01.12.08 – Rådgivning til foreldre Aase Midkiff / Liv Lassen  08.12.08 Lærer & skolerådgivning v/ Holmberg – Organisasjon & innovasjon v/Kjell Skogen  15.12.08 Oppsummering av studiet & forberedelse til eksamen.

5 Lassen 2008 Relevans og sentralitet  Sosiale rammer for utvikling og fungering Familien & utvidet familie Barnehager & lekegrupper Skoler & SFO Fritidsarenar, organisasjoner & nabolag Venner Arbeidsplasser  Trygghet, tilhørighet, vekststimulering, behovssikring, kompetanseutvikling

6 Lassen 2008 ”Empowerment”  Alle har eksisterende styrker & evner & muligheter for å bli mer kompetente  Svikt i å vise kompetanse ligger like mye i systemets begrensninger og vansker for å legge tilrette for læring & fungering som i individets mangler eller begrensninger

7 Lassen 2008 Howard Gardner 8.5 intelligensen & 5 Sinn  Disciplined Mind – å beherske kunnskap & ferdigheter, life long learning (Flow)  Creative Mind – å finne nye løsninger  Synthesizing Mind – å velge det som er viktig og sammenfatte dette (SOC) på en anvendbar måte  The Respectful Mind- å forstå ulikheter og forsøke å samarbeide med mennesker fra ulike bakgrunn  The Ethical Mind- å handle på en slik måte som tjener samfunnet

8 Lassen 2008 Systemteoretisk perspektiv ò Vansker, svikt eller problemer er symptomer på at systemet fungerer dysfunksjonelt ò Systemet vedlikeholder og forsterker atferden til medlemmene ut fra dens behov (for eksempel likeverkt, meningsstrukturer) ò Dysfunksjoner: ”Run away- ikke kontroll”, Strukturproblemer,Myter, regler, meninger

9 Lassen 2008 ”Alt henger sammen” ò Individet er en del av en større helhet der en rekke elementer handler og reagerer på hverandre på uforutsigbare måter. ò Fordi handling og reaksjon er kontinuerlig, endrer ”feltet” (systemet) hendelsen skjer i konstant. ò Økosystemer

10 Lassen 2008 Sirkulære Prosesser 1. Nivå Barn/ Ungdom/Bruker Pedagogen/ helse personel / Foreldre 2-. Nivå Klasse/Barnehageavdeling/klubb miljø Skole/barnehage/arbeidsmiljø Hjem/bomiljø 3-. Nivåer Kommune/ Bydel Etatene Befolkningen

11 Lassen 2008 Fire Nivå MAKROSYSTEMER (Staten, UN) Lover, Programmer (Kunnskapsløftet) EKSOSYSTEMET (Kommunal & Fylkesplan, BUP, PPT, Sosial- helseetater, Kompetansesentrene, osv. ) MESOSYSTEMET (tverrfaglig & tverretateligsamarbeid, nettverksmobilisering, ansvarsgrupper) MIKRO SYSTEMET (Barnet, barnehage/ skole, familie/ nære venner)

12 Lassen 2008 ”F low” – M. C sikszentmihalyi Utfordringer Høy Angst Flyt Kanal = Optimal trivsel & læringssituasjon A3 A4 A1 A2 Kjedsomhet Lav Høy Ferdigheter

13 Lassen 2008 Muligheter  Som spesialpedagoger/offentlig ansatte hvilke muligheter opplever dere finnes for å sikre ”Flow” ved systemrettet arbeid. 1. I forhold til utfordringer: 2. I forhold til ferdigheter:

14 Lassen 2008  Mobilisering av både formelle & uformelle systemer  Krever bred økologisk kartlegging  Krever en åpen leting etter løsninger (stor variasjon i forhold til individuelle situasjoner).  Krever ”proaktiv” handling Empowerment av systemer

15 Lassen 2008 Utfordringer  Utvidet egenskaper og ferdigheter: Empati, positiv aktelse, genuinitet for alle Oppmerksomhet uten alliansedannelse Responsferdigheter som gir plattform for kommunikasjon (felles språk, lik plass, interaksjon) Eierskap & ansvar for alle involverte Koordinerte mål & handlingsplaner  Komme i posisjon som prosesskonsulent Troverdighet, deltagelse, bidrag

16 Lassen 2008 Eksemplifisering av innovasjon - ”En planlagt forbedring av praksis” 3 modeller - Ofte systemrettet  PS- rådgiver som prosess konsulent  SI- Sosial interaksjon – motivere, presentere, følge implimentering av ny ide`  RDD- Research, development and diffusion- Ovenfra ned av intervensjon – Veiledning/supervisjon

17 Lassen 2008 Et eksempel -Ledet samspill i skole og barnehage –ICDP programmer  8 temaer for samspill  Utrykke kjærlige følelser vs. Avvise barnet  Ser & følger b’s initiativ vs dominere  Kontakt/dialog vs ingen kommunikasjon  Anerkjennelse vs Likegyldig/nedvurdering  Felles oppmerksomhet vs snakke forbi hv.  Formidle mening vs lite engasjement  Utvide/berike opplevelser vs ikke bry seg  Regulere barnets handlinger steg for steg vs ”la det skure holdninger”

18 Lassen 2008 Fremme pedagogens/omsorgsgiverens opplevelse av barnet  Læreren og barnets gjensidig oppfatning av hverandre – benevnelse, mening, felles involvering  Inkluderende emosjonelle klima  Dialog og formidling Informativ kontekst- utvidelse Regulerende kontekst- Scaffolding, utfordring, grensesetting  Anerkjennelse: Fremme resiliens, selvstendighet, moralsk ansvarlighet/ nestekjærlighet & empati


Laste ned ppt "Lassen 2008 Systemrettet Rådgivning Tilbakemelding & veiledning ift arbeidskrav 1& 2 og eksamen Relevans, muligheter, utfordringer av systemrettet rådgivning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google