Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RVTS – Midt Jurist Janne Fjelnseth

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RVTS – Midt Jurist Janne Fjelnseth"— Utskrift av presentasjonen:

1 RVTS – Midt Jurist Janne Fjelnseth
Regler om tvangsekteskap

2 Grunnleggende prinsipper
Ethvert menneske er født fritt og uavhengig, og har etter fylte 18 år rett til selv bestemme om man skal inngå ekteskap, og i så fall hvem han/hun vil gifte seg med. Dette vil mange av oss kalle en Menneskerett, mens andre vil kalle det ren egoisme

3 EGOISME ? Ja, fordi man i mange kulturer ser det slik at man må bygge allianser med andre familier til felles beste, eller ekteskapet kan være et virkemiddel for å skaffe enda en fjern slektning opphold i Norge. Atter andre mener at unge folk er ikke i stand til å velge rett ektefelle

4 Folkeretten Uansett hva man personlig mener, eller hva familietradisjonen tilsier, så er det klare holdepunkter i både nasjonal norsk lov og i Folkeretten, for at den enkelte skal selv bestemme om man skal gifte seg, og hvem man skal gifte seg med. Hva er Folkeretten?

5 Hva skal respekteres, lov eller tradisjon ?
Spørsmålet forutsetter at man er i et land som for eksempel Norge, hvor det lett kan bli kollisjon mellom Lov og Tradisjon. Norsk uttrykk: Man får ta skikken som den er der man kommer. Koranen: En troende muslim skal alltid respektere loven i det land han er.

6 Fornuftsekteskap Har vi en parallell til tvangsekteskap i Norge, nær fortid? Amalie Skram, giftet bort som åring. Collett.

7 Folkerettslige tekster
1. FNs Menneskerettighetserklæring 1948 Art. 16 nr. 2 NB: FNs menneskerettserklæring av 1948 er ikke jur. bindende for medlemslandene. 2. Det er derimot FNs Menneskerettighetskonvensjon 1950 Art Innhold i ekteskap Art. 5 jf Protk7. 3. FNs Samtykkekonvensjon 1962 Art. 1

8 4. FNs Sivile og politiske rettigheter 1966 Art. 23 nr. 3

9 Folkerettslige tekster forts.
FNs Konvensjon mot diskriminering av kvinner 1979 Art. 16 nr. 1 A FNs Barnekonvensjon 1989 Art. 24 nr. 3 Art. 19 Mishandling m.m. Art. 34 Seksuell utnyttelse Art. 36 Annen for utnyttelse av barn

10 Menneskerettsloven 4 av de nevnte konvensjoner er oppgradert til norsk lov gjennom Menneskerettslovens § 2, dette er: EMK FNs SP FNs Kvinnediskrimineringskonv FNs Barnekonvensjon I tillegg kommer FNs ØSK

11 Poenget med MR-loven Norsk lovgiving A-status, konvensjoner som ikke er inkorporert i norsk lov, B-status. Rettspraksis: Alta-dommen. MR-erklæring, først og fremst en politisk erklæring, en form for intensjonsavtale.

12 Ekteskapsloven Frivillighet en forutsetning § 1b
Kravet til prøvningsattest § 6 Godkjent vigselsmann § 11, 1. ledd Ugyldige ekteskap § 16, 3-4. ledd Tvunget til ekteskap § 16, 3. ledd Jfr. § 23, 3. ledd

13 Søksmål Hver av ektefellene kan reise søksmål for å få kjent ekteskapet ugyldig dersom han eller hun er blitt tvunget til å inngå ekteskapet ved rettsstridig atferd. Uavhengig av hvem som har utøvd tvangen.

14 Frist for reising av søksmål
Adgangen til å reise søksmål bortfaller hvis sak ikke er reist innen seks måneder etter at ektefellen er blitt fri for tvangen. Søksmål kan ikke i noe tilfelle reises senere enn fem år etter ekteskapets inngåelse.

15 Ekteskapsloven Vigsler i tvil om frivillighet § 14, 2. ledd
-vigselen utsettes og brudefolkene pålegges å skaffe bevis for at vilkåret er oppfylt. Ekteskap inngått i utlandet § 18 a,2. ledd - anerkjennes dersom ekteskapet er inngått på gyldig vis i utlandet.

16 Ekteskapsloven Et ekteskap anerkjennes likevel ikke dersom dette åpenbart ville virke støtende på norsk rettsorden (ordre public). Dette innebærer at tvangsekteskap er forbudt i riket, selv om det er inngått utenfor landet. Departementet kan likevel etter begjæring fra begge parter anerkjenne ekteskapet dersom sterke grunner taler for det.

17 Nye unntak Ekteskap gyldig inngått i utlandet vil likevel ikke være gyldig i Norge dersom En av partene er under 18 år når de gifter seg. Ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen. En av partene allerede er gift. Formål: hindre tvangs og barneekteskap.

18 Konsekvenser Inngåelse av ekteskap kan danne grunnlag for oppholdstillatelse/familiegjenforening i Norge, men: Unntaksbestemmelse: dersom ekteskapet sannsynligvis er inngått mot en av partenes vilje. Utlendingslovens §§ 51, 2. ledd jfr. 40.

19 Opphold på selvstendig grunnlag
§§ 53 bistand til den hjelpetrengende jfr 40 og 41:

20 Opphold på selvstendig grunnlag
Når det er reist søksmål etter lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 16 tredje ledd eller § 23 tredje ledd, skal en utlending som av den grunn mister oppholdsgrunnlaget som ektefelle, etter søknad gis ny oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag med mindre særlige grunner taler imot dette.

21 Opphold på selvstendig grunnlag
Tillatelsen gis for seks måneder av gangen inntil rettskraftig avgjørelse foreligger. Dersom ekteskapet blir kjent ugyldig eller oppløses ved skilsmisse, gis utlendingen etter søknad ny tillatelse på selvstendig grunnlag, forutsatt at søkeren ikke har utøvd eller medvirket til å utøve tvang ved ekteskapsinngåelsen.

22 Straffeloven § 222 (2) Offentlig påtale i tvangsekteskapssaker. Dette betyr at politiet kan ta ut tiltale på eget initiativ dersom de blir kjent med at noen er tvunget til ekteskap. Dvs, at vedkommende selv ikke behøver å begjære tiltale. Men: sjelden at politiet har noen sak dersom offeret ikke medvirker til sin egen sak..

23 Strafferett Medvirkning straffes på samme måte.
Forsøk på å tvinge noen til å inngå tvangsekteskap er også straffbart, men straffes mildere enn fullbyrdet overtredelse av forbrytelse. Rettspraksis: RT: 2006/140 En mann og en av hans sønner ble dømt til forsøk på tvangsekteskap/medvirkning til forsøk.

24 Rettspraksis Høyesterett sa at tvangsekteskap er en grov krenkelse av individets frihet og selvstendighet, og nesten uten unntak også en grov krenkelse av råderetten over egen kropp. Far ble dømt til ubetinget fengsel i 30 måneder, sønnen i 24 måneder. Ekteskapet var imidlertid ikke inngått etter det aktuelle landets regler,

25 Rettspraksis Og følgelig kunne de tiltalte ikke dømmes for å ha tvunget jenta. Derfor ble de dømt for henholdsvis forsøk på tvang og medvirkning til tvang. HR skjerpet straffen for begge domfelte! Oslo tingrett: en far dømt til ett års fengsel og til å betale datteren kr i oppreisning for trusler i forbindelse med tvangsekteskap.

26 Rettspraksis Mannen ble dømt for trusler etter straffeloven § 227, og ikke etter § 222, fordi truslene ikke førte til ekteskap. Dommen er allikevel viktig siden den inneholder vurderinger av tradisjon, ære og ekteskap i en kontekst som er svært relevant for straffeloven § 222.

27 Bistand i utlandet Utenriksinstruksen § 17:
Norsk utenriksstasjon er pliktig til å yte konsulær assistanse til norske borgere som er blitt utsatt for eller som står i fare for å bli utsatt for tvangsekteskap.

28 Utenriksinstruksen § 17 Utenriksstasjon er pliktig til å gi bistand i saker relatert til tvangsekteskap på anmodning fra norske borgere som enten har inngått ekteskap under tvang eller frykter inngåelse av tvangsekteskap. Bistanden kan bestå i at stasjonen påtar seg en meklerrolle, særskilt når den involverte part er mindreårig, eller det kan være bistand til hjemreise”.

29 Problem: dobbelt statsborgerskap
Dvs. at du er både norsk og irakisk statsborger, vil ambassadens mulighet til bistand være begrenset. Etter internasjonale avtaler (konvensjoner) har en ambassade krav på å kunne komme i kontakt med sitt lands borgere som har behov for hjelp (konsulær bistand).

30 Dobbelt statsborgerskap
Men dersom du også er borger av for eksempel Irak, vil myndighetene i Irak kunne se bort ifra at man er norsk borger. Xmpl: Iranske myndigheter anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap, og under opphold i Iran anses personer med både norsk og iransk statsborgerskap utelukkende som iranske borgere

31 Iran Hvis en norsk eller annen utenlandsk kvinne gifter seg med en iransk mann i samsvar med iranske regler vil hun automatisk få iransk statsborgerskap. (Ikke uten min datter-bok-film)

32 Iran (Norske menn som gifter seg med iranske kvinner vil beholde sitt norske statsborgerskap.) Statsborgerskap for barn vil ifølge iransk lov følge barnefarens statsborgerskap, dvs barn av iranske fedre anses som iranske borgere og må reise inn i Iran på iransk pass evt. innskrevet i fars pass.

33 Iran Hvis familien reiser til Iran må de reise på iransk pass selv om de er norske borgere. I henhold til iransk lovgivning bestemmer ektemannen om ektefellen og barna kan få forlate Iran.

34 Barnevern Hvis barnevernet har igangsatt en undersøkelse før barnet ble tatt med til utlandet, skal den norske bv.tjenesten vurdere om de mener det er grunnlag for å sende en anmodning til landet der barnet oppholder seg om å følge opp barnet.

35 BARNEVERNRETT Under 18 år, barnevernets ansvarsområde.
NB: gjelder barn som oppholder seg i riket! Ingen myndighet over norske ell utenlandske borgere i utlandet. FN`s barnekonvensjon: forutsetter at det er staten hvor barnet oppholder seg som skal beskytte barnet.

36 utlandet Men: utenriksstasjonen plikter å gi bistand i saker vedr tvangsekteskap etter anmodning fra norske borgere. Eks: mekling, hjemreise. Men 2: borger under 18 år: krever samtykke fra foreldre når barnet oppholder seg i utlandet..

37 Bekymringsmelding Bekymringsmelding, èn uke til å gjennomgå saken og gjøre en vurdering, bvl § 4-2. Viktigheten av at en ev. etterfølgende undersøkelse gjennomføres skånsomt. Mange familier mener at dette er et prvat anliggende, ære. Dette kan igjen føre til

38 Barnevern Ytterligere belastninger for den det gjelder.
Tilsyn og ulike tiltak kan føre til at familien føler at de er under oppsyn. Dersom dette opphører, kan konflikten fort bli akutt. Ærerelaterte konflikter: skal foretas en trusselvurdering. Politiet bør kontaktes.

39 Over 18 år Politiet som skal kontaktes.

40 Vår erfaring: 17 år gammel jente, alene til Norge. Familien ville tvangsgifte henne bort med den eldre mannen familien leide bolig av. Jenta flyktet, men ble ikke trodd av myndighetene. Utsendt, til tross for at barnevernet og fosterforeldrene var uenige i vedtaket. Jenta stoppet på grensen til Iran, sendt tilbake til Norge.

41 Debatt: Skranker for familieinnvandringsregler vs retten til selv å bestemme hvem man vil gifte seg med? -krav til alder og underhold.. Reglene i konflikt med MR-loven? Retten til familieliv…


Laste ned ppt "RVTS – Midt Jurist Janne Fjelnseth"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google