Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter Er et samarbeid mellom Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter Er et samarbeid mellom Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter Er et samarbeid mellom Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri og ADHD Norge avd. Troms og følgelig er det brukerne – medlemmene som eier Bikuben Ressursbase for brukerkompetanse og opplæring

3 2 BIKUBEN B rukerstyrte I nteressepolitiske K urs U ndervisnings B ase for E genutvikling og N ettverk

4 3 Bikubens visjon Bikuben skal være et opplæringstilbud for hele Nord Norge som ved hjelp av brukerressurser bidrar til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring

5 4 Primært •Tilrettelegge og eller arrangere kurs i aktuelle tema innen psykisk helsearbeid •Tilrettelegge og eller arrangere andre tiltak som bidrar til å fremme brukermedvirkning, brukerinnflytelse, brukerstyrking og brukerstyring

6 5 Målgrupper Målgruppene er: •Brukere •Pårørende •Tjenesteytere og andre hjelpere Herunder voksne, ungdom og barn

7 6 Bikubens primære virkeområde er Nordland, Troms og Finmark Bikuben har base og administrasjon på Borkenes i Kvæfjord kommune – Troms, samt regionale avdelingsledere i Nordland og Finnmark

8 7 Bakgrunnen for Bikuben er blant annet •Stortingsmelding 25 av 1997; ”Åpenhet og helhet” psykiatrimeldingen, som bla. sier Det skal opprettes brukerdrevne sentra i alle fylkene •Stortingsproposisjon 63 1998; ”Opptrappingsplan for psykisk helsevern”. St. prp. 63 (2003- 2004) S 81 sier; ”Under Opptrappingsplanen gjennomføres det tiltak og prosjekter for å styrke brukermedvirkning, bl.a. gjennom tilskudd til brukerstyrte sentre i regionene i regi av brukerorganisasjonene”.

9 8 Grunnfinansiering •1998 delfinansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering •2004–2006 prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet opprette regionalt brukerstyrt senter, 660.000 kr/år •April 2005 ansatt prosjektleder 100 % stilling •Nytt tilskudd for 2007 fra Sosial- og helsedirektoratet 660 000 kr •Nytt tilskudd for 2008 fra Sosial- og helsedirektoratet 1 200 000 kr. Grunnfinansieres fra Helsedirektoratet 2009 kr 1 500 000 •I har Bikuben etter søknad mottatt tilskudd fra Helse Nord RHF og enkeltkommuner i landsdelen

10 9 Bikubens metoder •Forelesning, kurs, gruppesamling relatert til aktuelle tema arrangeres lokalt ute i regionene •Bikuben disponerer også telestudio og vi utvikler kurs som kan sendes til andre telestudio i hele landsdelen

11 10 Innhold •Brukermedvirkning på individ- og systemnivå er et naturlig innhold i Bikuben •Vi arbeider også interessepolitisk og er med i diverse råd, utvalg og prosjektgrupper •Bikuben har deltatt i utvikling av nasjonal ressurspakke for brukeropplæring i regi av Mental Helse Kompetanse, og vi blir en sentral aktør i gjennomføring av denne

12 11 Bikuben også en base for egenvekst, nettverk og mestring •Personer fra nærområdet deltar frivillig som medarbeidere i Bikuben. Disse inngår i Bikubens daglige produksjon og gjøremål. Bikuben har også tilknyttet personer fra regionene som deltar i driften, regionalt •Noen av disse er godkjent som forelesere og instruktører, andre jobber med kontorstøtte- funksjoner, kursproduksjon og forberedelser, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med kurs og annen aktivitet •Bikuben er godkjent tiltaksarrangør fra NAV

13 12 Når har man utbytte av å delta i i Bikuben struktur/info omsorg ”is i magen” delaktighet 7.modning/ tilpasning 6.søke etter ny mening 1.Handlingslammelse 5.prøve noe nytt 2.fornektelse 3.depresjon 4.aksept TID blikket vendt bakover blikket vendt fremover FØLELSER BIKUBEN

14 13 Noen samarbeidspartnere •Helsedirektoratet •Helse Nord RHF, Helseforetakene, LMS, DPS •Fylkesmenn •Fylkeskommunene, VGS •Kommuner, møteplasser, dagsentra, skoler og helsestasjoner sosialkontor, barnevern •NAV arbeid, NAV trygd, Vekst- og ASVO bedrifter •Høyskoler, universiteter, forskningsmiljø •Organisasjoner, lag og foreninger •Funksjonshemmedes studieforbund •Andre regionale brukerstyrte sentra •Nasjonale kompetansesentra •Og mange flere

15 14 Kvalitetssikring •Utprøving av metoder og annen praksis som legges til grunn for Bikubens virksomhet gjøres i samarbeid med tjenestene og andre relevante aktører •Kvalitetssikring gjennom brukerdeltaking •Godkjenning av instruktører og kursinnhold •Evaluering

16 15 Altså Bikuben er et brukerstyrt regionalt senter og en ressursbase for brukerkompetanse og opplæring Bikuben fremmer: •Brukermedvirkning •Brukerstyrking •Brukerstyring

17 16 Invitasjon •Brukere, pårørende, tjenesteytere og andre inviteres til å kontakte Bikuben og fortelle oss om problemstillinger og eller tema som ønskes satt på dagsorden •Om du kunne tenke deg å forelese i aktuelle tema, ta kontakt med oss for nærmere avtale •Brukere og pårørende som på frivillig basis ønsker å bidra i prosjektarbeidet er meget velkommen Ta kontakt!

18 17 Noen satsningsområder fremover •Mestringskurset Å leve et friskere liv •Angst og mestring •ADHD, OCD og TS •Brukerrepresentant system nivå •Individuell plan •Studieledere •Organisasjonskurs •Likemannsutdanning •Div foredrag, åpne møter, Høyskoler etc •Nasjonal ressurspakke bruker- og pårørende opplæring •Brukermedvirkning individ og systemnivå •Selvhjelp med mer

19 18 Husk •Bikuben er et tilbud for hele nord Norge •Bikubens regionale funksjon legger til rette for at både store og mindre kommuner kan nyttiggjøre seg av senterets tilbud •Våre kurs er åpne for alle, og betinger ikke medlemskap i interesseorganisasjoner

20 19 Kontakt Bikuben Daglig leder 77 09 31 10 / 907 77 908 Kontor og administrasjon 77 09 31 10 Telefaks 77 09 31 11 E-post: post@bikuben.net Postboks 34, 9476 Borkenes Kontor Borkenes Hans Egedesvei 5 http://bikuben.net/ Telestudio 193.213.86.98 oppkobling Avdelingsleder Finnmark Tlf 958 66 865 – e-post: siv@bikuben.net Avdelingsleder Nordland Tlf 470 60 449 – e-post: arne@bikuben.net Administrasjon kontor/base Borkenes Finnmark Nordland


Laste ned ppt "1 BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter Er et samarbeid mellom Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google