Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Ny Norsk Rødliste i 2006 Om den nye rødlista og verdien av rødlistearter Øivind Gammelmo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Ny Norsk Rødliste i 2006 Om den nye rødlista og verdien av rødlistearter Øivind Gammelmo."— Utskrift av presentasjonen:

1 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Ny Norsk Rødliste i 2006 Om den nye rødlista og verdien av rødlistearter Øivind Gammelmo

2 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO The World Conservation Union (IUCN) The International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources •Den nye norske rødlista skal baseres på IUCN’s kriterier •Første ”revisjon” innen utgangen av 2006 •Neste revisjon i løpet av 2010

3 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Rødlisting – en prognose for risikoen for å dø ut 2106 100% 2006 CR - Akutt truet VU - Sårbar EN – Sterkt truet 50% År 2056 Risiko for å dø ut

4 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Kategoriene •Regionalt utdødd (RE) •Kritisk truet (CE): 50% sannsynlighet for utdøing innen 10 år eller 3 generasjoner •Sterkt truet (EN): 20% sannsynlighet for utdøing innen 20 år eller 5 generasjoner •Sårbar (VU): 10% sannsynlighet for utdøing innen 100 år •Nær truet (NT): kvalifiserer ikke til noen av de overstående kriterier nå, men er nær eller vil trolig i nær fremtid kvalifisere for en av de overstående kategoriene, 5% sannsynlighet for utdøing innen 100 år

5 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Utdødd – EX (Extinct) Kritisk truet – CR (Critically Endangered) Direkte truet - EN (Endangered) Sårbar – VU (Vulnerable) Nær truet – NT (Near Threatened) Livskraftig – LC (Least Concern) [Listes ikke] Truete Rødlistearter Utdødd i vill tillstand – EW Kunnskapsbrist – DD (Data Deficient) Bedømmes ikke – NE (Not Evaluated) Ikke vurderbar NA (Not Applicable) [Listes ikke]

6 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Hvilke arter/arealer skal inkluderes •Norge (med Svalbard som separate lister for enkelte grupper) •Norsk økonomisk sone (200 nautiske mil) •Alle arter som er etablert reproduserende i Norge •Arter der >2% av global bestand bruker Norske arealer i viktige deler av sin livssyklus •Arter som er innført etter 1800 ekskluderes •Underarter/bestander kan bedømmes, men vil bli presentert i en egen sammenstilling

7 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Hvor stor er utfordringen? •Vel 40 000 kjente arter i Norge •Gruppene som inkluderes nå omfatter vel 30 000 av disse artene •Stor kunnskapsmangel om forekomst og pågående bestandsendringer for svært mye av dette

8 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Hva kan vi gjøre? •Ca 20 ekspertgrupper er etablert •Det gjøres utvalg også for inkluderte artsgrupper •Rødlisting er en kontinuerlig prosess, 2006 er bare første stopp på veien •Kunnskapsbrist må synliggjøres

9 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Artsgrupper som vurderes nå •Karplanter •Moser •Sopp •Lav •Biller •Nebbmunner •Årevinger, rettvinger, saksedyr, kakerlakker •Sommerfugler •Mudderfluer, kamelhalsfluer, nettvinger •Blomsterfluer •Tovinger •Edderkopper •Terrestre leddyr •Landsnegl og meitemark •Pattedyr •Fugl •Invertebrater i ferskvann •Ferskvannsfisk •Amfibier og krypdyr •Makro-alger marine & limniske •Marine fisk •Svamper, koraller, ribbemaneter og havbørstemark •Bløtdyr, krepsdyr, pigghuder og havedderkopper

10 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Datagrunnlag? Vurderinger kan baseres på: •Estimated (statistiske analyser) •Projected (ekstrapolert til framtid) •Inferred (basert på indirekte evidens) •Suspected (antagelser) Dokumentasjon: •Sannsynliggjøring av konklusjon •Beskrivelse av bakgrunnsinformasjon

11 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Slutninger basert på indirekte evidens. Vil være tilfelle for de aller fleste arter (både nå og i overskuelig framtid) Vil ofte måtte baseres på: •Kunnskap om artens habitatbruk •Kunnskap om forekomst av relevant habitat •Kunnskap om endringer for relevant habitat

12 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Hjelpemidler •RødlisteBasen, database med web basert, inkludert arealberegningsverktøy •SharePoint (kommunikasjonsverktøy) •Støtteinformasjon (arealforekomster, arealendringer, arealpåvirkning, standard klimascenario, etc.)

13 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO

14 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO

15 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Verdien av rødlisteartene (1) •En rødliste etter IUCN’s kriterier er en prognose for arters risiko for å dø ut fra Norge, verken mer eller mindre •Det er derfor ikke nødvendigvis en liste som i seg selv gir direkte forvaltningsmessige prioriteringer

16 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Verdien av rødlisteartene (2) •Artene som nå blir ført opp på lista er truet! •Kriteriene gir dokumentasjon! •Lista kan etterprøves! •Konklusjon: Rødlisteartene vil ha stor verdi i forvaltningssammenheng fordi de er dokumentert truet og fordi Norge skal stoppe tapet av biologisk mangfold.

17 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO

18 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO

19 © NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO http://www.artsdatabanken.no


Laste ned ppt "© NATURHISTORISK MUSEUM UNIVERSITETET I OSLO Ny Norsk Rødliste i 2006 Om den nye rødlista og verdien av rødlistearter Øivind Gammelmo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google