Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organismesamfunn i innsjøer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organismesamfunn i innsjøer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organismesamfunn i innsjøer
Pelagisk Bakterier, protister, hjuldyr, krepsdyr, fisk Bentisk - littoralt Bakterier, alger, høyere planter, mollusker, krepsdyr, insekter (larver + adulte), fisk Bentisk - profundalt Bakterier, fåbørstemark, mollusker, krepsdyr, insektlarver

2 Blågrønnbakterier (Cyanobacteria, Chloroxobacteria)
Prokaryote Klorofyll a, phycobilipigmenter Egenbevegelse vha. gassvesikler Nitrogenfiksering Kolonidannende eller solitære Øker ved eutrofiering Noen er toksiske

3 Kiselalger (Diatomea, Ochrophyta)
Kiselskall (SiO2, opal) Klorofyll a + c Ingen egenbevegelse Kolonidannende eller solitære Våroppblomstring Alle autotrofe

4 Kryptomonader (Cryptomonada)
Nakne flagellater Klorofyll a + c, phycobiliproteiner Auto-, mixo- eller heterotrofe Alle solitære Vanligste planktonalge i Norske innsjøer?

5 Gullalger (Chrysophycea, Ochrophyta)
Nakne flagellater Klorofyll a og c Noen med lorica eller kiselskjell Vesentlig mixotrofe Noen kolonidannende, de fleste solitære Dominerende i oligotrofe innsjøer

6 Grønnalger (Chlorophycea)
Klorofyll a og b Cellevegg (cellulose) ± Flageller Formrik gruppe Autotrofe

7 Fureflagellater (Dinoflagellata, Alveolata)
Nakne eller thecate flagellater Celluloseplater (theca) Kloroplaster av forskjellig opprinnelse Mange mixo- eller heterotrofe

8 Ciliater (Ciliophora, Alveolata)
Encellede, heterotrofe Ciliekrans Noen med endosymbionter Alge- eller bakteriespisere Hurtigvoksende

9 Hjuldyr (Rotifera, Metazooa)
Flercellede Ciliekrans, membraneller Partenogenese Alge- og detritussprisere, noen carnivore Hvileegg

10 Vannlopper (Cladocera, Crustacea, Metazoa)
Krepsdyr Partenogenese Direkte utvikling Filtrere, noen gripere Hvileegg

11 Hoppekreps (Copepoda, Crustacea, Metazoa)
Krepsdyr Kjønnet formering Indirekte utvikling (nauplius) Filtrere eller gripere Diapause eller hvileegg

12 Svevemygg (Chaoboridae, Diptera, Insecta, Metazoa)
Planktoniske insektlarver Flygende, ikke blodsugende adulte Predatorer på krepsdyr og hjuldyr Luftsekker Vertikalvandring Tåler lavt O2

13 Fisk (Telostei, Vertebrata, Metazoa)
Virveldyr Predaterer virvelløse dyr og andre fisk Ontogentisk nisjeskifte Trofisk nivå Habitat Innvandringshistorie

14 Planteplanktonsamfunnene endrer seg med eutrofiering
Eutrofieringsekvens: Gullalger Kryptomonader Kiselalger Blågrønnbakterier Cyanobacteria* = Blågrønnbakterier minus Merismopedia spp. Others = Merismopedia, Chrysochromulina, Istmochloron, Gonyostomum, µ-alger, etc

15 Sannsynlighetsmodell for forekomst
Merismopedia tenuissima er en oligotrof blågrønnbakterie

16 4 kiselalger i en eutrofieringsgradient

17 4 Oocystis-arter med forskjellig fordeling i forhold til en eutrofieringsgradient

18 Slekten Dynobryon spenner ut hele eutrofieringsgradienten

19 Topp 20 i norsk planteplankton
15 av 20 er mixo- eller heterotrofe 8 Gullalger 3 Grønnalger 3 Kryptomonader 3 Fureflagellater 2 Kiselalger

20 Ordinasjon av planteplanktonsamfunn
Kanonisk korrespondans-analyse (CCA) Samfunn i forhold til miljøgradienter Oligotrofe sjøer har mest ensartede planteplankton-samfunn ”Oligotrofe” arter blir ikke borte under eutrofiering – det kommer bare nye arter til Eutrofe sjøer har de mest artsrike planteplankton-samfunnene

21 Dyreplankton er selektive beitere
Beitbarhet avhenger av: Størrelse Form Fordøybarhet

22 Små & store beitere Daphnia: Bosmina: Vid fødeseleksjon
Beiter også bakterier Begunstiger: Beiteresistente alger Gresserkjede Bosmina: Snever fødeseleksjon Ikke bakterier Beiteresistente bakterier Mikrobiell kjede

23 Klarvannsfasen om våren
Etter våroppblomstringen Klekking/vekst av Daphnia Nedbeiting av algebiomasse Kortvarig høyt siktedyp 0+ generasjon av planktivor fisk klekkes Daphnia reduseres av predasjon og/eller sult Ikke-beitbare alger øker

24 Trofiske kaskader Endringer på høyere trofiske nivå gir effekter i hele næringsnettet Invertebrate predatorer: Taktilt byttesøk Velger de mest håndterbare Avhenger av størrelse, bevegelse og morfologi Vertebrate predatorer: Visuelt byttesøk Velger de mest synlige avhenger av størrelse, atferd og pigmentering

25 Biomanipulering: biologisk kontroll av algeoppblomstringer
Setter ut piscivor fisk Mindre planktivor fisk Økt dyreplanktonbiomasse Mindre planteplanktonbiomasse Men – kun hvis algene er beitbare


Laste ned ppt "Organismesamfunn i innsjøer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google