Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kulturgeografi Sgo1001 Øivind Hetland Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo September 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kulturgeografi Sgo1001 Øivind Hetland Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo September 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kulturgeografi Sgo1001 Øivind Hetland Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo oivind.hetland@sgeo.uio.no September 2004 oivind.hetland@sgeo.uio.no

2 2 Mål med forelesning Innsikt i kulturbegrepet… …og hvordan det brukes i geografifaget –Kulturelle trekk, komplekser og regioner –Kulturelle systemer –Kulturell nasjonalisme –Kultur og identitet –Globalisering og kultur

3 3 Hva er kultur? Mange definisjoner: –Høykultur vs lavkultur (opera vs danseband) –Motsatte av natur (skiller mennesker fra dyr) –Livsstil: forskjeller engelskmenn – franskmenn Innenfor geografifaget: –”Et felles sett av meninger/forståelser som uttrykkes i hverdagslivets materielle og symbolske praksiser”

4 4 Hva er kultur? (forts) ”Felles sett av meninger/forståelser” –Verdier, praksis, ideer om språk, familie og kjønn ”som uttrykkes i hverdagslivet materielle og symbolske praksiser” –Organisering av tid og sted –Levemåte – klesstil for eksempel Eksempel: trafikklys og familie som sosial enhet

5 5 Kultur og familie NorgeMali FamiliestrukturKjernefamilieStorfamilie GiftemålSelvvalgt kjærlighet – monogami Arrangert – allianser – polygami AldersgrupperBarn-tenåring- voksen Barn – voksen Interne familierelasjoner LikestillingFamilieoverhode Off-privat skille

6 6 Kultur og familie (forts) NorgeMali Barne- oppdragelse Foreldre – skoleAlle voksne – eldre søsken Sosial organisering Ingen utover familien Landsbyer eller nomadegrupper

7 7 Kultur og familie (forts) Forståelsen av familien som grunnleggende sosial enhet divergerer mellom to kulturer Knyttet sammen med økonomi: familien er et sosialt sikkerhetsnett Relasjonene mellom mennesker, steder og kulturer er sosiale konstruksjoner– må derfor utforskes for å forstås Kultur er i endring - påvirkes av –Sosiale faktorer: Kjernefamilie  aleneforeldre –Økonomiske faktorer: Reklame – dannelsen av ”tenåringer” i USA –Politiske faktorer: Politiske tiltak (støtte til barnefamilier)

8 8 Kultur og geografi Kultur er en pågående prosess som skaper et felles sett av meninger og praksiser Geografi er den dynamiske konteksten der mennesker former disse meningene og praksisene og dermed danner identitet og grunnlag for handling

9 9 Kultur og geografi (forts) Stedsbasert interaksjon mellom kultur på den ene siden og globale politiske og økonomiske krefter på den andre er kjernen i kulturgeografi i dag –Amerikansk underholdningsindustri påvirker lokal kultur –Nye internasjonale arbeidsdelingen får lokale konsekvenser Kultur er en overordnet prosess som er formet av og som former politikk, økonomi og samfunn –Lange tradisjoner eller nylig skapt, men –Det er grupper av mennesker som opprettholder, endrer eller skaper tradisjoner i sine hverdagsliv (mobiltelefonbruk)

10 10 1. Kulturelle komplekser Fokus på hvordan rom, sted og landskap former og blir formet av kultur – kulturelle komplekser a.USA: Berkeleyskolens kulturgeografi -Sauer: ”kulturens materielle uttrykk i landskapet” -Kulturlandskapet er resultatet av menneskers interaksjon (basert på bla praksiser og verdier) med naturlandskapet -Naturlandskapets former: Geologi/klima/vegetasjon  naturlandskap

11 11 Kulturelle komplekser (forts) - Kulturlandskapets former: Kultur (agent) + naturlandskap (medium)  kulturlandskap (resultat) b. Frankrike: genre de vie (livsstil) - Vidal de la Blache -Funksjonelt organisert livsstil karakteristisk for en kulturell gruppe: -Studiet av små, homogene områder for å avdekke den nære sammenhengen mellom mennesker og deres nærmiljø

12 12 Kulturelle komplekser (forts) c.Kulturelle trekk, kompleks og regioner –Kulturelle trekk: enkeltaspekter (forbud mot svinekjøtt) –Kulturelle kompleks: kombinasjonen av kulturelle trekk –Kulturelle regioner: et område hvor bestemte kulturelle praksiser blir praktisert av en majoritet av befolkningen: Mormonere i Utah – stor utstrekning Kristne i Vest-Afrika – liten utstrekning Muslimer i Frankrike – geografisk spredt/enklaver

13 13 2. Kulturelle systemer Kulturelle systemer består av en rekke komponenter som sammen former en gruppes kollektive identitet: kulturelle trekk, territoriell tilknytning, felles historie, felles språk Norge: veldefinert geografisk territorium med felles historie og språk samt felles kulturelle trekk Interne variasjoner mulig, men bredere likhet gir koherens: –Dialekter utgjør variasjoner, men alle snakker norsk –Forskjeller protestanter – katolikker, men begge er kristne religioner

14 14 Kulturelle systemer (forts) Hovedkomponenter i kulturelle system: språk og religion 1.Geografi og religion – studiet av religiøs –Spredning Opprinnelsesområde og diffusjon (hinduisme/ buddhisme fra India – kristendom/islam/jødedom fra Midtøsten) Globalisering fra 1400-tallet og misjonering Senere slaveri, diaspora og migrasjon Resultat: religioner spredt ut fra kjerneområde (Voodoo på Haiti; katolisisme i Latin-Amerika) –Distribusjon – hvilke religioner hvor Utbredt spredning siste 500 år fører til mangfold Vanskelig med globalt oversiktskart

15 15 Kulturelle systemer (forts) 2.Geografi og språk –Terminologi: Språkfamilie, språkgren, språkgruppe –Tradisjonelle tilnærminger: identifisering av språks kjerneområder og deres spredning Studiet av religion og språk sier noe om: –Historiske endringer i menneskehetens geografi –Globaliseringens innflytelse Hvorfor u-land ofte har vestlige språk som administrasjonsspråk Religiøse konflikter

16 16 Kulturelle systemer (forts) –Kulturelle og politiske konflikter Språk i ferd med å dø ut, men kan politiseres i kulturelle konflikter (Quebec i Canada) 3.Kultur og samfunn –Kultur påvirker samfunn gjennom sosial organisering –Eksempel fra Mali: slektskapsbegrepet basert på biologi, men inkluderer også felles forståelse av sosiale relasjoner: Bror/søster – biologiske fettere/kusiner Fettere/kusiner – personer uten biologisk tilknytning men felles etniske gruppe eller oppvekststed

17 17 Kulturelle systemer (forts) –Slektskapsrelasjoner gjennomsyret av sosiale koder som respekt (for foreldre/eldre brødre) –Konsekvenser for Romlig atferd basert på kjønn (offentlig – privat) Lokalpolitikk – maktforhold basert på slektskap konsekvenser for politiske beslutninger (familieoverhode – landsbysjef) og politisk lojalitet

18 18 Kulturell nasjonalisme Bevegelse som søker å beskytte regionale og nasjonale kulturer fra globaliseringens homogeniserende effekter (spesielt amerikansk påvirkning) –Islam og islamisme: skape en samfunnsform som beskytter islam som religion gjennom dannelsen av en universell islamistisk stat (som er religiøst og politisk sammenvevd) –Kulturelle grenser – Canada og USA: Canada forsøker å demme opp for amerikansk påvirkning (film/TV) gjennom lovgivning. Gjelder også Frankrike

19 19 Kultur og identitet Kulturelle grupper benytter seg av sin identitet for å fremme økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle rettigheter basert på kjønn (gender), klasse, seksualitet, etnisitet og livssyklus Etnisitet og romlig uttrykk –Etnisk gruppe: sosialt skapt system av regler for å bestemme hvem som tilhører en gruppe basert på likheter som språk og religion –Etnisitet og bruk av rom: romlig segregering (Chinatowns)

20 20 Globalisering og kulturell endring Globaliseringens innvirkning på kultur sentralt i samfunnsgeografi: har vi fått en felles global kultur basert på materielt forbruk og det engelske språket som medium? –Likhetstrekk mellom storbyer, hoteller, klesstil, TV-program –Den amerikanske underholdningsindustriens suksess Men: –Heller snakk om påvirkning av felles kulturelle symboler enn en felles global kultur –Kulturell påvirkning innenfor rammene av eksisterende kulturell kontekst  kulturelle hybrider (lokale kulturer og globale kulturelle prosesser danner nye kulturelle former)

21 21 Oppsummering Kultur er et ”felles sett av meninger/forståelser som uttrykkes i hverdagslivet” Kultur er under stadig endring bl.a. pga globalisering, men vi har ikke fått en homogen global kultur Kulturgeografi fokuserer på å forstå hvordan politikk og økonomi påvirker kultur, kulturlandskap og globale kulturelle komplekser og systemer. Økt fokus på gender, klasse, seksualitet og etnisitet


Laste ned ppt "1 Kulturgeografi Sgo1001 Øivind Hetland Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo September 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google