Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IR ARBEID FOR MD 104 WE SERVE LCIF LAN MINT NORAD LIONSKLUBBEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IR ARBEID FOR MD 104 WE SERVE LCIF LAN MINT NORAD LIONSKLUBBEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 IR ARBEID FOR MD 104 WE SERVE LCIF LAN MINT NORAD LIONSKLUBBEN
NÆRMILJØET 1 LCIF LAN MINT NORAD IR seminar 2006

2 IR-ARBEID OG ENGASJEMENT
Ved å velge medlemsskap i Lions International har vi sagt ja til: ” We serve” - ” Til tjeneste” Gjennom utøvelse av Lionisme bidra til å skape en bedre verden. Å bidra slik at barn og unge kan få vokse opp og bli gode samfunnsborgere. IR seminar 2006

3 Lions er en humanitær organisasjon med klubber i 197 land i verden.
Organisasjonen bygger sin virksomhet på klubben som den sentrale byggesteinen. Hver enkelt klubb i MD Norge er direkte medlem i ”Lions Clubs International” Vår forankring er ”Lions mål”, ”Lions etiske norm” og ”Lions oppgave” (”Mission Statement”) "Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og å yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid."  IR seminar 2006

4 Lions er en demokratisk organisasjon.
Alle klubber er bundet av det som står i de internasjonale lover og Lions-navnet skaper forventninger og gir forpliktelser til medlemmene. Hvis det er uklarheter om klubbene er forpliktet til å følge vedtak gjort av KM/ DM, RM, Convention , skal man vektlegge ” Roberts Rules of Order” som er en ”lærebok” om parlamentariske regler. Flertallsbeslutninger praktiseres i demokratiske samfunn og således også i demokratiske organisasjoner. Lions er en demokratisk organisasjon. IR seminar 2006

5 I vår langtidsplan vedtatt for 2005-2008 står det:
Riksmøtet i MD Norge skal primært ha en ideologisk karakter og være viet drøftinger av Lionsarbeidet, mål og midler. For alle fagområdene iberegnet IR skal Riksmøtet utarbeide en rullerende langtidsplan for Lionsarbeidet i Norge. I vår langtidsplan vedtatt for står det: ”Lions Norge skal være ledende i Lionsbevegelsen innen internasjonalt bistandsarbeid” ” Minimum av ¼ av årlig innsamlede midler i MD skal i løpet av strategiperioden kanaliseres til IR arbeid” IR seminar 2006

6 Policy for vårt internasjonale bistandsarbeid :
Lions ønsker gjennom sitt bistandsarbeid å skape innsikt og forståelse blant medlemmene for nødvendigheten av å hjelpe folk og betydningen av dette for vår egen situasjon. Ved valg av prosjekter skal det legges til grunn at prosjektet skal ha en stor sannsynlighet for å bli bærekraftig og være rettet mot de fattigste. Det skal være tilrettelagt for NORAD-støtte med helse,landsbyutvikling og undervisning som aktuelle sektorer. IR seminar 2006

7 VIRKEMIDLER I VÅRT IR-ARBEID:
N O R A D NORAD-støtte forutsetter at prosjektets mål og prinsipper er i tråd med NORADs generelle og eventuelt landspesifikke retningslinjer for langsiktig utviklingssamarbeid kanalisert gjennom norske frivillige organisasjoner. Generelle sentrale mål for norsk bistand er blant annet: fattigdomsreduksjon økt deltakelse av kvinner i beslutningsprosesser og bedring av kvinners livssituasjon mestring og kontroll av hiv/aidsepidemien og dens konsekvenser IR seminar 2006

8 FORUTSETNINGER FOR NORAD STØTTE FORTS:
Fremme funksjonshemmedes rettigheter. Fremme barns rettigheter. Bærekraft. Mottakerorientering. Lokalt styringsansvar. Kompetanse og kapasitetsbygging. Styrket solidaritet mellom befolkningen i Norge og befolkningen i utviklingsland. IR seminar 2006

9 BEREGNING AV MIDLER FRA NORAD:
NORAD dekker inntil 80% av prosjektkostnadene. I tillegg gis et administrativt tilskudd tilsvarende 8% av NORADs støtte til prosjektet. IR seminar 2006

10 BÆREKRAFT betyr blant annet:
Å bygge opp en virksomhet som kan bli og vil bli ført videre med lokale midler og ressurser, når Lions trekker seg ut. At virksomheten er utviklende for mottakerlandet, og er noe som mottakerene selv ønsker. Virksomheten må bygge på allerede etablerte strukturer i mottakerlandet og tufte på mottakerlandets premisser. IR seminar 2006

11 VIRKEMIDLER I VÅRT IR-ARBEID:
L A N Lions Aid Norway (LAN) er kompetansesenter i MD 104 for prosjektrettet bistandsarbeid og hjelpearbeid i sin alminnelighet LAN er organisert i tre nivåer - styre - daglig leder med frivillige prosjektmedarbeidere - stedlige representanter IR seminar 2006

12 OPPGAVER FOR LAN: Ta initiativ til og utrede bistandsprosjekter og føre dem frem til vedtak Planlegge bistandsprosjekter på oppdrag fra overordnet organ Gjennomføre prosjektene i henhold til vedtatte planer og budsjetter Engasjeres i andre bistandsprosjekter hvor MD-104 har prosjektansvar, for eksempel NSR-prosjekter IR seminar 2006

13 OPPGAVER FOR LAN FORTS:
Bistå andre organisasjonsledd med prosjektforslag, kvalitetssikre disse og eventuelt lede eller delta i gjennomføringen Kvalitetssikre søknader til Mints-fondet om støtte til bistandsprosjekter Samarbeid med NORAD Utarbeide og fremme søknader om støtte til godkjente prosjekter Samarbeid med LCIF LAN utarbeider og fremmer søknader om støtte til prosjekter i regi av MD 104 IR seminar 2006

14 VIRKEMIDLER I VÅRT IR-ARBEID:
L C I F Gir anslag til Lions som gjør det mulig for Lions å hjelpe. Hjelper Lions over hele verden med støtte ved større humanitære behov, særlig ved ulykker og naturkatastrofer. Medvirker til at Lions er med å støtte verdenssamholdet. Er med på å finiansiere prosjekter som er større enn det distrikt og klubber kan klare på egen hånd. Er med på å bygge opp vannstasjoner, institusjoner og klinikker for barn og ungdom, og særlig støtte til tiltak for funksjonshemmede. IR seminar 2006

15 VIRKEMIDLER I VÅRT IR-ARBEID:
M I N T Salget av ”Lions Mint” / ” Lions-Mintfondet” gir økonomiske midler som klubbene kan søke tilskudd fra . Prosjekter som det søkes tilskudd til , må være i utlandet. I tillegg til det omsøkte beløpet , må klubbene stille med tilsvarende midler. Søknaden må ha fyldig beskrivelse av prosjektet og med begrunnelse for valg, finansieringsplan, budsjett, fremdriftsplan, samarbeidspartnere og kontrollfunksjoner, samt markedsføring av prosjektet.   IR seminar 2006

16 ”MERKEVARER” BLANT LIONS AKTIVITETER:
ØYEHELSEPROSJEKTET I UGANDA : Den største satsing som norske lions har gjort på Bistandssektoren. Prosjektet er et samarbeid med NORAD og Helse-departementet i Uganda. Prosjektet dekker 26 distrikter. Det er bygget fem øyeklinikker og 4 øyeklinikker som er integrert i offentlige regionsykehus. Det legges stor vekt på opplæring, motivering og forebygging av øyelidelser. Det er bygd to opplæringsenheter og det er gitt opplæring til enkeltpersoner. Prosjektet har vært en viktig faktor for å få øyehelse inn i den nasjonal helsetjeneste. Bedret øyehelse for 11.4 millioner mennesker. Behandlet pasienter Operert pasienter Lions Aid Norway står som operatører for prosjektet. En operasjon koster nkr. 150,-. Hovedprinsipp for prosjektet: ” Hjelp til selvhjelp!” Bærekraft! IR seminar 2006

17 NY LANDSIKTIG SATSNING MED FOKUS PÅ MALAWI
Uavhengige 1964 Hovedstad: Lilongwe Andre byer: Mzuzu, Blantyre Befolkning:11.3 mill Gj.sn. levealder:37år Ett av verdens aller fattigste land: nr 165 av 175 i 2003 IR seminar 2006

18 NORSK BISTAND INNEBÆRER
Hovedsamarbeidsland Norsk bistand 2003: 199,0 mill kr Helse – prioritert sektor Norge/Malawi Flere norske organisasjoner med prosjekter i landet, deriblant: Kirkens Nødhjelp Norges Blindeforbund Norges Handikapforbund IR seminar 2006

19 MALAWI – OMFANGET AV BLINDHET
Antall blinde: 1% Hovedårsaker: Grå stær 50% Trakoma 15% Grønn stær 15% Barneblindhet 5% Annet 15% IR seminar 2006

20 ØYEHELSE - INFRASTRUKTUR
LCIF har finansiert 2 øyeavdelinger (Lilongwe and Blantyre) Mangler øyeavdelinger ved 2 regionssykehus (Mzuzu and Zomba) IR seminar 2006

21 ØYEHELSE - PERSONELL Mangler sykepleiere 7 øyeleger (4 malawiere)
Godt dekket med sykepleiere med tilleggsutdanning i øyehelse. IR seminar 2006

22 AVTALE OM SAMARBEID Lions Norge og Helsemyndighetene i
Malawi ble i februar 2005 enige om forslag til avtale om bistand til øyehelseområdet. Avtalen inneholder bestemmelser om: mål forpliktelser gjennomføring finansiering IR seminar 2006

23 MD 104 NORGE – VEDTAK FRA RM 2005 Forslaget til samarbeidsavtale med helsemyndighetene godkjennes. Lions Aid Norway gis fullmakt til å gjennomføre programmet innenfor en totalramme på kr 52,5 mill fordelt over årene Organisasjonens årlige egenandel til øyehelseprogrammene i Uganda og Malawi settes til ca kr 1,5 mill pr år. Det forutsettes at programmet oppnår støtte fra NORAD etter vanlig regler. IR seminar 2006

24 GI MED HJERTE DET LINDRER SMERTE
Sluttord: Som Lions ønsker vi alle en sterk og fremtidsretta bevegelse, en bevegelse i vekst og utvikling som bidrar til det globale verdenssamfunnet. "Hva vil du og jeg som er med i Lions , - hvor går vi, - hvor mener vi at Lions skal bruke sine midler til beste for de som lider og trenger bistand?” Lions oppgaver er å bidra med hjelp og bistand til mennesker som lider nød og trenger bistand. Det vil bidra til likeverd og toleranse som verden behøver. Da kan vi alle være med på å bygge oaser og åpne porter som alltid vil stå åpne. GI MED HJERTE DET LINDRER SMERTE IR seminar 2006


Laste ned ppt "IR ARBEID FOR MD 104 WE SERVE LCIF LAN MINT NORAD LIONSKLUBBEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google